logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1729-1729  
1. Bingen 880 3
2. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
3. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 1
4. Detmold 265 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 20
6. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 22
 1. Inv.-Nr.: hha-2898 Jahr: 1729

  ‎‏פ״נ פארי אבי הודי והדרי ישיש וזקן ונשוא פנים ידו לכל פתוח ובראש לקרובים ׃ ביתו לרווחה לאביונים מתוקן ׃ שם יהי׳ בשלום מנחתו ה״ה כ׳ אורי פייבש ב״ה יוזפא העקשיר נפט׳ ונקב׳ יום ב׳ י״ז שבט תפ״ט לק׳ תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2897 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט אשה כשרה ומשכלת הגונה בנשים ומאשרת לבעלה היתה עטרת היקרה מ׳ רבקה בת כ׳ נתן מאמשטרדם אשת כ׳ יעקב הג נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ [ו]׳ ך״ח שבט תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2978 Jahr: 1729

  ‎‏האשה חשובה והגונה רכה וענוגה הצנועה והחסודה הגבירה והיקרה שבחה מי מנה אשת חיל מרת שרה פייאר בת פ״ו כ׳ שמואל כהן שלי״ט אשת הר״ר מנחם מן בן הר״ר ישראל שמחה עסן שלי״ט נפטרה ונקברה ביו׳ ד׳ י״ז אדר א׳ תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-3632 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט אשה יקרה וזקנה היתה טרף נתנה לביתה לא יצאה מפתח ביתה הצנועה מר׳ יטלה בת ר׳ משה מייזות אשת ר׳ זלמן פירשט נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ ח׳ אדר שני תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2906 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט האשה יקרה והגונה נאה במעשיה כחנה הצנועה יולדת ומתה מ׳ הנה בת כ׳ יוסף ווינר אשת כ׳ חיים פירשט נפטרה ונקברה יום ד׳ שושן פורים תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-661 Jahr: 1729

  ‎‏פ״נ הילד בנימן וואלף אברה׳ ב׳ הר״ר דוד רינטל נפטר ונקב׳ יום ב׳ ג׳ אייר תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-2074 Jahr: 1729

  ‎‏פ״נ מי שהיה הדחיל חטאין שפת אמת התכין ודאין הר״ר משה עובדיה יאין בר וחכים ורב מתלאין מה״ר עשות צדק וחסדאין יצחק במעשיו לפני׳ מהלכאין לעלוב החזיק כושלות ברכאין נפט׳ ליל ה׳ ונקב׳ יו׳ ו׳ א״ך אייר תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-1122 Jahr: 1729

  ‎‏פ״נ איש ירא בתורה ובחכמה מעולה רך בשנים למתיבתא דרקיע עלה כמהור״ר בנימן וואלף בן הר״ר משה פירשט נפטר ונקבר יו׳ ד׳ י״ב אייר תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-3043 Jahr: 1729

  ‎‏פה מטה כסא הוכן לאשה זקנה הצנועה היקרה וישרה ה״ה מ׳ מאטה בת כ׳ נתן לוי אשת המנהיג כ׳ הירץ נפטרה ונקברה יום ג׳ ח״י אייר תפ״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2079 Jahr: 1729

  ‎‏ויוסף הוא השליט בתורת רבנים . ומתמיד בלמודו לילות וימים . ומת רך בשנים . הבחור כהר״ר יוזפא בן הר״ר משה פירשט נפט׳ ונקבר יו׳ ב׳ ך״ד אייר תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-2068 Jahr: 1729

  ‎‏ויבכו את אהרן כל בית ישראל על שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומשא׳ ומתנו באמונה האלוף כ׳ אהרן בן פ״ו כ׳ ישראל פירשט נפטר בש״ט יום ה׳ י״ט סיון תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-2066 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט אשה הגונה יקרה וחשובה נעימה אמירה כתיבה היה מעשי׳ שוין לטובה ה״ה מר׳ הנה בת כ׳ יעקב אשת קלמן הג נפטר׳ ונקברה יום ב׳ ר״ח תמוז תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2129 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט וקבור וישב ראובן אל הבור קנה לעצמו רב וחבר עסק במצות יום ולילה ועת חום וקור מנהיג ומנהל ודבר לדור כ׳ יצחק ראובן ב״ה יעקב שמואל וורבורג נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ (א׳) ר״ח תמוז תפ״ט ל״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2086 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט אשה עוז והדר לבשה בח[זקה?] ליום אחרון בימי׳ שח[קה] ידי׳ שלחה בכישור חבקה כי גמלה עליכה בח[קה] היתה בעניות שחוק ב[...] ה״ה הצנוע׳ היקר׳ מ׳ ע[ליכה] בת הראש והק[צ]ין מה[ר״ר] יהודא ברלין אשת [...] התורני כהר״ר משה לונד[ן] נפט׳ ונקבר׳ [יום ה׳] ט׳ באב תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2130 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט אשה חשובה והגונה שבחה מי מנה היא היקרה והצנועה מרת ריזכה בת הר״ר ליב בון אש׳ כמר זלמן וואגני ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ ך״ח מנחם תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2064 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט האשה ילדה ויולדת מרת מינדל בת כמר מאיר כ״ץ אשת כ׳ ליב בן ג״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ך״ו אלול תפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2913 Jahr: 1729

  ‎‏פ״נ איש תם וישר זקן ושבע ימים ה״ה כ׳ אברהם בן כמ״ר אהרן נפטר ונקבר יום ד׳ י״ב תשרי ת״צ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2980 Jahr: 1729

  ‎‏פ״נ איש זריז במצות בורא גם במלאכת ה׳ במורא זריז ונשכר לשלוחא דציבורא ה״ה כהר״ר יוזפא בהר״ר יעקב ש״צ ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק י״ב חשון ת״צ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-2852 Jahr: 1729

  ‎‏פה מנוחת בן יקיר ונעים [׃ יחיד] שעשועים ה״ה ב[חור] הנעלה כ׳ נתן ב[ן] הר״ר בער בר״[נ] נפט׳ בשם טוב ונקבר יו׳ ד׳ יו״ד חשון ת״צ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-1399 Jahr: 1729

  ‎‏פ״נ הילד בנימן יהודא זעליגמן בן הקצין כהר״ר יוזפא ב׳ פו״מ בער כ״ץ נפט׳ ונקב׳ יו׳ ו׳ י״ב חשון ת״צ ל״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2085 Jahr: 1729

  ‎‏פ״[ט] אשה הגו[נה ב]מעשי׳ במצות [... דר]כיה למ ה[...חצי ימ]יה ה״ה מר׳ ציפ[ור בת] כ׳ [מ]שה שפני[ר] אשת כ׳ וואלף ב״א וואגני נפט׳ [יו׳ ג׳] טז ח[שו]ן [ונ]קבר׳ [י]ום ד׳ י״ז בו ת״צ לפ״ק תנצב״[ה]‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-2063 Jahr: 1729

  ‎‏פ״ט אשה בכי ומספד על האי שופרא דבלע בעפרא הצנועה מ׳ בילא בת כ׳ אהרן לוי אשת כ׳ זיסקינד מתה ילדה ויולדת ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״א חשון ת״צ לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1729-1729  
 36962 48  

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis