logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1733-1733  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bingen 880 5
3. Blieskastel 251 1
4. Detmold 265 1
5. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 1
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 16
7. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
8. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
9. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 17
 1. Inv.-Nr.: hha-1965 Jahr: 1733

  ‎‏פ״נ איש אשר הל[ך] בתמים ה״ה כמ[ר] יעקב בן הר״ר יחיא[ל] מיכל פאצדם נפטר ונקבר יום א׳ ט׳ שבט תצ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2043 Jahr: 1733

  ‎‏רא[(ה)] עני [כי נפ]לה עטר[(ת ר)]אש[(י ׃)] חיל ורעדה [(אח)][ז]תני כ[י] נטל מחמד [ע][(יני)] ׃ ל[ה]אי שופר׳ דנש[(ים ב)]ל[(ע)] בע[פ]רא בנעור[(יה) ה״ה ה]אשה הצנועה [(והחסודה)] שהית׳ עטרת בעלה ה[מ]נוח ה״ה הקצין כ״ה אברהם אפנהיי׳ ז״ל מרת רחל בת המנוח הקצין המפורסם כהר״ר יששכר כהן ז״ל שהלכה לעולמה ביום שלא נאמר בו כי טוב י״ז שבט תצ״ג לפ״ק ׃ תנצב״ה ‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-6001 Jahr: 1733

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר ידו פתוח לצדקה ה״ה האלוף התורני כהר״ר ברוך בענדיט ב׳ פ״ו האלוף כ״ה מיכל ז״ל מברלין נפטר ביו׳ ש״ק כ״ב שבט תי״ו צדי״ק גימ״ל לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2865 Jahr: 1733

  ‎‏פ״ט אשה הזקנה היקרה והישרה הצנועה מ׳ יטכה בת כ׳ קלמן בס אשת כ׳ אפרים ב״ל נפטרה יו׳ ש״ק ו׳ אדר ונקבר״ה יום א׳ ז׳ אדר תצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2045 Jahr: 1733

  ‎‏[פ״ט] [אשה צנועה] [מרת געלה בת] [כ׳ ליפ]מן מהילד סום אשת ר׳ משה במ״ש נפטרה [־־־]‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-3398 Jahr: 1733

  ‎‏פ״ט אשה ישרה מ׳ הינדכה בת כהר״ר זנוויל ווינר אשת כ׳ הונא ווינר סג״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ער״ח אייר תקל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-1967 Jahr: 1733

  ‎‏פ״ט אשה היקרה והישרה והצנועה מרת צפור בת הר״ר מענקי אשת אפרים בן זנוויל העקשי׳ נפטרת ונקברת יום ד׳ ך״א אייר תצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-1982 Jahr: 1733

  ‎‏פה טמונה אשה הגונה הוי ואבוי מר אשא קינה על האי שופרא ודאי בכינה נאה וחסוד׳ בקושט׳ קאמינא דברי׳ נעימים אמרי בינה למודה במצות ותפלת׳ בכוונה הנה עלת׳ נשמ[(ת)]׳ דירת׳ למעל׳ היתה לוית ח[(ן ו)]עטר׳ לבעלה אשת ה[(ק׳ ה)]רופא המפורס׳ ומומחה לרבים מוה״ר טובי׳ משה נר״[(ו)] מב[(ית ק)]לאווה יצ״ו נפטר׳ בש״ט בש״ק ט׳ ניסן ונקבר׳ למחרתו יו׳ א׳ יו״ד סיון תצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-1966 Jahr: 1733

  ‎‏רכה וענוגה ׃ בשושנים · סוגה ׃ קטניה הוגה ׃ בית יעקב נמוגה. בת ר׳ שלמה המופלגה קרב קץ דילוגה ׃ קינים ונהי ויללה ותוגה. העניי׳ בכו מאין הפוג׳ הורידו דמע כנחל זולג׳ ה״ה היקר׳ המהוללה לשם ולתהל׳ מ׳ רבקה אשת ר׳ יעקב הנובר יצ״ו נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ח״י סיון תצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2021 Jahr: 1733

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר ׃ והולך בדרך הישר ׃ כל ימיו היה נהנה מיגיע כפו ב באמונה וביושר ה״ה כ׳ יהודא ליב בן האלוף כ׳ משה מאיר ז״ל היילבוט נפטר ונקבר יו׳ א׳ ך״ב תמוז אתהלך לפני ה׳ בארצות החיים לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-1980 Jahr: 1733

  ‎‏נפלה עטרת בעלה פ״ט אשה כשרה בנשים והגונה ברה כחמה יפה כלבנה עסקה במצות שוכן מעונה לעני ואביון מתנות נתנה הצנועה מ׳ גימכא בת כ׳ פייבילמן ליבקא אשת ה׳ כ׳ יוזל מינדן נפטרה ונקבר׳ יום ד׳ ך״ה מנחם תצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-2020 Jahr: 1733

  ‎‏פ״נ האיש הישיש והזק׳ כ׳ שמשון בן כמ״ר שמעון קיטן ז״ל נ נפטר בש״ק אסר[י{ו}] חג דסוכת ונקבר יו׳ א׳ ך״ה תשרי תצ״ד לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-1848 Jahr: 1733

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ אפרים בן כ׳ חיים ב״י הקשר נפטר ונקבר יום ה׳ ך״ט תשרי תצ״ד לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2006 Jahr: 1733

  ‎‏פ״ט האשה יאתה במעשיה היתה ולא רע רק טוב גמלתה כפיה פרשה לעני אותה בטח בה לב בעלה אתה דברי חכמים אהבתה ה״ה מ׳ יוכבד בת כהר״ר זלמן פירשט ז״ל אשת כ׳ משה גראטוואהל נפטרה ביו׳ שבת ק׳ ונקברה ביום א׳ ט׳ חשון תצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-6019 Jahr: 1733

  ‎‏פ״ט אשה יקרה מ׳ אסתר בת כ׳ אנשיל אשת כ׳ נתן ב״ר דוד נפטרה ונקבר׳ יו׳ ה׳ י״ג חשון תצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2793 Jahr: 1733

  ‎‏[פ]״ט [...] הזקינה מ׳ [...]ה רחל בת כ׳ משה ז״ל אשת כ׳ יעקב קאפיל כ״ץ יצ״ו נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ו׳ ך״א חשון תצ״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2811 Jahr: 1733

  ‎‏פ״נ בחור אשר נבחר קבר ומקום לו ניתן תמר וארז והוא כחתן נח נפשו ועלה ביתן ה״ה הבחור נעים כ׳ נתן יעקב בן פ״ו וונזבעק כ׳ חיים האר־ ברגיר נפטר ליל ה׳ ונקבר יו׳ ה׳ ה׳כסלו תצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1733-1733  
 36571 45  
10. Worms 1656 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis