logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1749-1749  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 2
2. Bingen 880 6
3. Detmold 265 1
4. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 15
5. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
6. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 26
 1. Inv.-Nr.: hha-3789 Jahr: 1749

  ‎‏[־־־] אשת מאיר ב״ר פערשט נפטר׳ ונקבר׳ יום ד׳ י״א טבת תק״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-3835 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט ילדה פראדכה בת הר״ר מאיר טרויב נפטרה ונקבר׳ יו׳ א׳ ט״ו טבת תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-3427 Jahr: 1749

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקינה] [מ׳ שרה בת כ׳] [יעקב אשת כ׳] [משה ב״א כהן] [נפטרת ונקבר׳] [יו׳ ו׳ עש״ק ך׳ טבת] תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-3772 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט אשה הגונה היקרה וישרה מ׳ לאה בת כ׳ ברוך אשת כ׳ איצק דען נפטרה ונקברה יום א׳ ך״ב טבת תק״ט לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-3834 Jahr: 1749

  ‎‏[־־־] יום ו׳ ע... שבט תק״ט ... תנצב״ה ‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-2590 Jahr: 1749

  ‎‏[פ״ט] עקרת [הבית ועטרת] לבעלה ׃ א[שת חיל מי] ימצא ואת עלית [על] כלנה אשה יראת ה׳ תתהלל הצנועה והחסידה מרת רעכלה רחל בת כהר״ר פייבלמן האלי זצ״ל אשת כמר משה בן נתן נפטר{ה} ונקבר{ה} בשם טוב יום ה׳ ב׳ אדר שנת [תק]״ט לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-9012 Jahr: 1749

  ‎‏[פ]״ט [אשה] מ׳ ריזכה [בת כה]״ר מאיר [אולנ]בור׳ אשת [כ׳ אפ]רים בר״מ [שוחט נפטר׳] [ונקב׳ יום ו׳ י״ט] [ואדר תק״ט (!) ל׳] [תנצב״ה]‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-1621 Jahr: 1749

  ‎‏[פ״ט] [אשה חשובה] [בכי ומספד ויללה] [יספדו הסופדים המולה] [לאשה גבירה החסידה] [הצנועה היקרה מרת] [בילה ציפורה בת פ״ו] [כהר״ר י]עקב [ב״ל אשת] [כהר״ר] שמשון פופרט [נפטר׳] ונקברה יום ה׳ [ך״ג] אדר תק״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-3831 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ איש ישר הלך בתמים ה״ה כ׳ משה בן כ׳ איצק כ״ץ פאריל נפטר ונקבר יום ב׳ ך״ז אדר תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-3402 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ איש תמים גבר אוריין ודחיל חטאין ה״ה כמהור״ר יהודא ליב בן כ׳ דייט מהלברשטט נפטר ונקבר יום ה׳ ח׳ ניסן תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3832 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט אשה זקינה היקרה מרת היילכה בת כ׳ מאיר וואניפרידן אשת כ׳ פייבש הארן בורג נפטר׳ י׳ ש״ק י״ז ניסן ונקבר׳ יום א׳ ח״י בו תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-3421 Jahr: 1749

  ‎‏פ״. אשה זקינה הצנועה והחסודה מ׳ מינ[...]כ׳ מרדכי [...] הר״ר [...] [...] פסח [...] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2571 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ גברא רבא ומפורסם כחד מ מבעלי המשנה ה״ה התורני כהר״ר ישראל בן פ״ו כ״ה איצק מהילדז היים נפטר ונקבר שביעי של [פסח] תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3836 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט אשה צנועה מ׳ רעכל בת כ׳ אברהם ב״נ אשת כ׳ ידל ברילר נפטרה ונקברה אחרון של פסח תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-3837 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ איש ישר ה״ה כ׳ מאיר בן כהר״ר יהודא כ״ץ נפטר יו׳ א׳ ב׳ אייר ונקבר יו׳ ב׳ ג׳ בו תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2776 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים ועסקן בג״ח ובביקור חולים כ׳ יוסף בן כ׳ חיים לוי נפטר יום ג׳ ד׳ אייר ונקבר יום ד׳ ה׳ בו תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-1721 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ בעל מחבר תשובת כנסת יחזקאל ולחם יחזקאל ומים יחזקאל הרב [המפו]רסם אב״ד מהור״ר יחזקאל ב׳ המפורסם מהור״ר אברהם זלה״ה קצנאלפוגן אב״ד דשל׳ קהלות אלטונ׳ המבור׳ וונזבעק נפטר ונקבר יום ד׳ ך״ג תמוז תק״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jecheskel Katzenellenbogen 1669-1749 Restored 1994 by descendants David Allan. Daniel. Weiner - Stockholm


 18. Inv.-Nr.: hha-3709 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ איש ישר תמים בדרכיו ושלם במעשיו התורני כהר״ר [(יעקב שלום)] סג״ל חתן הר״ר ליב ריינבך נפטר ליל ב׳ ג׳ תשרי ונקבר בו [־־־]‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-3680 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ איש שלמה אשר תמי׳ מלא מצו׳ כרמון לבו וידו פתוח לעם לא אלמן מחזיק לומדי תורת ה׳ דת אמון המהדר לעשו׳ צדקה וג״ח בגופו ובממון ביתו בית וועד לחכמים בכל זמן ה״ה כ׳ שלמה זלמן בן כהר״ר דוד מעזריטש נפטר יום ש״ק ך׳ מרחשון ונקבר יום א׳ ך״א בו תק״י לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-3681 Jahr: 1749

  ‎‏פ״נ איש ישר הלך בתמים נהנה מיגיעו וירא שמים מלחמו נתן לרעבים שמו היה נודע באהבים כ׳ משה ב״ה אלחנן גראד וואול נפטר עש״ק כ״ז חשון ונקבר יו׳ א׳ ך״ח בו תק״י לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2591 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט עקרת הבית ועטרת לבעלה אשת חיל מי ימצא ואת עלית על כלנה שבחה מי יוכל להמנה האשה הצנועה והחסידה ויולדת מ׳ יוטה מלכה בת הר״ר פייבלמן האלי אשת כ׳ ליב בן ר״ה מינדן נפטרה ונקבר׳ יום ו׳ עש״ק י״א כסליו תק״י לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-3682 Jahr: 1749

  ‎‏וימת יוסף ויישם בארון מצבת קבורת האיש דתני ומתני כשורה הלך בארצות החיים לנוח באורה ה״ה היקר כהר״ר יעקב יוסף ב׳ הר״ר פייבש ליבקא נפטר ונקבר ביום ה׳ ך״ד כסליו בשנת תק״י לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-3848 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט אשה צנועה ילדה ויולדת מ׳ דינה פריידכה בת כ׳ שמואל בר״ט אשת כ׳ ליב ב״מ פרישלנדר נפטרה ונקבר׳ יום ה׳ ב׳ טבת תק״י לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-3446 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט הבתולה מ׳ צביי׳ בת כ׳ זלמן מעזריטש נפטרה ונקברה יום א׳ ה׳ טבת תק״י לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-3445 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט אשה זקינה בת צ״ה שנים לא מנע׳ רגליה מבה״כ וישבה בבית׳ מ׳ מאטה בת הר״ר מאיר אשת כ׳ איצק ברלין נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ י״ד טבת תק״י לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-3372 Jahr: 1749

  ‎‏פ״ט האי איתתא נאה וחסודה ילדה ויולדת הנעימה מ׳ לאה הענדיל בת הרב המופלא ומופלג נ״י פ״ה מוהור״ר (!) דוד פרענקל נר״ו אב״ד דק״ק בערלין והמדינה יע״א אשת האלוף אי״א כהר״ר ליב ב׳ פ״ו ר׳ געטשליק כהן נפטרה ליל ה׳ ונקבר׳ יום ו׳ עש״ק י״ז טבת תקיו״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


BestandGesamtzeitraum 1749-1749  
 38414 58  
7. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße 106 1
8. Wallerstein 1031 6

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis