logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1721-1721  
1. Bingen 880 4
2. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 5
3. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
4. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 2
5. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 17
 1. Inv.-Nr.: hha-2155 Jahr: 1721

  ‎‏סובב הרוח והולך איש מבית לוי וילך ציון הלז מגדול (!) עוז בו ירוץ צדיק ונשגב ׃ עמל וגמל ח[סד ...] ע? י?שב נוחו עדן ע[...] שב דרך הישרה [..] שב טוב ונאה חכ[...]ץ? שב ה[...] ב? יא לפני ש[...] לביא וח[...] ב? יא יזכה לחיי עולם הבא האלוף והנגיד פו׳ כהר״ר בענדיט הלוי בן כהר״ר יהודא ז״ל נפטר ליל ש״ק ונקבר ביום א׳ ויו טבת תפ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-1189 Jahr: 1721

  ‎‏פ״נ איש ישר ונאמן בנימן זאב יטרף ׃ ויחטוף במצו׳ ׃ ואלוף בתור׳ ׃ אל דלתות בית המדרש שקד תדיר׳ ׃ פיזר נתן לאביונים נהג כשור׳ ה״ה הזקן הנכב׳ האלוף כ׳ ה״ה אברהם בנימן וואלף בן כ׳ יוסף יהודא זצ״ל נפטר ונקב׳ יו׳ ב׳ ך״ז שבט תפ״א ל׳ תנצב״ה ע״נ א״י ויע׳ בג״ע אמן‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-3616 Jahr: 1721

  ‎‏פ״ט אשה חשובה והגונה היקרה מ׳ מערלה בת כמ״ר זעליגמן לוי אשת כ׳ יונה כהן נפטרה ונקברה יום א׳ דר״ח אדר תפ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-1243 Jahr: 1721

  ‎‏פ״ט אשה הזקנה הגונה שבחה מי מנה הצנועה היקרה והישרה אשת חיל עטרת לבעלה מרת בריינה בת האלוף פ״ו מהור״ר יהודא ליב ז״ל אשת האלוף כ׳ פנחס ז״ל נפטרה בליל ב׳ ונקבר׳ למחרתו ביו׳ ג׳ ה׳ אדר תפ״א ל׳ תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-3618 Jahr: 1721

  ‎‏פה שוכנה וטמונה באמת ואמונה היפה בנשים במדות הגונה ׃ כלולת יופי בצורה ׃ הושמה למפלה ושמה נודע בקריה ׃ מרת בילה ׃ על זאת הוא נאנח הר״ר יוזלה עסן ׃ עם עולל ויונק בעלה ׃ בלעה המות כדוב וזאב טורף בת החבר ר׳ נתן ליידשדורף ׃ את אלהים הלכה דבקה בקונה ולקחה ..תה אלהים ואיננה ׃ בליל ד׳ י״ב לניסן נפטרת וביום ה׳ באבל גדול נקברת ׃ ה׳ נתן חיים הבטן פריה והיא שבקה חיים לכל בריה אל תמים פעלו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-3617 Jahr: 1721

  ‎‏פ״ט אשה חשובה וספונה ׃ יומם ולילה עוסק׳ במצות ה׳ יפה וברה ׃ אשת חיל לבעלה היתה לעטר׳ ׃ ועל זה כל השומע יבכה ׃ שלא היתה עדיין בת עשרים שנה ׃ ומכל מדות ומעלו׳ טובו׳ לא הית׳ [(חסר׳ מתה)] כשהיא יולדו׳ מרת געלה בת כ׳ יוזל מינדן אשת כהר״ר ישראל ש׳ נ׳ בליל ג׳ ונקב׳ ביו׳ ד׳ ך״ו ניסן תפ״א ל׳ תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-3653 Jahr: 1721

  ‎‏צדיקה [ז]את פה טמונה יראת ה׳ בכל לבה היתה פה כולם צוחה עליה ווי ל[ה]אי שופר׳ דבלעה רוב [ימ]יה ג״ח [ה]יתה ה״[ה] ה[יק]רה מרת ציפור בת כ׳ מ[ש]ה ליבק א[שת] כ׳ יוסף ב״א וואגני נפטר׳ ביו׳ [ה]׳ [ח]״י אייר ונקברה ביו׳ ו׳ עש״ק י״ט בו תפ״א תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-3071 Jahr: 1721

  ‎‏[פ״נ] [הילל בן] שחר זקן [ונשו]א פנים היה ׃ [ירא אלהי]ם בעסקי תור׳ [ומ]צות ה׳ [לא יר]אה כי יבא חוס [לולי תו]רתו שעשעו [אבד] בעניו ׃ ה״ה המפורס׳ [בתור]ה מהר״ר הילל [בן מ]הו״ר ישראל מבריסק [דלי]טא נפטר ונקב׳ ביו׳ ג׳ [ח׳ ס]יון תפ״א ל׳ תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2093 Jahr: 1721

  ‎‏קינה גם שבר ופרך ׃ על האי הבחור הרך ׃ שכל שניו היו אך ׃ בדרך הישר הלך ובמצות ה׳ הי׳ נזהר לילך ה״ה הב״ח כ׳ ירמי׳ בן הר״ר משה ב״ר י׳ פירשט נפטר ביו׳ א׳ יג׳ סיון ונקב׳ ביו׳ ב׳ תפ״א ל׳ תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-3073 Jahr: 1721

  ‎‏פ״נ גבר דדחיל חטאין הי׳ רצון ה׳ היה עושה ׃ שהלך בדרכי ישרה וביגיע כפ[ו הי׳] נהנה ׃ נושא ונ[ותנ] [ב]א[מו]נה ה״ה היק[ר] כ׳ [גר]שון בן כ׳ יוסף יו[זב]ל אפ[רי]ם משטטהאגין נפטר ביו א׳ י״ז מנחם ונקבר יו׳ ב׳ ח״י בו תפ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3069 Jahr: 1721

  ‎‏פ״נ איש ירא אלהים והולך בדרכי ישרה ׃ עוסק בתורה ובמצות ה׳ תדירה ׃ יצאה נשמתו במיעוט שני׳ יפה וברה ׃ ה״ה התורני כהר״ר שלמה ב׳ הר״ר יהודא ליב ז׳ [רייו]באך (!) נפט׳ ונקבר׳ יו׳ [ג]׳ י״ט מנחם תפ״א ל׳׃ תנצב״ה ‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-3641 Jahr: 1721

  ‎‏[פ״נ] [בתולה] [יקרה מפנינים דלי טומא] [אשרי אמרו לה אין דוגמתה] [בעולמה כל כבוד׳ כבת מלך] [פנימה ד... נועם ונתיבה] [שלימה הצנועה בתולה] [מ׳ יאכד בת ה״ה כ׳ אברהם] וויזל נפטר׳ יום ש״ק ונקבר׳ יום א׳ כ״ח תשרי תפ״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-3639 Jahr: 1721

  ‎‏פ״נ איש אשר היה כל ימיו מחנס! אורח גם בתורה וב׳ מצות ה׳ ה[יה] טורח ה׳ ה׳ הישי[ש וזק]ן כהר״ר יהודא זעלקלי בן ה״ה הר״ר אברהם ז״ל מליפייא נפטר ליל ה׳ ונקבר יום ו׳ עש״ק יוד חשון תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3068 Jahr: 1721

  ‎‏ויצב יעקב מצבה על קב[ורת] אש[ר] חן מצא[ה] בעיני כ[ל רו]אי[ה] נזהרה במצות [ח]נ[״ה] כל ימי׳ הלכה בעלמה וזרי[ז]ה במצותי׳ ה״ה האשה הי[ק]רה מ׳ [ח]נה בת כהר״ר שמחה עסן אשת כהר״ר יאקב מ הילדסום נפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ י״ט חשון תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-3067 Jahr: 1721

  ‎‏פה טמונה האשה חשובה אשה יראת ה׳ היא תתהלל מרת רבקה בת הר״ר ליב חעלמיר ז״ל נפטרה ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך׳ חשון תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-1184 Jahr: 1721

  ‎‏פ״ט וצפונה בתולה יקרה מפז מסולא ׃ ידי׳ שלחה בכשרון פעולה ׃ לאבל נהפך מחול׳ הי{ת}ה נאה וחסודה ווי להאי שופרא דבלע ה״ה הבתולה מרת בילה בת האלוף הר״ר יאקב יצ״ו נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ג׳ י״ב כסלו תפ״ב ל׳ תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3065 Jahr: 1721

  ‎‏ותמת שם מרי׳ ותקב[׳] שם פ״ט אשה יראת ה׳ חכמה ומושכלת עטרת בעל׳ מגינה ומצלת׃ נאה במעשי׳ אין בה אולת טוב סחרה וחסד גומלת׃ אשת חיל בני׳ לת״ת מגדלת האשה הצנועה היקרה מרת יענטא בת כ׳ סענדר אשת הר״ר זעליגמן בן הר״ר מאיר זצ״ל נפטרה בש״ט ליל ג׳ נגחי ליו׳ ד׳ י״א טבת ונקבר׳ בו ביו[ם] תפ״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


BestandGesamtzeitraum 1721-1721  
 36571 33  
6. Herford 262 1
7. Schmalkalden 159 2
8. Trier, An der Weidegasse 548 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis