logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1775-1775  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bingen 880 3
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
4. Dinslaken 136 1
5. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 1
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 11
7. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
8. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
9. Haigerloch-Weildorf 19 1
10. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 33
 1. Inv.-Nr.: hha-2260 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מרת רייצכה בכ״ה קלמן אשת כ׳ אהרן במיקוה נפטרה מש״ק ונקבר׳ יום א׳ ה׳ אדר תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-1595 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והמהוללה ביראה עשתה רצון קונה ׃ וחפץ בעלה כפה פרשה לעני וידי׳ שלחה לאביון עקרת הבית ועטרת בעלה מ׳ שפרינץ רחל ב׳ כ׳ גרשון סג״ל אשת המ׳ הקהילה וגבאי דח״ק קברני׳ כ״ה מיכל דעלבאנקי ממשפחת משולמים נפט׳ ונקברה ביו׳ ד׳ ח׳ אדראשון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-1702 Jahr: 1775

  ‎‏ויהי׳ חיי שרה שבעים ושנים שנה שושנה עלתה למעלה למרומה צדקה עשתה כאביגל ׃ טעמה כי טוב סחרה צנועה היתה בדבורה מעשה היה נעימה כל ימי׳ הלכה בדרך ישרה מצות ה׳ שמר׳ בכל נפשה ׃ ריזכה בת הדיין המפורסם מהור״ר בענדיט אשת הרב׳ מהור״ר ישעי׳ נפטר׳ ונקבר׳ ביום עש״ק יו״ד אדר ראשון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-507 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ פראדכה ב׳ כ״ה יוזפא אשת כ׳ ליב ב״כ זעליגמן שפאניר נפטרה ש״ק י״א אדר ונקב׳ יו׳ א׳ תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-334 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה צנועה מ׳ מעריל אשת כ׳ ליב רוטינבורג נפטר׳ יו׳ ד׳ (!) [י״ז] אדר רא[שון] [תקל״ה לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-501 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט האשה זקינה בילה היא ניקנה למעלה רמה ברב טובה וברב שבחה מי יסופר גודל פאר זכותה מ׳ בילה ב״כ איצק ברלין ז״ל אשת כ״ה זלמן סופר מהלברשטט אשר היא שבקת חיים לכל חי ביו׳ ש״ק ח״י אדר ראשון ונקבר ביו׳ א׳ י״ט בו תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-439 Jahr: 1775

  ‎‏ויהיו חיי שרה מאה וכ״ז שנים שבחה רב[ה] הלילה רב חס[ד׳] לגמולה טובתה עולה לזכרון צדקת כשרון המהוללה שרה רחל טעלצכה אשת כ״ה יעקב ב״ר ותמת שרה ביקרות הרבה בת ע״ט שני׳ ביו׳ ה׳ ג׳ סיון שנת קהלת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-740 Jahr: 1775

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר כ׳] [משה ליב ב׳ כ׳] [מענדיל מגולי] [אובין נפט׳ ונק׳] י״א אייר תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-1439 Jahr: 1775

  ‎‏[־־־] וואלף [...] וואלף רענר נ[...] ונקבר עש״ק ך״ו אייר תקל״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-443 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ זעליג ב״כ זלמן ממיזריטש נפטר ונקבר יום ד׳ ט׳ סיון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3111 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ תמר אסתר ב״כ גרשון סג״ל אשת כ׳ משה פריד נפטר[׳] ונקבר[׳] יו׳ ד׳ ט״ז סיון תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-582 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ איצק ב״כ זעליגמן סג״ל נפטר ונקבר יום ג׳ ך׳ תמוז תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-277 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ גבריאל ב׳ כ״ה משה פערשט נפטר ונקבר יו׳ א׳ ך״ה תמוז תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-4449 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ פראדכה בת כ״ה נתן אשת כ״ה זלמן שיף נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ח׳ אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-1095 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה זקנה א״ח מ׳ יטה אשת כ׳ משה רענזבורג נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ יו״ד אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2271 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה החשובה מ׳ נחמה ה״ה בת הגאון מוהר״ר יעקב יעב״ץ זצ׳ אב״ד דק״ק עמדין נפטר׳ ביו׳ ג׳ יו״ד אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-467 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ איש ישר וכש׳ בח״ק כ״ה מיכאל בן כ״ה ליב מינדן נפטר יו׳ ד׳ ונקבר ח״י אלול תקל״[ה] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2167 Jahr: 1775

  ‎‏מצבת אבן ואברהם שב למקומו פתע פתאום נשמתו עלה לשמיימה ׃ כל ימיו מיגיע כפו הי׳ נהנה ׃ במו״מ עסק באמונה ה״ה כ׳ אברהם בר נתן נפטר ונקבר עש״ק ך׳ אלול תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-531 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ החבר ר׳ מרד[כי בר] שמואל שמש ז״ל נ[פטר] ונקבר ביום ה׳ ך״ו אלול שנת תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-838 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה חשובה צנועה ומעלה מ׳ הנה בת המנוח כ׳ איצק דעהן ז״ל אשת כ׳ אהרן בן מה״ו ישראל נפט׳ ונקברה ב׳ דר״ה תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-445 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה צנועה ומעלה היא אסתר העומדת בצדקתה עד יום מותה בת ר׳ וואלף קראמר ז״ל מהלברשטט אשת ר׳ מרדכי העקשר נר״ו נפטר׳ לעולמה בש״ט ליל ש״ק ו׳ תשרי ונקבר׳ ביו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-597 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף בן כ״ה איצק הב״ש נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ח׳ תשרי תק ל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-524 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה יולדת צנועה עטרה לבעלה מ׳ יוטכא צפורה בת הדין מה״ו משה היילבוט אשת ה׳ מנחם מענדל מיושבי בה״מ יצתה [...] נשמתה בקדושה ביום קדוש ביוה״כ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-446 Jahr: 1775

  ‎‏ותהי אסתר נשאת חן הבתולה יפה מ׳ אסתר בת ברוך נפטר׳ ביו׳ שמיני עצרת תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-1671 Jahr: 1775

  ‎‏מצבת קבורת רחל עד היום פ״ט עד הגל הזה ועדה המצבה אשה יראת ה׳ היא תתהלל היקרה והחשובה הצנועה והחסודה מ׳ רעכלה רבקה בת פ״ו המפורסם כ״ה יואל שוך ז״צ׳ אשת פ״ו וגבאי דח״ק קברנים וג״ח המפורסם כ״ה נפתלי הירץ שייאר סג״ל מפ״פ דמיין הלכה לעולמה ונקבר׳ יום א׳ דר״ח מרחשון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-604 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ פריבכה ב״כ זלמן שיסר אשת כ״ה יואל ה״ש נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ב׳ דר״ח מרחשון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-2161 Jahr: 1775

  ‎‏לפני שמש ינון שמו ויתברכו בו כל גוים פ״נ איש זקן ושבע ימים כל ימיו הלך בשתדלנות והציל כמה נפשות ועשה הרבה צדקות וגמילות חסדים ה״ה גבאי צדקה כהר״ר שמשון משה בן פו״מ כ׳ הירץ פופרט נפטר ונקבר ביו׳ ד׳ ב׳ דר״ח מרחשון תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-1187 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה נתן ב׳ כ״ה ליפמן לונדן נפטר בעש״ק ג׳ מרחשון ונקב׳ ביו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה ר׳ נתן ב״ר ליפמן לונדן‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-1607 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ ילד [ש]עשועים אף נעים רך ויחיד לאמו ואביו אהבו ה״ה הילד נתן יהודה בן הדיין מה״ו יוסף האן נר״ו נפט׳ ונקב׳ ביו׳ א׳ יוד כסליו תקל״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-431 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ רעכל בת כ״ה אלי׳ אשת כ׳ אברה׳ גריסהאבר נפטר׳ יו׳ ש״ק ב׳ כסליו ונקברה יו׳ א׳ תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-449 Jahr: 1775

  ‎‏[־־־] נשמתו עלת׳ למרי דבשמי׳ ה״ה כ׳ זלמן ב׳ פ׳ ווינדמיהל כ״ץ נפטר ונקבר עש״ק וער״ח טבת תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-430 Jahr: 1775

  ‎‏פ״ט אשה יקרה צנועה וחסוד׳ כל כבודה בנעימה כמה נאה הי׳ מעשי׳ א״ח שבחה מי ימלל מ׳ יאכט בת הר״ר מאיר ז״ל אשת הקצין כ״ה עקיבא בלאך גבאי דת״ת נפטרת יום ג׳ ג׳ טבת תקל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-4867 Jahr: 1775

  ‎‏פ״נ ילד מנחם מענדיל בכ״ה בענדיט ל״ד נפטר יו׳ ש״ק ג׳ תמוז ונקב׳ יו׳ א׳ תקל״ה לפ״ק‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט ילדה היצלא בכ״ה בענדיט ל״ד נפטר׳ ונק׳ יו׳ ו׳ עש״ק ך״ג תמוז תקל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1775-1775  
 37221 59  
11. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße 106 1
12. Illingen 273 1
13. Rexingen 1014 1
14. Rüthen 81 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis