logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1794-1794  
1. Arolsen 94 1
2. Bayreuth 957 1
3. Bingen 880 2
4. Brilon-Madfeld 39 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 17
6. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
7. Gifhorn 32 1
8. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 35
 1. Inv.-Nr.: hha-782 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה מרת ליבה בת הגובה כ״ה מרדכי בייט אשת יוקל שטורם מברלין נפטר׳ יום א׳ ונקבר׳ ביום ב׳ ה׳ שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-955 Jahr: 1794

  ‎‏[...] הצנועה שינכה בת כמה״ו דוד כ״ץ זצ״ל אשת ר׳ מרדכי הלוי מאמשטרד׳ [...]‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-924 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ הבח׳ כ׳ הירץ יעקב בן פו״מ כ״ה יוסף פופרט ז״ל נפטר ונקבר ביום ד׳ י״ד שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-268 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ בשנת נרדו נתן ריחו נמס לבבנו בבכי ובתמרורים על העדר מולדתינו תפארת ראשינ׳ נפל מעלינו על זאת דוה לבנו נר אלקי׳ כבה לספ׳ מעלותיו מדותי׳ כלות כחינו בנתיביו שהלך וכפי דרכו ומנהגו הדריכנו כאריה תגב׳ רץ רצון קונו לעשו׳ בבי׳ תפלתינו יוסף דעת לקבוע עתי׳ בכל יו׳ ללמו׳ בתורתינו ימיו ושנותיו זכרונו לה זיל היו ללמוד ולהטות לה׳ לבבנו עשה סעד נוה למשפחתו להמליץ עבורם אצל שארינו הוא ני הו התורני כ״ה נתן ב״כ יוסף יוזלה עסן ז״ל בה תצ״נ ביו׳ ש״ק י״ז שבט ונקבר ביו׳ א׳ י״ח תקנ״ד לפ״ק וב״ה עכמע״י א׳‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2511 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט הילדה מ׳ (!) שרה בת כ״ה איצק בר חיים היילבו׳ נפטרה מש״ק ונקברה ביום א׳ ט״ז אדר ראשון תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-112 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה ראובן בר אהרן לוי סג״ל נו״נ יום ה׳ ך״ז אדר ראשון תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-847 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן כ׳ אביגדר בן דניאל חייט נפט׳ בש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ז׳ אדר שני תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-801 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מ׳ פעסיל בת יוסף פאלק אשת כ״ה שמואל העקשר נפטרה עש״ק ונקברה ביו׳ א׳ ך״א אדר שני תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-967 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מיכל בן כ׳ שמואל גלויגר נפטר בש״ק ונקבר יום א׳ ך״א אדר שני תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-1292 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר ורך בשנים יצחק הלך בדרך תמים קבע עתי׳ לתורה לילו׳ וימים ה״ה בעל ח״ק דג״ח כ״ה איצק ב״כ בער היילבוט ז״ל נפטר ונקבר ביו׳ ג׳ ר״ח ניסן תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-14 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר יושבי בה״מ הדיין הקהילה קדוש׳ באלטונא מה״ו משה מנחם מענדיל ב׳ מהו[ר״ר] יעקב ז״ל נפטר ונקבר יום א׳ דפסח תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-301 Jahr: 1794

  ‎‏הב״ח נתנאל בן ליפמן ווינר נו״נ שביעי ש׳ פס׳ תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-679 Jahr: 1794

  ‎‏מצבת קבורת אשה רך בשנים וטוב׳ במעשים בטוב מעשי׳ נתברך ביתה רב מהללים ישמע מאחרי׳ יראתה הית׳ מעידות עלי׳ ידי׳ שלח׳ בכישור כשרו׳ מעשי׳ נדבת לבה תמיד במחשבותי׳ הלכ׳ לאור באור חיי׳ לעולמה ה״ה מ׳ בריינה בת החבר ר׳ איצק אשת הר״ר דוד בן ר׳ אברהם רופא נפטר׳ א״ח דפסח ונקבר׳ ביו׳ ה׳ למחרת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-228 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה הצדקת והחסודה לעניים ואביונים ידה הדה ב״ח וג״ח הי׳ כל מחמדה ותורת חסד על לשונה למדה ה״ה א״ח מ׳ פעגלא ב׳ מ׳ יאקב הלדסהיים א׳ כ׳ אייזק קלקר נפטרת ב[ש]״ט ונקברת א׳ דר״ח אייר תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-849 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ יטכה אשת רפאל ערלינג נו״נ יו׳ ה׳ ב׳ ר״ח אייר תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-805 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ גימכה אשת כ׳ איצק ב׳ כ׳ יעקב נפטרת בש״ק ונקברת ביו׳ א׳ ד׳ אייר תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-773 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה זקינה חשובה והצנועה א״ח מרת צפורה קלערכי אשת כ׳ יוסף לוי סג״ל נפטרת ונקברת יום ה׳ ך״א סיון תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-861 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ רבקה גליקעל בת מה״ו פייטיל מווין אשת כ׳ קוסיל ב׳ מיכל ב״ר ליב נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ג׳ אב תקנ״ד תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-788 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ איצק בן חיים פוזנר נפטר ונקבר יו׳ ה׳ י״א מנחם תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-183 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה ראובן איצק ב׳ כ׳ דוד אשכנז ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ כ״ג מנחם תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-835 Jahr: 1794

  ‎‏[...] הב״ח קאפל ב׳ כ״ה משה כהן נו״נ יו׳ ד׳ ך״ב אלול תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-829 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש זקן כהר״ר יהודה בן הדיין מה״ו שמואל ה״ב נפטר ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ו אלול תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-850 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה חשובה זקינה מ׳ טעלצכה ב׳ כ׳ מש[ה] לעלוויר א׳ כ׳ אפרים רעניר נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ א׳ דר״ה תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה טעלצכי לעלוויר‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-786 Jahr: 1794

  ‎‏פ״[ט] המילדות אשה החשובה והצנועה במעשיה טובים מ׳ פעסכי א״כ יעקב עשוגא נו״נ ביו׳ ד׳ ז׳ תשרי בשנת ותקח את הילד תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-88 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ רבקה גיטל א׳ כ״ה יוסף גובה נפטרת ונקברת יום ג׳ ך׳ תשרי תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-869 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הולך תמי׳ נכוחו נשא ונתן באמונה ולאדם ישרו לעני ולאביון היה פתוחה ידו ה״ה כ׳ יצחק יעקב געטיגן בן פו״ה יוזפא געטיגן נפטר יום ג׳ י״א ונקב׳ למחרתו ביום ד׳ י״ב מרחשון שנת תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-1144 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה זקנה צדקתה עומדת לעד על תומת ישרה פארדכי בת כ״ה שמעון וואנזבק ז״ל אשת הגבאי דב״ח כ׳ אברהם אהרן פערשט ז״ל נפטרת ונקב׳ עש״ק ד״י מרחשון תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה פראדכי פערשט‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-1681 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה חשובה א״ח כל כבודה בת מלך פנימה היא האשה החכמה מ׳ מערלי א׳ כ״ה צבי הירש יצ״ו נפטר׳ יום ב׳ י״ז ונקב׳ יו׳ ג׳ ח״י מרחשון תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-25 Jahr: 1794

  ‎‏פיה פתחה בחכמה וידיה שלחה לאביון פ״ט אשה חשובה מרת פעסכה בת כ״ה מיכל וואגנר ז״ל אשת כ״ה יוזפא מענצר ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ט׳ כסליו תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-668 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ ילד שעשועים [ל]א הגיע לי״ג שנים הבח׳ כ׳ יוזפא בן זעליג [מן בר אהרן] [לוי נו״נ עש״ק] [י״ג כסליו תקנ״ה] [תנצב״ה]‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-1941 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט הבתולה שנה ב[ת] כ׳ שמואל בן הירש מלמד נו״נ יו׳ א׳ ט״ו כסליו תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-3078 Jahr: 1794

  ‎‏שמור תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום פ״נ ברוך ה׳ חילו ופועל ידיו תרצה פעולותיו ומעשיו הטובים שעשה כקרבן אהרן הכהן ירצה ברוך הוא אשר בחר באהרן לעמוד לשרת לפניו ויעש כן אהרן להגיד מקצת שבחו של אהרן בפניו ה״ה איש ישר וירא אלהים הגובה הקהילה כ״ש כהר״ר ברוך אהרן המכונה בענדיט בן מהור״ר הירץ שיף כהן זצ״ל נפט׳ ביום ד׳ ח״י כסליו ונקבר בשם טוב למחרתו היום ה׳ י״ט כסליו תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-215 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש אפרתי ואיש חיל רב פעלים מקבציאל ׃ בקרב ׃ ישראל שמו נודע בשערים המצויינים בהלכה הלכה ׃ אדם מישראל ישראל עשה חיל ראש גולת אריאל חמדת תפארת ׃ ישראל משולם דמושלם בעובדי יאי ואורייתא יאי אביה ׃ לישראל זלמן שמו כמן טעמו וכעין הבדולח עינו עין ׃ ישראל הוא ניהו רב האי גאון מה״ו ישראל משול׳ זלמן אב״ד דק״ק לונדן מנה בן מנה מזה בן מזה ׃ זה לבית אבי אבות התורה בן איש [חי הג]און הגד[ול] מ׳ יעקב זצ״ל ׃ ונין ונכד [להגאון האמתי מהור״ר] חכם צבי זצ״ל עלה [השמימה מו]צאי מנוחה מש״ק ונקב׳ יו׳ [א׳ כ״ט] כסליו תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-104 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ בשנת איש אשר הלך בתמים והי׳ חד מסגני הלו[יי]ם שם משמשון נודע בשערים מספד ספוד עליו בתמרורים שהלך כל ימי חייו בתומת ישרי׳ וקבע עתים לתורה לילות וימים נשא ונתן באמונה כתקנת חכמים בר לבב עשה כמה דברים טובים מאיר עינו להטיב לקרובים לגדל יתומה בביתו בטו׳ ובנעימים והשכים והעריב לתפלת ראשוני׳ יח׳ו׳ן׳ דל ואביון וגמל חסדים ה״ה התורני שמשון בר מאיר לוי ז״ל נפט׳ ביו׳ ג׳ ונקב׳ ביו׳ ה׳ יו״ד טבת תקנ״ה תנצב״ה וב״ה עכמעי״א‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-393 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ הילד משה בן כ׳ יעקב ב״ר זעליג עקיבא נפטר ונקבר יום ג י״ג שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הילד עקיבא בן כ׳ יעקב ב״ר זעליג עקיבא נפטר ונקבר יום ד י״ד שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1794-1794  
 36571 63  
9. Illingen 273 1
10. Lage 140 1
11. Rexingen 1014 1
12. Rüthen 81 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis