logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1814-1814  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Arolsen 94 3
3. Bayreuth 957 6
4. Bingen 880 12
5. Blieskastel 251 1
6. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
7. Brilon-Madfeld 39 1
8. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 2
9. Elmshorn 175 5
10. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 18
11. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
12. Gifhorn 32 1
13. Haigerloch 668 1
14. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 26
 1. Inv.-Nr.: hha-3550 Jahr: 1814

  ‎‏[לז]את יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט רחש לב בעל אשה החשובה בוכה על אבדת אשתו האהובה קורא ביללה צדקתה [תנ]ובת תנובה האביונים מספרי כבודה חסדה וטובה היא א״ח עטרת בעלה עשתה צדקה בכל עת עקרת הבית [צ]נועה וישרה רבקה בת כ״ה ליב גאשלר ז״ל אשת הגבאי דבקור חולים כ״ה יוסף מתתי׳ בר מתתי׳ נפטרת יום ב׳ ח״י ונקברת למחרתו י״ט טבת תקע״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-1789 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה חשובה זקנה מ׳ חייכה אשת ...מן ב...ר׳ [־־־]‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-3556 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ הישר כ״ה מרדכי בכ״ה דוד חתן כמ׳ יודא הנובר ז״ל נפטר ביו׳ א׳ ונקב׳ ביום ב׳ ג׳ שבט תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-3557 Jahr: 1814

  ‎‏[יעקב הלך לדרכו] [פ״נ] [איש] תם ויש[ר עוסיק] [במצ]ות כ״ה י[עקב ב׳ כ״ה] אברהם אויפי[נהיים ז״ל] נפטר ונקבר יו׳ ג׳ [ד׳ שבט] תקע״ד תנצב״ה ‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-3558 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ משה בן כ״מ זיסקינד שטערין נפט׳ יו׳ ה׳ ונקב׳ עש״ק ז׳ שבט תקע״ד תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-1396 Jahr: 1814

  ‎‏זאת מצבת מורינו הרב שלמה בן יהוד׳ מסאמטר [ה]י׳ לנו לדין בתושי׳ התגלע הנביע כמעין אליו נהרו להבין צדק ומשפט ויגוע וימת יום ה׳ בחדש שבט ונקבר עש״ק ד״י שבט כי הולך האדם אל בית עולמו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-4521 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ וישם ... מישראל דורש טוב לעמו משיב בנחת לכל אשר לו שואל אזן וחקר כי לא כחו ועוצם ידו עשה לו את כל החיל הבן וידע כי ...ל הון ביום עברה לא יועיל רק מעשי׳ הטובי׳ חוסים ומגנים וצדקה ממות תציל המה ינחונו במעגלי צדק ברדת אל שאול כערכך הכהן כן יהיה ברשיון ה....ה..שב ושכן כגר...עמנו במשפט הכ... לא היה לו חלק ... והוא .ע..של אהרן רודף שלום ו.... שלומנו לא עשה לרעהו רעה לא רגל על לשונו לכן הוכן והושם לו אחוזת קבר. ובחר קברנו אחרי מות הכהן צדק לפניו יהלך ופזר נתן לאביונים בנדיד לבו שנה בשנה לנדבת אור ומאיר לדרים ביתו פתוח לרוחה והיו מבני ביתו עניים יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך בארץ החיים ויצא הכהן מן הבית ושב לאחוזתו ה״ה האגענט כ״ה נתן ב״ר מאיר הכהן נפטר בשם טוב יום ו׳ ד״י שבט ונקבר ביום טו״ב שבט תקע״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruht Nathan Meyer Strelitz gest. 4. Februar 5574


 8. Inv.-Nr.: hha-3559 Jahr: 1814

  ‎‏ואברהם שב למקמו פ״נ איש ישר כשר עוסק במצות [(וג)]מילות חסדים ה״ה [(כ׳)] נתן אברהם ב״כ [(י)]עקב שפייאר ז״ל נפט׳ ביו׳ ב׳ ח׳ אדר ונקבר ביו׳ ג׳ ט׳ אדר תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-9417 Jahr: 1814

  ‎‏[־־־] [...ניס]ן ונק[...] [...] למחרתו ביו[...] ... ניסן תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-4175 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט הבתולה מעריל רבקה בת כ״ה פייבש לעווארטין נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ ט׳ ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-5490 Jahr: 1814

  ‎‏אלעזר עבד אברם לעבודת התפלה פ״נ איש מטיב נגן בתפלה לעבוד עבודת יה״כ בחילה זכר עולם הוא בקהלה רק לבו כוון בכל מלה ה״ה עסק מו״מ באמונה כ״ה יצחק ליזר ב״כ יאקב ה״ש ז״ל נפטר ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ך בניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-3883 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ גוטה אשת כ׳ מיכל ב״ר אפרים מ״ב ז״ל [...] [...] [...]‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-3859 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש רך בשנים יניק וחכים חכם לב יקח מצות ונקרא בשם בצלאל ועסיק במצות ה״ה הב״ח בצלאל בן המנוח התורני מה״ו הירש האלברשטאדט ז״ל נפטר ונקבר בש״ט יום ו׳ עש״ק כ״ו ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3880 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מר׳ חוה בת כ׳ חיים אש׳ כ׳ יוחנן קאפענהאגן נפטרת ונקברת יו׳ ב׳ ך״ח ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-5500 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר בעל ח״ק דג״ח כ׳ יצחק יהודא בן ר׳ בער הייל[בוט] ז״ל נפטר ונקב׳ ביו׳ ה׳ ח׳ אייר תקע״ד תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-3886 Jahr: 1814

  ‎‏וילך ראובן בימי קצירו חסד אשר זרע לצדקה יחי ראובן חי נצחי לנו השבר אך שב אל הבור [גוי]תו בקבר ובגן עדן שוכן [...] הגבר נשא ונתן באמונה [...] גבר כ״ה ראובן [... פסח ז״ל] נפט׳ [ב]ש״ט ליל שני ש[ל שב]ועות ונקבר [למחרתו (תק)]ע״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3887 Jahr: 1814

  ‎‏וימת יוסף וישם בארון איש ישר וכשר הלך בדרך ה׳ מעודו ה״ה כ״ה יוסף יצחק בן המנוח כ׳ שמשון ז״ל נפטר יום א׳ ב׳ דר״ח תמוז ונקבר למחרתו יו׳ ב׳ ב׳ תמוז תקע״ד תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-3889 Jahr: 1814

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר וכשר] [עסק מו״מ באמונה כ׳] [שמעון ב״ר ליב בייט] [נפטר יו׳ ד׳ י״ח ונקבר יו׳] [ה׳ י״ט תמוז תקע״ד] תנצ[ב״ה]‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-5478 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר מעשהו ו[שליו] ורב אמונים רעה לא עשה לרעהו יקום בעת יקיצו ישינים ה״ה הישיש כ׳ אורי פייבלמן בן המנוח כ״ה משה ב״ר נתן ז״ל נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק ך׳ תמוז שנת תנוח ותעמד לקץ הימין תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-5464 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ [(ה)]ב״ח [(וו)]אלף בר ליב חייט נפט׳ יו׳ ה׳ ונקבר יו׳ א׳ י״ד מנחם תקע״ד תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-3896 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה חשובה זקנה מ׳ בילה בת ר׳ פייבל לוי אשת ר׳ יודא בר משה לוי נפטרת ונקברת עש״ק ך״ו אב תקע״ד תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-4164 Jahr: 1814

  ‎‏בעל האשה וילדי׳ ה[מתעצ]בי׳ במותה באו לספד לשרה ולבכת[ה] מקוננת שאו קינה עלי׳ תמה ב[רה וי]פ׳ רכה וענוגה עודנה באבה נקטפ׳ היקרה לבעלה כמו שחר נשקפ׳ ותמת שרה שרכי׳ בת [כ״ה] ליב ה״ב אשת [כ״ה דוד בן] [פו״מ כ״ה ליב הויזן נפטרת] [יו׳ ה׳ ונקברת עש״ק י׳ אלול תקע״ד] [תנצב״ה]‏‎ Hier ruhet Sara Meyer geb. Heilbutt gest. d. 9. Elul 5574, alt 27 J[...]


 23. Inv.-Nr.: hha-4176 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ אסתר אשת כ׳ קלמן בר יעקב היילבוט בת כ׳ ליב ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ער״ה תקע״ד תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-5546 Jahr: 1814

  ‎‏[פ״נ] [כ׳ שמחה ב׳ המנוח] [פו״מ כ״ה פייבש ריא] [זללה״ה נפטר בכי טוב] [ביום ג׳ ונקב׳ במחרתו] ביו׳ ד׳ טוב כסליו שנת כי טוב זה יום המיתה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-3891 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מרת ציפור שרה בת ר׳ ליב בר געטשליק כ״ץ אשת כ״ה מיכל אמשטערדאם נפטרת ונקבר׳ יום ד׳ ח׳ טבת תקע״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-3560 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר גמל חסד עם החיי׳ ועם המתים אחד מהח״ק דקברנים ה״ה כ״ה מאדיל בן כ״ה יודא בר נתן ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ז׳ ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט אשה הגונה עטרת בעלה ה״ה מ׳ שפרינצכא בת כ״ה שמואל נ״[ב] ז״ל אש׳ כ״ה מאדיל ז״ל המונח אצלה נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ז׳ אייר תקע״ד תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1814-1814  
 36962 239  
15. Hamburg-Altona, Königstraße (Hamburger Teil) 1316 143
16. Herford 262 2
17. Königswinter 69 1
18. Krefeld (alter Friedhof) 493 1
19. Kusterdingen-Wankheim 142 1
20. Nove Sedliste (Neu Zedlich) 37 1
21. Rexingen 1014 5
22. Siegburg 304 1
23. Stockelsdorf 36 1
24. Trier, An der Weidegasse 548 1
25. Würzburg - Heidingsfeld 159 3

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis