logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1792-1792  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bayreuth 957 1
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
4. Boxmeer/Vierlingsbeek 81 1
5. Detmold 265 1
6. Drmoul (Dürrmaul) 12 1
7. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 10
8. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 45
 1. Inv.-Nr.: hha-669 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט הזקנה שרלה אשת אפרים העקשר ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ ט׳ טבת תק נ״ב תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-64 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ גיטל אשת כ׳ אברהם ב״ר גמליאל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ט״ו טבת תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-824 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ תמר סרח (?) בת ר׳ בער פאנטי הכהן מברלין אשת כ״ה יוסף פלויט ז״ל נפטרת בש״ק ונקברת ביום א׳ ך׳ טבת תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-116 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה פראדל מתתי׳ ב״ר מיכל סג״ל נפטר׳ ביום ש״[ק ך״ו] טבת ונקבר׳ ביו׳ א׳ ך״ז בו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-160 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הצנועה א״ח מנשים באוהל תבורך מ׳ חיה ב׳ כ״ה צדוק הכהן מברלין אשת ר׳ נתן מינדן נפטרת ונקברת בש׳ טו׳ ט׳ שבט תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-302 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ איצק בן כ׳ סענדר אופינהיים נפט׳ יום ב׳ י״ג שבט ונקבר למחרתו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-99 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה מ׳ עדיל בת כ״ה אברהם רינטל אשת כ״ה מן בר״ש רופא ז״ל נפטרה ונקב׳ עש״ק ב׳ דר״ח אדר תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-265 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר אשר כל ימיו בדרך תמים היא ביקור חולים וקיברי מתם (!) ה״ה כ׳ מאיר ב׳ כ׳ דוד שמש נפטר ונקבר ביום א׳ ג׳ אדר תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-166 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יששכר פייבלמן ב׳ כ״ה מרדכי בייט נפטר י״ב אדר ונקבר למחרתו תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-363 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר טעבלי ב״כ הירש ליסר נפטר בש״ק ט״ז אדר ונקבר יו׳ א׳ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-115 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה רך בשנים מ׳ געלה בת הגובה כ״ה הירץ שטערין אשת כ״ה מיכל ב״ר זעלקל נפט׳ ביום ד׳ ה׳ ניסן ונקברת למחרתו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-97 Jahr: 1792

  ‎‏אשה זקנה מ׳ לאה בת כ״ה יוזלה עסען א׳ כ׳ ליפמן כהן נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ז׳ ניסן תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-1813 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הצנועה והיקרה והמהוללה א״ח מ׳ מאטא בת כ״ה ליב סג״ל ז״ל אש[ת ...] כ״ה בער ב׳ מ״ו מנ[...] ז״ל נפטרה ונקב[רת] יום א׳ ט׳ ניסן תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-378 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים החבר ר׳ הירש פ״פ ז״ל שפירא נפטר ונקבר יום ו׳ ע״פ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-197 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה יוזפ׳ בן כ״ה אפרים גאלד ציהר נפטר יום א׳ ב׳ דפסח ונקבר יו׳ ב׳ א׳ דחה״מ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-118 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מאיר ווינר נפטר ונקבר ר״ח אייר תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-193 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ [ה]ב״ח משה ב׳ כ׳ [י]עקב ה״ב נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ח׳ אייר תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-203 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט הב״ח כ׳ יודא ליב ב׳ כ׳ מיכל הייל בוט נפטר ונקב׳ בש׳ טוב יו׳ ט״ו אייר תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-676 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר אשר כל דבריו הי׳ בצדק ויושר איש אשר ה׳ הי׳ מעטריהו בשפע ובעושר ושייף ועייל ושייף ונפיק רק במידת יושר [ת]ורת ה׳ בלבו נאמנ׳ ומו״מ עם ב״א באמונה החזיק בסור מרע בתדירא ועביד לפומ׳ טמיר ׃ ה״ה התורני הנעלה כ״ה ליב בן המנוח איש אשר נודע שמו בשערים פו״מ כ״ה וואלף פופרט נפטר ונקבר ז׳ תמוז תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-540 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הזקן אברהם ב׳ הכדבה (?) קהעלה (?) כ׳ משה ר׳ מן זצ״ל נפטר בי׳ א׳ ונקבר ביום ב׳ י״ב תמוז תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-659 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה הצדקת והכשיר׳ גדלה בני׳ ליראה ות״ת א״ח מ׳ גיטל אשת ר׳ הירש פ״פ זצ״ל ותמות ותקבר יום ג׳ י״ג תמוז תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-274 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ נתן ב׳ כ׳ יוזפא העקש׳ נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י׳ תמוז תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-900 Jahr: 1792

  ‎‏צבי וחמיד האי גברא יקירא הנעלה כ״מ הירש בן כ׳ שמעון גובה ז״ל נפטר ונקב׳ יום ב׳ י״ט תמוז תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-1800 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה אשר היתה כחבצלת לדלים חננה פתחה דלת גילה נהפך לאבל ולי[ג]ון להספד ויללה עקרת הבית ועטרת לבעלה לבב אומללה דרשה ושאלה הצילה נפשה מיד שאולה געלה אשת כ״ה חיים ב׳ כ׳ אברה׳ ג״ש נפטרה ובחצי ימי׳ בש״ט. ולתהלה בי[ום] ה׳ ך״ב תמוז ונקב׳ למחרתו [..] בעש״ק תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-306 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט ענוגה ורכה צפירת תפארה לוית חן ועטרה היתה לבעלה אחר תפלתה עלתה נשמת׳ למרומ׳ אשת חיל ממשפחת יוחסין חכמה צנוע׳ ומעלה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון ׃ מ׳ עלא ב״ר שמואל אופינ היים ז״ל אשת כ״ה עזריאל בריל נפט׳ יו׳ ד׳ ונקבר׳ יום ה׳ ך״ט תמוז תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-244 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן כ״ה ליב ב״ן? כ׳ מאיר כ״ץ פ״ש נו״נ עש״ק ך״ב אב תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-3674 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה זקינה מ׳ עדיל בת המנהיג כ״ה מיכל דעלבאנקא אשת כ׳ ליפמן ב״י היילבוט ז״ל נפטרה ונקבר ה יום א׳ ך״ד מנחם תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-1799 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הבח׳ כ׳ אלי בן הג״צ הר״ר חיים פאפנהיים נפטר ונקבר יו ה׳ ך״ח מנחם תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-655 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט הבתולה היקרה רך בשנים מרים שרה בת פו״מ הר״ר הירץ רינטל מתה ך״ד ונקברה ך״ה אלול תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-177 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר משה שמעון בן המנוח כ״ה פלק קנאר נפטר ונקבר עש״ק ך״ז אלול תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-260 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה היקרה מ׳ לאה רעכל ב׳ כ׳ מרדכי אשת ר׳ דוד בן הדיין מה״ו ליב לונדן נפט׳ ש״ק ונקבר׳ ביו׳ א׳ ז׳ תשרי תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-212 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ירא אלקים אשרי ילדות׳ שלא ביישה זקנותו זקן ושבע ימים התורני כ״ה שמחה יעקב ז״ל בן לאותו צדיק הדיין כמה״ו שמואל היילבוט ז״ל נפטר ונקבר בשם טוב עש״ק י״ב תשרי תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-370 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ ראובן בן כ׳ אפרים העקשר נפטר חהמ״ד ונקבר הושענה רבה תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-2219 Jahr: 1792

  ‎‏עוד שמש לא שב שנית תקופתו מיום שב אישך הטוב לאדמתו לקחת גם את שבת אל מעונתו למקום שמור צדקתך וצדקתו יבכו לך אשת חן ׃ כמן רק טוב עשית המטבת לאביון ׃ לדל מעוז היות וכמו חכמות נשים את ביתך בנית על כן רב קנינך כי שם טוב קנית אם כסה עפר ארץ עצמותך אם גם רוחך שבה אל אלהיך השארת לנו את זכרון צדקותיך ויהללו עוד בשערים את מעשיך בבית אביוני עירך ומכירך עד כי אשת חיל את ׃ על כן אשרך זרע צדק זרעת ׃ צפן לך צורך אם פה החשיך עינך שם יאיר נרך זאת זכרון לבעלת השם הטוב הגבירה מ׳ גיטכה ב״ר איצק אשת ר׳ שמואל ב״ר עקיבא הלכה לעולמה יום ה׳ ך״ה תשרי שנת תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-881 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה אשר מנשי׳ באוה׳ תברך כשמה כן היתה מ׳ פרומט בת המנהיג כ׳ שמואל שיפר אשת ר׳ מן פופירט נפטר׳ ונקברת ב׳ דר״ח חשון תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-95 Jahr: 1792

  ‎‏אשה זקינה מ׳ לאה אשת איצק קצב נפטר׳ ונקבר׳ ב׳ מרחשון תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-825 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ יוסף ב׳ כ׳ ליפמן לעהר נפטר ונקבר ח׳ מרחשון תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-1693 Jahr: 1792

  ‎‏כי מלא ... יצוה לך לשמרך פ״נ נפתלי שבע רצון ומלא ברכות המבין והמליץ בחכמה ובהשתדלות ירא וחרד להשכל במצות ראשית דבורו עוסק בצדקות צדיק וחכם וישר בכל מעלות ה״ה כ״ה נפתלי הירץ ב׳ כ״ה ראובן ענגל מפעמרין נפטר עש״ק י״ז מרחשון ונקבר ביום א׳ תקנ״[ג] לפ״ק [ת]נצב״ה הירץ ענגל‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-213 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ מאטה שטערון (!) נפטר׳ ונקבר׳ ער״ח כסליו תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-272 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יאקב [ב]ן משה העקש[ר] נפט׳ ונקב[ר] יום ה׳ א׳ כסליו תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-369 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הילד שעשועי׳ אברהם בן הר״ר לאזי פרי שלענדר ז״ל נפטר ונקבר י״ג כסליו תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-8 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר שהלך בדרך תמים ועסק במלאכ׳ הקודש באמונה ׃ ה״ה הזקן כ׳ משה יעקב בן מענדל בון סג״ל מדפיס נפטר ונקבר עש״ק ט״ו כסליו תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-9 Jahr: 1792

  ‎‏נתן פזר לאביונים פתח ידיו לעניים תורת אלקיו בלבו בתמידים לזכר עולם יכתב בספר הצדיקים ישכון בטח בדדים ושאנן עד קץ הימים ה״ה המנהג (!) הר״ר נפתלי הירץ בן דוד רינטל נפטר יו׳ ב ח״י כסליו ונקבר למחרתו תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: hha-109 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש זקן וצדיק וישר ועמד בצד[קתו] עד סופו מן ... הירץ ... ביום ב׳ ...‏‎


 45. Inv.-Nr.: hha-120 Jahr: 1792

  ‎‏[...] אשה זקינה מ׳ פוגל אשת [כ״ה] ישעי׳ ה״ס נפטר׳ ונקבר׳ ט״ו טבת תקנ״ג תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1792-1792  
 36632 65  
9. Krefeld-Linn 64 1
10. Rüthen 81 1
11. Trier, An der Weidegasse 548 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis