logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1761-1761  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bingen 880 1
3. Blieskastel 251 1
4. Detmold 265 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 13
6. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 51
 1. Inv.-Nr.: hha-565 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ ילד דוד אברהם בן כ׳ פייבש לעוורדן סג״ל נפטר יו׳ ב׳ ער״ח שבט ונקב׳ יו׳ ג׳ תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-737 Jahr: 1761

  ‎‏פה נטמן איש תם זקן ופרקו נאה ׃ התהלה לו יאה ׃ כ״ה נתן היילבוט נודע בשערים שמו ׃ תורת אמת היתה בפיו ועולה לא נמצא בשפתיו ׃ קבע לה עת דבר יום ביומו ׃ נחמדים מעלליו ׃ גדלו מהלליו ׃ נפטר בשם טוב והלך לעולמו יום ב׳ ער״ח שבט תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-3079 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש שמשאו ומתנו באמונה ׃ מיגיע כפו נהנה ׃ הלך ביושר בתומו בדרך צלולה ׃ ערב ובוקר השכם בבית התפילה ׃ ה״ ה כ׳ שלמה ראובן בר משה שלמה ז״ל ליבקא נפטר ונקב׳ יום ו׳ עש״ק ב׳ אדר ראשון תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-633 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה בריינה בת הרב הגאון הגדול אב״ד דקלויז דק״ק פ״פ דמיין במו׳? מאיר גראטוואל זצ״ל אשת חמ? כהר״ר יוזפא עמדן סג״ל ז״ל נפטר יום ט״ז שבט ונקבר טו״ב שבט תקכ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-3125 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט הבתולה גי[ט]ל שרה בת כ׳ גבריאל קאסיל נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך״א טבת תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-503 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה צנועה וחסודה עסקה בג״ח מ׳ געלה בת פ״ו מהו׳ נתן הב״ש אשת ר׳ בערמן האלי כ״ץ נפטרה ונקברה יום ד׳ ר״ח אדראשון תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-2218 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ הבחור נחמוד ונעים ונהג בדרך ישרה כ׳ פייבלמן יצחק בן כ׳ אברהם בן בונפוט נפטר ונקבר יו׳ ב׳ י״ב אדר ראשון תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-342 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ ילד אייזק לוי בן כ׳ יוסף ב״א סג״ל נפטר ש״ק ך״ד אדר ראשון ונקב׳ יו׳ א׳ תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-3092 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ הבחור הנחמוד (!) כ׳ חיים נפתלי בן כהר״ר מענדיל פופירט נפטר ש״ק ך״ד אדר ראשון ונקבר יו׳ א׳ ך״ה בו תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2299 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ יהודא ליב בן מהור״ר משה היילבוט נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ך״ו אדר ראשון תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3129 Jahr: 1761

  ‎‏פה תחת אלה האדנים ׃ קברו את גופת הרכה בשנים אך נמנים ׃ היפה בנשים ׃ לעושיה תפארת ׃ לבעל׳ עטרת ׃ מ׳ היצל בת הר״ר משה שפ׳ יצ״ו אשת הרופא מוהר׳ אהרון עמריך נר״ו מברלין ׃ במדות נחמדות מוכתרת ׃ נשמתה יצאה בטהרה ׃ ורוחה עלתה אל מקורה ׃ בעצם יום ד׳ ך״ח א״ר שנת התקך״א מצותיה תגוננה בעד נפשה צרורה בצרור החיים ׃ עד עת יקיצו ישיני אדמת עפר יחיו מיומים‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-3130 Jahr: 1761

  ‎‏פה טמונה וגנוזה אשת חיל גמלה טוב כל ימי חייה אשה חכמת לב בכל מעשיה לעת מצוא זו אשה הטוב׳ דרכיה דל החזיקה ולאביון שלחה ידיה הרכה וענוגה מעט היו שניה ה״ה האשה הילדה ויולדת הצנועה מרת גאלדה אשת התורני פ״ו ר׳ יחיאל וואלך שי׳ נפטרה ונקברה יום ה׳ ער״ח אדר שני תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2241 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש הישר עסק בצדקה ובגמילו׳ חסדים ה״ה כ׳ זעליגמן בן כ״ה יוזפא נארדן נפטר ש״ק ח׳ ואדר ונקבר יו׳ א׳ ט׳ בו תקך״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3652 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט האשה ילדה ויולדת היקרה מ׳ רעכל רבקה בת כ׳ אפרים ב״ר העקשר אשת כ׳ הירש ב״פ וואגני נפטרה ונקברה יום א׳ ט׳ ואדר תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2215 Jahr: 1761

  ‎‏הילילו הה וספדו על פטיר׳ הגביר׳ יולדת מתה האשה כבוד׳ והמעטיר׳ צדקה שבצדקניו׳ עלי הגיז?הי׳ נעיר׳ לבב כל אנוש ימס על זאת רוע הגזיר׳ צפורה אשת כ׳ שלמה ב״כ ליב ליבעק נפטר׳ ונקבר׳ ך״ד אדר שני תקנ״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-629 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה מרת בילה שרה בת כ׳ מאיר כ״ץ אש׳ כ׳ יואל אשכנז נפטרה ונקבר׳ ער״ח ניסן תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3083 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש הישר הגבאי צדקה ה״ה כהר״ר מאיר יצחק בן כהר״ר יעקב שטערין מפ״פ דמיין נפטר יום א׳ ר״ח ניסן תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-562 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט ילדה ריזכה בת כהר״ר אל[יה] קליף [נפ]טרה ונקבר׳ [יו]ם ד׳ ד׳ ניסן תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-579 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוסף ב״ה חיים פערשט ח׳ שב״מ נפט׳ ונקב׳ ביום ו׳ ו׳ ניסן תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-2292 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ הב״ח כ״ה חיים משה בן הר״ר הירש פראנק נפטר ונקבר יו׳ א׳ ך״ט ניסן תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-3093 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש תם ישר וכשר ׃ לא כחל ולא שרק ולא משוח בששר ׃ כל מעשי׳ היו לשם שמי׳ [׃] תורה ומצות להגות ולקיי׳ ׃ ירא ה׳ מנעוריו ויהגה בתורתו ׃ ועד גוע לא הסיר תומתו ׃ לא מלא לו ל״ז שני׳ במותו ׃ כי לקח אלקים אותו ה״ה התורני כהר״ר משה אברהם בן כ׳ שמעון ז״ל גענז נפטר ונקבר יום ו׳ ד׳ אייר תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-736 Jahr: 1761

  ‎‏ביו׳ א׳ ו׳ בחודש זיו הוא חודש השני נגדע הוד אבי וקרני לפ״ק מרדכי יצא בלבוש הוד והדר הדר במעשיו זך ומלובן רצוי לרוב אחיו דורש טוב ומהדר לעשות צדק ולהמליץ דרך במעגלי צדק וגודר גדר פועל צדק לבלי חק כשרון מפעליו עתי׳ לתור׳ לסדר כגבר ירא ה׳ ובר אוריין יום בא שמשו בצהרים ונעדר ניניו? נאחז בסבך ה״ה הישר כ״ה מרדכי משה בן המנהיג כ״ה איצק ריינבך תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-2244 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש זקן וואלף בן כ׳ משה כ״ץ ז״ל נפטר ונקבר יום ד׳ י״ב אייר תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2278 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה חשובה יקרה וישרה מ׳ ברענדל נ״ע אש׳ הישר כ״ה צדוק ליינן סג׳ ז״ל נפטר׳ ונקברה יו׳ ה׳ ז׳ תמוז תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-627 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט הבתולה יפה המהוללה מ׳ עדיל בת הגובה כ״ה הירץ ב׳ פ״ו ר״א רינטל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך״ה תמוז תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-580 Jahr: 1761

  ‎‏[פ״ט] [...ה זקינה] [מ׳ מערלה בת] [ר׳ אביגדר שמש] [אשת כ׳ דניאל] נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ך״ו תמוז תקך״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-3109 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר משאו ומתנו באמונה ה״ה כ״ה דוב בער יצחק בן פ״ו מהור״ר שמע[ון] ב״ר [מן] נפטר יו[ם ו׳ ער״]ח אב ונקבר יום א׳ ב׳ ב[ו] [ת]קך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-2454 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ [הב״ח] נחמד [ונעים] כ׳ יוסף בן כהר״ר שמעון רופא שנפטר יו׳ ש״ק ט״ו אב ונקבר יום א׳ ט״ז בו [תקכ״א לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-3154 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ ילד פייבלמן בן כ״ה אלי׳ קליף נפטר ונקב׳ יו׳ ג׳ ח״י מנח[ם] [תקך״א לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-2310 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש ישר הלך בדרך ישרה עסק במצות ואהב תורה כ׳ אורי פייבש משה אברם בן כ׳ דוד סג״ל לעוורדן נפטר ונקבר יום ד׳ י״ט מנחם תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-2225 Jahr: 1761

  ‎‏אלי׳ סלקא לגבוה אלי׳ קינה ויללה בבית ובחדרה ׃ לגברא שהי׳ מוכתר בכל מעלה ׃ ישר ותמים וקבע עתים לתורה ׃ ה״ה הקצין כ״ה אלי׳ בן הרבני והקצין מה״ו הירץ קליף זצ״ל מפירדא נפטר ונקבר יום ג׳ ט״ז אלול תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-388 Jahr: 1761

  ‎‏[פ״ט] [הבתולה כלה] [מ׳ מאטה רחל בת] [כ״ה איצק שפניר] נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ י״ז אלול תקך״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-387 Jahr: 1761

  ‎‏וימת משה עבד ה׳ בתורתו יהגה יומ׳ וליל׳ עושה מלאכת ה׳ ביושר ולא בעולה מהדר מן המהדר׳ כה״ר משה ישכר בן הר״ר נחמן סג״ל נפט׳ בש״ק ך״ז אלול תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-1639 Jahr: 1761

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר כהר״ר] [אהרן שמשון בן] [כ׳ זלמן נפט]ר ונקבר ח׳ [תשרי] תקכ״ב לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-504 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים כ׳ יהודא ליב בר משה סג״ל נפטר י׳ ש״ק י״ב תשרי ונקבר יו׳ א׳ י״ג בו תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-567 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ מרדכי בן כ׳ ליב ה״ב נפטר ונקב׳ יו׳ א׳ ב׳ דסוכת תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-523 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ הב״ח עסקן בח״ק נושאי מטה כ׳ בערמן אהרן בן כ׳ יוסף נפט׳ ונקבר יו׳ ב׳ דח״ה סוכת תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-497 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה היקרה מ׳ רעכל שרה בת כ׳ נתן ה״ב אש׳ מיכל וואונשדור׳ נפט׳ ש״ק ג׳ דח״ה סוכת ונקבר׳ ד׳ בו תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-526 Jahr: 1761

  ‎‏[...] [...] כ׳ [י]אקב אברם בר ראובן רויטשילד תקך״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-726 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה עטרת בעלה הענוגה ורכה היקרה וישרה מ׳ גיטל שרה בת כ׳ יעקב ברלין אשת כ׳ זעליג ב״ע נפטרת ונקבר׳ יום ב׳ ה׳ חשון תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-2994 Jahr: 1761

  ‎‏[פ״ט] הבתו[לה] בילא בלהה בת כ׳ איצק הלברשט׳ נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ו׳ ט׳ חשון תקך״ב ל׳ תנצב״ה ‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-566 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה צנועה וחסוד׳ וישרה צדקת ה׳ עשת׳ כאמנו שרה מאלקי׳ הית׳ יראה כאמנ׳ לאה תפלתה התפלל׳ בכוונה מלחמה לדל נתנה ה״ה שרה לאה בת האלוף כ׳ מאיר רענר ז״ל אשת האלוף היקר כ׳ יודא לוי יצ״ו נפטר׳ לי׳ ג׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ י׳ב חשון תקך״ב לפ׳ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-414 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש ישר רך בשנ[י׳] כ׳ אברהם יעקב בן כ׳ אפרים גאלדציה׳ נפטר ונקבר יו׳ [ב׳] י״ט חשון תקך״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 44. Inv.-Nr.: hha-3658 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה חשובה וצנועה מ׳ פראדיל יוכבד שרה בת כ״ה בער פנטי מברלין אש׳ כ׳ יחיאל געטנגין נפטרה ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ח חשון תקכ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: hha-2116 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה זקינה עסקה במצו׳ וג״ח הצנועה מ׳ גיטלה שרה בת כ׳ יוסף אשת כ׳ שמעון וונזיבעק נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ר״ח כסלו תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: hha-3356 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט הבתולה מלכה בת פ״ו כ׳ חיים הארבו[...] [־־־]‏‎


 47. Inv.-Nr.: hha-3082 Jahr: 1761

  ‎‏פ׳נ איש ישר כ׳ יוסף ישראל בן כ׳ אהרן ב״ז לוי נפטר יום ש״ק ט׳ כסליו ונקבר יום א׳ יו״ד בו תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: hha-3081 Jahr: 1761

  ‎‏פה השדה אשר קנה אברהם לאחוזת קבר ה״ה איש ישר הנעלה כ׳ אברהם יצחק בן כ׳ זנוויל העקשר נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ד״י כסליו לסדר ולפרט ויקרא שמו אלון בכות תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: hha-354 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ כהר״ר יצחק איצק ב׳ פ״ו כה״ר יעקב דשערי נפטר ונקב׳ יו׳ ה׳ ך״א כסליו תקך״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 50. Inv.-Nr.: hha-3107 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט אשה ענוגה ורכה ה״ה הצנועה מ׳ ריזכה שרה בת כ״ה ליב מינדן מגענצא אשת כהר״ר יעקב האלי נפטרה ונקברה יו׳ ה׳ ך״א כסליו תקך״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 51. Inv.-Nr.: hha-376 Jahr: 1761

  ‎‏פ״ט הילדה שינכה בת הגובה כ״ה יוזפא סג״ל נפטר׳ מש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ח׳ ניסן תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הילד יניק וחכים ליזר בן הגובה כה׳ יוזפא סג״ל נפט׳ ש״ק ז׳ ניסן ונק׳ ח׳ בו תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1761-1761  
 37223 77  
7. Illingen 273 1
8. Ingelheim, Friedhof Im Saal 25 1
9. Laupheim 921 1
10. Mülheim an der Ruhr 695 1
11. Nove Sedliste (Neu Zedlich) 37 1
12. Oerlinghausen 61 1
13. Preußisch Oldendorf 59 1
14. Rüthen 81 1
15. Trier, An der Weidegasse 548 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis