logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1764-1764  
1. Arolsen 94 1
2. Bingen 880 2
3. Blieskastel 251 2
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
5. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 1
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 9
7. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
8. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
9. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 31
 1. Inv.-Nr.: hha-463 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה זקינה צנועה מ׳ רעכל בת כ׳ יוזפא ב״מ אשת כ׳ הירץ ב״ל נפטר׳ ש״ק ר״ח אדר ראשון ונקבר׳ יו׳ א׳ ב׳ דר״ח תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-571 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ זלמן יעקב בן כ׳ אהרן וואגני נפטר ש״ק ח׳ אדר ראשון ונקבר ט׳ בו תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2277 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוזפא בן כ׳ שמואל ב״מ שמש [נפטר יו׳] ש״ק ח׳ אדראשון תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2276 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים כ״ה איצק בן מהור״ר אהרן וויצנהויזן נפטר ונקבר יו׳ א׳ ט״ז אדר א׳ תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-460 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה ילדה ויולדת היקרה מרת מלכה רבקה בת כ׳ הירץ ב״ל אשת כ׳ פייבלמן ליבקא נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ט׳ ואדר תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-494 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה עקרת הבית מ׳ סערלה שרה בת כ׳ ליזר דען אשת כ״ה אברהם היילבו׳ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ י״ז ואדר תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-429 Jahr: 1764

  ‎‏נחשכו כוכבי נשפו שלא בעונתו מי יאיר נתיבות יראתו קודמת לחכמתו כ״ה מאיר בן האלוף כ״ה שמואל אפנהיי׳ ז״ל יו׳ ד׳ ך״ד ואדר תקך״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-3128 Jahr: 1764

  ‎‏הך על הסלע באלה הדברים ׃ ירח ואדר נהפך לנהי וקינים ׃ על היולדת בילה שהלכה לחיי עולמים לפ״ק בייא בייא על הגזירה אשר נגזר על בת יעקב ילולי ייליל על שבר בת עמי הי׳ שבר בת יעקב לבי כדונג נמס בתוך מעי על חללי בת יעקב הודי נהפך עלי למשחית על העדרת בת יעקב בתומת ישרות פומה לא פסקה כל היום רצון רעיונה במצוה החשקה יראתו אל עני לעזור קראה בקולה רוח אפה טרפה בפיה דעת מכוונת לתפילתה אזנה שת לשמוע דברי תורה הטה רב רחמה לההוגים בה אותה ברבוי המעלות לא אוכל לספר ולהללה עלתה לראות באור פני מלך חיים ולהיות נקברת בכ״ו בו ובערב יום מנוחה ׃ ונפשה בצרור החיים תהא צרורה ׃‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-521 Jahr: 1764

  ‎‏[פ״ט] [אשה יולדת] [היקרה מ׳ גימכה רחל] [ב]ת [כ׳ לי]ב ב״מ ס[ג״ל] [א]שת כ׳ ישעי׳ נורדן נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ך״ו ואדר תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-724 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש הישר ורך בשנים גבאי צדקה ובעל ח״ק דג״ח כהר״ר חיים יעקב בן פ״ו כהר״ר אנשיל אופינהיים נפטר ונקבר יום ה׳ א׳ דח״ה של פסח תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-2286 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה צנועה היתה כדבורה כל ימי׳ הלכה בדרך ישרה מצות ה׳ שמרה מ׳ ציפור רבקה בת מה״ו יוסף האמל ז״ל אשת ר׳ ליב פערשט נפטר׳ מש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ה אייר תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-727 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש הישר רך בשני׳ ועסק בתורה מו״מ באמונה בעל ח״ק דג״ח ה״ה כהר״ר יואל בן כ׳ נתן ב״ה ב״י נפטר ונקבר יום א׳ יו״ד סיון תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-498 Jahr: 1764

  ‎‏בהר ציון ירכתי צפון בקרית מלך רב הצלל וחקר בתורת משה חקירה עמוקה׃ ובנה וסתר להתיר קשה למשפט הלוקה׃ ויישר ויכשר בתיקון חדשה ותרגום כחוקה׃ וצירף ובירר בסדרי׳ שש׳ כסולת מנוקה וגריס והאיר ליקיר׳ קדיש׳ הלכה בדוקה המופלג מהור״ר צבי הירש בן מ׳ יוסף מק״ק סעלץ לסדר וישוב חרון אף תנצב״ה ‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-500 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה חשובה עסקה במצות וג״ח ומגדלה בני׳ לת״ת הצנועה מ׳ ריינכה רחל בת כ׳ וואלף הילס היים אשת ר׳ מאיר לעלוב נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ט״ז תמוז תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-537 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה חכמה אשת חיל עטרת בעלה ויצב יעקב מצבה על קברתה היא האשה חשוב׳ והצנועה מ׳ גרעסיל בת מה״ו פסח אשת ר׳ יעקב כ״צ נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ך״ג תמוז תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-9425 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ שרה בילה דינה בת מה״ו משה רופא אש׳ כ״ה משה פערש׳ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ד אב תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-1827 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ הישיש החסיד סיני ועוה״ר שפוט מורה ודאין את ישראל הרביץ תורה [ל]רבים ה[דיי]ן מוה״ר שמואל בן כ׳ יוסף ה״ב נפטר ונקבר יום ב׳ ער״ח אלול תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-4009 Jahr: 1764

  ‎‏[־־־] נפטר׳ ונקבר׳ ב׳ [(דר״ח)] אלול תקך״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-2294 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ ילד שמואל בן כ׳ שלמה בר״ד מינדן נפטר ונקב׳ עש״ק ג׳ אלול תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-1593 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ רבינו הקדוש רבן של כל בני הגולה ׃ זקן וישב בישיבה חמשים שנה ׃ העמיד תלמידים הרבה ועשה סיג לתורה ׃ חיבר ספרים הרבה ׃ כמוהר״ר יהונתן זצ״ל אב״ד דשלש קהלות אה״ו ואב״ד דק״ק מיץ מת בנשיקה יו׳ ג׳ ונקבר בו ביו׳ א״ך אלול זאת תורת אדם כי ימות באהל לפ״ק נמצא בכתב ידו להציג על הציון יראו כל עובר החרות על הלוחת האיש אשר עמד לנס והי׳ כשושן פורחת ושב אל עפר ומראהו מאיש נשחת נא שומו על לב ושובו בתשובה נוצחת תפלה תרבו בעדו לאלקי הרוחת נפשו אליו יאסוף ובל תהי׳ נדחת זכות מעשיכם יגונו כי נפשות ישראל אחת למדו מוסר לשנוא כבוד ומגדולה תהי׳ נפשכם בורחת תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2228 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה זקינה עסק׳ בג״ח ומשמרת החולים מ׳ שרה אסתר בת חיים ג״ש אשת מאטז נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ח׳ תשרי תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-3764 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר ה״ה כ׳ ליזר ב״ה יעקב סג״ל נפטר ונקבר ביו׳ ו׳ ח׳ תשרי תקכ[״ה] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-4008 Jahr: 1764

  ‎‏[־־־] ונקבר יום ה׳ [(ח)]׳ תשרי תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-3105 Jahr: 1764

  ‎‏ויגווע ויאסף יעקב איש תם יושב אהלים עבד ה׳ מנעוריו עד זקנה ושיבה ׃ קנה חכמה ובינה התורני המופל׳ ׃ בהח״ק אי״א העניו כש״ת כהר״ר יאקב זצ״ל ריא נפטר ונקבר בש״ט יו׳ ב׳ י״ב תשרי תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-3106 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כהר״ר משה בן המנהיג כהר״ר אלכסנדר זיסקינד ליידזדורף נפטר ו ונקבר יום ג׳ ד׳ דחה״מ דסוכת תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-508 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ ראובן בן כ׳ אברהם רענר נפטר ונקבר שמחת תורה תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-539 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש אשר הלך בדרך ישרה זקן ושבע ימים כהר״ר שמשון בן כהר״ר זלמן ז״ל הרברון נפטר ונקבר יום ד׳ ך״ח תשרי תקך״[ה] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-510 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה ילדה ויולדת ענוגה ורכה מעשיה נאה מ׳ גיטכה בת כ״ה הירש לעלוב אשת כ׳ מאיר ב״מ ב״פ נפטרה ונקבר׳ יו׳ ה׳ ער״ח חשון תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-2095 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה מ׳ נענה אשת כ׳ איצק ב״י ה״ב נפט׳ מש״ק ונק׳ יו׳ א׳ ט״ז חשון תקך״ד ל׳ תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-395 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ איש זקן אשר נתן לבו לתורה נקי כפים ולב ברה כהר״ר ראובן בן כ״ה משה ב׳ יר׳ פערשט נפטר ש״ק ז׳ כסליו ונקב׳ יום א׳ ח׳ בו תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-486 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ זקן בחור מעם נועם זמירות ישראל בקול לו קול אליו הב״ח כ׳ טעבלי ב׳ כ׳ ליב ב״ק נפט׳ ש״ק בחנוכה ונקב׳ יו׳ א׳ ער״ח טבת תקך״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1764-1764  
 37221 51  
10. Laupheim 921 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis