logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1786-1786  
1. Bingen 880 3
2. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
3. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 1
4. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 13
5. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
6. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 25
 1. Inv.-Nr.: hha-287 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הצנוע׳ והחשוב׳ מלמדית מ׳ בילה ב׳ כ״ה משה פירש׳ אשת כ׳ אברהם נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ א׳ ב׳ שבט תקמ״ו תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-173 Jahr: 1786

  ‎‏פ״[נ] ר׳ סענדר בן ר׳ מנחם יהודא מיעסניץ נפטר ונקבר ך״ח שבט תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-38 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט רכה בשנים בתולה יקרה וישרה ביראת ה׳ וכשרון מעשי׳ היא מהוללה קול רעם וברד ואש מתלקחת הרעים ה׳ פתא פתאום לעת בא פקודתה רבקה בת כ״ה מן פרידריציא נפטרה בערב בעשור לחודש אדראשון תק[ו״ם] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-455 Jahr: 1786

  ‎‏[־־־] בח׳ יניק וחכים יחיאל מיכל בן מה״ו מענדל קלזנר נפטר בש״ק ך׳ אדר ראשון ונקבר יום א׳ תקמ[״ו] תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-78 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה א״ח מ׳ חוה ב׳ כ׳ שמואל אשת כ׳ אברהם בכרך נפט׳ ונקב׳ יום א׳ ה׳ אדר שני תקמ״ו תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-157 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ הזקן הרבני הג״ץ מהו״ר׳ גרשון ב׳ פו״מ הר״ר מאדל הלוי נפטר ונקבר זי״ן אדר שני תקמ״ו תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-792 Jahr: 1786

  ‎‏פה נחצב קבר ללינה בו יבא וישכון ברינה תורתו היתה אמונתו ה״ה מה״ו נתן בן פו״מ מה״ו בער כ״ץ זצ״ל נפטר ונקבר ביו׳ ה׳ ט״ז אדר שני תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-1903 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ האיש ישר וכשר הזקן כ״ה חיים ב״ר מן קליף נפטר ביו׳ השביע (!) של פסח ונקבר למחרתו בשנת תקו״ם לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-1733 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט [ה]זקינה גוטראד אשת יוסף בר אביגדר נפט׳ ונקב׳ [ט] אדר תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-233 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנוע׳ עקרת הבית א״ח מרת פייאר בת כ״ה אברהם כ״ץ ליניבורג אשת איצק קליף נפטר׳ ביום ב׳ ג׳ אייר ונקבר׳ ביו׳ ג׳ ד׳ אייר תקמ״ו תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-593 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יעקב ב״כ נתן שפייאר נפטר ונקבר בעש״ק ך׳ סיון תקמ״ו תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-288 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנוע׳ מ׳ קלערכה ב׳ כ׳ יואל אשכנזי אשת כ׳ נטע נפטרה ביום ג׳ ך״ח כסליו ונקבר׳ ביום ד׳ תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-454 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ בנימין הצעיר ידם פה בקבר בצלצח נעי׳? וישפה בקי בתורה כסולת מנוכה הבח׳ כ׳ בנימן ב״ר שלמה נפטר בש״ט ביום ב׳ ך׳ מנחם תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-293 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ הילה (!) גאלדה ב׳ כ״ה פייבל העס נפטר׳ ונקברה ער״ח אלול תק [מ]״ו תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-848 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ רעכיל אשת כ׳ זוסמן ב׳ יעקב דעסויא נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ י״ב אלול תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה רעכיל‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-621 Jahr: 1786

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה מרת חנה בת הדיין מה״ו פייבלמן זצ״ל אשת כ׳ ראובן פערש׳ נפטרת ונקברת ך״ז תשרי תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-250 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה איצק אברהם ב׳ כ׳ נתן נפטר בש״ק ער״ח מרחשון ונקבר ביום א׳ תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-790 Jahr: 1786

  ‎‏זה איש משה גדל בשם טוב ועד דור דורים מבורך שמו בצדקתו אשר עשה בחייו ואחרי מותו ה״ה כ׳ משה ב׳ כ׳ נתן ז״ל נפטר ונקב׳ י״ד מרחשון תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-48 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ יעקב משה ב״כ משה טויזק נפטר ונקבר יום ה׳ י״ח מרחשון תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-231 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ איש מאנשי חברה קדישא דקברני׳ גבאי דבקור חולים ומדליק בכל יום בבקר ובער׳ הנר תמיד לפני ארון העדות משכים ומעריב בבה״כ מו״מ היה באמונה עוסק במצות וגמילת חסדי׳ מדבק במדות הבורא ׃ הזקן כ׳ ישעי׳ בן כ״ה איצק גובה ז״ל נפטר יו׳ א׳ ונקב׳ ביו׳ ב׳ ך״ב מרחשון תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-3022 Jahr: 1786

  ‎‏צבי צדיק תמים הי׳ ראש שלמים פ״נ איש מהימן רב פעלים יושב אהלים באהל של תורה והלך בדרך ישרה ראשון לכל דבר שבקדושה [פ]ו״מ עדה קדושה וכל מעשיו לשום שמי[ם א]מרי׳ עליו למד וקיי׳ ה״נ הזקן שקנה חכ[מה] התורני פ״ו כ״ה צבי הירש במו״ה אלע[זר] הלוי [מב]רעסלויא אשרו שנפטר בשם [טו]ב זקן [ו]שבע ימים בן תשעים שנה כבן ת[ש]ע בלא חטא ונקבר ביו׳ מיתתו י[ום?] ך״[ח?] לחדש מרחשון לפרט ינוח ויעמוד [ל]קץ הימין בתוך שאר חסידי עולם מלאכי שרת אומרים יבא שלום ינוח על [מש]כבותו בצרור החיים יהי צרורה נשמתו אמן‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-819 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ירא אלקים עוסק בתורה וגמילות חסדי׳ ובמעש״ט כל ימיו בגופו ובממונו ה״ה התורני מה״ו ליפמן ב׳ מה״ו פייבש אונא ז״ל נפטר ונקב׳ א׳ דר״ח כסליו תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-654 Jahr: 1786

  ‎‏הב״ח כמר משה ב׳ פו״מ כ״ה יוזפא לוי נפטר ונקבר ביום ד׳ ח׳ כסליו תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-377 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ הב״ח רך בשנים כל ימיו הלך בדרך הישר ה״ה כ׳ משה יעקב ב״כ אברה׳ געטגן נפטר בשם טוב ביום ג׳ ך״ח כסלי׳ ונקבר ביו׳ ד׳ תקמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-771 Jahr: 1786

  ‎‏פ״נ יפה פרי תואר עודנו באבה צל המעלות שקעה בלי זמנו חכם לב פועל טוב עושה רצון קונו קוננו בכפליי׳ לעת צרה ותאמרו שוב׳ את יום צום קראו יום חובה ה״ה התורנ׳ המופלא כ״ה יצחק איצק בן פו״מ כ״ה ליב הויזן נפטר ונקבר [ב]שם טוב ביום א׳ עשרה בטבת תקמזי״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1786-1786  
 37221 49  
7. Kettwig (Alter Friedhof in Ratingen) 48 1
8. Schnaittach, Friedhof I 252 1
9. Sittard 86 1
10. Sondershausen 187 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis