logo epidat: epigraphische Datenbank
Advanced Search how? when? where?
and
or
all

      

       
file all 1757-1757  
1. Bingen 880 1
2. Blieskastel 251 2
3. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 14
4. Haigerloch-Weildorf 19 1
5. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 37
 1. inv.-nr.: hha-240 year: 1757

  ‎‏פ״ט הבתולה היקרה וישר׳ מ׳ אסתר בת כ׳ ארי׳ יהודא ליב דישערי נפטרה ונקברה יום ו׳ עש״ק ך״ב טבת תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. inv.-nr.: hha-1993 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ היא תתהלל תבורך מנשים באהל שבחה מי יוכל למלל הצנועה מ׳ פריבה שרה בת כ״ה אהרן משה קליף אשת כ׳ דוד רינטל ז״ל נפטרה ליל ב׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ג׳ שבט תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. inv.-nr.: hha-878 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים היקר כ׳ איצק בן כ׳ משה נתן הארבורג נפטר ונקבר יום ב׳ ג׳ שבט תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. inv.-nr.: hha-856 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש ירא אלקים ועסקן במצות ובג״ח וחיבב ולמד תורה ה״ה כ[ה]ר״ר דוד טעבלי בן המנהיג מהור״ר אלי׳ ווינר סג״ל נפטר יו׳ ש״ק ח׳ שבט ונקבר יו׳ א׳ ט׳ בו תקי״[ז] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. inv.-nr.: hha-1933 year: 1757

  ‎‏פ״נ צנא מלא ספרא הרבני המופלא ומופלג בחסיד׳ ובתורה בנסתר ובנגלה ומתשבת תחכמוני מו״ה עוזר ב׳ הרב מה״ו חיים זצ״ל נפט׳ ליל ש״ק ח׳ שבט ונקב׳ יו׳ א׳ ט׳ בו תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. inv.-nr.: hha-785 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הגונה היקרה והישרה הצנוע׳ מרת דבורה בת כ׳ יעקב אשת כ׳ יעקב נפטרה ונקברה יום ה׳ ד׳ אדר תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. inv.-nr.: hha-789 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה הגונה ענוגה ורכה היקרה מ׳ הנה מלכה רבקה בת כ״ה פייבלמן האלי אשת כ׳ משה ב״נ נפטרה ונקברה יום א׳ ך״ח אדר תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. inv.-nr.: hha-791 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש ישר ה״ה כ׳ יהודא ליב אברהם בן כ׳ נתן ליבעק נפטר ונקבר יום ד׳ ט׳ ניסן תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. inv.-nr.: hha-271 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ כ׳ הירש בן כ״ה מרדכי ווינר ז״ל נפטר ונקב׳ יו׳ ג׳ י״ג אייר תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. inv.-nr.: hha-830 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש אשר הולך בדרך תמים מכניס אורח כל הימים חלה על רגליו בהקז דמים ה״ה כ״ה ראובן האלוף כ׳ מיכל נפטר בשווערין ליל ה׳ ט״ו אייר ונקבר יו׳ א׳ ל״ג לעומר תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. inv.-nr.: hha-319 year: 1757

  ‎‏פ״נ הילד הבכור יואל בן בענדיט שייאר הלוי נפטר ונק׳ יו׳ א׳ טו״ב סיון תקטו״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. inv.-nr.: hha-9107 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ צערלי בת כ׳ יודא אשת ר׳ יוזפא חזן נפט׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ה סיון תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. inv.-nr.: hha-206 year: 1757

  ‎‏פ״נ ילד זלמן בן כ״ה בער הענא נפטר ונקבר יו׳ א׳ ב׳ דר״ח תמוז תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. inv.-nr.: hha-133 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה יולדת מ׳ שינכה שרה בת כ׳ יחיאל לוי אשת כ׳ ראובן ב״א העקשר נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ד׳ תמוז תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. inv.-nr.: hha-1829 year: 1757

  ‎‏ותלקח אסתר למלך עולם בת חמשה ועשרים בחודש הרביעי בחמשה עשר בו ונקברה למחרתו בששה עשר בו בשם טוב גדול היא אסתר אשה יראת ה׳ הצנועה המשכלת ומחכמת יושבת בביתה תמיד ׃ ומטיב׳ לכל בת פ״ו הר״ר יוסף פופרט אשת הגובה הר״ר הירץ רינטל לפרט ותהי אסתר נושאת חן‏‎


 16. inv.-nr.: hha-4489 year: 1757

  ‎‏פ״ט ילדה בריינה בת כ״ה ר״ר שמואל נפטרה ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך״ג תמוז תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. inv.-nr.: hha-1616 year: 1757

  ‎‏[פ״ט] [אשה חשובה] [מ׳ הנה בת כהר״ר] [משה ה״ב אשת] [כהר״ר ליזר שרייב׳] נפ[טר׳ ונקבר׳ יו׳ ו׳] ך״ז תמוז תקי״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 18. inv.-nr.: hha-1675 year: 1757

  ‎‏[פ״נ] [איש הישר] [ורך בשנים ה״ה כהר״ר] [חיים בן כהר״ר אלכסנדר] [זיס]קי[נד ליידסדורף] [נפ]טר [ונקבר יום ו׳] [ע]ש״ק ך״ז [תמוז תקי״ז] לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. inv.-nr.: hha-583 year: 1757

  ‎‏פ״נ הב״ח ויהי יוסף יפי תואר בן כ׳ שמואל ב״י גר נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ר״ח אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. inv.-nr.: hha-317 year: 1757

  ‎‏פ״נ ילד הירץ משה בן כ״ה בענדט (!) כ״צ שיף נפטר ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק ה׳ אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. inv.-nr.: hha-436 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ומעשיו באמונה ה״ה כ׳ משה יהודא בן כ׳ יוסף היילבוט נפטר ונקבר יום ו׳ ה׳ אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. inv.-nr.: hha-442 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה הגונה היקרה וישרה הצנועה מ׳ רעכל תמר בת כ״ה ליב סג״ל אשת כ׳ אלי׳ ב״ר ז׳ ווינר נפטרה יו׳ א׳ ז׳ אב ונקבר׳ יו׳ ב׳ ח׳ בו תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. inv.-nr.: hha-4490 year: 1757

  ‎‏פ״ט ילדה רעכל בת כ׳ אברה׳ ב״ל האלנדר נפטרה ונקב׳ יו׳ ב׳ ך״ב אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 24. inv.-nr.: hha-1686 year: 1757

  ‎‏פ״נ ילד ליב בן הגובה כ״ה הי[רץ] [ב׳ פ״ו ר״ד רינטל] [נפטר ונקבר] [יו׳ ב׳ ער״ח אלול] [תקי״ז לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 25. inv.-nr.: hha-620 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש ינוק וחכים בטוב טעם ומענה רך ודבריו נעים סדר לימודו קבע לעתים פיו ולבו לטובה שוים ה״ה כ״ה יוסף בן הר״ר שמשון פופרט נפטר ונקבר יו׳ ג׳ א׳ דר״ח אלול תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. inv.-nr.: hha-3126 year: 1757

  ‎‏פ״ט הורי [. שרה] בוכי׳ למשפח׳ רם ׃ רא[מות ו]ג[ב]יש לא יערכ[.. ער]ך אמנו שרה נפשה יד[ושן] בעונג עדן [גן] זרועי׳ הצמיחה [צד]קות פרזונות לעניים ואביונים נתנה משרה לחם וכסו[ת ה]כינה [צ]דה לכל עובר אורח [ע]רכה שולחן מטה כסא ומנורה [אור תורה] עלי[ה לה]שרה הצנועה ל[ב...] אם יושבי באהל [...] בק״ק הנובר הטיבה לי שרה ה״ה הקצינה המפורסמת מ׳ הנלה בת הקצין הר״ר מענדל [בע]ר זלה״ה מפפד״מ אשת הקצין המפורסם הגביר פ״ו שתדלין הקהל׳ והמדינה כהר״ר מיכל הנובר סג״ל שלי״ט א׳ נפטרה ונקברה יום ג׳ ז׳ אלול תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. inv.-nr.: hha-4488 year: 1757

  ‎‏[פ״ט] [ילדה] [געלה בת כה] [ר״ר שמואל האלי] [נפטרה ונקבר׳] [יו׳ ה׳ ט׳ אלול] תקי״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 28. inv.-nr.: hha-437 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר ה״ה כ׳ ליב בן כ׳ מרדכי בן כ׳ שמואל שמש נפטר ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק יו״ד אלול תקי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. inv.-nr.: hha-422 year: 1757

  ‎‏פ״נ האי צורבא דרבנן כהר״ר יהודא ליב יעקב בן אב״ד מהור״ר מיכל פרידבורג ח׳ יוס׳ נפטר יו׳ ש״ק ג׳ תשרי ונקבר יום א׳ ד׳ בו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. inv.-nr.: hha-1100 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מרת פרומט בת כ׳ אנשיל שוא אשת ר׳ משה אלדנבורג נפטר׳ יו׳ ג׳ ד׳ חשון ונקבר׳ ה׳ בו תקי״ח לפ״ק [...]‏‎


 31. inv.-nr.: hha-470 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש ישר כהר״ר עזריאל בן כ׳ מיכל ב״ע נפטר ונקבר יום ד׳ ה׳ חשון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. inv.-nr.: hha-3096 year: 1757

  ‎‏פה אבן להאשה חכמ[ת{ה}] היא לאה אשת חיל עטרת בעלה הגונה עלה רם למעלה ה״ה החשובה הצנועה והחסידה מרת לאה מינקכה בת הקצין כה״ר ישעי׳ מאנים אשת ה״ה כ״ה טודרוס פאפנהיים נפטרה ונקברה יו׳ ב׳ ך״ד חשון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. inv.-nr.: hha-9376 year: 1757

  ‎‏פ״ט ילדה יטלה לאה בת כהר״ר יעקב ב״מ כהן נפטרה ונקבר׳ יום ד׳ ח״י כסליו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. inv.-nr.: hha-581 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה צנועה מ׳ רייכל רבקה בת כ״ה ישראל אשת כ״ה משה העקשר נפטרה ונקבר׳ ך״ה כסליו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. inv.-nr.: hha-434 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש הישר זקן ושבע ימים כ׳ יקותיאל בן כ׳ זלמן העקשר סג״ל נפטר ונקבר יום ד׳ יו״ד טבת תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. inv.-nr.: hha-438 year: 1757

  ‎‏פ״נ איש הישר ורך בשנים ה״ה כ׳ וואלף בן כ׳ יהודא ליב ב״נ ליבעק נפטר ונקבר יום ד׳ עשרה בטבת תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. inv.-nr.: hha-3447 year: 1757

  ‎‏פ״ט אשה רוב ימיה חסד גמלה עטרת ראשו היא לבעלה כל מעשיה טוב פעלה לזקנותה מצאה טוב אהלה ה״ה מ׳ רעכל רחל בת כהר״ר זעליג וורבורג אשת כה״ר זלמן מזריטש נפטר׳ יו׳ א׳ י״ד (!) טבת ונקבר׳ יום ב׳ י״ה (!) בו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


fileall 1757-1757  
 36555 56  
6. Rüthen 81 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis