logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1758-1758  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bingen 880 3
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
4. Dinslaken 136 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 13
6. Haigerloch-Weildorf 19 2
7. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 53
 1. Inv.-Nr.: hha-466 Jahr: 1758

  ‎‏עלה ארי׳ מסובכו שנלכד במבצר במצור מרוב קשת׳ מלחמה ותפלתו בפיו ועיניו ירדו דמעה ולקבר ישראל קוה והוציא ה׳ אותו והלך לביתו ונפטר בשם טו׳ ה׳ שבט ונקב׳ למחרת׳ תקי״ח איש ישר וכשר הר״ר יהודא ליב ב׳ פ״ו המפורסם הר״ר איצק רינטל זצ״ל תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2158 Jahr: 1758

  ‎‏ירח שבט בו אורי נחשך וישב ר יוסף לפ״ק פ״נ ידיד ה׳ תורני איש מדה ׃ וזה ש[מו?] ה״ה כ״ה יוסף יוזפא [...]לרש[...] סעיף [...] בן פו׳ [...] כ׳ מרדכי [...]ב[...] פעולה [..]ערה ׃ הצ[...]ערה כהן שדעתו יפה במ[...]ירה הי׳ סובל מרעין יד ורגל ע[...]ה ׃ נשמתו עלתה לריח עלמ[ו?] קדה ׃‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-447 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט האשה חשוב׳ צנועה וחסודה מהוללה מ׳ מינקה בת המנהיג הר״ר אלי׳ פאלק אל׳ הרב המופל׳ המנהי׳ מה״ו יוזפא כ״צ נפט׳ בש״ט ונקב׳ עש״ק י״א שבט תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-448 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה מ׳ גלוקכה בת מהור״ר קלונמוס מהילדסום אשת כ׳ משה בר״ל ריינ ׃ באך נפטר׳ יום ג׳ י״ג שבט ונקבר׳ יו׳ ד׳ י״ד בו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-1979 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש הישיש וזקן ושבע ימים כל ימי׳ השכי׳ והערב להיות ראשון לב״כ וקבע עתים לתורה ובעל ח״ק דג״ח כ״ה יוסף יוזל בן כהר״ר יהודא ליב מינדן נפטר מש״ק ונקבר יו׳ א׳ י״ג שבט תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-435 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה זקינה היקרה וישרה מרת מרים בת מהור״ר אייזק דיין אשת כהר״ר זונדל נפטרה [ונקברה] יום ו׳ ב׳ אד[ר ראשון תק]י״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-495 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש נאמן ׃ באמונה ובתמימות ׃ הלך בגולה וריחו לא נמר במצות ופקודי ה׳ ישרים חכם וסופר ה״ה כהר״ר יעקב אליעזר לאזי בן מוהר״ר שמואל זנוויל העקשר זצ״ל נפטר ונקבר יום ג׳ י״ג אדר ראשון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-525 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה מ׳ שפרינץ רחל בת כ׳ זנוויל העק[שר] אשת כ׳ יודא [הל]ברשטט נפטרה ונקברה יום ה׳ ך״ב אדר ראשון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-1709 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ אשה בכל אלה לא נמצא תמורתה מעשי׳ כיראת׳ וכצדקתה מי יוכל לספר שבחתה מ׳ מערלה בת המנהיג מהור״ר אלי׳ ווינר אשת המנהיג כהר״ר וואלף האלי נפטרה מש״ק ונקברה יום א׳ ב׳ ואדר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-623 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הגונה היקרה מ׳ יטה מחלה בת כ׳ קלמן הג אשת ה״ה כהר״ר יוסף ב״ש וונזיבעק נפטרה ונקברה יום ב׳ ג׳ ואדר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-520 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ מאיר בן כ׳ אברהם בר מאיר נפטר ונקבר יום ד׳ י״ב אדר שני תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-518 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש ישר זקן ושבע ימים כ׳ ליפמן בן הר״ר נפתלי הירץ פרעגר נפטר ונקבר יום א׳ ר״ח ניסן תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-441 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מרת בילא רבקה בת פ״ו כהר״ר מאדל סג״ל אשת פ״ו כהר״ר הירש סג״ל ברעסלה(ויא) נפטר(׳) ליל ש״ק י״ד ניסן ונקבר׳ א׳ דפסח תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-425 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה [ר]כה וענוג׳ הצנועה מ׳ געלה בת כ״ה עזריאל ב׳ מ׳ אשת כ׳ מאיר ב׳ ל׳ פירשט נפטרה ונקבר׳ א״ח דפסח תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-1145 Jahr: 1758

  ‎‏ויהיו חיי שרה שמונה וארבעי׳ שנה פ״ט האשה שהריחה ביראת ה׳ מאהבה רבה היא וכוונתה לטובה היקרה מפנינים בביתה שבה טרחה במצות בכל לבבה ה״ה מ׳ שרקה בת פ״ו בוונזבעק כ׳ זלמן אשת האלוף הקצי׳ פ״ו כהר״ר יוסף פופרט נפטרה ונקברה יו׳ ב׳ א׳ דר״ח אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2237 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ הישיש סיני ועוקר הרים מהור״ר יצחק יוסף טבור נפטר ליל ה׳ ונקבר יום ה׳ ג׳ אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה עם שאר צו״צ בג״ע‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3076 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש הישר ירא אלקים ואהב תורה ועשה הצדקה בכל עת ה״ה כ׳ קלמן בן הר״ר זלמן גנז מצעל נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק ד׳ אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2186 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה חשובה צנועה וחסודה עסק׳ [ב]מצו׳ ובג״ח הזקינה [מ׳ ג]עלה בת כ׳ מאיר [א]שת כ״ה הירש מינדן [נפ]טר׳ ונקבר׳ יום ד׳ [ט׳] אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-2234 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ גבר אוריין ודחיל חטאין ה״ה מהור״ר בער בן כהר״ר יונה מדעסוי נפטר ונקבר יום א׳ י״ג אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-2236 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ חיים בן כ׳ משה נתן מהארבורג פרנס ומנהיג ק״ק וונזיבעק נפטר ונקבר בשם טו׳ טוב אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-3656 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש [ז]קן ושבע ימים עוסק במצות [ו]בגמילות חסדים ו[ר]ופא לנשברי לב כ׳ אנשיל בן כ׳ מאיר כ״ץ מפראג נפ[ט]ר ונקבר יום ה׳ י״ז אייר ת[ק]י״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-2265 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט הבתולה חנה בת הר״ר זלמן הלברשטט נפטר׳ יש״ק ך״ו אייר ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ז בו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-2289 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ הבחור כ׳ יוזפא בן כ׳ דוד עשווא נפטר ונקבר יו׳ א׳ ך״ז אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2162 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה הגונה היקרה מ׳ לנה שפרה בת כ״ה יצחק גאלדשמידט אשת כ׳ איצק הארבורג נפטר[ה] ונקבר׳ יום ג׳ ך״ט אייר תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-2266 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש אשר למד ועסק בתורה ומצו׳ כהר״ר זלמן בן כה״ר ליפמן הלברשטט נפטר ונקב׳ יום ו׳ עש״ק ג׳ סיון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-2256 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש רך בשנים וקבע עתים לתורה ומו״מ באמונה ה״ה כהר״ר וואלף בן כהר״ר נתן היילבוט נפטר ונקב׳ יום ו׳ א׳ דשבועות תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-3110 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ משה בן כ׳ יוזפא סג״ל פריד חתן גרשון לוי נפטר ונקבר יום ד׳ א״ח דשבועות תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-1916 Jahr: 1758

  ‎‏ט״ו לירח התורה . גדע בעברה אבד ראשי ליצירה בנימין וואלף הרב מופלג בתור׳ בחסידו׳ ועניו נין להקצין השתדלין החסיד מהור״ר יעקב קאפיל שלם בענינו יגע בתורה השקה מי חיים לרבים ושתה לקבל אלפא מי יספר עוצם תורתו ומעשיו ופעולתו אשר פעל נפלה עטרת חכמי׳ והורם מצנפ׳ פאר אש׳ צנף בן אוני ותרב תאניה ואני׳ בבית יעקב‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-426 Jahr: 1758

  ‎‏העלמה חנה ׃ פה טמונה ׃ אשת זעליג הונא ב׳ דוד עשווא נפטרה יום א׳ י״ט סיון תקח״י לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-2282 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב דוד יוסף בן כהר״ר יהושע הילדסום נפט׳ ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק ך״ד סיון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-427 Jahr: 1758

  ‎‏[פ״ט] [אשה הגונה מ׳] [שרה בת כ׳ לאזי] [הלברשט׳ אשת] [כ׳ שמעון ב״י] [העקשר נפטר׳] [י]ש״ק ך״ה סיון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-2245 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ זעלקל משה בן כ׳ איצק שטיבל נפטר יו׳ ש״ק ג׳ תמוז ונקבר יו׳ א׳ ד׳ בו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-3655 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט הבתולה הכלה לא זכתה לעטרת חתנותה ה״ה היקרה מ׳ בילה צפורה בת כ׳ מרדכי ב״ר העקשר נפטרה ונקברה יום ב׳ ד׳ תמוז תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-514 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה יולדת מ׳ עדיל רבקה בת יעקב פלויט אשת כ׳ איצק ב״מ גר נפט׳ ונקב׳ ע״ש ק׳ ח׳ תמוז תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-2246 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ מתוקה שנת העובד ה״ה כ״מ משה ב״ר יצחק ז״ל נ׳ ב׳ י״ז תמוז שנת תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-2235 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה היקרה מרת בילא בת כ׳ שמעון גאשלר אשת ר׳ יוזפא ב״ע נפטר׳ יום ב׳ ג׳ אב ונקבר׳ יו׳ ג׳ ד׳ בו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-1148 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן הלך בדרך תמים ורודף צדקה וחסד מו״מ באמונה ה״ה כ׳ נתן בן כ׳ הירש ב״י נפטר יו׳ ש״ק ך״ב מנחם ונקבר יו׳ א׳ ך״ג בו תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-2223 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מרת מערלה בת פו״מ הר״ר געטשליק כהן אשת הר״ר שמחה רייז נפטרה ונקברה בשם טוב ביום עש״ק ך״ח מרחשון תקי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-2212 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה גם צפור מצאה בית על ידי מעשי׳ הטובי׳ עסקה במצות ובג״ח ה״ה הצנועה מרת ציפור בת הקצין פ״ו כהר״ר ליב הלברשטט א׳ כהר״ר אנשיל עלנגן נפטרה ונקברה יום ד׳ טוב אלול תקי״ח [לפ״ק תנצ]ב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-3134 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ הבחור החתן כהר״ר פייבש בן המפורס׳ פו״מ מהר״ר זעליגמן כהן נפטר ונקבר יום א׳ ו׳ תשרי תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-3131 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה חכמת לב בנתה ביתה בחכמה ובתבונ׳ ישרה והגונה ׃ ידיה שלחה לאביון בכל עת ועונה ׃ להאי שופרא דבילה בעפר׳ קאבכינה ׃ הוצק חן בשפתותיה נוטפה מור ולבונה ׃ היא האשה היקרה מ׳ בילה בת הקצין המפורסם הר״ר דוד מברונשוויג אשת התורני והמנהיג דקהילת׳ הר״ר יחיאל [וו]אלך יצאתה נשמתה בקדושה ביום קדוש יום כפורים ונקברת בעש״ק י״א תשרי תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-2251 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש ישר כהר״ר דוד בן פ״ו כהר״ר ליב הלברשט׳ נפטר ש״ק י״ב תשרי ונקבר יו׳ א׳ י״ג בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-3132 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט אשה הגונה ענוגה ורכה המהוללה ביראת ה׳ יקרה וישרה מ׳ פראדכ[ה] בת כהר״ר מאיר עמדן מקופינהג׳ אשת ה״ה מהר״ר וואלף פופרט נפ[ט]רה יו׳ ג׳ ער״ח חשו[ן ונ]קבר׳ א׳ דר״ח תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: hha-391 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ הילד אברהם אהרן בן כהר״ר מרדכי קנאר נפטר ונקבר יום ד׳ א׳ דר״ח חשון תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: hha-485 Jahr: 1758

  ‎‏[פ״ט] [אשה יקרה] [מ׳ גיטכה בת] [כ׳ אברהם אש׳] [כ׳ מאיר היטכר] [נפט׳ עש״ק ב׳] חשון ונקב׳ ד׳ בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 46. Inv.-Nr.: hha-584 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט הבתולה בילה בת כהר״ר יששכר ליידש דורף נפטרה ונקבר׳ יום ה׳ ח׳ חשון תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 47. Inv.-Nr.: hha-624 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר מו״מ באמונה ועסק במצות וגבאי דביקור חולים וח״ק דג״ח כהר״ר יוסף בן כ׳ שמעון וונזיבעק נפטר ונקבר יום א׳ י״א חשון תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: hha-3133 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש זקן כהר״ר יוסף יוזל בן כהר״ר זיסקינד נפטר ונקבר יום א׳ י״א מרחשון תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: hha-637 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט האשה האי שופרא דבלע בעפר׳ הענוגה ורכה החסודה ומושכלת מ׳ גימכה שרה בת כ״ה ליב מינדן אשת כ״ה הירץ ב״ד רינטל נפטרה ונקברה יו׳ ג׳ ך״ז חשון תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: hha-2284 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כהר״ר יהושע גומפיל בן כ״ה מאיר ב״ר ז׳ נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ד׳ כסליו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 51. Inv.-Nr.: hha-660 Jahr: 1758

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה המילדות מרת בילא בת ה״ה הר״ר דוד זצ״ל אשת הדיין דקהלתינו מוהר״ר יוסף פערשט זצ״ל נפטרה ונקברה יום א׳ יו״ד כסליו תק[י]״ט לפ״ק תנ[צ]ב״ה‏‎


 52. Inv.-Nr.: hha-2250 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ הזקן יחיאל מיכל אהרן בן כ״ה ישעי׳ סג״ל מגלוגה שמש דחבר׳ קדיש׳ דג״ח ודשלש קהיל׳ נפטר בש״ט יום ו׳ עש״ק ט״ו כסליו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: hha-2160 Jahr: 1758

  ‎‏פ״נ איש הישר המנוח כהר״ר שמואל בן ה״ה המנהיג כהר״ר וואלף האלי ז״ל נפטר ליל ש״ק ונקבר יום א׳ ך״ד כסליו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1758-1758  
 37221 80  
8. Lage 140 2
9. Schnaittach, Friedhof I 252 2
10. Schnaittach, Friedhof II 54 1
11. Sondershausen 187 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis