logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1779-1779  
1. Bezdruzice (Weseritz) 88 1
2. Bingen 880 1
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 3
4. Dortmund-Hörde, Hörder Kampweg 91 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 18
6. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
7. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 2
8. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 26
 1. Inv.-Nr.: hha-1152 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט אשה בכל אלה לא נמצא תמורתה מעשי׳ כיראתי׳ וכצדקתה מי יוכל לספר שבחתה מ׳ יטה בת המנהי׳ כ״ה פלק קנור אשת הגבא׳ צדקה כ״ה אלי׳ האלי נפטר׳ ביום ב׳ ט״ז טבת ונקברה ביו׳ ג׳ י״ז בו ׃ תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-9213 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט בתולה נעימה חמודה ויקרה בשנים צעירה במעלו׳ בחירה כבודה פנימה צנועה וישרה מרת תמר יטל בת ר׳ איצק לונדן נפטרה בשם טוב ך״ב טבת תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-381 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה מ׳ בריינה אשת כ״ה מן קליף נפטר׳ בעש״ק ך״ז טבת ונקבר׳ יום א׳ ער״ח שבט תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-733 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט יראת ה׳ היא אוצרה טעמה כי טוב סחרה הטיבה לאביונים בעת צרה שמרה מצוותה בטהרה רבות בנות יקוננו בנפש מרה היפה בנשי׳ שפננה (!) למיתה וקבורה ה״ה האשה החשובה והצנועה א״ח מרת יטה בת הג״צ כ״ה מאיר פופרט ז״ל אשת הגובה כ״ה בענדיט שיף כ״ץ הלכה לעלמה ביום ש״ק ך״ח טבת ונקברת למחרתו ביו׳ א׳ ער״ח שבט תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2221 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט האשה כשרה והצנועה והחסודה עטרת היתה לבעל׳ כל ימי חייה היתה עסוקה במצות לעניי׳ ואביונים מתנות נתונה מ׳ פראדכה בת כ״ה אהרן פערשט אשת כ״ה שמעון רופא נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ר״ח שבט תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-591 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט הילדה בילה בת כ׳ שמעון ב״א רענר נפטר׳ ונקברת יו׳ ב׳ חמש׳ עשר בשבט תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-616 Jahr: 1779

  ‎‏ואברהם שב למקומו פ״נ איש הישר אשר הלך בדרך טובי צדיק וישר כל מעשיו בכושר בה׳ דבק נפשו ביושר מתגבר כארי ורץ כצבי וקל הי׳ כנשר מכל מצות ה׳ לא סר הכוללים בדברות עשר גופו יושן ארצה ונשמתו לגן עדן נרצה כל מעשיו הי׳ לשם שמים ודבק עצמו באלהם חיים ׃ ה״ה כ״ה אברהם יוסף יעקב בן המנוח מה״ו שלמה פ״פ זצ״ל נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ ך״ב שבט תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-2946 Jahr: 1779

  ‎‏פ״נ איש זקן ישר וכשר כ׳ שמואל אברה׳ בר שמעון [סג״ל נפט׳ ונקבר] [יום ד׳ ך״ב אדר] [תקל״ט לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-587 Jahr: 1779

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן כ״ה מאיר] [גערליץ הופן שמש] [דח״ק דקברנים] [נפטר בשם טוב] [ונקבר ביום ב׳ ה׳] ניסן [תקל]״ט לפ״ק [תנ]צב״ה ‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-336 Jahr: 1779

  ‎‏[...] בת כ״ה אנש[יל...] אשת כ׳ שמו[אל ...] נפטר׳ ונקב[...] ניסן [תקל״ט] ת[נצב״ה]‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3087 Jahr: 1779

  ‎‏בירח זיו מת בחצי ימיו איש תם וישר וירא אלקים פזר נתן לאביוני׳ ולא הגיע לימי בכורי ענבים על זאת ידוו כל הדווים ועליו נאמר טוב יום המות מיום הולדו עשה נחת רוח ליוצרו בשמו יקרא זאב וואלף בן הג״צ כה״ר מאיר טרויב נפט׳ בש״ט יוד אייר תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-9024 Jahr: 1779

  ‎‏הרוח שב אל האלהים ופה נטמן העפר האשה מ׳ בילה בת כ״ה משה לעלוי[ר זצ׳] [צדקתה עומדת לעד] [נקברת בח׳ סיון תקל״ט] [בכו תחתונים ושמחו] [עליונים] [תנצב״ה]‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-156 Jahr: 1779

  ‎‏פ״נ איש ישר מתהלך בתומו לשני׳ מעוטים נאסף בלא יומו כי בחצי ימיו הלך לעולמו סור מרע הי׳ וטוב טעמו נשא ונתן באמונה לאכול לחמו דופי ושמץ לא יצא על שמו רק בש״ט נפטר לבית עולמו ה״ה כ׳ אלכסנדר משה בן המנהיג כ״ה דוד אופנהיים נפטר ונקבר יום ב׳ ד״י תמוז תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-218 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ גיטל ב׳ כ׳ מאיר אשת כ׳ שמשון כהן נפטר׳ ונקבר׳ שבע עשר בתמוז תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-473 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ צפרה פריבכה ב׳ כ״ה בער חזן אשת כ״ה מאיר גערליץ הויפין שמש דקברנים נפטר בש״ט עש״ק ך״ה תמוז ונקב׳ ביו׳ א׳ ך״ז תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-1079 Jahr: 1779

  ‎‏פה נטמן (!) מרגליות טובה ה״ה האשה הייקר׳ והיישר׳ א״ח מ׳ פערלכי שרי אשת כ׳ שמעון גליגשט׳ בת ר׳ גמליאל נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק יו״ד אב תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-683 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט אשה זקנה גבירתנית הצילה נפשה מיד שאול בתפל׳ ובכוונ׳ מה׳ שאל תבורך הי׳ מנשי׳ באוהל ה״ה הצנוע׳ מ׳ בילה בת פו״מ כ״ה אברהם האלי אשת הגובה כ״ה משה אופנהיים נפטר׳ בש״ק ט׳ אלול ונקבר׳ יום א׳ תקל״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-471 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ גיטל ב׳ כ׳ אהרן אשת כ׳ פייבש נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ א׳ ח״מ של סוכות תק״מ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-594 Jahr: 1779

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ גרשון ב״כ ליפמן ב״כ יאקב גר נפטר ונקבר א׳ דר״ח מרחשון תק״ם לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-390 Jahr: 1779

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ עזריאל אברה׳ במה״ו שלמה פאליק ז״ל נפטר ונקב׳ עש״ק ך״ו מרחשון תק״ם לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-729 Jahr: 1779

  ‎‏מה מאוד נכבדת על כן גדלת מאוד [זה]ב הארץ ההיא מאשר חוצב לו פה קבר לכסות פני גבר חכם בעוז שם הבדולח ואבן השהם ספון נזר הזקנים יועץ וחכם חרשים זקן ונשוא פנים ה״ה הזקן זה קנה חכמה ומדע ׃ כהר״ר אבר[ה]ם בן המנוח כמהור״ר סענדר טר[ויב] ווייל נין ונכד להגאון הגד[ול ה]מ[פ]ורסם המנוח מהור״ר ... זצ״ל ממשפחת הגאון מהר״י ווייל? נפטר ונקבר ביו׳ הראשון י״ב כסליו כי ישר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-681 Jahr: 1779

  ‎‏האי סבתא מעשיה הטובי׳ מי מנה בנות עירי עליה קובלות הנה והנה עת בוא משבר בנים העדרתך מי ימלאנה ׃ האנושים והענושים פרידתך מר תבכינה ׃ ממך למדו אגודת הצדקניות בדרכיך תלכנה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה ה״ה האשה החשובה שהולכה במצות ה׳ א״ח מ׳ הנה בת כ׳ מיכל ז״ל אשת הגובה המנוח כהר״ר משה געטיגין ז״ל נפטר׳ ונקברה ביום א׳ י״ט כסליו תק״ם לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-416 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ בילה אשת כ׳ הירץ ה״ב נפטר׳ ונקבר ב׳ דר״ח טבת תק״מ תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-398 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט הולכת לתומה וישרה נעמו מעשי׳ כשורה החזיקה לב חוליה שמרה חק ומצוותי׳ רצתה לבקר יולדות ימי׳ התאמצה לגמול חסדי׳ ה״ה האשה החשובה והחסיד׳ מ׳ הנה שרה ב״כ בונפיט אשת כמ״ר בער בכ״ה אברהם פ״פ שהלכה לעולמה ונפטר׳ ונקבר׳ בש״ט יו׳ ג׳ ה׳ טבת תק״ם לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-256 Jahr: 1779

  ‎‏[...] הזק[ן ...נט]ע ב׳ כ׳ ליב מעזריטש ז״ל נפטר ונקבר יום ב׳ י״א טבת תק״ם לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-356 Jahr: 1779

  ‎‏פ״ט אשה חסיד׳ וישרה מצות ה׳ שמרה בידיה צדקה נתנה ליראת ה׳ נפשה [נכ]ספה היא האשה [...] מ׳ עדיל [...]שמואל אופינהיים ז״ל אשת כ׳ שמואל ליידשדורף נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳. טבת תק״ם לפ״ק תנצב״ה ‏‎


BestandGesamtzeitraum 1779-1779  
 37221 57  
9. Rexingen 1014 2
10. Trier, An der Weidegasse 548 2

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis