logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1738-1738  
1. Arolsen 94 1
2. Bingen 880 2
3. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 1
4. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 7
5. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
6. Haigerloch-Weildorf 19 1
7. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 34
 1. Inv.-Nr.: hha-2744 Jahr: 1738

  ‎‏פה [נגנ]ז[ה] קרית חנה עליזה [כלי]לא דוורדא שלא בעונתה אשה חכמה וצנועה וחסידה אשת חיל יראת ה׳ היא תתהלל ובצדקתה תמיד ידה מכיסה לא זזה מרת חנה מרים בת מזה בן מזה ׃ הגאון אב״ד הקצין המפורסם מהור״ר שמשון ווערטהיים מווין אשת הרבני הקצין המפורסם פ״ו מהור״ר זעליגמן כהן נפטר׳ ונקברה יום ד׳ ט״ו שבט תצ״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-6040 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ נתן בן הר״ר דוד ב״נ ז״ל נפטר ונקבר יום ב׳ ך׳ שבט תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-9571 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים כהר״ר נפתלי הירץ ב׳ מהור״ר אברהם שרלוויל מאמש[טרדם נפטר] [ונקבר יום ו׳ עש״ק] [ך״ד שבט תצ״ח לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2743 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט האשה צנועה ונעימה בכל חכמה לא נעלמה ובמעלתה כל העולם ישתוממה ׃ במצות ובמעשים טובי׳ היתה תמימה ׃ הילולה היתה כל כבודה בת מלך פנימה ׃ ה״ה מ׳ גאלדה בת פ״ו ה׳ איצק מרינטל אשת הר״ר טעבלי לוי ווינר נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ב׳ י״ב ניסן תצ״ח לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2807 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והישרה מ׳ גאלדה בת הר״ר מאיר ב״י העקשיר ז״ל אש׳ כ׳ ליב ברלין ש׳ נפטר׳ יו׳ א׳ יו׳ ב׳ חה״פ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ג׳ דחה״פ תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-2883 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה צנועה היקרה מרת דינה שבע בת הדיין מהו׳ אברהם זצ״ל אשת כ׳ מתתי׳ ב״א נפטרה ונקברה יו׳ ג׳ ט״ז אייר תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-3596 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט האשה כשרה הצנועה והחסידה עטרת היתה לבעלה ׃ כל ימי חייה היתה עסוקה במצות ה״ה מרת גלוקכא בת כמר ראובן העקשר אשת האלוף כמר חיים סג״ל נפטרת ונקברת ביו׳ א׳ א׳ דשבועת תצ״ח לפ״ק ׃ תנצב״ה ‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-2882 Jahr: 1738

  ‎‏[פ״ט] [האשה הרבנית אשת חיל] [ועטרת ׃ צנועה וחסידה] [וגברת ׃ בת גדולים ויוחסי] [כהונה אדר היקר והתפארת] [ה״ה מרת רחל בת הרב] [מהור״ר מרדכי כ״ץ אב״ד] [ד]ק״ק פוזנא [והגליל אשת] הרב ה״ה מ[והר״ר יעקב נ׳] נר״ו בן הגאון [כמוהר״ר] צבי זצולל[ה״ה אב״ד ור״מ] דק״ק אה״ו [נפטרה בש״ט] יו׳ ה׳ ר״ח תמ[וז תצ״ח לפ״ק] תנצ[ב״ה]‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2888 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ צנצנת המן מובחר ומיומן דיין המצויין האלוף המרומם מהור״ר אורי פייבלמן אהרן במהור״ר דוד נפטר יו׳ ב׳ י״ט תמוז ונקבר יו׳ ג׳ ך בו תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2881 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה צנועה היקרה וישרה מר׳ רבקה שרלה בת כהר״ר ליפמן מק״ק פ״פ דמיין אשת כ׳ משה כ״ץ נפטרה יו׳ ש״ק ך״ד תמוז ונקברה יו׳ א׳ ך״ה בו תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-6062 Jahr: 1738

  ‎‏הבתולה יפה במעשי׳ מ׳ שינלה בת כ׳ ישראל העקשר נפטר׳ יש״ק ך״[ד] תמוז ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ה בו תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-2887 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים כ׳ נפתלי צבי יוסף הירש אפטיקר בן הר״ר משה ח׳ מהור״ר מתתי׳ אב״ד דק״ק ווראניג? נפטר ונקב׳ יום ד׳ ך״ח תמוז תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2886 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש ישר ה״ה כהר״ר אברהם יוסף בן כהר״ר מייזז האם חתן פ״ו כהר״ר יוקל הויזן נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק ר״ח אב תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2891 Jahr: 1738

  ‎‏[פ״נ] [איש שהלך] [בתומו כ׳ אפרים] [בן כ׳ אברהם] [רענר נפטר מ׳] ש״ק [ונקבר יום] א׳ ד׳ תמוז תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-3595 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש הישר בנדיבים אשר הלך בדרך טובי׳ גופו יישן ארצה ונשמתו לג״ע נרצה כל מעשי׳ הי׳ לש״ש ודבק עצמו באלקי׳ חיי׳ כהר״ר דוד בהר״ר יחיאל מיכל ז״ל מהיל דסום נפטר ונקב׳ יו׳ ג׳ ה׳ אב תצ״ח לפ״ק‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-3594 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה זקינה היקרה מרת בריינה בת פ״ו מהור״ר יעקב משה הנקרא ר׳ משה ר׳ ליבש אשת כ׳ אברלי וויטמונט נפטרה ונקברה יום ו׳ עש״ק ח׳ אב תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2892 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש ישר כה״ר אנשיל בהר״ר גרשון ז״ל מ מזריטש נפטר יו׳ ג׳ ח׳ תמוז ונקב׳ יום ד׳ ט׳ בו תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-1880 Jahr: 1738

  ‎‏פה נטמן פ״ו כהר״ר יששכר בער משה בן פ״ו המפורסם כהר״ר חיים קליף נפטר ונקבר יום ד׳ י״ג מנחם תצ״ח לפ״ק תנצב״ה עשצו״צ בג״ע‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-1878 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ פ״ו מהור״ר נתן משה בן המנוח מהור״ר ברוך ב[ן] בענדיט זצ״ל מהל ברשטט נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י״ט מנחם תצ״ח לפ״ק תנצב״ה עשצו״צ בג״ע‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-6061 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש זקן אשר אהב וקבע עתים לתורה ה״ה כהר״ר מאיר ב׳ הר״ר משה שיף כ״ץ מפ״פ דמיין נפטר ונקבר יום ד׳ ד׳ אלול תצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-1893 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשת חיל הצנועה זקנה מרת חנה רבקה בת פ״ו מפורסם כהר״ר חיים קליף אשת כ׳ יואל שוא נפטרה מש״ק ונקברה יו׳ א׳ ט״ו אלול תצ״ח ל[פ״ק] תנצב״[ה]‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-2742 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה צנועה מתה [י]לדה ויולדות היקרה [מ]רת דייכה בת כהר״ר מרדכי העק[שר] אשת כהר״ר מענדיל פופירט נפטרה יש״ק ח״ה של סוכת ונקברת [...] הושענ׳ רבה ת[(צ״ט)] תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-1877 Jahr: 1738

  ‎‏ויצא יצחק לשוח בשדה [.ו?]ב יציאת צדיק עושה [רו]שם וניכר רשומו׃ צדיק יסו[ד] עולם הלך לבית עולמ[ו] חזק ישרי׳ ומושל בחכמ[ת] חלד׃ קרוב הי׳ לנשברי לב משב ועד ילד ׃ ה״ה פו״מ כהר״ר יצחק בן הר״ר יעקב נפתלי זצ״ל מרינטל נפטר ונקבר יום ג׳ ב׳ דסוכת תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2741 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ היצל בת ה״כ שמשון הענא אש׳ ה״כ ליב האלי ׃ כל מעשי׳ היו בדעת ובתבונה ׃ באלון בכות ילדה ויולדת ומתה בשם טו׳ ער״ח חשון ונקבר׳ יו׳ א׳ דר״ח בו תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-1566 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה מ׳ דינה בת כהר״ר יצחק מהילדסום אש׳ כ׳ שמואל עלב נפטרה ונקברה יום ו׳ ג׳ חשון תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-2880 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה וחסידה היקרה מרת גלוקכה מרים בת ה״ה כמר מן קליף אשת הר״ר אברהם גוגנהיים נפטרה יום ג׳ י״ד חשון ונקברה יום ד׳ ט״ו בו תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-6049 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מר׳ יוטה בת כ׳ פייבש העקשר אשת כ׳ הערץ בר״ו דישערי נפטרה ונקברה יום ה׳ ט׳ חשון תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-2879 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה יראת ה׳ מרת חוואליש בת מוהר״י ליב אב״ד דק״ק גלוגא אשת מו״ה ר״ר אפרים דיין העקשר נפטרה ונקברה יו׳ ב׳ ך׳ חשון תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-2661 Jahr: 1738

  ‎‏[פ״ט] [אשה צנועה מתה] [ילדה ו]יולדת הח[סידה] [מ׳ הענ]דילכה בת כ׳ [איצק ב״י] שמש אש׳ [כ׳ דוד בש״ש נפטרה] [ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך״ז חשון] [תצ״ט לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-2823 Jahr: 1738

  ‎‏[פ״ט אשה] זקינה הגונה מרגניתא דלית בה טימא ׃ מודעת זאת לכל ארץ ׃ אין כמונה בארץ היקרה מ׳ שרה פריידכי בת כהר״ר יוסף שטטהגן סג״ל אשת מה״ו אלכסנדר טרויב נפטר׳ ונקבר׳ יום ו׳ עש״ק ט׳ כסליו תצ״ט ל״ק תנצב״ה ‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-2720 Jahr: 1738

  ‎‏[פ״ט] [אשה יקרה ומכרה] [עצמה לביקור חולים] [מ׳ געלכה בת כ׳ משה] [דען אשת כ׳ ליזר דען] נפ[טרה ונקברה יו׳ א׳] י״א [כסליו תצ״ט לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-2723 Jahr: 1738

  ‎‏פ״ט בתולה ברה כחמה ויפה כלבנה ׃ [שק]עה שלא בזמנה ׃ [על ה]אי שופרא דבלה בארעי קאבכינ׳ יראת חט׳ קודמת ל חכמתה [בחוץ תרונ׳] מרת [ריזלי בת ה״ה] [הקצין המפורסם פ]״ו [מהור״ר זעליגמן כ]הן נפטרה ונקברה יו׳ ה׳ ך״ט כסליו תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-2722 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ צנצנת המן נטע שעשועים הבחור יניק וחכים גרס באורייתא תדירא כ׳ שמשון בן ה״ה הקצין המפורסם פ״ו מהור״ר זעליגמן כהן נפטר י׳ ש״ק ונקבר יו׳ א׳ י׳ טבת תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-2834 Jahr: 1738

  ‎‏פ״נ איש ישר זקן ושבע ימים ה״ה כמ״ר איצק בר נחמי׳ ז״ל נפטר ו ונקבר יום א׳ י״ז טבת תצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1738-1738  
 36571 47  

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis