logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1763-1763  
1. Bingen 880 1
2. Detmold 265 1
3. Elmshorn 175 1
4. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 14
5. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
6. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 2
7. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 38
 1. Inv.-Nr.: hha-349 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט ילדה מרים בת אברלי נכד של ר״א טאלינר נפט׳ ש״ק ט״ז טבת ונק׳ י״ז בו תקך״ג ל׳ תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-725 Jahr: 1763

  ‎‏מי מרים השקינ׳ במי הגבירה רחלי׳ ו[ע]זי׳ מבלי הדרה אשת חיל לבעלה עטרה כמר מדלי׳ מעשי׳ מלספרה אברהם בא לספדה לצרה? ברכו בה כל מכירה ראו בנות שאננו׳ נעדרה בירח טבת לחיי׳ צרורה וימי׳ בבא טוב שבקה החי ליצירה בת כ״ה שמואל נפט׳ ש״ק ט״ז טבת ונקב׳ יו׳ א׳ בו תקך״ג לפ״ק‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2259 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ שרה בת שלמה ב״מ אשת מה״ו משה אובן נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ח״י טבת תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-3648 Jahr: 1763

  ‎‏מצבת אבן לאשה מינדל לפ״ק מעשי ידי׳ נעימי׳ דרכי׳ לפלס ה״ה היולדת רכה בשנים וענוגה במעשי׳ מרת מינדל אשת כ׳ מרדכי בייט בת ה״ה כהר״ר יוזפא ב״א סג״ל נפטר׳ ליל ש״ק ך״ג טבת ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ד בו תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-745 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה זקינה אשר היתה עטרת לבעלה נאה בשמה כשמה כן היא יגעה כל ימי׳ לשמח עניים ואביוני׳ ולגדל יתומים מ׳ פריידכה רבקה בת כ׳ ראובן העקשר אש׳ ר׳ אברהם טאליענר נפטר׳ מש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ב׳ שבט תקך״ג ל׳ תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-3017 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה ילדה ויולדת הצנועה וחסודה מי יוכל לספר שבחה מ׳ חנה בת המנהיג בהמבורג כהר״ר סענדר די שערי אשת הרופא כהר״ר הירש נפטרה ונקבר׳ יום ה׳ ך׳ שבט תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-2258 Jahr: 1763

  ‎‏[־־־] [...] כ״ץ א[...] ב״מ ב״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ג שבט תקך״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-2253 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה יולדת הצנועה מ׳ מערלי בת פו׳ כ״ה הירש ברעסלו סג״ל א׳ ר׳ מאיר שטארם כ״ץ נפטר׳ ער״ח אדר ונקב׳ יו׳ א׳ ר״ח תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-1262 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר מו״מ באמונה ועסק במצות וגבאי דביקור חולים ובח״ק דג״ח כ״ה אברהם אהרן בן כ״ה משה פערשט נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ב׳ אדר תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-739 Jahr: 1763

  ‎‏טמונת הבחור חמד ונעים תמים דעים כ׳ משה בן כ׳ יוסף פרעגר סג״ל נפטר ונקבר בשם טוב גדול מאו׳ עש״ק ה׳ אדר תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3116 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ יוסף בן כ׳ פייבש וואגני נפטר ונקבר יום [ג׳ כ״ג] אדר תקך״ג [ל]פ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-735 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש זקן צנצנת המן מובחר ומיומן ׃ דיין המצוין ה״ה מהור״ר משה בן המנהיג כ״ה אלי פאלק נפטר יו׳ א׳ ו׳ ניסן ונקבר יום ב׳ ז׳ בו תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2302 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש ישר שהלך בדרך ישרה ומשאו ומתנו באמונה כ׳ ליב בן כ׳ יוזפא ב״נ לוי נפטר ונקב׳ אסרו חג דפסח תקך״[ג] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-346 Jahr: 1763

  ‎‏[...] ילד שלמה בן כהר״ר ליב הויזן נפט׳ ש״ק ך״ו ניסן ונקבר ך״ז בו תקך״ג ל׳ תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2309 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה זקנה חסודה ישרה ותמימה מ׳ דייכה שרה אשת הר״ר יוזבל פרידבורג ז״ל בת הדיין מה״ו אפרים ז״ל העקשר נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ט״ו אייר תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2308 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט האשה עסקה במצו׳ ובג״ח הצנועה מ׳ יטכה בת כ׳ איצק ה״ב אשת כ׳ יוזפא רויטשילד נפטרה ש״ק י״ז אייר ונקבר׳ יו׳ א׳ ח״י בו תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-559 Jahr: 1763

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר כ׳] [יוסף אהרן ליפמן] [בן זנוויל ב״ל] [נפטר ונ]קבר יו׳ ב׳ י״ט אייר תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2025 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ לאה בת כ׳ ליב בר״א ז״ל אשת כ׳ קאפיל פרענק׳ נפט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ך״ב אייר תקך״ג תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-480 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ שמואל בן כ׳ ישראל ח׳ מ׳ ב״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ך״ז אייר תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-345 Jahr: 1763

  ‎‏[...] נפטר ונקב׳ יו׳ א׳ דשבועות תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-344 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוסף בן כ׳ מרדכי ב״ל נפטר ל׳ ש״ק ט״ז סיון ונקבר יו׳ א׳ י״ז בו תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-598 Jahr: 1763

  ‎‏[־־־] סיון תקכ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-2232 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ אשה צנועה מ׳ הינדל בת מה״ו מרדכי מאסבך ז״ל אשת וואלף רענר נפט׳ ש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ט תמוז תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2243 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה חשובה וצנועה מ׳ געלכה שרה בת כ׳ ראובן רויטשילט אשת כ׳ זלמן ב׳ ה׳ פערשט נפטר׳ ש״ק ו׳ אב ונקבר׳ יו׳ א׳ ז׳ בו תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-2053 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש זקן כהר״ר נח יוסף אהרן סג״ל אוסטרליץ ז״ל בן כהר״ר דוד סג״ל ז״ל מפראג נפטר ש״ק י״ג מנחם ונקבר יו׳ א׳ י״ד בו תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-1383 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוסף בן פייבש וואגני נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ב׳ אלול תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-2261 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יחיאל פנחס בן זנוויל ב״ל נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ו׳ אלול תקך״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-2190 Jahr: 1763

  ‎‏טמונת האשה הזקינה מרת פראדלכה בת כ׳ משה פערשט אשת כהר״ר שמעון פרעגר נפטרה מוצאי יום כיפורים ונקב׳ י״א בו תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-3119 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה ילדה ויולדת עקרת הבית ועטרת בעלה מ׳ סערכה שרה בת כ׳ משה לוי אשת כ׳ אנשיל לוי נפט׳ ונקב׳ שמיני עצרת תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-744 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה ריחה נעים ברורה שפה ׃ יצאה נפשה זך ויפה ידה החזיק׳ ידים רפה ׃ כל מעשי׳ נעים לתרופה ׃ לדל וענ[י] שלחה כפה ׃ מ׳ רייכל בת המנהיג כהר״ר זלמן ווירמז אשת כ״ה וואלף קולב נפטרה ש״ק ח׳ חשון ונק׳ ט׳ חשון תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-1385 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ ילד ישראל בן כ׳ הר״ר ליב הויזן נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ך״ז חשון תקך״ד ל׳ תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-532 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ פייבש ב״ר פערשט נפט׳ ונקבר עש״ק ה׳ כסליו תקך״ד תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-2295 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה הגונה היקרה מ׳ שינה בת כ׳ הירץ קיק אשת כ׳ יוסף בר״א גובה נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ח׳ כסליו תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-2293 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ זלמן בן מהו׳ אברהם פירדא נפטר ונקב׳ ח״י כסליו תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-3651 Jahr: 1763

  ‎‏טמונת האשה חשובה והצנועה מר׳ שרה בת כ״ה שמואל רענר אשת כהר״ר משה פרעגר נפטרה ונקבר׳ יום ב׳ ו׳ טבת תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-2301 Jahr: 1763

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים ה״ה כ׳ משה בן הר״ר יהודא ליב ז״ל ריינבאך נפטר ונקבר יום ה׳ ט״ז טבת תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-382 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה מ׳ גיטל בת כ׳ זנוויל האן אש׳ כ״ה יאקב רענר נפט׳ ל׳ ש״ק ח״י טבת ונק׳ י״ט בו תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-734 Jahr: 1763

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הענוגה ורכה בשנים שבחה מי יוכל להמנה ה״ה הצנועה מ׳ מינקכה בת המנהיג כהר״ר דוד ליידזדורף אשת ה״ה כהר״ר ליב הויזן נפטר׳ ונקברה יום ב׳ ך׳ טבת תקך״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1763-1763  
 37221 61  
8. Rexingen 1014 1
9. Rüthen 81 1
10. Schnaittach, Friedhof I 252 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis