logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1793-1793  
1. Bayreuth 957 7
2. Bingen 880 3
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
4. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 14
6. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
7. Hamburg-Altona, Königstraße 6039 43
 1. Inv.-Nr.: hha-28 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מאיר בן הג״ץ ר׳ בענדיט ברלין ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י״ז טבת תקנ״ג תנצב״ה מאיר ברלין‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-299 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ משה בן כ״ה וואלף היילבט נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ט׳ שבט תק נ״ג תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-214 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר עוסק משא ומתן באמונה ה״ה כ׳ משה ב׳ כ׳ נתן שפאניער נפטר בש״ק ונקבר ביו׳ א׳ י״ד שבט תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-658 Jahr: 1793

  ‎‏האשה חשובה מ׳ יטלה ב׳ כ׳ חיים אשת כ״ה משה רענר ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יום ה׳ ך״ה שבט תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-379 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מרת יטכה בת כ״ה יוסף פאלק מברלין נפטר׳ יום ג׳ ונקבר׳ יום ה׳ ח׳ אדר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-13 Jahr: 1793

  ‎‏לשם שבו ואחלמה יפה ענף וחרש מצל וגבה קומה פתאום נפלה עליו תרדמה מוצב ארצה וראשו מגיע השמימ׳ נצבה אלומתו וגם קמה ה״ה התורני כ״ה אליעזר ליפמן ב׳ פו״מ כ״ה אייזק פאהן נפטר אור ליום ה׳ ך״ג אדר תקנ״ג לפ״ק ונקבר למחרתו תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-241 Jahr: 1793

  ‎‏[...] הזקן כ׳ אנשיל ג״ש נפטר יום ד׳ ונקבר יום ה׳ ך״ג אדר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-308 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה איצק שמש נפט׳ ונקב׳ ך״ד אדר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-350 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט הילד׳ הענדיל ב״ר משה פרענקיל נפט׳ ונקבר׳ ער״ח ניסן תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-119 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ משה פאהן נפטר יו׳ ד׳ ונקבר ח׳ ניסן תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-870 Jahr: 1793

  ‎‏קומי אורי מעפר התנערי פה טמון בחור נחמד וכשר ימי חייו הלך בדרך ישר ידע להטיב לתמוך לכל בשר בשלום ינוח עד בא מבשר שיאמר לו יתחדש כנשר הב״ח נחמד ונעים כ״ה פייבש בן המנוח הו״ה כ״ה שמואל רענר ז״ל נפטר ביום ג׳ י״ג ניסן ונקבר בע״פ תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-1151 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הצנועה א״ח עטרת לבעלה כפה פרשה ידי׳ לעניים מרת ברענדל ב״ר שמואל רענזע בורק אשת כ״ה אלי רענר נפטרת ונקברת ביום ג׳ י״ג ניסן תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-124 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הישיש הזקן יהודא אברהם הנקרא ליב בן ר׳ איצק טיפליץ נפט׳ ונקבר יום ב׳ י׳ אייר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-1797 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר הולך תמים הוגה בתורה לילות וימי׳ ישב באהל של תורה בקהלתינו גמר וסבר באוריתא ולמד ת... ברבים ערבי? נעימים נפטר בשם טוב שם משמעון ה״ה התורני כ״ה שמעון ב׳ כ״ה יונה ביום ד׳ י״ב אייר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-249 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה החשוב׳ הצנועה הכשרה בתפילה ובמצות עסקה כשרה גדרה גדר בעדה ולא יצאה משורה פת פלטיר לא אכלה אפיל׳ בשעת הדחק וצרה ה״ה מרת דינה שרה בת הר״ר מאיר שטערין אשת הר״ר משה אופנהיים נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ י״ז אייר תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-121 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה חשובה וצנועה א״ח מ׳ איטצכה בת כ״ה איצק אשת ג״ה כ״ה הירץ שטערן ז״ל נפטר׳ ונקברת יום ג׳ ך״ה אייר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-191 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט הבתולה שינה בת ר׳ וואלף סופר נפטרה ונקבר׳ ערב שבועות תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-195 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מאיר בן ר׳ טעבלי לאדמר נפטר יום ה׳ ונקב׳ עש״ק ד׳ תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-211 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ ר׳ מאיר בן המנוח הדיין מו״ה הירש פראונק (!) זצ״ל נפט׳ בש״ט בש״ק י״ב תמוז ונקבר יו׳ א׳ י״ג תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה ר׳ מאיר פראנק‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-891 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יעקב בן פייבש ב״ר אייזק ז״ל נפטר ונקבר ט״ז תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-331 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה חשובה א״ח מ׳ שרה ב׳ כ׳ ליפמן לאדמר אשת כ׳ איצק נארדן נפט׳ ש״ק י״ט תמוז ונקב׳ יו׳ א׳ ך׳ תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-264 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ ברענדל א׳ ליב ברלין נו״נ יו׳ ו׳ עש״ק ג׳ אב תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-1796 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט סלית דרכי יושר עשית מעשה כושר רצת למצות כנשר כבוד בזית? ועושר אך התחסדת באושר בת ה״ה כ״ה יקותיאל סג״ל ז״ל אשת ה״ה כ׳ מיכל בר ליב ז״ל נפטרה ונקברה יו׳ ה׳ ח׳ אב תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-137 Jahr: 1793

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח אפרים בן] [ראובן העקשר] [נפטר ונקבר יום] ד׳ ך״ב מנחם תקנ״ג תנצב״ה ‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-362 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט יקרה וחשובה מ׳ בונא אשת ה״ר ישראל סת״ם נפטרה ך״ה ונקברה ך״ו אב תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-226 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הזקן שהשכים והעריב לבה״כ ונושא ונותן באמונה ה״ה המנוח כ׳ אברהם שמעון ב׳ כ׳ איצק רעניר נפטר ונקבר יו׳ א׳ טו״ב אלול תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-882 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן כשר וישר אשר דבריו הי׳ בצדק ויושר איש אשר הלך בתומו נאמן בבריתו ויראת ה׳ הוא אוצרו תורת ה׳ בלבו קדוש וטהור מבטן אמו שהלך לאור באור החיים לעולמו ה״ה התורני כ״ה דו׳ בער ב׳ מה״ו ר׳ מנדלי זצ״ל נפטר אור ליום ג׳ ונקבר ביום ג׳ י״ב לחדש אלול תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-1798 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ יוכבד שרקה אשת הירש בר יוזלנפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ ך״ד אלול תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה שרקה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-904 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט רבות אנחותי ולבי דוי על פטירת אשה החשובה ביראת ה׳ היתה נזהרה וידה שלחה בכשר פעלה ה״ה אשה הצנועה מ׳ לייצכה בת הנדיב בת אבי חיל פו״מ התורני כמה״ו יחיאל אשת כ״ה זלמן האללע נפטרת אור ליום ב׳ דחה״מ ס׳ תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-300 Jahr: 1793

  ‎‏איש ישר ה״ר ישראל ב׳ ה״ר יאקב סת״ם נפטר ך״ז ונקבר ך״ח תשרי תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-1751 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ בילה אשת כ׳ זלמן כ״ץ מעמדן עש״ק י״ב מרחשון תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-267 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הבחור רך בשנים כ״ה מאיר ב׳ פו״מ כ״ה אברהם גאלדשמיט סג״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ך״ג מרחשו[ן] תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-181 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה החשובה הצנועה א״ח מ׳ שפרינץ ב׳ כ׳ אהרן במקוה? אשת כ׳ מתתי׳ בן הירש אפטעקר נפטרה ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ח מרחשון תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-961 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ שינכה א׳ כ׳ איצק פוזנר נפטר׳ ונקברה יו׳ ה׳ ג׳ כסליו תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-270 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ בחור הולך תמים כל הימים משה אברהם ב׳ ג״צ הר״ר מיכל יוסף הלברשטאט סג״ל נפטר יום [א׳] ונקבר יו׳ ב׳ ז׳ כסליו תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-1677 Jahr: 1793

  ‎‏פיה פתחה בחכמ׳ ולשונ׳ תצמיד חסד עדינה היושבת לבטח עוף כל כנף גם צפור מצאוה (!) בית ודרור קן לה לאורח דלתה פתחה ושביה בצדקה הכרת פניה ענתה בה הודה והדרה ה״ה האשה הצנועה מרת פעגלה בת המנוח פו״מ מו״ה אלי׳ אופנהיים אשת המנוח ה״ה ה״ר איצק כ״ץ זצ״ל נפטרה בשם טוב ביום ד׳ ונקברה ביום ה׳ ב׳ טבת בשנת ה׳+ ממית ומחי׳ תנצב״ה ‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-318 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר תמים במעשיו כ׳ שלמה משה ב׳ מה״ו איצק טב[ו]ר נפטר ונקבר יום ה׳ ב׳ טבת תקנ״ד תנצב״ה א׳‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-784 Jahr: 1793

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט אשה כשרה כל כבודה בת מלך פנימ׳ מ׳ ריזלה בת כ״ה משה צבי מברלין אשת כ׳ שמואל היילבוט נפטר׳ ונקברת יום ב׳ ו׳ טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-316 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הזקן ששימש באמת ואמונה בהמדרש דקלויז באלטונא נ״ד שנה כ׳ אורי פייבלמן יעקב בן כ׳ מאיר נפטר ונק[בר יום] [ה׳ ט׳ טבת תקנ״ד] [תנצב״ה]‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-29 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה החסודה בכל מעשי׳ ע׳ מ׳ שרה סערלה בת כ״ה יעקב אשת כ״ה משה כ״ץ נפט׳ ונקברה י״ב טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-182 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט [האש]ה חשובה [ה]צנועה מ׳ פיגלכי בת כ׳ דניאל העקשר אשת כ״ה שמואל וורבורג נפטרה ונקברה יום א׳ י״ב טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-675 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מרת פראדיל בת המנהיג כ״ה זלמן וואליך ז״ל אשת כ״ה פייבש לוי ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ י״ט טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-216 Jahr: 1793

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן עוסק] [לבקר חולים כ׳] ווא[לף גיסה נפט׳] ש״ק ונקבר יום א׳ ך״ו טבת תקנ״ד תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1793-1793  
 36640 77  
8. Lage 140 1
9. Laupheim 921 1
10. Rexingen 1014 3
11. Rüthen 81 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis