logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1700-1700  
1. Bingen 880 2
2. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 9
3. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 20
 1. Inv.-Nr.: hha-1489 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ אשה ילדה רכה וענוגה ולה כסא הוכן ׃ ישבה על משבר חבלה הפוכן ׃ זרעה הוציאה שרה עמה שכן ׃ כשרה במעשיה כעולי דוכן ׃ נעימה וצנועה מרת ריזכן ׃ בת האלוף מוהר״ר משה גומפריך ז״ל אשת האלוף כ׳ משה וורברג יצ״ו נפטרה ונקברה יום ו׳ עש״ק ך״ד טבת שנת ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-3328 Jahr: 1700

  ‎‏אבן קיר תזעק קומי לך ולכי ׃ לאשה אמרה לידוד אנכי ׃ עלה אלי ההר באי ברוכי ׃ רום שחק שוב למנוחיכי ׃ כי זקנת׳ ובאת [...] ה.לכי ׃ יש שכר לפעולת קלערכי בת כ׳ יוסף יוזפא סג״ל ז״ל אשת היקר כ׳ יוסף וואגני ז״ל נפטרה ונקברה יום ד׳ ז׳ שבט ת״ס ל״ק תנצב״ה ‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-1580 Jahr: 1700

  ‎‏פה צנועה בקבר חפור ׃ יסד ברית לא תפור ׃ פנימה עפרה עפור׃ והיא בת אמר שפור ׃ רחם יגעה קן צפור ׃ ה׳ מ׳ צפור בת כ׳ הירץ ז׳ אשת כ׳ לאזי יצ״ו נפטרה יום ש״ק ז׳ דפסח ונקברה יום א׳ ח׳ דפסח ת״ס ל״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-9218 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ אלוף מסובל יסורין רעים ונאמנים ׃ מלחמו נתן לדל מימיו מי נאמנים ׃ עסק בצרכי צבור ימים ושנים ׃ עמד בפרצות וגדר כסוגה בשושנים ׃ המנהיג כמר שמואל בר חיים פערשט ז״ל נפטר ונקבר יום ג׳ יום א׳ דר״ח אייר ת״ס ל״ק [תנ]צב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-1481 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ שה[לכה] לה בלא זמנה רוחה [שב כאשר] נת[נה] האמ[(ת)] אתה נקיה ב[(רה)] אין [לבעלה] ב[(... נה)] זכרו[נה?] במ[צות] חנ״ה ה״ה ה[צנועה] מ[רת? שרה?] בת האלוף ומנהי[ג] הר״ר אליה ווינר סג״[ל] אשת האלוף הר״ר גומפל סג״ל שנאבר נפטרה ונקב[רה] יום ד׳ ט׳ אייר ת״ס ל״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-1569 Jahr: 1700

  ‎‏יעלת חן ילדה המהוללה ׃ ורכה שנים בתולה ׃ הלכה לרגוע? מעון ׃ בתוך י״ב רוחה עלה ׃ האב לא נתנה לשלה? ׃ ה״ה חוה בת שמעון ׃ קנאר נפטרה ונקברה יום ו׳ ב׳ סיון ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-1570 Jahr: 1700

  ‎‏[ציון] זה לנער מחונך נהג דרך ׃ משורר וקסת סופר בירך ׃ הלכת תנא וקרא זרע ברך ׃ בשנים עשר שנה פנה דרך ׃ ש׳ זלמן ב״ה אלקנה ילד הרך ׃ נ׳ ונקבר יו׳ ד׳ ר״ח תמוז ת״ס ל״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-3143 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ איש זריז חכם ותנא ופליג ׃ עבד ה׳ כלי שרת ומזליג ׃ לתורה השכים והפליג ׃ יבא שלום ל[הרים] דליג ׃ ג[ש ערפל] ביתו [הבליג] ׃ האלוף החבר הר״ר זעליג ׃ בהאלוף הר״ר שמואל וורברג זצ״ל נפטר ונקבר יום ב׳ ך״ז סיון שנת ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-3172 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ עצמות יוסף דעת דבארצו הוד[א] ונאמן רוח ויודע סו[דא] ספר בקי ובחכמת מד[דידא] פריש וחסיד מחוה קי[דא] בתורת חסד גמל ידו הדא ׃ האלוף הר״ר יוסף היידא ׃ בן מוהר״ר שמואל היידא ׃ זצ״ל נפטר יום ה׳ ך״א תמוז ונקבר יום ו׳ ך״ב בו שנת ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-1571 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ בן משכיל במלאכתו מהיר ׃ אבתיו חמתם לא יעיר ׃ ישוב למקום אור בהיר ׃ רך בשנים בטוב צעיר ׃ בר זנוויל הבחור מאיר ׃ נפטר יום ש״ק ך״ט מנחם ונקבר יום ב׳ ר״ח אלול ת״ס ל׳ תנצב״ה ‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3171 Jahr: 1700

  ‎‏שבח וקו חמדה ׃ לאשה מטה כבודה פ״נ אשה גבירה היפה בנשים נאה בזה אלי ׃ אשר בעלה ידע שלום אהלי ׃ לעלם הלכה אמרה פה מחלי ׃ ילד אין לי [נ{ג}]ם זה רעה חלי ׃ בה׳ אשים מחסי ישלם פעלי ׃ זו היא הצנועה מרת האלי ׃ בת האלוף וקצין הר״ר זלמן ׃ עמריך אשת היקר כמר דוד ׃ כהן יצ״ו נפטרה ונקברה יום ב׳ ט״ו אלול ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-1475 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ עטרת בעלה מצא טוב באהלה ׃ יעל אשת חבר ה׳ נמשלה ׃ ליתד ופנת אבן יסלה ׃ הרה וילדה אתה עולה ׃ ה״ה הצנועה מרת בילה ׃ בת [..] נ[פ]תלי ה[י]רש ווינר אשת כ׳ פייבש יצ״ו נפטרה יום ה׳ ד׳ תשרי ונקברה יום ו׳ ה׳ בו תס״א ל״ק תנצב״ה ‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2519 Jahr: 1700

  ‎‏על זאת חרד לבי והיה עלי דוה ׃ וכאבן דומם בי נשתוה ׃ הפכה שמחה לאבל ועוה ׃ היא ילדה נחמדה חוה ׃ בת האלוף מוהר״ר נתן דיין ש׳ שנפטרה בת שתי שנים וחצי יום ב׳ ר״ח אב ונקברה בו ביום ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2521 Jahr: 1700

  ‎‏קום בתולת ישראל ממכה שבטה ׃ עץ הדעת שהיה חטה ׃ נער׳ בתולה נשמטה ׃ טהורה מראש המטה ׃ היא הילדה יענטה ׃ בת האלוף והקצין כ׳ אלי׳ פאלק יצ״ו נפטרה יו׳ ש״ק יו״ד מרחשון ונקברה יו׳ ב׳ י״ב בו שנת תס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-1572 Jahr: 1700

  ‎‏מצבת אבן לאשה הוצק חן שפתיה בצלה לנה ׃ נפת תטוף מראש אמנה ׃ הודה והדרה מהר פנה ׃ יחידה אין בן ממנה ׃ בשם טוב עלתה מלנה ׃ ה״ה הצנועה מרת חנה ׃ בת האלוף הר״ר דוד על נייאמרק ז״ל נפטרה ונקברה יום ג׳ י״ד מרחשון תס״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2520 Jahr: 1700

  ‎‏לילד מסכן קבר וגניזה ׃ רך בא לשדה אחוזה ׃ דין מרדכי בר משה ׃ כנקרא שפניור זה ׃ ישב לבית אבי חזה ׃ נפטר נקבר יו׳ קשה ׃ ביום ה׳ ך״א מרחשון תס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-1472 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ איש ישר אשר יום צרה חרב קרבא עבר ׃ צאת מלכים מלחמה גבר ׃ חבא ביתו בא שמע הבן׃ קרוב למקום זה נח סבר ׃ לדרגא קיוה והנה תבר ׃ כ׳ יצחק בר יעקב ראובן ׃ נפטר יו׳ ש״ק ך״ד חשון ונקב׳ יו׳ ב׳ ך״ו בו תס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-9205 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ בתולה יפה פרי תאר לא מעלה מעל ׃ עלמה דלא כרעה לבעל ׃ סתר לה תרומם תסלסל ׃ לילך מעון מדד בשעל ׃ נקיה תורד כדה ותעל ׃ ה״ה [בתולה טהו]רה פעסל ׃ בת האלוף ומנהיג הר״ר אלי׳ ווינר סג״ל נפטרה ליל ה׳ ונקברה יום ו׳ ח׳ כסליו ש׳ תס״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-1474 Jahr: 1700

  ‎‏פה האלכי זו נתעלמה ועלה משאול ברמה ׃ אל מקום אשר היה אהלה שמה ׃ לארץ נפלה שושנה בהדרה ׃ כל הכבוד ניטל ונשת[י.. מ] רה׃ יצאה מהדר [גאו]ונה ומחדרה [נעלמה] מעין כל חי ונסתרה ׃ האשה הצנו׳ מ׳ האלכין בת ר׳ אורי פייבש נפטרת ביום ד׳ ך׳ כסלו ת[ס״א לפ״ק] תנצב״ה א׳ [ס׳]‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-1480 Jahr: 1700

  ‎‏פ״נ מר ינוקא רמי דמי לדקלא ׃ [ע]לה כפרצודא דתותי קלא ׃ [נ]אה פרקו במדרשא לא חדל ׃ [ד]ין רביא? בין מחצדי חקלא לעת נתבקש ישיבה דלעלא ׃ הבחור חשוב כהר״[ר מע]נדל ׃ בן האלוף והמנה[יג] כה[ר]״ר אלי׳ ווינר סג״ל נפטר לי[ל] ג׳ ונקבר יום ד׳ ך׳ כסליו ש׳ תס״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


BestandGesamtzeitraum 1700-1700  
 37221 36  
4. Schnaittach, Friedhof I 252 2
5. Trier, An der Weidegasse 548 3

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis