logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1776-1776  
1. Bingen 880 1
2. Blieskastel 251 1
3. Detmold 265 2
4. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 10
5. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
6. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
7. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 33
 1. Inv.-Nr.: hha-3964 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה זקנה א״ח והחסוד׳ מ׳ רייצכ׳ ב׳ כ״ה שמחה אשת כ״ה ליב ב׳ כ״ה משה נפטר׳ ונקבר׳ יום ד׳ י״א טבת תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-423 Jahr: 1776

  ‎‏איש זקן [...] כ׳ משה ב׳ כ׳ [...] מארים כ״ץ נפט׳ ונקבר יום ד׳ ג׳ שבט תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-9524 Jahr: 1776

  ‎‏[־־־] נפטר ונקבר יום ה׳ י״א שבט תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-3963 Jahr: 1776

  ‎‏וישכב דוד עם אבותיו ויסתר דוד בשדה פ״נ איש ישר וכשר כ׳ דוד צבי משה ב׳ כ׳ יואל אשכנז ז״ל נפטר ונקבר יום ה׳ ח״י שבט תקל״ו לפ״[ק] [תנצב״ה]‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-512 Jahr: 1776

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר וכשר כ״ה אליעזר ליפמן יוסף בן מה״ו אברלי לונדין (!) נפט׳ ונקב׳ בשם טוב עש״ק י״ט שבט תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-440 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנוע׳ מ׳ רחל בת כ״ה משה אשת כ׳ וואלף כהן נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ך״ב שבט תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-3018 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה והחסודה א״ח מ[׳] ראנה בת פו״מ הר״ר שמואל פוזנה אשת כ׳ איצק בן פו״מ הר״ר יוזפא געטיגן נפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ י״ט אדר תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-4499 Jahr: 1776

  ‎‏[פ״ט] [הבתולה מרת] [שפרינץ רחל ב״כ] [יוסף ב״כ משה] [היי]לבוט ז״ל [נפט׳] ונקבר׳ ביו׳ ה׳ ך״ג אדר תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-499 Jahr: 1776

  ‎‏פ״נ אברהם עוסק במו״מ תמים בראש לשומר בוקר משכי׳ ראובן לגומל חסד ישראל שמחים זכות צדיקים לעד יעמד לו ולנו כל ימים נפטר ונקבר ך״ד אדר תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-401 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה מ׳ היצל בת כ״ה וואלף ה״ב אשת כ׳ אברהם א״ב נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ סיון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-602 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ מאטה אשת הונא ווינר נפטר׳ יו׳ ו׳ עש״ק ט׳ ניסן ונקבר׳ יו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-1586 Jahr: 1776

  ‎‏מצבת קבורת רבהון דיהודאי טוביינא דחכימאי ילל וקינה הלא נשמע במחנה העברים כי בערה בה אש תבערה עדי ותפארת מראשותה השלכו במות גבר חכם בעוז משיב מלחמה שערה קדוש וטהור מרחם משחר שם לילות כימים בתורת ה׳ ערוכה ושמורה בחבוריו הקדושים ספיר גזרתם הפיץ כנפות אורו בנסתר ובנגלה הלכה ברורה יראת ה׳ ותוכחת מוסר וכל תעלומות חכמה בהם הוציא לאורה שר גדול נפל בישראל הלא תדעו כי לקח ארון מעל ראשנו והוסר מסכת אבן יקרה רובי תורתו וחכמתו כתובים וגנוזים עדיין בבית מדרשו תופע עליו נהרה אביר הרועים ומופלא שבסנהדרין יום הלקחו בא השמש וכבתה מנורה הטהורה לו יאות למבכי ולמעבד הספדא על כי הומה היה לבו ביום זעם ועברה צרה כמבכירה ה״ה הגאון הגדול המפורסם בקי בכל חדרי תורה בנגלה ובנסתר ובכל החכמות כל רז לא אנס לי׳ כבוד מורנו הרב מוהר״ר יעקב ישראל נקרא יעב״ץ זצלה״ה אב״ד דק״ק עמדין יע״א בן לאותו צדיק הגאון הגדול החסיד המפורסם חכם הכולל אדמ״ו הרב מוהר״ר צבי נקרא חכם צבי זצ״ל לה״ה אב״ד דג״ק אה״ו יע״א נשמתו יצאה בקדושה ביום ו׳ עש״ק א׳ דר״ח אייר תקל״ו לפ״ק וגופו נקבר בו ביום סמוך לכניסת ש״ק נצב״ה תחת כנפי השכינה כזהר הרקיע מזהירה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-9234 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ צפור ב״כ יאקב אשת כ׳ משה בר אברה׳ שלעזוויג נפטר׳ ש״ק ב׳ דר״ח אייר ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-617 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה החשובה א״ח מ׳ שרה מרים ב״כ איצק ב״מ אשת כ״ה יששכר ליידשדורף נפטרה ונקברה יום ו׳ עש״ק ז׳ אייר תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-1588 Jahr: 1776

  ‎‏רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנו פ״ט הגבירה עטרת בע[לה] ׃ היתה משוש כל הארץ כ[(י)] כפה פרשה לעני וידי[׳] שלחה לאביון גמלת חסד לעניים ולעשיר[ם] בת גומל חסד ה״ה היקרה מ׳ [שרה י]וטה לאה בת פ״ו מה״ו אליה׳ אפנ[היי]ם אשת פ״ו כ״ה יאקב בן פ״ו כ״ה משה כ״ץ מפ״פ דאדר נפטרת ונקבר׳ עש״ק ך״ז סיון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-4017 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשת חיל החסודה והמהוללה נשמתה עם הצדקניות ב׳ ה׳ למעל׳ החשובה מ׳ רחל לאה ב׳ כ׳ יעקב יוסף רעניר אשת כ׳ יאקב עמדין ז״ל נפטרת ונקברת יום ד׳ ב׳ תמוז קבורת לאה לפ״ק‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2272 Jahr: 1776

  ‎‏נטע שעשועי׳ יניק ולא עלה ב[ו] במשוני׳ יציץ ופרח שושן בן [טוב] שנים גמרה גמור ומס[בר] פנים ה״ה הב״ח כ״ה יהושע דוד בן המ׳ כ״ה ליב הויזן נפטר ונקבר ג׳ תמוז תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-1594 Jahr: 1776

  ‎‏אמרתי אעלה בתמר ׃ וייבש כחו ופריו לא גמר חי חי יודוך את חמודה וגנוזה ותפארת לעושי׳ נקראת וזאת עליזה הוד והדר פעלה וידי׳ בכישור חפזה תקרא לבוקר רנה וגם לערב תפלת׳ קבע׳ מנשי׳ באהל תברך כי לחסר לחם השביע׳ רם על כל רמים מרב טוב הצפון ישפיעה להאשה היקרה הא״ח מ׳ חוה תמר ב׳ פ״ו הר״ר ליב ב׳ פ״ו ר״ש אשת כ׳ שלמה ב׳ בונפיט נפטרת ונקברת בעש״ק י״א לחדש תמוז שנת מנוחתה מנוחת כבוד תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-613 Jahr: 1776

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה משה שבתי ב״כ זלמן בראקיל נפטר ונקבר יום ב׳ ך״ח תמוז תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-1188 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה חשובה היקרה הצנועה והחסידה מ׳ שרה בילא אשת כ״ה אברהם טרויב יצ״ו בת היקר כ״ה משה ב׳ כ׳ אלחנן ז״ל מברלין נפטר יו׳ ו׳ עש״ק ג׳ אב תקל״ו לפ״ק תנ[(צב״ה)]‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-1719 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט וגנוזה אשת חיל אשה חכמת לב גמלתה טוב בימי חייה לדל החזיקה גם לאביון שלחה ידיה קמו בניה ויאשרוה כי טובה דרכיה ׃ ה״ה האשה הזקנה הצנועה והחסודה מ׳ אלק אשת המנהיג הקהלה כ״ה זלמן וואלך ז״צ׳ נפטר׳ ונקבר׳ בשם טוב ביום ה׳ כ״ג מנחם תקל״ו ׃ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-517 Jahr: 1776

  ‎‏פ[״]ט אשה הצנועה מ׳ שרה ב״כ דוד אשת כ׳ אברהם האלי נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ י״ב אלול תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-465 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט הבתולה מ׳ געלי בת כ״ה זעקיל ריס נפטרה ונקב׳ יום ד׳ וי״ו אלול תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-1149 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה החשובה הצנועה גומלת טוב כל ימי חי{י}ה עטרת לבעלה היתה ותעש בחפץ כפיה לעשות נחת רוח לבעלה היתה מגמותיה אילת אהבים ויעלת חן לכל רואיה א״ח מ׳ געלא ב׳ כ״ה מאיר גאנז ז״ל אשת כ׳ פייבש העקשר נפטר׳ ונקברה ביום שנכפל בו כי טוב י״ב אלול תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-399 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט נערה בתולה עדינה ברה כחמה וכשחר נשקפה בעוד׳ באבה נקטפה ויועם אורה וישנא כתם הודה והדרה בימי עלומיה מצאה חן בעינ׳ כל רואיה מ׳ עדיל בת הגובה כ״ה יוזפא סג״ל ונעדר׳ בתולה במזל בתולה יום ב׳ ח״י אלול תקל״ו לפ״ק והמאסף נפשות הנקיים יצרור נפשה בצרור החיי׳ ומנחל עדניו אותה זכר טוב יזכור והיתה מנוחתה כבוד‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-4869 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט ילד קוסיל ב״כ זלמן העקשר סג׳ נפטר׳ ביו׳ א׳ דר״ה ונקבר יו׳ ב׳ תקל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-418 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט האשה החשביה (!) מ׳ שרה ב״ר זיאסמן (!) שמש אשת כ׳ חיים נפטר׳ ונקבר׳ עי״כ תקל״ז תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-605 Jahr: 1776

  ‎‏פ״נ איש זקן כמ״ר חיים בן המנוח כ״ה מן קליף ז״ל נפט׳ יו׳ א׳ ח״מ של סוכת ונקבר ביום ב׳ תקל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-513 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה יולדת הגונה ויקר׳ אהובה שמה ונאהבים הי׳ מעשיה הרכה והענוגה מעט הי׳ שניה ה״ה מ׳ ליבה אשת כ׳ זעליגמן ק״ב נפטר׳ ביו׳ ד׳ יו״ד מרחשון ונקבר׳ ביו׳ ה׳ תקל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-606 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה יולדת מ׳ שרה בת כ׳ דוד אשת כ׳ וואלף ה״ב נפטר׳ בש״ק ך׳ מרחשון ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-2170 Jahr: 1776

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ משה רענזבורג ז״ל נפטר ונקבר [...(כ)]״ה מ[(רחשון)] [־־־]‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-4868 Jahr: 1776

  ‎‏פ ילד פייבלמן בכ״ה ליב מנדין נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ך״ה אייר תקל״ו לפ״ק‏‎
  Spalte 2: ‎‏נ ילד יעקב יוזל בכ״ה ליב מנדין נפטר ונקבר א״ח דשבועות תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-1665 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה מ׳ שרה בת כ׳ שמואל ברלין אשת כ׳ עקיבה ב׳ י׳ נפטרה ונקב׳ יום ד׳ ה׳ תשרי תקל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים כ׳ עקיבה בן כ׳ יודא נפטר ונקבר ב׳ דשבועו׳ תקל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1776-1776  
 37221 54  
8. Herford 262 1
9. Krefeld (alter Friedhof) 493 1
10. Rexingen 1014 1
11. Siegburg 304 1
12. Trier, An der Weidegasse 548 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis