logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1778-1778  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bingen 880 1
3. Blieskastel 251 1
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
5. Detmold 265 1
6. Elmshorn 175 1
7. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 12
8. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
9. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 23
 1. Inv.-Nr.: hha-2572 Jahr: 1778

  ‎‏[לפרט וישם אתה מצבה] [פ״ט] [אשה יראת ה׳ היא תתהלל] [רבות בנות עשו חיל ואתה(!)] [עלית על כלה(!) בטחה(!) בה] [לב בע]לה קבוצת רעותיך יקוננו עליך מהוללה היפה בנשים אנה פנה (!) הלכה למעלה ביום ש״ק ד׳ טבת תק ל״ח ונקבר׳ ביו א׳ ה״ה האשה החשובה וחסודה הא״ח מ׳ רבקה ב׳ כ״ה איצק גילקשטאט ז״ל אשת מה״ו הירץ שיף כ״ץ זצ״ל תנצב״ה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-622 Jahr: 1778

  ‎‏פ״ט האשה החשוב׳ והצנועה והחסודה א״ח מ מאטה בת ר׳ מיכל האללי אשת פ״ו כ״ה געטשליק כ״ץ נפט׳ בש״ק ונקברת יו׳ א ח״י שבט תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-1101 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר קבע עתי׳ לתור׳ ולעבוד׳ זו תפיל׳ שלוחא דצבור׳ שוחט דד״ק(?) כ״ה שמואל ב׳ כהר״ר זימלה ווינר נפט׳ ונקבר יו׳ ד׳ שבט תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-1637 Jahr: 1778

  ‎‏יקוננו הישראלים ויבכו נתן ידו הפתוחה ונדבתו ברומם מנהגתו אור יאיר ראשיתו כאחריתו נאמנתו יום הלילה ויתר נתן תורה נאזרים במחיצתו הרי הקרובים ורחוקים נתן יבכו עני׳ שהי׳ מצפי׳ לתשועתו ויטיילין הלוחמי׳ ובענפו הי׳ נתן יפרנסם וישבעו משולחנתו נבוכים יתנו העדו׳ ויצדקו נתן יציאותיהם השכיל והתחכמותו תמתו יגיל היולדים ויחיו נתן יולדתו הצאצאים וזכרנותו נצח ישרש הצדיק ויעשה נתן יולדתו האילן וכמותו מעריך שולחן העורך לדכפין ייתי ויכול לתמתו ה״ה פ״ו הישיש והנכבד ר׳ יונתן משה ב׳ כ״ה מאיר סג״ל מאול= לינבורג נפטר ונקבר בש״ט יו׳ ד׳ ז׳ שב תמך קנה לב חכם לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-9224 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ איש ישר וכ[...] כ׳ זעליג ב׳ כ׳ חיים עלמסהארין [...] יום ד׳ ז׳ שבט ונ... יום ה׳ תקל״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-1135 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ אברהם משה ב׳ כ׳ פייבש וואגי׳ נפטר ונקבר ער״ח אדר תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-421 Jahr: 1778

  ‎‏[...] חשובה וספונה ביראת ה׳ תמימה כל כבודה בת מלך פנימה היקרה והמהוללה א״ח עטרת בעלה מ׳ פייאר בת היקר כ׳ צדוק וויטמונט ז״ל אשת הדיין מה״ו ליב פפערשא נפטרה אור ליו׳ ד׳ ה׳ אדר ונקברה למחרתו תקל״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-9428 Jahr: 1778

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנוע׳ מ׳ קלערכה בת כ׳ צדוק וויטמונט ז״ל אשת אייזק לונדן נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ ך״ד ניסן תקל״ח [לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-75 Jahr: 1778

  ‎‏פ״[.] איש זקן שהלך בתמים עמד בצדקתו עד אסופו ה״ה כ״ה יחזקאל ב׳ כ״ה איסרל מביזנטאל נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ י״ד אייר תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2629 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ [אי]ש זקן אשר הלך [ב]תמים מעשיו היו באמונה שלימה עוסק בגמילו׳ חסדי׳ ועמד בצדקתו עד אסופו משכים ומערי׳ [לבית רנה ותפלה ׃] [ה״ה כ׳ אהרן ב׳ כ׳ זימל׳] [ווינר נפטר ונקבר] [ביו׳ ב׳ י״ד אייר תקל״ח] [תנצב״ה]‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-607 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ ליב בכ״ה הירש מינדן נפטר ונקבר יום ג׳ ב׳ דשבועות תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-472 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ איש זקן ישר וכשר כ׳ פייבש ב׳ כ׳ אלעזר נפטר ביום ה׳ ך״ג סיון ונקבר עש״ק תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-1153 Jahr: 1778

  ‎‏תשכון לבטח פ״ט האשה החסוד׳ והנעימה עלתה נשמתה למרומה נתנה מלחמה לדלי׳ ואביוני׳ דרכיה היתה בדרכי ישרים לגמול חסד ואמת לא היתה נחדל ה״ה אשה הצנועה מ׳ הענדל בת פ״ו המנוח הר״ר אברהם קוריעל זצ״ל אשת ג״צ המנוח כ״ה מאיר לוי ז״ל נפטרת ונקברת בשם טוב עש״ק ך״ב תמוז תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3718 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מרדכי בן כ׳ ראובן העקש׳ נפטר ונקב׳ יו׳ ה׳ ך״ח תמוז [תק]ל״[ח] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-475 Jahr: 1778

  ‎‏ואתה תבוא אל אבותך בשלו׳ ויעל אליהו לטוהר השמים נדיב לב ישר ותמים עוסק בתורה ובגמילות חסדים ומחזיק ידי לומדים ותלמיד׳ המנהיג הקהילה כ״ה אלי׳ בן כ״ה יוזפא סג״ל זצ״ל נפטר ונקבר עש״ק י״ד מנחם שנת במנוחת כבוד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-9216 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כ׳ אפרים בן אברה׳ יעקב ג״צ נפטר ונקבר בשם טוב יו׳ ג׳ ט׳ אלול תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-1663 Jahr: 1778

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה גיטכה ב׳ כ׳ עקיבא ז״ל אשת כ״ה זעקיל סג״ל נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ב׳ דר״ח חשון תקל״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2125 Jahr: 1778

  ‎‏פ״ט אשה הצנוע׳ א״ח מרת ירוחם אשת ראובן בר אברה׳ מ״ב נפטר׳ ונקבר׳ יום ד׳ י״ד חשון תקל״ט תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-1582 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ הדיין הגדול בעל המחבר ספר לשם זבח הרבני המופלג חריף ובקי מהו״ר יעקב יהודא ליב פפערשא זצ״ל יהוד׳ שעילה עלה למעלה למעלה עמקי תורה וסודותי׳ דלה דלה קיבץ וריבץ תורת ה׳ לכל בני הגולה בעל המחב׳ לשם זבח בדעה צלולה ישב באוהל של תורה בבית המדרש הוא על כל קוץ וקוץ תילי תילי׳ דרש וכל דבר הצפון מהחכמי׳ הוא הי׳ מפורש דיינא ונחית לעומקו דדינ׳ וכל דבר שור׳ האיר עיני חכמים וסוד ה׳ ירש קדוש וטהור מבטן אמו ושונאי ה׳ גרש ׃ נפטר ונקבר ביו׳ ה׳ ך״ב מרחשון תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-4364 Jahr: 1778

  ‎‏פ״ט אשה זקנה א״ח הצנועה והחסוד׳ מ׳ יטלה בת הדיין מה״ו גומפיל שנפי׳ אשת כ״ה מאיר בר״ז נפטר׳ ונקב׳ ביו׳ ג׳ ך״ז מרחשון תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-1163 Jahr: 1778

  ‎‏ויזרע יצחק בארץ ההיא אור זרוע צדיק תמים יצא יצחק לשוח בשי׳ עולמ׳ צדק צדק רדף כל הימים חמשי׳ שנה בב״ה לילו׳ וימי׳ קרי ותני ודרש בבי כנשת׳ ה״ה הדיין מה״ו אייזק ב׳ הרב׳ מה״ו ליב רעדש זצ״׳ שהלך לעולמו ושבק לנו החיים ויגוע יצחק ויאסף אל עמיו זקן ושבע ונקבר בש״ט ד״י כסליו תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-4431 Jahr: 1778

  ‎‏פ״ט אשת חיל עטרת בעלה מצוותיה שמרה כדת וכהלכ׳ בניה בדרך הישר הדריכה פתח ביתה פתחה לרווחה לרעבים ולצמאים שולחן ערכה מ׳ פרומט בת המנהיג כ״ה אברהם [וו]לך אשת הר״ר וואלף [וו]לך [ז]״ל נפטר׳ ליל ראשון ונקבר׳ ביו׳ [ב׳] א׳ דחנוכה תקל״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-474 Jahr: 1778

  ‎‏פ״נ איש זקן ישר וכש׳ כ״ה מרדכ׳ ב׳ כ״ה אברהם מליסא נפט׳ ונקבר יו׳ ב׳ ח״י כסליו תקל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1778-1778  
 37221 45  
10. Illingen 273 1
11. Laupheim 921 1
12. Rexingen 1014 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis