logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1796-1796  
1. Arolsen 94 1
2. Bayreuth 957 3
3. Bingen 880 1
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 16
6. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
7. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 42
 1. Inv.-Nr.: hha-138 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף ב״ר מאיר ווינר ז״ל נפטר ש״ק כ״א טבת ונקב׳ כ״ב בו תקנ״ו תנצב״ה ר׳ וואלף ווינר‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-123 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ מרה נהר תאני ואני׳ ׃ איל אפרת הלך אל אדמה ׃ ידו הי׳ פתוחה לעני ועני׳ ׃ רב ברכות מה אעיד ואדמ׳ ׃ ה״ה איש ישר וכשר ג״ץ כ״ה מאיר אהרן הכהן בן ה״ה כ״ה וואלף כהן יצאתה נשמתו בטהרה אור ליום ב׳ ר״ח שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-867 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מרת הנטקה בת כ״ה בנימן ה״ש שי׳ מברלין אשת כ״ה וואלף האללי שי׳ נפטרת ש״ק ונקברת ביו׳ א׳ ז׳ שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-110 Jahr: 1796

  ‎‏על האי שופרא ׃ דבלה בעפרא קא בכינא ׃ אשה זקינה צנועה וחסודה ׃ מרת בלימכה שרה אשת כמר מאיר בן כמר יששכר סג״ל שהלכה לעולמ׳ יום ג׳ ט׳ שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה בלימכה שרה אשת כ׳ מאיר סג״ל‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-812 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה היולדת הצנועה פרומט שרה בת כהר״ר טודרוס פאפנהיים אשת כ׳ מאיר בן כ׳ דוד אלדנבורג נפטרת ונקברת יום ג׳ ט׳ שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-836 Jahr: 1796

  ‎‏טובה האשה מאד מאד חשוב׳ וצנוע׳ ויקרה וג״ח מרת טייבכי בת הו״ה המנוח פו״מ כ״ה געטשליק כ״ץ ז״ל אלמנת המנוח הו״ה פו״מ הרבני מהור״ר יחיאל וואליך זצ״ל נפטרה בש״ט יום ש״ק י״ג שבט ונקברה יום א׳ י״ד שבט תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-33 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הבח׳ הולך בדרך [תמים] נושא ונותן באמ[ו]נה [ה״ה כ׳] אברהם יעקב ב׳ כ״ה וואלף קולף נו״נ עש״ק [י״ט] שבט תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-16 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה זקנה מ׳ הינדל בת מאזוס אשת משה ב״ר מענדל וואגנר נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ער״ח אדר ראשון תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-18 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש צדיק יסוד עולם חד מן יושבי בהמ״ד דקלויז באלטונ׳ כ״ה מרדכי בן לאותו צדיק כ״ה הירץ [(לוי)] חתן התורני מהור״ר דוד כהן נפט׳ ונקבר בש״ט בי׳ ב׳ ער״ח אדר ראשון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-174 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט קנתה שם טוב משמן נדבה לבה להטב עם עני ואבי{ו}ן עודה באבה ורכה בשנים נסעה מזה למנוחת עלמים דרכי׳ צנועה ומדות הגונות לבה ופ{י}ה לטובה היו שות ה״ה אשה מ׳ קנענדל רבקה בת התו פו״מ כ״ה איצק ריא בקאפנהאגין אשת כ״ה שמעו׳ האן נפט׳ ונקבר׳ עש״ק ג׳ אדר ראשון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-933 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר עוסק במו״מ באמונה ה״ה כ׳ מאיר בן כ״ה אהרן געטיגין נפטר ש״ק ונקבר יו׳ א׳ ה׳ אדר ראשון תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-57 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ רייכיל ב׳ כ״ה חנה שמש מוואנזיבעק א׳ כ׳ אהרן בר אהרן לוי נו״נ י״ג אדר ראשון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-90 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ וואלף בר משה ברלין נו״נ ביו׳ ד׳ ער״ח אדר שני תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-30 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הב״ח יוסף בן כ׳ אפרים וואגנר נו״נ יו׳ ד׳ ו׳ אדר שני תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-12 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יאקב ישראל אהרון בן כה[ר״ר] יודא האלברשטאט ז״ל נפטר ונקבר עש״ק ך״ב אדר שני תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה יאקב ה״ש‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-6 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ ציפור אשת כ׳ סענדר כהן נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ד׳ ניסן תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-184 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ נוף כלילתו יופי לך משבח תורה וחסד טעם וריח נטע שעשועים האיר כירח נשיא החכמה והמדע תשכב וערבה שנותיך נוה השלום ושאנן מנוחיך ה״ה איש חיל ואיש א[פ]רת גבאי דבה״מ וגבאי צדקה כ״ה נתן ל״ד בן המנוח כ״ה דוד ליידסדארף נפט׳ [ב]ש״ט יום ד׳ ה׳ ניסן ונקבר למחרתו יום ה׳ ו׳ ניסן תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-7 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש זקן רב פעלים שהל׳ בדרך תמים אהב תורה וגמילת חסדים ה״ה כ׳ געץ בר אהרן ז״ל שנפטר בש״ט יו׳ א׳ ך״ג ניסן ונקבר ביו׳ ב׳ ך״ד ניסן תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-36 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האי שופרא דבלה בעפר׳ קא בכינא ה״ה אשה זקינה צנועה וחסודה מ׳ בלה א״כ אייזק בר מיכל וואגנר שהלכה לעולמה יו׳ ג׳ ך״ה ניסן ונקברת יו׳ ד׳ ך״ו בו שנת תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-321 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה יולדות א״ח מ׳ מרגלית ב׳ כ׳ אברלי א׳ כ״ה ברוך סופר נו״נ עש״ק ך״ח ניסן תקו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-172 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה חשוב׳ ויקר׳ מ׳ טריינדל בת כ״ה ישוע הילסום אלמ׳ כ׳ דוד ה״ס ז״ל נפטר׳ יום א׳ א׳ דר״ח אייר ונקבר׳ יום ב׳ ב׳ הנ״ל תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-314 Jahr: 1796

  ‎‏מצבת קבורת הבתולה שרה בת התורני מה״ו אלי׳ בר קלמן סג״ל נו״נ יו׳ ה׳ ד׳ אייר תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-834 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה הצדקות נפש יקרה צנוע׳ במעשי׳ אי כבוד שמה נאה לה כשם מלכה ושרי׳ רוב טוב גמלה משכיל אל דל החן הן עידי׳ כל מכירה בוכים בזכרם את נעורי׳ גם בחלי׳ פקדה האומללי׳ והל׳ לפני׳ צדקי׳ לקח אותה אלקים ומתה בחצי ימי׳ ה״ה מ׳ יוכבד בת פו״מ המנוח כ״ה ליב הויזן ז״ל ׃ אשת פו״מ כ״ה ישראל הויזן נר״ו ׃ נפטרת ונקברת עש״ק ך״ו אייר תקנוי״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-175 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ פרי עץ הדר יפה ענף ומהודר יזלן עיני תדיר בראותי כי הלך ונעדר לבוש נחמד והדר מן האדמה מה אעיד ומה אדמה ה״ה פו״מ דק״ק וונזיבעק וגבאי דח״ק גמ״ח ׃ איש ישר ומעלות ומידות טובת ׃ ה״ה כ״ה פייבלמן בר זעליגמן ׃ נפט׳ מש״ק ך״ז אייר ונקבר למחרתו יו׳ א׳ ך״ח אייר תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-161 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים ׃ כל ימיו הי׳ הולך בדרך תמים ׃ עסק באמונה עם נמוכים ורמים ׃ כ׳ ליב ב׳ כ׳ חיים שפאניער ז״ל נפטר ונקבר ד׳ סיון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-167 Jahr: 1796

  ‎‏[ויצב] שלמה מצבה אשתו הרחפה מגוזלה פ״ט קינה ויליל על האי שופרא דבלא בארעי׳ ועוד׳ באב׳ נקטפ׳ צפור נודדות מקינה היא האשה היולדות המושכלת אל דל ומחכמ׳ נשי׳ בנתה ביתה הצנוע׳ במעש׳ הא״ח מ׳ ציפור אשת זלמן פ״פ בת כ״ה משה בר ר״י ל״ד ז״ל נפטר׳ בש״ט מש״ק י״ב סיון ונקברת למחרתו יו׳ א׳ י״ג תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-103 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הב״ח טעבלי בן זעליק ב״ר עקיבא נפטר ונקבר יו׳ ו׳ ח״י סיון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-322 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ דבורה בת מה״ו יוזפא דיין אשת געטשליק ב״ר משה גומפריך נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ט״ו תמוז תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-963 Jahr: 1796

  ‎‏הבתולה מ׳ הינדכה בת כ״ה ר׳ משה אופינהיי׳ נפט׳ ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ח״י תמוז תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-170 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה היקרה עטרת בעלה ועקר׳ הבית ׃ ה״ה הצנועה מ׳ שינכה ב׳ כהר״ר שמואל ז״ל מפרידריצי א׳ כ׳ בער ב״ר איצק נפט׳ ונקבר׳ עש״ק כ״ג תמוז תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-196 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ איצק בר משה חזן נו״נ עש״ק ך״ג תמוז תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-1794 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ י.. ה אשר הלך בתמים ותיק ונחמד מעל במרומי׳ זכויתיו יעמוד ־ ועולמים [פ]ועל טוב ... ה״ה ... כ׳ יוזפא ז״ל ב׳ כ׳ מן שפאניר נפטר ב׳ ך״ו תמוז ונקבר למחרתו תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-1606 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הלך לעולמו איש זקן וכשר קובע עיתים לתורה עוסק באמונה כ״ה שמואל ב כ״ה ליפמן בון נפט׳ מש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ט״ז מנחם תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-1583 Jahr: 1796

  ‎‏גמילות חסדים בחיים גצּמל דרך מצות רץ ובה עמל לפניו ילך צדקותיו שגמל יבא שלום בעמלו שעמל הוא יקבל שכרו ביום הגמל וזה שכרו מכל אשר ע^=מל ובמנוחה נכונה ינוח גופו אשר פ״ט המנהיג כהר״ר גדליהו בן כ׳ שמואל ווארבורג ז״ל ׃ נפטר בש״ט יום א׳ ח׳ אלול ונקבר יום ב׳ ט׳ אלול תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-106 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט [גמול] חסדה אשר גמלה [וזה] שכרה מכל עמלה טובותיה אשר בחייה פעלה יפנו מקומה ויקדמו למולה להוליך ולהושיב נשמתה למעלה ׃ ובמנוחה תנוח גופה אשר פה טמונה א״ח הכשרה והצנועה והחסודה מ׳ גוטיל בת הקצין כ״ה יוזפא כהן ז״ל אשת הקצין המפורסם הג״ץ כ״ה נתן ל״ד ז״ל נפטרת בשם טוב אור ליום ה׳ ונקברת למחרתו עש״ק ך׳ אלול תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-4397 Jahr: 1796

  ‎‏לה נאה להלל אשה יקר׳ וחשובה א״ח מר׳ לאנה בת כ׳ שמואל ז״ל · אלמ׳ כ׳ מאיר בר אשר ז״ל · נפט׳ ונקבר׳ בש״ט עש״ק ה׳ תשרי תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-4295 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט [א]שה זקינה הענדיל ב׳ כ״ה ליב ליסר אל׳ אלחנן מה״ש נו״נ יו׳ ג׳ עי״כ תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-3982 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט [זקי?]נה מ׳ רייצכא בת כ׳ איצק בר נחמי׳ א׳ כ׳ זעליג נפטר׳ ונק[ב׳?] יו׳ ב׳ (?) ערב סוכות תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-4293 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט זקינה מ׳ מערלה בת מה״ו עויזר א׳ כ״ה יוקל שטארם נו״נ יו׳ ג׳ דח״ה של סוקת (!) תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-808 Jahr: 1796

  ‎‏בשנת משה עלה אל אלהים פה מצא מנוח גבר ירא ה׳ שמו הטוב נודע בשערים שערי ה׳ הולך תמים ופועל צדק משה עבד ה׳ ה״ה התורני והרבני המופלג בתורה וביראה אשרו ילדותו שלא ביישה את זקנותו ג״ה כ״ה משה בן כ״ה יאקב ריא ז״ל ביום ב׳ ך׳ מרחשון בקדושה ובטהרה יצאה נשמתו ביום ג׳ א״ך מרחשון תקנ״ז נקבר במנוחתו ב״ה תצ״נ‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-810 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ בשנת על יעקב איש תם וישר לבבנו נדכא ונשבר יעקב הלך לדרכו עלה לבית מנוחתו קינה ראוי עליו להרימו במצות ה׳ היו פעלו בני ישראל להמולו נפל בנעימים חבלו לגבאי דג״ח במשמורו הוי רץ למשנתו ה״ה הגבאי דח״ק דג״ח כ״ה יעקב בן כ״ה נפתלי הירץ עלב זצ״ל ׃ ב״ה תצ״נ שיצא ביו׳ ב׳ ונקבר ביום ג׳ למחרתו ך״א מרחשון תקנ״ז לפ״ק וב״ה עכמע״י אמן‏‎
  Spalte 2: ‎‏כהררי אל הי׳ צדקתו תפלות להשמיע בקולו יצא שמו ושרת כחולקו עסק בה לשמ׳ בלימודו‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-4766 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה הכשרה בנשים באה בימים צנועה וחסוד׳ מרת הנה בת התורני כ״ה ישראל הילדסהיים ז״ל אשת המנוח ר׳ יאקב נארדין ז״ל נפטרת ליל ד׳ ונקברת ביום ד׳ ך״ב מרחשון תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1796-1796  
 37221 72  
8. Illingen 273 2
9. Laupheim 921 1
10. Nove Sedliste (Neu Zedlich) 37 1
11. Schnaittach, Friedhof I 252 3

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis