logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1747-1747  
1. Bingen 880 3
2. Blieskastel 251 3
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
4. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 2
5. Drmoul (Dürrmaul) 12 1
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 17
7. Halberstadt: Im Roten Strumpf 2 1
8. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 33
 1. Inv.-Nr.: hha-1624 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט אשה חשובה אשת חיל בעלת צדקה הזקנה המהוללה הגבירה מ׳ חוה בת התורני הר״ר אליעזר זוסמן גנז האמיל אשת הקצין המנהיג הר״ר אלי׳ פאלק ז״ל נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ ך״ב טבת תק״[ז] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-3826 Jahr: 1747

  ‎‏[־־־] יו׳ א׳ ד׳ שבט תק״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2600 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט אשה הגונה היקרה וישרה הצנוע׳ מרת יטכה בת כמ״ר שמואל ברלין אשת כהר״ר אהרן העקשר נפטרה ונקברה יום ו׳ עש״ק ך״ג שבט תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-9418 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט פרי עץ הידר כפת תמרי׳ האשה הצנועה מרת פריידכה אשת פייבש פערשט בת כהר״ר משה שיף כ״ץ נפטר׳ [ביו]ם ה׳ ך״ב שבט ונקבר׳ [בי]ום ו׳ ך״ג בו תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-1441 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט אשת חיל וגו׳ כפה פרשה לענים וידי׳ שלחה לאביונים היא הצנועה היקר׳ החסידה מ׳ הינטכה בת שמואל עלב אשת כה״ר׳ משה יעקב מינדן נפטר׳ ליל ש״ק ר״ח אדר ונקברה יום א׳ ב׳ דר״ח בו תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-1623 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט [הא]שה הצנועה [מ׳ א]סתר בת כ׳ [מ]שה פאלק אש׳ כ׳ זלמן פאלק נפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ ט״ז אדר תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-1832 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט האי סבתה בת מאה זכתה לראות בני שלשים גם רבעים ולא תשש כחה עד יום מותה הזקינה הצנועה מ׳ גיטלה בת כ׳ יחיאל אשת כ׳ שמשון הילדסום נפטרה ונקברה יום א׳ ח׳ ניסן תק״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-9242 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט אשה זקינה צנועה מ׳ פריפכה בת כ״ה הירש חזן אשת מהור״ר ליב לאדמר נפטר׳ יו׳ ה׳ י״ט ניסן ונקב׳ ך בו תק״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-1758 Jahr: 1747

  ‎‏[פ״ט] [אשה חש]ובה והגונ[ה] [שבח]ה מי יוכל להמנ[ה] [ה״ה] היקרה מרת אסתר [בת] כ׳ ראובן פערשט [א]שת המנוח כ׳ וואלף הילדסום נפטרה ונקברה יום ד׳ י״א ניסן תק״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-1728 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ האיש זקן ושבע ימים עסק במלאכתו ו ובמלאכ׳ שמים ׃ ידע בנסתר ובנגלה ומשבר שבר על כן שפתיו דובבות בקבר כהר״ר משה ב׳ מ׳ שלמה דיין נפטר ונקבר עש״ק ך׳ ניסן ד׳ דח״ה פסח תק״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3786 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים ה״ה כמר אפרים בן כמר זנוויל העקשר ז״ל נפטר ונקבר יום ג׳ ב׳ דר״ח אייר תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-1729 Jahr: 1747

  ‎‏[פ]״נ [איש זקן] חכם ונבון המוכתר בכתר תורה המפוארה הוציא שנותיו בשפה ברורה ה״ה פ״ו בהלברשטט כהר״ר יצחק בן המנהיג כהר״ר משה לוי נפטר יום ד׳ ך״ג אייר ונקבר יו׳ ה׳ ך״ד בו תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-3803 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט [א]שה הגונה הצנועה מרת פעסכה בת כ׳ זוסמן אשת הר״ר איצק שוואב נפטרה ונקבר׳ יום ד׳ ך״ג אייר תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-1649 Jahr: 1747

  ‎‏[פ״נ] [איש צדיק תמים ׃] עסק בגמ[ילות חסדים ׃] לילות וימים ׃ [ועשה] צדקה בכל עת לקרובים ולרחוקים ׃ שמו הולך למרחקים ׃ ה״ה הגבאי צדקה כ׳ יהודא ליב בן פ״ו כ״ה שמשון פופרט זצ״ל נפטר ליל ה׳ ונקבר יום ה׳ ב׳ סיון תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2573 Jahr: 1747

  ‎‏[פ״נ] [בחור כארזים ׃ חכו מ] [ממתקים ׃ עוסק בתורת] [משה עבד יַי לילה ויומם ׃] [בצדק ובמישור הולך] [תמים ׃ ה״ה הב״ח כ׳] [משה בן התורני מהו״ר] [נפתלי הירץ כ״ץ שיף] [זצ״ל נפטר במש״ק ונקבר אור] [ליו׳ א׳ י״ב סיון תק״ז ל]פ״ק [תנצב]״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2577 Jahr: 1747

  ‎‏פ״[נ] מנחם יצא לעבודת [המלך] עסק בג״ח ובתורה הל[ך] נפטר בש״ט והתודה לאל לס[לח] דעתו וחכמתו כעין הבדולח לחיל מחיל בצדק ילך כהר״ר מנחם שמואל מענדל בן ר׳ משה מנחם מן פופרט נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ט״ז סיון תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-9435 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ הבחור הנחמד רך בשנים ינוק וחכים כ׳ יוזפא נח בן כ׳ מאיר ב״א חז״ג נפטר יום א׳ ך״ו סיון ונקבר יו׳ ב׳ ך״ז בו תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-9432 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ הבחור נחמוד ונעים כ׳ יעקב בן כ׳ מיכל ב׳ גומפריך נפטר ונקבר יום [ב׳ ד׳] [תמוז תק״ז לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-1727 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ איש ישר התורני האלוף כהר״ר אלכסנדר זיסקינד בן הר״ר מנחם יחזקאל מליידזדורף זצ״ל נפטר ביו׳ ש״ק ר״ח אב ונקבר יום א׳ ב׳ בו תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-9421 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט האשה [הגו]נה היקרה וישרה [הצ]נועה מרת שינכה [ב]ת מהור״ר משה קאליש אשת כ׳ גומפיל פלויט נפטרה ונקברה יום א׳ ט״ז מנחם תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-9420 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ הבחור כ׳ ירמי׳ אברהם בן פ״ו בוונזבעק כ׳ [חיי]ם הארבורג [נפ]ט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ [ך׳ מ]נחם תק״ז לפ״ק [תנ]צב״ה ‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-3807 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ נהי ובכי תמרורים כי בא השמש בצהרים הבן יקיר אפרים ירא ה׳ מנעורים הלך [בדר]ך טובים ובתורה קבע [עי]תים רך וטוב בשנים [ה]ב״ח הבכור כ׳ אפרים בר געטשליק נפטר ביום ב׳ ר״ח אלול ונקבר ביום ג׳ ב׳ אלול תק״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-2592 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט אשה כשרה והצנועה בכל מיני תהלה ׃ עטרה היתה לבעלה ׃ [כל] ימי חיי׳ הית[ה] עסוקה במצות לעני׳ ואביונים מתנות נתנה ׃ מר׳ געלה רחל בת הקצין הר״ר היר[ש מ]ינדן אשת הקצין כ׳ דו[ד או]פנהיים נפטרה ליל ש״ק ו׳ אלול ונקברה יו׳ א׳ ז׳ בו תק״זלפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-3805 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט [על] אלה אני בוכי׳ [ו]אשא קינה ה״ה [הב]תולה הצנועה מרת [ר]חל שינה בת כמר חיים סופר נפטרת ונקברת ביו׳ ד׳ יו״ד אלול תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-3804 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט הבתו[ל]ה כלה נאה וחסודה מ׳ גוטראט דינה לאה בת כמר פסח האלי נפטרה ונקברה יום ה׳ י״א [א]לול תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-1726 Jahr: 1747

  ‎‏[פ]״נ [אי]ש נדיב הולך תמים [מ]עשיו הי׳ תמימם (!) ושלימם (!) התורני והנעלה המרומם כהר״ר אליעזר ליפמן בן המנוח כהר״ר יעקב כהן הנובר זכרונו לחי׳ עולם הבא נפטר ונקבר יום ד׳ י״ז אלול תק״ז לפ״ק תנצב״ה עם צדיקים אמן‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-3460 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כ׳ שמואל בו[ני]ם א[פרי]ם בן הר״ר [יוס]ף דויארן [כהן נפט]ר יום [א׳ י״ג תשרי ונק]ב׳ [יו׳ ב׳ י״ד בו תק״ח] [לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-2650 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט אשה חשובה אשת חיל עטרת לבעלה מ׳ חיי׳ שרה בת כ׳ אברהם פ״פ אשת ר׳ [י]עקב פירדא [נפ]טר׳ ונקבר׳ [...]ה חשון [... לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-1846 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ איש ישר ה׳ ה׳ כמר פייבש בן כ׳ ליזר ב״י שמש נפטר [(מש״ק ונקבר)] [־־־]‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-3783 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ איש [י]שר הלך בתמים ה״ה כ׳ זיסקינד בן כ׳ משה שטערן מפ״פ דמיין נפטר ונקבר יום ג׳ י״ז טבת תק״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-2633 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ איש הישר ה״ה כהר״ר יצחק איצק בן פ״ו כהר״ר אברהם האלי נפטר יום ש״ק ך״א טבת ונקבר יו׳ א׳ ך״ב בו תק״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-3829 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ איש ישר כמר אברלי בן כ׳ יודא ב״ה ב״ע נפטר ו ונקבר יום ב׳ י״ז מנחם תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הבחור הנחמד כמר יוזפא בן כ׳ יודא ב״ה ב״ע נפטר ונקבר יום ג׳ י״א מנחם תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-3818 Jahr: 1747

  ‎‏עיני עיני יורדי מים על שבר שני אחיות ואח בני׳ של שמעון ליבעק ז״ל שהלכו לעולמים בראשונ׳ הקטנה בשנים הבתולה מ׳ פריידכי נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ א׳ דח״ה ש״ס ואחרי׳ אחותה הגדולה הב[תו]לה היא לאה נפט׳ ליל ו׳ ונקב׳ יום ו׳ ב׳ דח״ה ש״ס ואחריה אח הגדול הב״ח רך בשני׳ היקר כ׳ משה נפטר ליל הושענ׳ רב׳ ונקב׳ בו ביום תק״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1747-1747  
 36962 65  
9. Nove Sedliste (Neu Zedlich) 37 1
10. Schnaittach, Friedhof I 240 2
11. Worms 1672 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis