logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1782-1782  
1. Bingen 880 2
2. Bonn-Schwarzrheindorf 416 4
3. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 1
4. Detmold 265 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 23
6. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 39
 1. Inv.-Nr.: hha-412 Jahr: 1782

  ‎‏[־־־] בער מטרניגרד ונקבר ביום ב׳ י״ג שבט תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-496 Jahr: 1782

  ‎‏פה קבורת איש ישר הולך תמים ׃ קרא ושנה ושמש תלמידי חכמים הי׳ עניו וחסיד ומת בקוצ׳ ימים ׃ לא מש מאוהל תורה ליל ויומם ׃ מזרע אהרן אוהב ורודף שלומי׳ חשך השמש בצהרים כי פנה הודו ילך מחיל אל חיל ותלמודו בידו ה״ה הרבני המופלג מה״ו פרץ במה״ו מאיר כ״ץ זצ״ל נפט׳ ונקבר ביום ה׳ ך״ג שבט תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-667 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש ישר כמר בנימן וואלף ב׳ כ׳ יעקב איהב ח׳ המנוח כ׳ זלמן שרייבר ז״ל נפט׳ ער״ח אדר ונקב׳ ר״ח אדר תקמ״ב [...]‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-8000 Jahr: 1782

  ‎‏נפלה עטרת ראשי פ״ט האשה הצנועה מ׳ מרים בת כמר ליב קנור אשת כ״ה שלמה מינדן נפטרת ונקברת יו׳ ה׳ א׳ דר״ח אדר [תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎]‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-3084 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט האשה חשובה היקרה הזקנה מרת שרה בת כ׳ איצק בר משה ז״ל אשת ג״צ הר״ר מאיר יצחק בר יעקב שטערן ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ערב פסח שנת תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-641 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט אשה הצנוע (!) מרת הינכה רבקה בת כ׳ שמחה אשת כ׳ אברהם בר אפרים ג״ץ נפטר׳ א׳ דחה״פ ונקברה ביום ב׳ תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-1094 Jahr: 1782

  ‎‏[(...)] [(... כ)]ארי לעשות [(ר)]צון אביו שבשמים ה״ה כ״ה ליב בן מה״ו מאיר אוישטרויט נפטר ונקבר א״ח ש״פ [(תקמ״ב)] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-840 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר אשר למד ולימד ונהג כל ימיו בתמימו׳ ה״ה התרני כ״ה רפאל בן כ״ה מרדכי בייט נפטר ביו׳ ב׳ ז׳ אייר ונקבר ביו׳ ג׳ תקמ״ב תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-779 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ רחל מערלי ב׳ כ׳ משה שפאניער אשת כ״ה איצק הב״ש נפטרת יום ג׳ ך״ג אייר ונקבר׳ ביו׳ ביום ד׳ ך״ד אייר תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-1699 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ זקן ושבע ימים ׃ הולך תמים ׃ ופועל צדק צדקת ה׳ עשה בבה״מ כאן ל[ה]קים דגל התורה ואזר כגבר חלצי׳ להחזיק יושבי בה״מ בכל תוקף ׃ קבע עתי׳ לתורה בכל יום ויום באהבה רבה עוסק בצרכי ציבור באמונה ׃ ה״ה היש[י]ש המנהיג הקהילה כבוד כהר״ר נת[ן] ב׳ ה׳ נתן ל״ד ז״ל נפטר ונקבר בשם טוב יום ה׳ גימ״ל סיון תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-221 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ מאיר ב״כ ליב פערשט נפטר ונקבר י׳ סיון תקמ״ב לפ״ק [ת]נצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-3091 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט האשה עליה ויי ויגון שבר רב הוא אבידה רבה זאת במות׳ בת מאה נאבד הדרה שמה מ׳ העווי שרה אשת כ״ה זעליג ברלין בת המנוח מה״ו נפתלי הירץ שיף הכהן נפטר׳ ונקברה ביום שנכפל בו טוב זה המות טו׳ סיון תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-671 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש ישר גובה הקהלה ובעל ח״ק דג״ח הר״ר נפתלי הירץ בן ג״צ הר״ר מאיר יצחק שטערן ז״ל נפטר בעש״ק ח״י סיון ונקבר ביו׳ א׳ ך׳ סיון תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-41 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ אלכסנדר סענדר ב״ר ראובן ז״ל מאושטרוט נפטר ונקב׳ ביום ד׳ ך״ג סיון תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-404 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ הב״ח המשכיל והנבו׳ חכם וסופר ג״ח לשועי׳ ולדלים ה״ה כ׳ יוסף ירמי׳ בן המנוח כ׳ איצק הארבורג ז״ל נפטר בעש״ק ך״ה סיון דברי ירמי׳ למשמרת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-489 Jahr: 1782

  ‎‏וויי להאי שופרא דבלע בארע׳ האשה המושכלת צנוע׳ במעשים הטיבה בעניותה לדלים בהצנע׃ תמיד עסקה בגמילת חסד וצדקה ה״ה האשה החשובה מ׳ חנה בת התרני (!) כ״ה יוזפא במה״ו יונה דיין סג״ל זצ״ל אשת כ׳ קלמן ב״א ז״ל נפטר׳ ונקב׳ ב׳ דר״ח תמוז תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-795 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ א[יש] ישר וכשר חכם לבב בחכמת אלהים ודברי יקר ללמוד בדת האל ליל ובוקר ה״ה כ״ה שלמה יעקב ב׳ כ״ה משה כ״ץ פ״ל נפט׳ ונקבר בש״ט יו׳ ג׳ י״ג תמוז תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-9510 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ הצדיק אבד בחצי ימיו לא ראה בטובה בימי עלומיו קרא ושנה ולימ׳ בלב תמים עיני יורדה מים על משים לילות כימים ה״ה כ״ה שמואל משה זצ״ל בן מה״ו מאיר אושטרוד זצ״ל נפטר ונקב׳ בש״ט יו׳ ד׳ ד״י תמוז דהאי שתא יבוא מבשר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-2972 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש זקן אשר מלאו ימיו הלך בתומו כל ימי חייו באמרת וביראת ה׳ לא סר ידי׳ עמד בצדקתו עד יציאת נשמתו הוא ניהו הישיש והטהור הר״ר יו[סף יוזלה בן הר״ר] [שמחה רופא ז״ל נפטר ונקב׳] [ביום ה׳ ך״ב תמוז דהאי שתא] [תקמ״ב לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-159 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מרת סערכה בת כ׳ שמואל פ״פ אשת הר״ר משה הויזן נפטר׳ בש׳ טוב ש״ק ך״ד תמוז ונקברת ביו׳ א׳ שלאחרי׳ תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-841 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ מרדכ׳ ב׳ כ׳ נפתלי משרת בהקדש נפטר ונקבר ער״ח אב תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-649 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ בחור חשוב נקטף עודו באבו עסק במו״מ באמונ׳ משכים ומעריב לבה״כ ה״ה כ׳ אלכסנדר זיסקינד ב׳ כ׳ נפתלי הירש נפטר ונקבר בש״ט יום ה׳ ז׳ אב תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה זיסקינד ב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-1697 Jahr: 1782

  ‎‏[זאת מצבת קבור׳ האשה הרכה והענוגה בשושני׳ סוגה] [רבים ילילו וי]צעקו על כי ימי׳ קצר[ה] [יאמרו א]יה הצדקה [א]שר היתה לנו לעטרה [זכור] לחם חקה ולעניים מרודים ובני תורה כבוד תורה החזיקה על כן יצעקו מרה הן נשמתה חקוק׳ ׃ תחת כסא כבוד להסתירה ׃ ובצרו׳ החיים תהי׳ דבוקה עם צדיקי עולם להכתירה ׃ האשה מ׳ ריזכה בת ה״מ כ״ה דוד ל״ד אשת המנהיג הר״ר ליב הויזן נפטר׳ בש״ק ך״ג מנחם ונקבר׳ למחרתו תקמ״ב לפ״ק‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-650 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש ישר בעל ח״ק דג״ח כ״ה יעקב בן כ״ה וואלף האלי ז״ל נפטר בש״ק י״ז (!) אלול ונקבר ביום א׳ תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-405 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ״ה אברהם בן המנהיג כ״ה זלמן וואלך זצ״ל נפטר ונקבר ביום ה׳ ה׳ אלול תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-9410 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מ׳ יטלכה ב׳ כ׳ מאיר [(כהן אשת)] כ׳ זיסקינד [(...)] נפטרה [(...)] [(...)] דר״ח[(...)] [־־־]‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-651 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט אשת חיל צדקה עשתה כאביגיל צנועה היתה כדבורה מעשה הי׳ נעימה כל כבודה בת מלך פנימה כל ימי׳ הלכה בדרך ישרה מצות ה׳ שמרה מ׳ צפורה בריינכה ב׳ כ׳ משה אשת כ׳ שלמה בר לוי נפטר׳ יו׳ א׳ ונקב׳ ביו׳ ב׳ י״ג מרחשון תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-766 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט רבים ילילו ויצעקו על כי ימיה קצרה כל ימי׳ היתה עוסק׳ במצו׳ יאמרו איה הצדיקה לע[נ]ים ודלים מטיב׳ בגמילו׳ חסדים ה״ה היולדות מרת רבקה רעכיל בת כ׳ ליב טיפליץ אשת כ׳ משה ב׳ כ׳ ראובן רענר נפטר׳ ונקבר׳ בש׳ טוב ער״ח כסליו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-236 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ יעקב בן כ״ה שמחה רייז נפטר בש״ק ג׳ כסליו ונקבר למחרתו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-171 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט אשה יולדת הצנועה והחסידה מ׳ בריינה ב״ה זעלקל לאנגן באך אשת כ׳ איצק ב״נ ה״ב נפטר ליל ג׳ ונקבר יו׳ ד׳ י״ד כסליו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-248 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט אשה יולדות מ׳ רעכיל ב׳ [כ]׳ וואלף ה״ב [א]ש[ת] כהר״ר אבר[ה]׳ מאמשטרד׳ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ י״ג כסליו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-1812 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט האשה יולדות עירנית ואחרנית א״ח מ׳ שינכה ב׳ מה״ו איצק ג״ה אשת הדיין מה״ו איצק שוואב נפטר׳ בש״ק י״ז כסליו ונקב׳ ביו׳ א׳ תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-1872 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ איש חשוב זקן ושבע ימי׳ שקוד על התורה ועל העבודה לילות וימים בר אוריין ובר אבהין גבר דחיל חטאין ה״ה התרני כהר״ר [ישר]אל יוזפא ב׳ מהור״ר [יונה דיין ס]ג״ל זצ״ל נפטר [בש״ק י״ז כסליו ו]נקבר [בשם טוב ביו׳ א׳ תקמ״ג לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-83 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ עדיל אשת כ׳ זנווי׳ הידיעסהויזן חמותו ש׳ מארים צאן ערץ נפט׳ ונקברה יו׳ ב׳ י״ט כסליו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-3077 Jahr: 1782

  ‎‏פ״נ יוסף בן גומפיל פלויט ילוד אשה מגזע ישרה וכל רואי׳ אבן מאירה סע למנוח׳ ואחרי׳ עזב לאנחו׳ פנה לדרכו הליכות עולם עלמו׳ מעשיו יאשרו כל מהלל׳ בשער׳ שוקד ומתמיד בשער בת רבים הוא על נדיבות יקום לעולמ׳ ברא כרעא דאבו בן המנוח כ׳ גומפיל פלויט ז״ל נפטר בש״ט יום שנכפל בו כי טוב ך׳ לחדש כסליו ונקבר למחרתו שנת וזאת המצבה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-230 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט איתתא שפירתא רכה וענוגה רוחה שב לאשר נתנה ה״ה האשה תפארת לבעלה ועטרת לבני׳ מ׳ זיסה ב׳ כ׳ זיסקינד שטערין אשת כ׳ יעקב טויסק נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״א כסליו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-3984 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה מרת פראדכי רבקה בת כ׳ ליזר אשת כ׳ וואלף נואין נפטר׳ ונקבר׳ בעש״ק ך״ג כסליו תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-634 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט הצנוע׳ אשת חיל עטרת בעלה מהור״ר ליפמן בייט בעלה ויהלל׳ ותקח מרים את הטו״ב בידה ידי׳ שלחה בכו״ש׳ תתפאר במעשה ידה בת מי את בת טובי׳ כל כבודה בת הר״ר מרדכי קנאר הדרה והודה ותמת ש״ם מרים ותקבר ש״ם טוב בכבודה בארבע לירח טבת ומתה החסידה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-680 Jahr: 1782

  ‎‏פ״ט רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה האשה הכשר׳ הצנועה והחסודה גברת ועקרת בית נאספת על עמיה בשבעת ימיה ה״ה מ׳ הינדכי בת כ׳ משה אשת כ׳ נתן נו״נ יום שני דח״ה סוכת תקמ״ג‏‎
  Spalte 2: ‎‏[פ״נ] איש [ישר וכשר] הלך מ[נ]עוריו בדרך הישר עוסק במו״מ באמונה נאסף אל עמיו בן ע״ה שנים זקן ושבע ימים ה״ה כ׳ נתן ב׳ כ׳ יאקב הייל בוט נפטר יו׳ א׳ ח׳ אלול ונקבר ביו׳ ב׳ תקמ״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


BestandGesamtzeitraum 1782-1782  
 37223 74  
7. Rexingen 1014 3
8. Siegburg 304 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis