logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1790-1790  
1. Bayreuth 957 10
2. Beelitz 63 1
3. Bingen 880 4
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
5. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 1
6. Detmold 265 1
7. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 15
8. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 38
 1. Inv.-Nr.: hha-340 Jahr: 1790

  ‎‏[־־־] [...] שבט תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-374 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה זקנה היתה צנועה במעשי׳ מ׳ מינדל בלהה בת אלעזר וואנזבעק אשת כ׳ יחיאל ז״ל נפטרת ביום ה׳ ונקבר׳ ביו׳ ו׳ עש״ק כ״ב טבת תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-1670 Jahr: 1790

  ‎‏פ״[נ] [נפתלי] שבע רצון ומלא ברכת ה׳ אילה שלוחה דרחמנא לעבדו בכל לב יום יום ולילה אמר קומי רני לראש אשמרות קיץ וחרף לא ישבתו לחזקו אהל בל יצען ׃ זה עשרים ושתים שנה על מרומי שדה בוכים לגמול חסד של אמת ללכת בדרכיו עשוים? בישר וזאת תורת הבית ׃ זה ארבעים ושמנה אח ורע בין עיני עדת עם קודש לעבד בנקי כפים ובר לבב סר מרע ועשה טוב עד בא השמש זה ששים וחמש ידיו אמונ׳ לא כהתה עינו ולא נס לחו זקן ושבע ימים הגיע לגבורת ומת בנשיקה פנו מקום לבר לואי פו״מ המפורס׳ גבאי דג״ח כ״ה נפתלי הירץ בן פו״מ המפורסם כ״ה ברוך בענדיט שייאר סג״ל מפפ״ד הלך לעולמו בחצות ליל שני ג׳ שבט ונקבר יום ג׳ ד׳ שבט תק״ן לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2821 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אהרן ב׳ כ׳ ליב פירשט נו״נ יום א׳ ט׳ שבט תק״ן תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-576 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ לאה ציפר בת כ׳ נת[ן] לוי ז״ל אשת כ׳ סענדיר כהן ז״ל מהילדסהיים נפטר׳ ביום ב׳ טוב שבט תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-415 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הילדה פראדכי ב״כ זעליג האן נו״נ ד׳ אדר תק״ן תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-781 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הלך תמים ופועל צדק במעשיו אשר לקח אותו אלקים קודם זמנו ה״ה הגובה כ״ה אהרן בן המנוח כ״ה שמואל האלי זצ״ל אשר נחשך שמשו ונכבה אורו ליל מש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ז׳ אדר תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-179 Jahr: 1790

  ‎‏לספוד לשרה ולבכותה שק אחגורה ודמע אקירה מיתתה אזכירה רמש וצפרא אתפלש באפר אשאג כעופר הודי נהפכה בכה אבכה באבל התחלפה על האי שופרא דבלי בארע׳ ה״ה האשה הצנועה במעשי׳ שבחה מי ימלל עלי׳ אין גומרין את הלל מ׳ שרלה ב׳ כ״ה בערמן מברלין אשת המנהיג כ״ה אשר געטינגין נפטר׳ בש״ק י״ג אדר ונקברה ביום א׳ תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-180 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש תם וישר זקך ושבע ימים הלך בדרך תמים קבע עתים לתורה כל הימים נשא ונתן באמונה ביושר ובתמים ׃ ה״ה הר״ר זנוויל בן המנוח הר״ר משה האן ז״ל נפטר בשם טוב ביום ד׳ ך״ד אדר ונקבר למחרתו ביום ה׳ ך״ה אדר שנת תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-232 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ שורו פה איש צדיק תמים למד תורה כאנשי תמים מעשיו טובים לילות וימים הוא ישכון בטח במרומים ה״ה הזקן ושבע ימים ׃ פדה בשלום חייו הנעימים ׃ הר״ר שלמה בן הר״ר יוזל מינדן זצ״ל ׃ נפטר בש״ט עש״ק ד׳ ניסן ונקבר יום א׳ ו׳ ניסן תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-23 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש הישר בנדיב(י)ם אשר הלך בדרך טובים מתגבר כארי ורץ כצבי הזקן כהר״ר הירש בפו״מ כ״ה אברהם האלי נפטר עש״ק ב׳ דחה״מ פסח ונקבר למחרתו תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-457 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הזקן ה״ה כ״ה גדלי בן הר״ר אברהם אופינהיים ז״ל ממשפחת יוחסין [(נפ)]טר ביו׳ ג׳ ח׳ של [(פס)]ח ונקבר ביום ד׳ ך״ב ניסן תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-3000 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן ליב בן כ׳ זעליגמן שפאניור נפטר בלילה ונקבר ביום ג׳ אחרון דפסח תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-54 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה יקרה צנועה וישרה צופיה הליכות ביתה בהדרה מ׳ שינכה בת פו״מ כ״ה געטשליק כ״ץ אשת הג״ץ כ״ה מיכל סג״ל ה״ש נפטר׳ בש״ק ך״ו ניסן ונקבר׳ למחרתו תקן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-113 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ טייבכה אשת כ׳ איצק בן כ״ה יעקב ב״ר ראובן נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ו׳ אייר תק״ן תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-4263 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה זקנה היקרה מ׳ יטלה בת כ׳ ליב קנאר א׳ כ״ה אלי׳ ירוחם נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ג׳ וי״[ו] אייר תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-570 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הצנוע׳ א״ח מ׳ ראני אשת כ׳ נתן שפאנאיר נפטר׳ ונקברה י״ד סיון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2298 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ משה ב״כ שמעון פרעגר נו״נ יו׳ ד׳ ך׳ סיון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-1503 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הילד׳ ריזכה ב׳ כ״ה יעקב רוטשילד נו״נ ז׳ תמוז תק״ן תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-1244 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד יעקב ב׳ כ׳ משה וואגנר נפטר ונקבר ע״ש ח״י תמוז תק״נ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-1294 Jahr: 1790

  ‎‏[פ״ט] [האשה מ׳ שרה] [ב׳ כ׳ פליק אשת כ׳] [איצק שמש] [דספרדי׳ נפטרה] [ונקברה יו׳] ג׳ ך״ד תמוז תק״נון לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-9800 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד ב׳ כ׳ מענדל פ״ב נו״נ י״ב מנחם תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-380 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד יודא ב״ר זלמן פורשט יתום מח״ק דמג״י נו״נ עש״ק ך״ו אב תק״ן תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-98 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אלמנה מעריל אשת מיכל ב״ר שמואל גליקשטא׳ ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ א׳ י״ב אלול תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-678 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הבתולה הזקנה מ׳ חייכי ב׳ כ׳ משה ב״ר דוד פאלאק נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ט״ז אלול תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-9393 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש ישר בח״ק דג״ח הר״ר נתן זעליג יעקב ב׳ כ״ה אהרן ברלין נפט׳ [־־־]‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-384 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש הרך בשני׳ גברא דחיל חטאי׳ ה״ה כ׳ אברהם בכ״ה יוזפא סג״ל נו״נ ביו׳ ד׳ ז׳ תשרי תקומ״ה תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-764 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט פרשה כפה לעני ולאביון שלחה ידיה ישרה במעשיה ובנעימות מדותיה כל ימי חייה גמלה צדקה וחסד אין דמיון ואין ערוך אליה לשמי עליון מאוד גבהו ורמו מחשבותיה הלכה ושבה למרום למצוא רציון על טוב מעשיה פיגלה בת התורני כ״ה הירש מייסלינג אשת כ׳ יוזבל עלב נפטר׳ ונקברה יום ו׳ עי״ה תק[נ]״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-2211 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מ׳ בינכה בת כ׳ זעליקמן אשת כ׳ זעליקמן בן כ׳ ליפמן קצב ז״ל נפטרת ונקברת ביו׳ עש״ק יום א׳ דח״ה סוכת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-3015 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ מלכה אשת כ״ה שלמה טורבין נו״נ שמחת תורה תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-9363 Jahr: 1790

  ‎‏[פ״ט] [בת כ׳ כבת ז׳ לחטא] הבתולה [מ׳ געלא] בת כ׳ איצק ה״ש נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ י״ז מרחשון [תקנ״א] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-361 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ עהלי א׳ מענדל פ״ב נפטר׳ ונקבר׳ ט״ז כסליו תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-1840 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הצנועה מ׳ מאטה בת גומפיל פלויט אשת כ״ה יוזפא געטינג נפטר׳ ונקברה עש״ק י״ט כסליו תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-56 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מרת שינכי ב׳ כ׳ יוסף פלויט אשת ר׳ יעקב בן ר׳ מאיר שטערן נפטרת יום ג׳ ך״ג כסליו ונקבר׳ ביום ד׳ תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-402 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כל ימיו נשא ונותן באמונה ה״ה בח״ק גמ״ח כ״ה אברהם ב״כ מאיר ג״ש סגל נפטר ונקבר א׳ דר״ח טבת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-2098 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה זקנה כפי׳ פרש׳ לעני מ׳ טוב׳ בת כ׳ אברהם אשת יוזפ׳ בר שמואל נפטר׳ בליל ר״ח ונקבר׳ יו׳ ב׳ דר״ח טבת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-636 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה א״ח מ׳ פראדה בת כ׳ שמואל אשת יוסף ב״ר שמשון נפטר׳ ונקבר׳ עשרה בטבת תקנ״א תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-767 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה החשובה רכה וענוגה מרת פריידכה ב׳ כ״ה מאיר טרוב נפטרה בש״ק ה׳ ניסן ונקברה ביום ד׳ ט׳ ניסן תק״ן לפ״ק בייא בייא להאי שופרא דבילה דבלה בעפר׳ יחד האם והבת חייהן נשבת באף ועברה לבב אנוש ימס על החמס המי.. אותן אכזר׳ האם והבת שתו סמא דמותא פניהן נשתנו ועצמן חרה פרי גודל לבבם הרחיבה ונסבה למעלה לנשים לעטרה יד ושם טוב להן זוג נאה ומתקבל דרכן נסתרה כאמה כבתה שתי נפשו׳ קדושו׳ יצא׳ נשמתן בטהר׳ הלילו הה ליום נאספ׳ בלא עתן תסמר עליה שערה תהא נשמתן נוחות עדן ובצרור החיים צרורה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת בילה ב׳ כ׳ זלמן מינדן אשת הר״ר מאיר טרוב נפטר׳ ביום ד׳ ב׳ ניסן ונקברה למחרתו תק״ן לפ״ק‏‎


BestandGesamtzeitraum 1790-1790  
 37221 81  
9. Illingen 273 1
10. Lage 140 1
11. Rexingen 1014 2
12. Rüthen 81 1
13. Siegburg 304 1
14. Sondershausen 187 1
15. Trier, An der Weidegasse 548 1
16. Worms 1672 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis