logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1783-1783  
1. Arolsen 94 1
2. Bingen 880 3
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 4
4. Boxmeer/Vierlingsbeek 81 2
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 12
6. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 38
 1. Inv.-Nr.: hha-259 Jahr: 1783

  ‎‏[פ״ט] [אשה הצנוע׳ מ׳] קלערכה ב[ת כ׳] משה כ״ץ אשת כ׳ מענדיל פ״ב נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ א׳ ט׳ שבט תקמ״ג תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-1134 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט האשה החשוב׳ מ׳ נענא ב׳ כ׳ זלמן שרייבר ז״ל אשת [(...)] איהב [(...)]ר׳ יום א׳ ך״ג שבט תק מ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-140 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט האשה יולדות מרת ריזל בת מה״ו מורי אשת כ״ה הירץ שלעזוויג נפטרה ונקבר׳ ך״ד שבט תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-9391 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר ממשפחת יוחסין כ׳ יששכר בן כ״ה אברהם אופינהיים ז״ל נפטר בש״ק ך״ט שבט ונקבר ביו׳ א׳ ר״ח אדר ראשון [־־־]‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-89 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הצנוע׳ הנה בת נחמי׳ ז״ל א׳ כ׳ פייבלמן הוטכר נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ה׳ אדר ראשון תקמ״ג תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-252 Jahr: 1783

  ‎‏[...] מ׳ הענדלה ב׳ כ׳ משה יעקב אשת כ׳ יואל הב״ש נפטר׳ ביו׳ ש״ק י״ג אדר׳אשון ונקב׳ למחרתו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-515 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ שמואל בן גומפריך פ״פ נפט׳ [ו]נקבר יו׳ ד׳ י״ז אדר ראשון תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-893 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה א״ח מ׳ טייפכה (!) בת כ״ה מיכל סג״ל אשת כ״ה בענדיט האלי נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ט״ז א[ד]ר שנ׳ תקמ״[ג] לפ״ק תנצב״ה טייפכה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-255 Jahr: 1783

  ‎‏פה מצבת קבורת איש הישר והטוב לנשמתו ומיטב לאחריני עסקיו ישפר בצדקה ההולך לפני נשמת׳ גמולו ג״ח וב״ח עסק בגופו ונשמתו האי שופרא דבלי בהאי ארעא כ׳ חיים ב׳ מה״ו זנוויל ווינר סג׳ שנאסף ונטמן ך״ב אדר שני תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-883 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הצנועה והחסודה א״ח מ׳ פראדכ׳ ב׳ כ׳ מאיר שיף אשת כ״ה יוסף טרויב ז״ל משפח׳ מהר״י ווייל זצ״ל נפטרת ונקבר׳ בעש״ק ב׳ ניסן תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3080 Jahr: 1783

  ‎‏[פ״ט] [אשה צנועה עטרת] [לבעלה ופאר וכבוד] [לבני׳ הלכות בתמימות] [וי]שרו[ת כל ימי׳ ולעני] פרשה כפה ולאביון שלחה ידי׳ בייא בייא על הגזירה אשר נגזר עלי׳ עפרא דבלא האי שופרא דשופר׳ במעשי׳ ה״ה מ׳ ריטשל בת כה״ר וואלף הב״ש אשת כ״ה משה ל״ד נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ה׳ ניסן תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-648 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ הירש אהרן בן כ׳ מאתיתי׳ אפטיקר נפטר מש״ק יו״ד ניסן ונקבר ביו׳ א׳ למחרתו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-9211 Jahr: 1783

  ‎‏[פ״נ] [האיש הישר והכשר הזריז] [הוהנשכר מן זריזן מקדימן] [ערבית ושחרית בבי כנשתאי] [עובד ה׳ בתדירא קובע עית׳] [לתורה וכל עסקיו בישרה] [הישיש והנכבד בהדרה כמר] [נחמן ב׳ כ׳ איצק מרענזבורג ז״ל] [נפטר ונקבר בעש״ק ט׳ ניסן] הישר והטוב ליצירה תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2145 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מרת צערלי ב׳ כ׳ ליזר סג״ל אשת כ׳ שלמה סג״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ י״ב ניסן תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-403 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה בכל אלה לא נמצא תמורתה מעשי׳ כיראתי׳ וכצדקתה מי יוכל לספר שבחתה מ׳ פראדכה בת פו״מ הר״ר אברהם קוריעל אשת כ׳ מאדיל האלי נפטר׳ ליל ב׳ דפסח ונקבר׳ ביום א׳ ב׳ דח״ה תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-461 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה א״ח מ׳ האלכה ב׳ כ״ה אלי׳ ראטרדם אשת כ׳ משה ב׳ פ׳ העקשר נפטר׳ ונקבר׳ ב׳ דח״ה של פסח תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-251 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מרת שרה רבקה יטלכה אשת הירץ ב״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ יו״ד אייר תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-823 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט עטרת בעלה אומנת לבני בנים האשה זקנה הצנועה מ׳ פעסכי בת מו״ה ישראל צבי אשת כ׳ יהודה ליב מאפטרויד נפטרה ונקבר׳ ביום ב׳ ט׳ סיון תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-285 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ פראדכי ב׳ בער ז״ל אשת כ׳ איצק בר זנוויל ב״ל נפטרה ונקבר׳ יו׳ ב׳ ט״ז סיון תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-535 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ אשר הלך בדרך טובי׳ וישרים ה״ה בעל ח״ק כ״ה מאיר בכ״ה משה לעלוב ז״ל נפטר ונקב׳ יום ג׳ ב׳ ד׳ר״ח תמוז תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-1089 Jahr: 1783

  ‎‏[(...)] [(...)] כ׳ אהרן [(... ה)]ירש מינדן [(...)] ביו׳ א׳ ו׳ תמוז [(...)] תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-146 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה הזקנה הצנועה והחסוד׳ והישרה א״ח מ׳ גאלדה בת כ״ה געטשליק ג״צ אשת כ׳ ליב טיפליץ נפטרת ונקברת ביו׳ ב׳ ז׳ תמוז תקמ״ג תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-164 Jahr: 1783

  ‎‏ראו בתוך קברים האלה בת חיל אשה גדולה קבורתה ׃ ופה אהלה היום עד זמן הגאולה הישרה והצנוע׳ בג״ח יגעה מ׳ שרה הגר? רבקה ב׳ כ״ה הירש ז״ל מברלין אשת כ״ה משה פ״ב ז״ל נפטר׳ בש״ט בש״ק י״ט תמוז ונקבר׳ ביום א׳ תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-635 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ איש זקן ישר וכשר כ׳ חנוך מאדיל בן המנהיג כ״ה וואלף האלי נפטר ונקב׳ יום א׳ ך״ז תמוז תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-516 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ בנימין זאב יטרף כל יום בתורה לא טעם טעם חטא יצא בשם טוב הב״ח כ׳ אברהם וואלף בן כ״ה אהרן שוחט ז״ל נפטר בש״ק ונקבר למחרתו י״ב אב ת״ק מ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-892 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה מרת ריילה בת כ״ה מרדכי כהן אשת כ׳ יאקב העקש׳ נפטר׳ בש״ק י״ז מנחם ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-966 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הצנוע׳ מ׳ צפורה רעכיל בת כ״ה אלי סג״ל ממשפחת משולמם אשת כ׳ שמואל פ״פ נפטר׳ בש״ק ך״ה מנחם ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-24 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה החשובה והצנו׳ הישרה רעכל בת כ׳ אברהם בן ראובן אשת כ״ה מאיר ברלין נפטר׳ ונקברה ך״ז מנחם תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-130 Jahr: 1783

  ‎‏מתה עלי רחל פ״ט אשה הצנועה ומעלה עטרת בעלה מנשים באהל תברך רעלכי רחל בת כ״ה ליב קראמ׳ ז״ל מה״ש אשת שמעון עלב נפטר׳ א׳ דר״ח אלול ונקבר׳ למחרתו בעש״ק ב׳ דר״ח תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-3381 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ הזקן כהר״ר מאיר בן המנוח מהור״ר סענדר טרויב זצ׳ ממשפח׳ הגאן (!) מהר״י ווייל זצ״ל [נפ]טר ונקבר יו׳ ב׳ ך״ה אלול [בישר]אל לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-2269 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ הירש בר פייבש וואגנר נפט׳ ונקב׳ יום ד׳ י״ב תשרי תקמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-7800 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ הקדוש בכו בכה להולך ישר ונהרג כאבנר ה״ה הב״ח הקדוש כ׳ איצק ב׳ שמעון רענר בחור ורך בשנים והוא כבן ח״י א׳ דחה״מ סוכת תקמ״ד נעלם מעין כל חי כי בא לבית גוי אכזרי לתומתו ויתנכלו אותו להמיתו ונהרג ע״י איש זדון ובארבע מיתות נדון ך״ט תשרי נמצא גויתו חשך משחור שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר וביו׳ ג׳ ב׳ מרחשון נקבר ונספד כשור׳ תהא נשמתו בצרור החיים צרורה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-5 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ רייכל אשת ר׳ יואל וועזל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ר״ח חשון תקמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-2268 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה ישראל בן כ״ה דוד וועהל נפטר ונקבר יום ו׳ ט״ז מרחשון תקמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-657 Jahr: 1783

  ‎‏פ״נ בחיר ה׳ ההל[ך] בדרך הישר קובע עתים לתורה ה״ה הב״ח החת[ן] כ״[ה] מיכל ב׳ כ׳ זעליגמן [ווא]גני נפטר בשם ט[וב ...] ג׳ ונקבר ביו׳ ד׳ ך״ד מר[חשון ת] קמ״ד לפ״ק תנצב״ה הב״ח כ׳ מיכל בר זעליגמן‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-884 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט ותרא לאה כי עמדה צער עליה כי חמדה לה טוב ועתה הוי כי אבדה האשה החשובה מרת לאה צערלה ב׳ כ״ה מאיר ז״ל מבוירונגן אשת כ״ה איצק בוזיק נפטר׳ ונקב׳ ביום ג׳ ז׳ כסליו באשרי כי אשרוני לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-9364 Jahr: 1783

  ‎‏[־־־] ב׳ מ״ה משה א״ב אשת כ׳ נחמי׳ בר קלמן נפט׳ ונקב׳ יום ד׳ ך״ב כסלי׳ [־־־]‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-821 Jahr: 1783

  ‎‏פ״ט אשה יולדות עם ילד שלה ה״ה הצנוע׳ א״ח כפה פרשה לעני׳ וידי׳ שלחה לאביון מ׳ מרים ב׳ כ״ה מאיר סג״ל אשת כ״ה הענדל ש״ץ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ער״ח טבת תקמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1783-1783  
 37223 61  
7. Siegburg 304 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis