logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1788-1788  
1. Bayreuth 957 5
2. Bingen 880 1
3. Blieskastel 251 1
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
5. Bornheim 110 1
6. Dillingen-Diefflen 534 1
7. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 1
8. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 14
9. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 34
 1. Inv.-Nr.: hha-3428 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ הבח׳ עזריאל ב׳ כ״ה יאקב לעווירטון נפטר ונקבר עש״ק ך״ג שבט תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-94 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט הבתולה יפה מ׳ אגלה ב׳ כ״ה משה ל״ד נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ה׳ אדר ראשון תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-3685 Jahr: 1788

  ‎‏[פ]״נ הב״ח כ״ה יהודה ב׳ ר׳ וואלף בן שלומה נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י״א אדר ראשון תקמ״ח תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-3937 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר עסק במו״מ באמונה ה״ה כ״ה ראובן בן כ״ה שמואל רויטשילד נפטר ליל ש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ט״ז אדר ראשון תקמ״ח תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2159 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ היא תתהלל שבחה מי ימלל עליה אין גומרין את הלל ה״ה הגבירה המפורסמת הצנוע׳ והחסודה א״ח מרת עלקלי בת המנוח פו״מ כ״ה אהרון הכהן שטארים מהלברשטאט אשת כהר״ר וואלף פופרט נפטרה בליל ד׳ ונקבר׳ ביו׳ ה׳ ך׳ אדר ראשון תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-608 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט הילד׳ הענדל בת ר׳ פייבלמן בונפט נפטר׳ בש״ק ה׳ [א] דר ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקמ״ח תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-1666 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ איש כ׳ הירש בן הקדוש מ״ה ליב ז״ל משליסל בורג נו״נ שושן פורים תקמ״ח תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-3397 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ יהודה שעילה יתעלה במעלות עליונים החזיק ידי עניים ודלי׳ ואביונים וגם קבע לתורה עתים מזומנים דרכי גמילות חסדים בנפשו ומאדו הלך כל הימי׳ והשנים הלא היה אחד מאנשי ח״ק דקברנים ה״ה התורני כ״ה יהודה בכ״ה נתן ז״ל נפטר ונקבר ביום ג׳ ט״ז אדר שני תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-9451 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ שפרינץ אשת כ׳ הירץ ד״ש נו״נ עש״ק י״ט אדר תקמ״ח לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-3382 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ איש ישר הולך [(ת)]מים בדרך [(הי)]שר נפט׳ בשם טוב ה״ה כ׳ שלמה ב׳ [כ״ה אפרים] [העקשר ז״ל] [נפט׳ עש״ק ח״י ניסן] [תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-219 Jahr: 1788

  ‎‏[פ״ט] [הילד׳ רייכיל בת] [כ״ה יאקב נייא] [שטעדיל נפטר׳] ונקב׳ א״ח [של פסח] תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-45 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ איש ישר וסור מרע רך בשנים הלך בדרכ! ה׳ ׃ ה״ה כ׳ ליב ב״ר חיים ליידסדארף ז״ל נפט׳ בש״ק ונקבר ביום א׳ ך״ז ניסן תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-15 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ נפתלי אילה שלוחה במלחמתה של ת[ור]ה פועל אמת ואמונה וחידש חידושי תורה תמים בצדקו קבל יסורי׳ מאהבה לבש כגיבור חלציו לקום בחצות לילה יום ולילה מתורתו דלה והשקה דיין דק״ק אלטונא מוהר״ר נפתלי הירש ב׳ ה׳ חיים פראנק זצ״ל נפטר ונקבר ה׳ אייר ושבר גדול לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-1609 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אשה יקרה צנועה וחסוד׳ א״ח אשה יראת ה׳ היא תתהלל אשה גדולה במעשים טובים מ׳ געלה בת הדיין מה״ו יוסף האן אשת הרבני המופלג מה״ו יאקב וואריש נפט׳ ונקב׳ בשם טוב יום ג׳ ו׳ אייר תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-3442 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט האשה הצנוע׳ מ׳ רעכל ב״כ יואל אשת כ׳ זלמן האם נפט׳ בש״ק ט״ז אייר ונקב׳ למחרתו תק מ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-1651 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט [א]שה מ׳ לאה ב׳ כ׳ הירץ אשת גרשון א״ב נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ י״ט אייר תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3646 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אהרונית סהרונית תומכת רוח נדיבה גברת המהללים עטרת תפארת שיבה הצנועה מ׳ אסתר בת הר״ר אליה כ״ץ ז״ל אשת מהור״ר משה אברהם סג״ל ז״ל נפטר׳ עש״ק ך״ג אייר ונקבר׳ ביו׳ א׳ ך״ה אייר שנת תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-80 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט הבתולה אסתר ב״כ גומפריך פ״פ נפטר׳ ונקברה יום ג׳ י״ב סיון תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-731 Jahr: 1788

  ‎‏כאשר קראת אבי בתי יפה וברה היית שמחת לבי ועתה אנכי בצרה ב׳ תמוז כאשר נולדת חיה רוחי בקרבי ח״י סיון כאשר קוברת נשבר לבי בקרבי כי לקח אותך אלהים ואין לי מנחם עד יחיה המתים ואז בך אנחם אילת אהבים ויעלת חן חיילה שרה נ״ע בת הרופא הר״ר גומפל בן מה״ו ליב זצ״ל נכד הדיין ומ״ץ החסיד המקובל מה״ו גומפל שנאבר סג״ל זצ״ל ונכד אשתו החסידה מרת חיילה נ״ע נפטר׳ ונקברת יום ב׳ ח״י סיון תקמ״ח [לפ״ק] תנצב״ה ב״ה עכמ[עי״א]‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-4269 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מרת רייצכי אשת כ׳ אהרן קצ״ב נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ז סיון תקמ״ח תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-1781 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ דוד בן ליפמן נפטר ונקב׳ עש״ק ו׳ תמוז תק מ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-9131 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ איש ישר בעל ג״ח השכם לבית המדרש ה״ה מהר״ר בענדיט בר בערמן כ״ץ נפטר בש״ק ז׳ אב [ונקבר למחרתו תק] [מ״ח לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-2621 Jahr: 1788

  ‎‏[פ״נ] [איש הישר התורני] [הזקן לא מש מתוך] [האוהל של תורה כ״ה] [שמעיה משה בן כ״ה] [נפתלי הירש מברלין] נפ[ט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ח״י אב] תקמ״ח לפ״ק תנ[צב״ה]‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2562 Jahr: 1788

  ‎‏לזאת יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל הנה אשה שוכבת פה נחצב הקבר נקטפה עדנה באבה וכוס התרעלה עלי עבר היא תתהלל מנשי׳ באהל ותלמי׳ יבכיו׳ על השבר ה״ה א״ח עטרת בעלה יראת ה׳ כל ימי׳ חי׳ מטיבת צעדי׳ אלה ושבוע לא נשמע משפתי הצנוע׳ והחסודה הנה ב׳ כ״ה הירש מינדן ז״ל אשת המנהיג כ״ה דוד אפנהיים הלכה לעולמה בשם טוב ש״ק ך״ז מנחם ונקברת ביום א׳ ך״ח מנחם תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-3424 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ אפרים בר זלמן וואגנר נפטר ונקבר יום ב׳ י״ג אלול תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-3377 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ מערלה אשת כמ״ר מאיר בר אנשיל כהן ז״ל נפטר׳ ש״ק ח״י אלול ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-3393 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אשה זק... ריזכה וואכר[...] אשת יוסף [...] פאצדם נפטר[..] בשבת קודש כ״ה אלול ונקבר׳ כ״ו אלול תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-4434 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה חשובה א״ח מ׳ ריזכה אשת כ׳ מאזוז פערשט נפטר׳ ונקברה יו׳ ג׳ ך״ח אלול תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-66 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט הבתולה בריינכה בת מהור״ר חיים ריינדארף נפט׳ ונקבר׳ ב׳ דראש השנה תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-3947 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ מאמלי אשת ר׳ בער מלמד נפטרת יו׳ עש״ק י׳ א׳ דר״ח מרחשון תקמ״ט לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-479 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ איש ישר זקן ושבע ימים כ״ה יששכר בן המנהיג הקהלה כ״ה זיסקינד ל״ד נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ד׳ מרחשון תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-4284 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ הזקן אביגדר רענר נו״נ יו׳ ד׳ ך״ה כסליו תק מ״ט תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-1629 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ לעת מצוא זו קבורה ׃ לירא ה׳ במצותיו הולך תמים ישר לכת דרכי ישרה ׃ וכל עת במעשיו פועל צדק בר לבב ורוח נשברה ׃ יבחר דרך מדותיו דובר אמת בלבבו ה״ה התורני הר״ר יהודא ליב בן המפורסם הר״ר שלמה זלמן דיסלדארף סג״ל מק״ק הנובר הלך לעולמו יו׳ ג׳ ב׳ דר״ח טבת ונקבר ביום ד׳ ׃ תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-1610 Jahr: 1788

  ‎‏ פ״נ איש ישר וכשר רופא אומן ה״ה כ״ה צדוק רופא זל סג״ל נפטר ונקב׳ ז׳ דפסח תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט האשה מר[ת] חנה ב׳ כ״ה דוד אשת ר׳ צדוק רופא ז״ל נפט׳ נקבר׳ יום א׳ ט״ז מרחשון תקמ״ט לפ״ק‏‎


BestandGesamtzeitraum 1788-1788  
 38414 64  
10. Rexingen 1014 1
11. Schnaittach, Friedhof I 252 1
12. Trier, An der Weidegasse 548 1
13. Wallerstein 1031 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis