logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1789-1789  
1. Bayreuth 957 4
2. Bingen 880 2
3. Blieskastel 251 1
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 6
5. Detmold 265 2
6. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 2
7. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 16
8. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
9. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 3
10. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
11. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 35
 1. Inv.-Nr.: hha-227 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ גיטל בת ר׳ יאקב גר אשת ר׳ טנחום (!) נפטר׳ יו׳ ד׳ ט״ז טבת ונקבר׳ למחרת׳ תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2561 Jahr: 1789

  ‎‏עד הגל הזה כמגדל דוד ועדה המצבה כי תחתיו נטמן ישר ונאמן אחז בסנסני היושר ולא השיב ידו עד מתקו לו רגבי נחל פ״נ דמעות יזולון כשבולת הנהר וכמים הזדונים וכל ברכים תלכנה מים יסולו בגדודי היגונים דרך קבר דוד יעבורו הנטמן פה במטמונים אלה דברי דוד האחרוני׳ בתפילה ופניו קדימה פרידתו הי׳ בקדושה ובטהרה יצא׳ נשמתו התמימ׳ נשא ונתן באמונה עד כי נאסף אל עמיו בנעימה הוא מרומים ישכן בג״ע ואל ישלט בו רמה יומם ולילות השכם לבה״כ ברתת ובאימה י..ליתו במקו׳ נאמן שלח אמונ׳ בלבו להקימ׳ מקוברי מתי׳ וגומלי חסדי׳ הי׳ מימים ימימה ה״ה הזקן ושבע ימים המנהיג הקהלה כ״ה דוד בן כ׳ זיסקינד אפנהיים ז״ל נפטר ביום ב׳ ונקבר למחרתו ך״ב טבת תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-235 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ זהירה בחנ״ה כשרה יראה צנועה וכשרה סבלנית נדיבה וישרה הוי אחות יקרה נפטר׳ התמימה זיסה אשת ר׳ ליב פ״פ נו״נ יום א׳ א׳ דר״ח א״ר היא תקום תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-4791 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מיכל ב״כ יוסף ווגנר נפטר ונקבר יו׳ א׳ י״ט שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-9530 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ שלמה ח׳ שמעון ליבעק נפטר יו׳ ו׳ עש״ק כ״ד שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-375 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [בחור כארזים] בתורה [רך בשנים] ה״ה חבר כ׳ [מאיר ב׳ כ״ה א]יצק שטערן [נפטר ונקבר] בשם ט[וב] יום ד׳ ך״ט שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-67 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט הבתולה מרת ברענדל רבקה בת הר״ר אלחנן הענדל שה״ץ נפטר׳ ונקברה עש״ק ב׳ דר״ח אדר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-4280 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר ונאמן כ׳] [מאיר ב״ר אביגדר] רענ[ר שהוא שבקו] חיים לכל [תיי (!) נפטר] ובקבר (!) ביום א׳ יו״ד אדר תקמ״ט לפ״ק ׃ תנצב״ה ‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-136 Jahr: 1789

  ‎‏[יגיל צדיק חי קרוא] [אל ישיבת צדיקים קדושים] [פ״נ] [הדיין המצוין הזקן לא] [מש מאהל של תורה] [התורני מוהר״ר איצק] [שוואב נפטר ונקבר יו׳] [ב׳ י]״א אדר תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-3939 Jahr: 1789

  ‎‏היא מצבת מרים פ״ט אשה זקנה מרת מרים בת מהור״ר איצק טביר א׳ כ״ה זעלקל לאנגב׳ נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ך״ו אדר תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-1669 Jahr: 1789

  ‎‏[מצבת אב]ן מעשה הבונים בית המדרש לפ״ק ידיד ה׳ בעיני אלקים ואדם יקר חיאל בנה בית האל לדרש הוא עיקר יום יום לשקוד על דלתותיו ותלמודו בידו אלוף בינה לעתים מוקיר רבנן בכל מאודו יפה נוף בצילו צל חכמה צל הכסף חובשי בית המדרש להספיקם לא יסף יעץ נדיבות והוא על נדיבות מפזר ונוסף אביר הגביר הי׳ לאחיו נשיא לכל ראש למד צדק צדק רדף משכיל אל דל ורש בר אוריין לפלפל בחכמה כצורבא מרבנן שלמה משנתו לחדש דבר ביומ׳ טבא לרבנן ה״ה הנגיד והטפסור פו״מ התורני והרבני מהו״ר׳ יחיאל בן המנהיג כ״ה זלמן וואלך ז״ל אשר נפשו יצאה במקרה טהור ע״פ סמוך למנחה הלך למנוחה בבואו מבית הטבילה אל ה׳ אלקי׳ עלה ושב לעפרו בי״ט שני של פסח שנת הבא אל מנוחתו לפ״ק‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-4286 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר אברהם] [יוסף בן מאיר] נפטר בשם [טוב] ליל ה׳ ך״ז ניסן ונקבר בי׳ ו׳ עש״ק כ״ח ניסן תקמ״ט לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2557 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה זקנה א״ח מ׳ העווא חוה ב׳ כ׳ בענדיט כ״ץ אשת ר׳ חיים שמש נפטר׳ ונקבר׳ ער״ח אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-294 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ רעכל אשת איצק ב״ר זעלק כהן נפט׳ בש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ד אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-4377 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים נהנה כל ימיו מיגיע כפו ועושה צדקה בסתר ה״ה כ׳ אהרן געטינגן ז״ל נפטר בש״ק ונקב׳ בש״ט ביום א׳ י״ד אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-1668 Jahr: 1789

  ‎‏כרם שלמה כתר שם טוב שיר המעלות לשלמה הנה מדתו של שלמה כתר תורה כתר חכמה שלמה נקרא ידידיה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו שכיחא כאן במקום אחד תורה וגדולה למד תורה וגרס תדיר יומם ולילה מזה בן מזה ריכא ובר ריכא מנה בן מנה הלך ראשון לבית הכנסת ולבה״מ ויצא אחרונ׳ פועל צדק רודף צדקה עובד מאהבה נוח למעלה קנה חכמה לבש מדא ׃ איש חיל שלשלת היוחסין מוכתר בנימוסין הרבני המופלג בתורה מו״ה שלמה פרענקל בן לאותו צדיק מפורסם מו״ה הירש ר׳ בנימין מברלין משפחת רם נפטר ונקבר בשם טוב גדול יום ה׳ ראשון דימי הגבלה תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-122 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ מאטה מילכה ב׳ כ״ה משה קובר אשת כ׳ הירץ סג״ל משפאנגינבורג נפטרה ונקב׳ א״ח של שבועת תק מ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-4327 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ ואליה עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה איש זקן ושבע ימים במעשיו תמים הי׳ לחברא קדישא דשומרי׳ לבוק׳ בהישכמה (!) ידע לזרז במצות וגב[ר] ביקור חולים הי׳ הלך לפני אביו[נ]ים וגדול המעשה הי׳ ה״ה כ׳ אלי׳ בר זימלא ווינר ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ה׳ תמוז לפרט ושפט בצדק דלים והוכיח ממישור לענוי ארץ תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-4375 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ שלמה שמו ושלימ׳ משנתו זאת לו מרגוע נחלה וערב שנתו לשכב בדד בטח ואי׳ מחריד אות׳ מנוחה נכונה שכר עבודתו ה״ה כ״ה שלמה זלמן בן מה״ו שמואל ה״ש ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ך״ז תמוז תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-2824 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה המילדות מ׳ יטה אשת כ׳ נתן שפייאר נפטרה ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ח תמוז תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-4372 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הב״ח איצק בן כ״ה חיים קליף נפטר ש״ק ב׳ אב ונקבר ג׳ אב תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-1655 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יהושע העשיל בן מו״ה משה סג״ל נו״נ יו׳ א׳ י׳ אב תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-4374 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף ב׳ כ׳ זלמן מינדן נפטר ונקב׳ יו׳ ג׳ י״ב מנחם תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-4373 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ ליב בן כ׳ יודא האלברשט׳ נפטר בש״ק ונקב׳ ביו׳ א׳ ט״ו מנחם תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-280 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה רייכיל ב״ר יחיאל פערט א׳ כ׳ שמואל ל״ד נפטר׳ ביו׳ ג׳ יו״ד אלול ונקבר׳ ביו׳ ד׳ תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-282 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ האלכי ב׳ כ׳ אלי׳ ווינר א׳ יוזיל ב״ר פייבש אמשטורדאם (!) נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ה אלול תק מ״ט תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-234 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה החשובה מ׳ אסתר ב״ר יוזל עסין אשת כ״ה ליב פוקס נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ח׳ תשרי תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-3 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״ט] [אשה מ׳ יטה] אשת כ׳ ש[מעון] נפטר׳ ונקברה ח״מ של סוכת תקנו״ן תנצב״ה ‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-656 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט מי זאת עולה למעלה למעלה כל מעשי׳ היו לשם ולתהלה ה״ה הצנוע׳ והחסודה והמהוללה הרכה והענוג׳ היולדת מ׳ מיכלה אשת התורני כ״ה צדוק פערשא נפטרה ונקברה יום ג׳ א׳ דר״ח מרחשון תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-168 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים כ׳ בער ב״ר אברהם פ״פ שפירא נפטר עש״ק טו״ב מחשון ונקבר יו׳ א׳ י״ט תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-81 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט ה״ה הב״י המושכלת מלכה צפור בת פ״ו כהר״ר ליב הויזן נפטרת ביו׳ א׳ י״ט מרחשון ונקבר׳ כ׳ חשון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-289 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הולך תמים ופועל צדק כ׳ אלכסנדר אהרן ב׳ כ׳ מאיר בר״ז ז״ל נפט׳ ונק׳ עש״ק ב׳ כיסלו תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-826 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה זקנה והמהולל׳ מנשים באהל תברך מ׳ קינדילכה לאה ב׳ כ׳ יוסף רענר אשת כ׳ ישעי׳ ב׳ כ״ה איצק גובה נפט׳ מש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ח״י כסליו תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-456 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הילד מיכל בן כ׳ ליב רודשילט נפטר יום ד׳ ך״א כסלו תק״נ תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-653 Jahr: 1789

  ‎‏פ ה טמונה אשה יקרה עסקי׳ במו״מ הי׳ בישרה סעדה לבני׳ בטוב סחרה כבדה מהונה לומדי תורה ימי חיי׳ דרכי ה׳ שמרה האשה חשובה גומלת חסדים מ׳ פעסכה בת כ״ה נתן אשת ר׳ בער היילבוט נפטרה ונקברה עש״ק ך״ג כסליו לפרט ואת המצבה זאת תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1789-1789  
 37259 76  
12. Kusterdingen-Wankheim 142 1
13. Nove Sedliste (Neu Zedlich) 37 1
14. Trier, An der Weidegasse 548 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis