logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1743-1743  
1. Altena 57 1
2. Bingen 880 3
3. Detmold 265 2
4. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 19
5. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 49
 1. Inv.-Nr.: hha-2701 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה הישרה ונבונה לבה הי׳ תמיד לאל אמונה מרת רייצל בת כ׳ יצחק זעקיל ווינר אשת הר״ר משה חזן נפטרה ונקברה יו׳ ו׳ עש״ק ט״ו טבת תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2714 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש ישר ה״ה כמ״ר הערץ בן כ׳ ליב הילדסום וואלך נפטר יו׳ ש״ק ט״ז טבת ונקבר יו׳ א׳ י״ז בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2683 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ נתן בן כהר״ר משה גאשלר נפטר יום ג׳ ד׳ שבט ונקבר יום ד׳ ה׳ בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2685 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה יקרה וישרה מרת רעלכה בת הר״ר נתן הלברשט׳ אשת כ׳ ישראל וועל נפטרה ונקבר׳ יום ה׳ ו׳ שבט תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2684 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקינה] [הגונה היקרה מרת] [פעסכי בת כ׳ מאיר] [העקשר אשת פ״ו] [כ׳ שמואל כ״ץ] [נפטרה ונקברה] [יום ב׳ ג׳ שבט] תק״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-2682 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן] [וישר ה״ה כ׳ איצק] [בן כ׳ יודא בערגיל] [נפטר ונקבר יום ו׳] עש״ק ז׳ [שבט] תק״[ג] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-2699 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנוע׳ מ׳ מערלה בת כ״ה שלמה אש׳ [ז]למן העקשר נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ו׳ ך״א שבט תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-2698 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה הזקינה החשובה מ׳ ריזלה בת כ׳ משה סג״ל ז״ל אשת נפתלי הירץ ב״ה שמעון קנאר ז״ל נפטר׳ ונקברה יו׳ ב׳ ב׳ דר״ח אדר תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2696 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט האשה הרבנית היקרה תפארת הנשים ועטרה הצנועה והחסידה והישרה אשת חיל מרת שרה ע״ה בת המנוח פו״מ הר״ר נפתלי הירץ מה״ש אשת ה״ה יעב״ץ נר״ו נפטרה בש״ט יום ב׳ א׳ דר״ח אדר תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2645 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה יולדת נאה שמה ונאה מעשיה מרת שינה בת כהר״ר ברוך ווארש אשת רבי [שמואל משה] נפטר׳ [ונקברה יום ב׳] ב׳ [דר״ח אדר ת]ק״ג לפ״ק תנ[צ]ב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-2673 Jahr: 1743

  ‎‏[פ]״ט אשה זקינה שע[מלה] כל ימי׳ בטוב [(ובנעימות)] [ועשה (!) צדקה בכל עת] [ועסק (!) בג״ח יומם ולילות] [הצנועה והחסידה מרת] [רעכלה בת מהור״ר משה] [אברהם קוספעלד אשת] [כ״ה משה קליף נפטרה] [ונק]בר׳ יו׳ ב׳ ב׳ דר״ח אדר [(תק)]״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-3496 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט ילדה ציפור בת כ׳ שמשון הלברשטט נפט׳ ונקב׳ יום א׳ ח׳ אדר תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2728 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה זקינה אשת חיל הצנועה מרת שרה בריינה בת ה׳ כ׳ שמואל עלב אשת פ״ו כהר״ר אברהם האלי נפטרה יום ה׳ י״א אדר ונקברה יום ו׳ י״ב בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3544 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט ילדה צפורה יענטה בת ר׳ ליב מינדן נפטרה ונקבר׳ [יו]ם ב׳ ט״ו אדר [תק״ג] לפ״[ק] [תנ]צ[ב״ה]‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-3584 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״נ] [הבחור הנחמוד] [כ׳ משה אהרן] [בן כ׳ ליב שטט] הגן נפטר יום ו׳ ונקבר יו׳ א׳ ך״א אדר תק״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-3585 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״נ] [בחור בן י״ג שנה] [ולא הגיע לב״מ] [כ׳ אי]צ[ק בן כ׳ חיים] כ״ץ נ[(פט)]ר ונ[(ק)]בר יום ג׳ ך״ג אדר תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2681 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר] [ה״ה כמ״ר אברהם משה] [בן כהר״ר פייבש] ליבק[א ז״ל נפטר] ונקבר י[ום ד׳ ב׳ ניסן] [תק]״ג [לפ״ק] תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-1862 Jahr: 1743

  ‎‏היא היתה אם כל חי פה טמונה האשה הגבירה הצנועה והחסידה מרת קרונדלי׳ בת יחיאל לוי ז״ל אשת כ׳ איצק געטיגין נפטרת ונקברת ביום ו׳ עש״ק ד׳ ניסן תק״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-3509 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ ילד יעקב בן ה״ה כהר״ר איצק האלי נפטר ונקבר יום א׳ ו׳ ניסן תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-3512 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ הילד הערץ בן כ׳ מרדכי בר״א בייט נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ז׳ ניסן תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2677 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש הישיש וזקן הלך בדרך ישר ובתמים ה״ה פ״ו בוונזיבעק כהר״ר בנימן וואלף בן מהור״ר ליב נפטר י׳ ש״ק ג׳ אייר ונקבר יום א׳ ד׳ בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-1775 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״נ] [איש הישר] [ה״ה כ׳ יהודא ליב] [בן כ׳ צבי היר]ש ב״[י] [נפ]טר יום ש״ק י״ז אייר ונקבר יו׳ א׳ ח״י בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-2692 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים ה״ה כמר איצק בן הזקן כ׳ יוסף היילבוט נפטר יו׳ ש״ק ך״ד אייר ונקבר יו׳ א׳ ך״ה בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2644 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״ט] [אשה יקרה מתה] [ילדה ויולדת היא] [הצנועה מ׳ בילא בת] [כ׳ שמעון ליבעק] [אשת הר״ר הירש ב״ל] [בס נפטרה ונקברה] [יו׳ ב׳ ך״ה סיון תק״ג לפ״ק] [תנ]צב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-3498 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ ילד אהרן בן כ׳ זעליג מייסלינ׳ נפטר ונקבר יום ד׳ ח״י תמוז תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-3532 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״נ] איש [זקן ושבע] ימים [כ׳ יואל בן] מהור״ר יצחק א[י]יזק כ״ץ נפטר ונקבר יום ו׳ ך׳ תמוז תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-3534 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט ילדה שמחה בת כ׳ משה סג״ל פריד נפטרה ונקבר׳ יום ד׳ ך״ה תמוז תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-3531 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש הישר אלוף בתורה התורני כה״ר אהרן בן הר״ר יעקב לוי נפטר ונקבר יום ב׳ ר״ח אב תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-2676 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ הלך בתמים עסק במצו׳ וג״ח לילות וימים עמד בצדקו עד יציאת נשמתו מו״מ באמונה כ׳ יאקב בר אברהם נפטר ונקבר יו׳ א׳ י״ד מנחם תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-3529 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה זקינה צנועה וחסידה מ׳ מאטה בת כ״ה ר״ר שמואל בון נפטרה יו׳ ש״ק ו׳ אב ונקברה יו׳ א׳ ז׳ [ב]ו תק״ג לפ״ק תנ[צב]״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-3530 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה חשובה ענ[וג]ה ורכה עקרת הבית ומכבד׳ [א]ביה ואמה הצנועה מר׳ געלכה שרה אשת כ׳ שלמה בן כ׳ בונפט ז״ל ובתו של נתן ב״ה נפטר׳ יו׳ ש״ק ו׳ אב ונקבר׳ יו׳ א׳ ז׳ בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-2635 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש ישר, [כ׳] שלמה זלמן בן המנהיג ה׳ כ׳ ראובן וורבורג נפטר ונקבר יום ו׳ י״ט מנחם תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-3004 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש הישיש וזקן ושבע ימים כ׳ שמואל שמש בן כה״ר מאיר נפטר יו׳ ש״ק ך׳ מנחם ונקבר יום א׳ ך״א בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-2642 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה צנועה רכה וענוג[ה] ילדה ויולדת מרת הינכה רבקה בת כ׳ שמשון אשת כ׳ מאיר בר״ו היילבוט נפטרה יש״ק ד׳ אלול ונקבר׳ יו׳ א׳ ה׳ בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-3481 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה יקרה הצנועה מ׳ ראנה בת כ׳ יוזפא ב״מ אשת כ׳ זעליג עלריך נפטרה יום [ד׳ ח׳ אלול] ונקבר׳ יו׳ ה׳ ט׳ בו תק״[ג] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-3505 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ ילד משה בן כ׳ מיכל סג״ל משולמים נפט׳ ונקבר יום ה׳ ט״ז אלול תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-3533 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט ילדה פרומט בת כ׳ משה בן יאקב ב״א נפטר׳ ונקב׳ יום ב׳ ך״ב אלול תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-2678 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש הישר ישיש וזקן כ׳ אברהם יעקב בר ירמי׳ משה כהן מעמדן נפטר יום ד׳ ך״ב אלול ו ונקבר יו׳ ה׳ ך״ג בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-3479 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ הבחור הנחמד ונעים כ׳ זלמן בן כ׳ גומפריך נפטר יש״ק ך״ה אלול ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ו בו תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-3477 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש ישר הולך בתומו כ׳ זנוויל בן כ׳ פייבש העקשר נפטר ונקבר יום ב׳ י״ט תשרי תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-2710 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים ה״ה כ׳ משה בן כהר״ר אליעזר כ״ץ שפירא נפטר ונקבר יום ד׳ ה׳ חשון תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-2709 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ ה״ה כמר יהושע פ פייבלמן בן כ׳ משה מאיר היילבוט ז״ל נפטר יו׳ ש״ק ח׳ חשון ונקבר יום א׳ ט׳ בו תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-2708 Jahr: 1743

  ‎‏[פ״נ] [הבחור כ׳ בנימן] [זאב וואלף ב׳ הר״ר] [ליזר רינטל נפט׳] [יום ג׳(!) י]״א חשון ונקבר יום ב׳(!) י״ב בו תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: hha-2067 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש ישר זקן ושבע ימים כ׳ משה קלמן בן כ׳ בנימן רפאל הג נפטר ונקבר יום ד׳ י״ב מרחשון תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: hha-1744 Jahr: 1743

  ‎‏פ״נ איש שקבע עתי׳ לתורה ופרושה ׃ מן דרחים רבנן קשישא ׃ על[ה] למרום טרם גדש[ה ׃] ונפטר בש״ט ונפש[ו] [נ]קשה כהר״ר שמעון בן כ׳ שמואל רענר נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ח״י חשון תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: hha-2962 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מי יוכל לספר שבחה מפרנסה בניה ברווחה ה״ה מרת בריינה בת כ׳ יוסף ווינר אשת כהר״ר זימלא ווינר נפטר׳ ונקברה יו׳ א׳ ך״ג חשון תק״ד ל״ק תנצב״ה ‏‎


 47. Inv.-Nr.: hha-2842 Jahr: 1743

  ‎‏נפלה עטרת ראשינו פ״ט אשה זקינה פרי ידה זריזה במעשי׳ רדפה צדקה וחסד כל ימי׳ החשובה והגבירה ה׳ מ׳ פריידכי בת פ״ו מהור״ר נתנאל פערשט אשת ה׳ ראובן ברלין נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ יוד כסליו תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: hha-2679 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט הבתולה כלה נאה וחסודה מרת שרה חנה בת כ׳ שלמה מינדן נפטרה יום א׳ ך׳ טבת ונקברה יום ב׳ ך״א בו תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: hha-2689 Jahr: 1743

  ‎‏פ״ט אשה הגונה הצנועה מ׳ קלוקכה בת כ׳ יעקב אשת כ׳ פייבש ב״א ב״מ נפטרה ונקבר׳ [י]ום ג׳ י״ט סיון [תק״ג] לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הבחור הנחמוד כ׳ יחיאל מיכל בן כ׳ פייבש ב״א ב״מ נפטר ונקב׳ יום ג׳ י״ט סיון תק״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1743-1743  
 36571 76  
6. Siegburg 304 1
7. Trier, An der Weidegasse 548 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis