logo epidat: epigraphische Datenbank
Advanced Search how? when? where?
and
or
all

      

       
file all 1725-1725  
1. Bingen 880 2
2. Drmoul (Dürrmaul) 12 1
3. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 9
4. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 22
 1. inv.-nr.: hha-2958 year: 1725

  ‎‏ט״ט האשה שבחה אין להמנה ׃ רב צדקה על ידיה נתנה ׃ המעש׳ יותר מהעשה עליה נמנה ׃ ידע׳ לקבל הולד הנמלט מאשה ׃ לא די שלא ל[קחה שכר]ה ׃ דרש[ה וחקר׳ לעני עמ]ה ה״ה [המילדת הזקינה מר׳] שרה בת [יוסף אברה]ם הארין בורג א׳ הר״ר דוד פאלק נפטר׳ ליל י׳ ו׳ עש״ק ונקבר׳ בו ביו׳ י״ב שבט תפ״ה ל׳ תנצב״ה‏‎


 2. inv.-nr.: hha-2960 year: 1725

  ‎‏[פ״נ] [איש אשר] הלך בדרך [ישרה] נושא ונותן באמונה קבע עתים לתורה ה״ה כ״ה יוזפא בן פ״ו מה״ו זעליגמן נארדן נפט׳ ונק׳ יו׳ א׳ ך״ט טבת תפ״ה ל״ק תנצב״ה ‏‎


 3. inv.-nr.: hha-3038 year: 1725

  ‎‏וילך איש מבית לוי הולך בדרכי ישרה ׃ יצאה נ נשמתו בקדוש׳ ובטהרה ׃ ראשון ואחרון במצות ד׳ ברא ׃ ביתו פתוח לרווחה ולעניי בתדירא ׃ מו״מ ב באמונה את אלהים ירא ׃ ה״ה כ׳ יוזפ׳ בן כ׳ נתן סג״ל נפטר ונקב׳ ביו׳ ב׳ ט״ו שבט תפ״ה ל׳ תנצב״ה ‏‎


 4. inv.-nr.: hha-3057 year: 1725

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר אשא עליו קינה ׃ ביתו היתה פתוחה לרוחה לכל עני ׃ רחים רבנן בכל עת ו ועונה הוא מת בט״ו בשבט ראש השנ׳ לאילנא ׃ מנין שאנו מנין תפ״ה למספר קטנ׳ ה״ה כהר״ר אברהם בן הקצין הר״ר וואלף אפנהיים יצ״ו ׃ תנצב״ה‏‎


 5. inv.-nr.: hha-3037 year: 1725

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים כל ימיו עסק בג״ח ׃ בכל דרכיו הלך בתמים כ׳ שמעון בן כ׳ שלמה זלמן פערשט ז״ל נפטר י׳ ש״ק ד׳ אדר ונקב׳ יום א׳ תפ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. inv.-nr.: hha-3036 year: 1725

  ‎‏פ״ט וספונה האי מרגניתא דלית בה טימא במצות ובג״[ח] היא עסקי׳ לילה ויומא [.?] י׳דה(!) שלחה לאביון ומק[ר]ב׳ בטו׳ טעמ׳׃ לב בעלה בה בטוח ופי׳ פתח׳ בחכמא׃ [צ?]חורנית אירנית(!) יעלת חן ונעימ׳׃ ההצנוע׳ ו[ה]חסידה מרת בילא בת ה[ק]צין מהור״ר וואלף תנחם מ[ב]רלין אש׳ הקצין התורני [פ]״ו מהור״ר שמעון בר מ[ן?][ז״ל?] נפטר׳ ונק׳ יו׳ ג׳ ביו׳ פ[ור]ים תפ״ה ל׳ תנ[צב״ה]‏‎


 7. inv.-nr.: hha-6020 year: 1725

  ‎‏פ״נ מהור״ר יהודא ליב בן מהור״ר אברהם זצ״ל מבריסק נפטר בקלויז ביו׳ א׳ יו׳ ב׳ דחה״פ ונקבר בו ביו׳ תפ״ה ל׳ תנצב״ה‏‎


 8. inv.-nr.: hha-2080 year: 1725

  ‎‏[...] בתולה יפה שינכה בת כמ״ר זעליג עלריך נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ג׳ אייר תפ״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 9. inv.-nr.: hha-1520 year: 1725

  ‎‏פ״ט וס[פ]ון איש חסיד שנו מידותיו של ר׳״ש מדברנא דאומתא ׃ מושלם במעלות ועסק׳ בג״ח ובמילי דמצותא ׃ עליו נאמר כל אימי׳ כר״ש תיליך(ד?) לאות ולדוגמת׳ ואוריית׳ לא פסיק מפומ׳ יוממ׳ ולילת׳ ׃ נשיא העד׳ יראת ה׳ בידו איתא ׃ ה״ה האלוף הקצין התורני פ״ו מהור״ר שמעון בן האלוף הר״ר מן ז״ל נפט׳ ונקב׳ יום ו׳ ז׳ אייר תפ״ה ל׳ תנצב״ה‏‎


 10. inv.-nr.: hha-2154 year: 1725

  ‎‏אין זה כ׳א ב[ית] אל[קים] וזה שע׳ השמ׳ פ״נ יעקב הלך לדרכו דרך כל האר׳ ע[סק] מו״מ באמונה עם כל באי [ה]ארץ ׃ קדם וחשיך לבי כנשת[א] במרץ ׃ בחצי ימיו ובשם טוב עזב את הארץ׃ ה״ה כהר״ר יעקב בן האלוף כ׳ אהרון פערשט נפטר יום ש״ק ונקבר יו׳ א׳ י״ג תמוז תפ״[ה] לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 11. inv.-nr.: hha-3033 year: 1725

  ‎‏חמ[...] [ו?]ה וטמונה׃ גבי[ר]ה [ח]שובה וספונה׃ [ב]ת לו[י] [נ]צמדת לכהונה׃ [ח?.]ה [ילדה] ויולדת בלי [...]׃ חשו[בה] לא[ת]פופ[י?] אדרא [תם?] ש[מים?]׃ ה״ה מר׳ רי[זכה] בת הקצין המנהי׳ כ׳ אל[יה] שייאר סג״ל אש׳ הקצי[ן כ״ה] יוזפא כ״ץ [נפ]טר[ה] ליל עש״ק י״ב תמו[ז] [ונק]ב[ר׳] יום א׳ י״ג בו תפ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. inv.-nr.: hha-3031 year: 1725

  ‎‏פ״נ איש אמת ושלום נמצא אתו בתומו הלך בכל דרכו רץ לתפלה להתפלל בעתו הזהיר לעשו׳ צדק לאמתו מעשיו זכאין לפני בראו ה״ה כ׳ אברהם בן כ׳ ראובן רענר ז״ל פ״ו בוונזבעק נפטר יום ש״ק ונקבר יו׳ א׳ ך״ז תמוז תפ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. inv.-nr.: hha-2877 year: 1725

  ‎‏פה קבורת אשה יפה צנועה ומהוללה לא הרימה בחוץ קול׳ רכה בשנים ומעולה ושבקה לחי עלמא מר׳ שפרינץ בת כ׳ אפרים הקשר אש׳ כ׳ איצק לעלוב נפטר׳ ונקבר׳ יום ד׳ ח״עב אב תפ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. inv.-nr.: hha-2944 year: 1725

  ‎‏פ״נ הבחור רך בשנים כ׳ שלמה זלמן בן הר״ר ליב בוטנים נפטר ונקבר יום ו׳ ך״ג אלול תפ״ה ל׳ תנצב״ה‏‎


 15. inv.-nr.: hha-2878 year: 1725

  ‎‏פ״ט אשה חשובה וכשרה עסקניות במעשה ידיה בתמידה· לבה בתפלת ה׳ יום ויום בתדירה· קולה לבעלה בחכמה ובצניעות היה· לעניי׳ נתנה צדקה מפרי ידיה· ה״ה מ׳ עלקל בת כ׳ אברה׳ ב״מ ז״ל אשת כמ״ר אלי׳ ליפשטט נפטר׳ ליל ג׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך׳ אלול תפ״ה ל׳ תנצב״ה‏‎


 16. inv.-nr.: hha-3012 year: 1725

  ‎‏ויבא יוסף הבית׳ וישא קינ׳ על צפור שנודדת מן קנה פה טמונה אשה חשובה ומהוללה ׃ יעלת חן ואילת אהבי[ם] ׃ [הית׳] לבעלה׃ גם צפור [מצאה] [בי]ת מנוח לה לא [הגיע חצי ימ]ים למרום נת[קבלה ׃ הנ...] והתמימה מ׳ [פיגלה בת] האלוף כ׳ יאקב שיף [כ״ץ] ז״ל אשת כמ׳ יוסף פאלק נפט[רה יו׳ ש״ק] ונקברה יו׳ א׳ ך״ד אלול תפ״ה ל״ק תנצב״ה‏‎


 17. inv.-nr.: hha-2930 year: 1725

  ‎‏פ״נ מופליג בתור׳ ינוק וחכם מהור״ר פייבל בן מהור״ר אברהם טריינדלש מליסא נפט׳ ונקב׳ יום ה׳ ך״ח אלול תפ״ה ל׳ תנצב״ה‏‎


 18. inv.-nr.: hha-2920 year: 1725

  ‎‏פ״נ הבחור הנחמד ונעים כ׳ אברהם בן כ׳ ליב ב״א ב״מ נפט׳ ונקבר יו׳ ה׳ ו׳ תשרי תפ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. inv.-nr.: hha-2942 year: 1725

  ‎‏פ״ט האשה מר׳ גיטל בת הר״ר אלקנה ז״ל שמש אש׳ כ׳ אברהם נפטר׳ יו׳ ש״ק ך׳ חשון ונקבר׳ יו׳ א׳ בו תפ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. inv.-nr.: hha-3032 year: 1725

  ‎‏שאו קינה על בן טב ׃ אל ישא בעון האב ׃ פ״נ טרף צמח וקטף ינקתו ענף ופרי נתק שרשו בדרך חכמה דרך ובמעגלתו לוית חן נתנה על ראשו יבלע בטרם קיץ בכורתו ה״ה הבחור חשוב כ׳־טעבלי בן הקצין המנהג כ׳ אלי׳ שייא[ר] סג״ל נפטר יש״ק ונקבר יום א׳ ך״ח חשון תפ״ו ל״ק תנצב״ה‏‎


 21. inv.-nr.: hha-2945 year: 1725

  ‎‏פ״נ איש ישר ונאמן זריז במצות ומהימן ה״ה כ׳ פנחס זעליגמן בן המנוח כ׳ יוסף ז״ל נפט׳ ליל ב׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ך״ב כסלו תפ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. inv.-nr.: hha-3028 year: 1725

  ‎‏פ״ט אשה נעימה אמירה כתיבה חסודה יקרה וחשובה כל מעשיה שוין לטובה ה״ה הצנועה מ׳ שרה בת הר״ר יאקב ז״ל אשת כמר שמעון קנאר נפטרה ו נקברה יום ב׳ ה׳ טבת תפ״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


fileall 1725-1725  
 36558 37  
5. Mülheim an der Ruhr 695 1
6. Mülheim an der Ruhr 12 1
7. Trier, An der Weidegasse 548 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis