logo epidat: epigraphische Datenbank
Advanced Search how? when? where?
and
or
all

      

       
file all 1775-1775  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bingen 880 3
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
4. Dinslaken 136 1
5. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 1
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 11
7. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
8. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
9. Haigerloch-Weildorf 19 1
10. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 33
 1. inv.-nr.: hha-2260 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מרת רייצכה בכ״ה קלמן אשת כ׳ אהרן במיקוה נפטרה מש״ק ונקבר׳ יום א׳ ה׳ אדר תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. inv.-nr.: hha-1595 year: 1775

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והמהוללה ביראה עשתה רצון קונה ׃ וחפץ בעלה כפה פרשה לעני וידי׳ שלחה לאביון עקרת הבית ועטרת בעלה מ׳ שפרינץ רחל ב׳ כ׳ גרשון סג״ל אשת המ׳ הקהילה וגבאי דח״ק קברני׳ כ״ה מיכל דעלבאנקי ממשפחת משולמים נפט׳ ונקברה ביו׳ ד׳ ח׳ אדראשון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. inv.-nr.: hha-1702 year: 1775

  ‎‏ויהי׳ חיי שרה שבעים ושנים שנה שושנה עלתה למעלה למרומה צדקה עשתה כאביגל ׃ טעמה כי טוב סחרה צנועה היתה בדבורה מעשה היה נעימה כל ימי׳ הלכה בדרך ישרה מצות ה׳ שמר׳ בכל נפשה ׃ ריזכה בת הדיין המפורסם מהור״ר בענדיט אשת הרב׳ מהור״ר ישעי׳ נפטר׳ ונקבר׳ ביום עש״ק יו״ד אדר ראשון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. inv.-nr.: hha-507 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ פראדכה ב׳ כ״ה יוזפא אשת כ׳ ליב ב״כ זעליגמן שפאניר נפטרה ש״ק י״א אדר ונקב׳ יו׳ א׳ תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. inv.-nr.: hha-334 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה צנועה מ׳ מעריל אשת כ׳ ליב רוטינבורג נפטר׳ יו׳ ד׳ (!) [י״ז] אדר רא[שון] [תקל״ה לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 6. inv.-nr.: hha-501 year: 1775

  ‎‏פ״ט האשה זקינה בילה היא ניקנה למעלה רמה ברב טובה וברב שבחה מי יסופר גודל פאר זכותה מ׳ בילה ב״כ איצק ברלין ז״ל אשת כ״ה זלמן סופר מהלברשטט אשר היא שבקת חיים לכל חי ביו׳ ש״ק ח״י אדר ראשון ונקבר ביו׳ א׳ י״ט בו תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. inv.-nr.: hha-439 year: 1775

  ‎‏ויהיו חיי שרה מאה וכ״ז שנים שבחה רב[ה] הלילה רב חס[ד׳] לגמולה טובתה עולה לזכרון צדקת כשרון המהוללה שרה רחל טעלצכה אשת כ״ה יעקב ב״ר ותמת שרה ביקרות הרבה בת ע״ט שני׳ ביו׳ ה׳ ג׳ סיון שנת קהלת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. inv.-nr.: hha-740 year: 1775

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר כ׳] [משה ליב ב׳ כ׳] [מענדיל מגולי] [אובין נפט׳ ונק׳] י״א אייר תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. inv.-nr.: hha-1439 year: 1775

  ‎‏[־־־] וואלף [...] וואלף רענר נ[...] ונקבר עש״ק ך״ו אייר תקל״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 10. inv.-nr.: hha-443 year: 1775

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ זעליג ב״כ זלמן ממיזריטש נפטר ונקבר יום ד׳ ט׳ סיון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. inv.-nr.: hha-3111 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ תמר אסתר ב״כ גרשון סג״ל אשת כ׳ משה פריד נפטר[׳] ונקבר[׳] יו׳ ד׳ ט״ז סיון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. inv.-nr.: hha-582 year: 1775

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ איצק ב״כ זעליגמן סג״ל נפטר ונקבר יום ג׳ ך׳ תמוז תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. inv.-nr.: hha-277 year: 1775

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ גבריאל ב׳ כ״ה משה פערשט נפטר ונקבר יו׳ א׳ ך״ה תמוז תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. inv.-nr.: hha-4449 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ פראדכה בת כ״ה נתן אשת כ״ה זלמן שיף נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ח׳ אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. inv.-nr.: hha-1095 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקנה א״ח מ׳ יטה אשת כ׳ משה רענזבורג נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ יו״ד אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. inv.-nr.: hha-2271 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה החשובה מ׳ נחמה ה״ה בת הגאון מוהר״ר יעקב יעב״ץ זצ׳ אב״ד דק״ק עמדין נפטר׳ ביו׳ ג׳ יו״ד אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. inv.-nr.: hha-467 year: 1775

  ‎‏פ״נ איש ישר וכש׳ בח״ק כ״ה מיכאל בן כ״ה ליב מינדן נפטר יו׳ ד׳ ונקבר ח״י אלול תקל״[ה] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. inv.-nr.: hha-2167 year: 1775

  ‎‏מצבת אבן ואברהם שב למקומו פתע פתאום נשמתו עלה לשמיימה ׃ כל ימיו מיגיע כפו הי׳ נהנה ׃ במו״מ עסק באמונה ה״ה כ׳ אברהם בר נתן נפטר ונקבר עש״ק ך׳ אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. inv.-nr.: hha-531 year: 1775

  ‎‏פ״נ החבר ר׳ מרד[כי בר] שמואל שמש ז״ל נ[פטר] ונקבר ביום ה׳ ך״ו אלול שנת תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. inv.-nr.: hha-838 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה חשובה צנועה ומעלה מ׳ הנה בת המנוח כ׳ איצק דעהן ז״ל אשת כ׳ אהרן בן מה״ו ישראל נפט׳ ונקברה ב׳ דר״ה תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. inv.-nr.: hha-445 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה צנועה ומעלה היא אסתר העומדת בצדקתה עד יום מותה בת ר׳ וואלף קראמר ז״ל מהלברשטט אשת ר׳ מרדכי העקשר נר״ו נפטר׳ לעולמה בש״ט ליל ש״ק ו׳ תשרי ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. inv.-nr.: hha-597 year: 1775

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף בן כ״ה איצק הב״ש נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ח׳ תשרי תק ל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. inv.-nr.: hha-524 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה יולדת צנועה עטרה לבעלה מ׳ יוטכא צפורה בת הדין מה״ו משה היילבוט אשת ה׳ מנחם מענדל מיושבי בה״מ יצתה [...] נשמתה בקדושה ביום קדוש ביוה״כ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 24. inv.-nr.: hha-446 year: 1775

  ‎‏ותהי אסתר נשאת חן הבתולה יפה מ׳ אסתר בת ברוך נפטר׳ ביו׳ שמיני עצרת תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. inv.-nr.: hha-1671 year: 1775

  ‎‏מצבת קבורת רחל עד היום פ״ט עד הגל הזה ועדה המצבה אשה יראת ה׳ היא תתהלל היקרה והחשובה הצנועה והחסודה מ׳ רעכלה רבקה בת פ״ו המפורסם כ״ה יואל שוך ז״צ׳ אשת פ״ו וגבאי דח״ק קברנים וג״ח המפורסם כ״ה נפתלי הירץ שייאר סג״ל מפ״פ דמיין הלכה לעולמה ונקבר׳ יום א׳ דר״ח מרחשון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. inv.-nr.: hha-604 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ פריבכה ב״כ זלמן שיסר אשת כ״ה יואל ה״ש נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ב׳ דר״ח מרחשון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. inv.-nr.: hha-2161 year: 1775

  ‎‏לפני שמש ינון שמו ויתברכו בו כל גוים פ״נ איש זקן ושבע ימים כל ימיו הלך בשתדלנות והציל כמה נפשות ועשה הרבה צדקות וגמילות חסדים ה״ה גבאי צדקה כהר״ר שמשון משה בן פו״מ כ׳ הירץ פופרט נפטר ונקבר ביו׳ ד׳ ב׳ דר״ח מרחשון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. inv.-nr.: hha-1187 year: 1775

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה נתן ב׳ כ״ה ליפמן לונדן נפטר בעש״ק ג׳ מרחשון ונקב׳ ביו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה ר׳ נתן ב״ר ליפמן לונדן‏‎


 29. inv.-nr.: hha-1607 year: 1775

  ‎‏פ״נ ילד [ש]עשועים אף נעים רך ויחיד לאמו ואביו אהבו ה״ה הילד נתן יהודה בן הדיין מה״ו יוסף האן נר״ו נפט׳ ונקב׳ ביו׳ א׳ יוד כסליו תקל״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 30. inv.-nr.: hha-431 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ רעכל בת כ״ה אלי׳ אשת כ׳ אברה׳ גריסהאבר נפטר׳ יו׳ ש״ק ב׳ כסליו ונקברה יו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. inv.-nr.: hha-449 year: 1775

  ‎‏[־־־] נשמתו עלת׳ למרי דבשמי׳ ה״ה כ׳ זלמן ב׳ פ׳ ווינדמיהל כ״ץ נפטר ונקבר עש״ק וער״ח טבת תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. inv.-nr.: hha-430 year: 1775

  ‎‏פ״ט אשה יקרה צנועה וחסוד׳ כל כבודה בנעימה כמה נאה הי׳ מעשי׳ א״ח שבחה מי ימלל מ׳ יאכט בת הר״ר מאיר ז״ל אשת הקצין כ״ה עקיבא בלאך גבאי דת״ת נפטרת יום ג׳ ג׳ טבת תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. inv.-nr.: hha-4867 year: 1775

  ‎‏פ״נ ילד מנחם מענדיל בכ״ה בענדיט ל״ד נפטר יו׳ ש״ק ג׳ תמוז ונקב׳ יו׳ א׳ תקל״ה לפ״ק‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט ילדה היצלא בכ״ה בענדיט ל״ד נפטר׳ ונק׳ יו׳ ו׳ עש״ק ך״ג תמוז תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


fileall 1775-1775  
 36565 59  
11. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße 106 1
12. Illingen 273 1
13. Rexingen 1014 1
14. Rüthen 81 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis