logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1791-1791  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bayreuth 957 3
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
4. Boxmeer/Vierlingsbeek 81 1
5. Brilon-Madfeld 39 1
6. Detmold 265 1
7. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 10
8. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
9. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 3
10. Geilenkirchen 119 1
11. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 29
 1. Inv.-Nr.: hha-1678 Jahr: 1791

  ‎‏גם חסידה בשמים פה שוכבת הדרת הנשים אף גם עדים וצבי תפארתם גמלה חסד עם הרשים לזמנה היתה כתר מכתם בת פו״מ כהר״ר יוסף פופרט אשת כ״ה משה אפינהיי׳ הגובה באלטונא נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ך״ז טבת שנת כצפור נודדת מקנה תנצב״ה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-286 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ קילכה אשת כ׳ יעקב כהן נפטר׳ ונקבר׳ י״א שבט תקנ״א תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-1676 Jahr: 1791

  ‎‏והוא כהן לא״ע ויצא יצחק לשוח בשדה אנשי השכבים? וגם העברים ישאו קינה על נפש יקרים צדיק וחסיד מעשיו ישרים קים מצות קלים כחמורים ה״ה כ״ה אברהם איצק ב׳ פו״מ כ״ה זעליגמן כהן נפטר בש״ט ביו׳ א׳ ט׳ אדר ראשון ונקבר ביום ב׳ שנת לשמוע אנקת אסיר תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-663 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הילד רך בשנים ישיש בחכמה ה״ה כ׳ יואל בן כ״ה וואלף האלי נפטר ונקבר יום ה׳ ך׳ אדר ראשון תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-652 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילדה שעשועי׳ דאבי[ה] ואמה ורך בשנים וגדולה במעשי׳ מעשה ה׳ את? פללת? בכל יום בשחרית ובערבית אילת אהבים ויעלות חן לה? פראדל לאה ב׳ כ׳ זלמן ב״ר מאיר נפטר׳ ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ג א״ר אנק״ת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-52 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש טוב ישר וכשר ידו הי׳ פשוטה לדלים ירא חטא והלך משרים זן ולבש ערי׳וערום קנה שם טוב כאנשי׳ גדולים ה״ה כ׳ אייזק בר מאיר פרידריציע נפטר ש״ק א׳ דר״ח א״ר ונקבר ביו׳ א׳ ב׳ דר״ח תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-880 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מרת מחלה אשת כ׳ אייזק בן כ״ה חיים צעל נפטרת בליל א׳ של פסח ונקבר׳ ביום ג׳ א׳ של פסח תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-3003 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקינה מ׳ בילה א׳ כ׳ מאיר וואגנר נו״נ ביו׳ א׳ דחהמ״פ תק נ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2207 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקינה מ׳ חנה אשת כ׳ יוזפא העקשר נפטר׳ ונקבר׳ ל״ג בעומר תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-364 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ שרה הענדל בת מו״ה גרשון אשת כ״ה הירץ רינטל נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ד׳ סיון תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-10 Jahr: 1791

  ‎‏[...] עץ החיים [...]ר קסת הספר במתני׳ הזקן והישיש בן צ״ט שנה מושלם בכל מדות ומעלות כ״ה ישראל שרייבר ז״ל ירא אלקים נקי כפים ובר לבב כל חיי׳ ש(ס)ר מרע מושלם במדות סופר מהיר מ[{י}]מי עלומיו ראש הזקנים תפארת אנשים נחמד מיודעיו אהוב מעדתו מיום היותו עד יום כלות ימיו לך נא בארץ החיים אל המנוחה עם אבותיו נפטר ד׳ תמוז שנת ויקרבו ימי ישראל למות תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-102 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ ה״ה כהר״ר זאב יששכר וואלף בן הג״צ כהר״ר ליב פופרט שהי׳ נקרא ר׳ וואלף פופרט ז״ל נפט׳ יום ד׳ ח״י תמוז דהאי שתא תקנ״א ונקבר באותו יום תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-194 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש הולך תמים כל הימים ה״ה כ׳ יחיאל יעקב ב׳ גוה״ק ר׳ משה געטיגען נפטר ונקבר ך״א מנחם תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-11 Jahr: 1791

  ‎‏בשנת לספוד לשרה ולבכותה פ״ט מי לא יבכה ויתאונן על פינת הדריה יודעת רבונה לגמול טוב כל ימי חייה נשאה לבה בחכמה חכמת אשה במעשי׳ דל החזיקה ולאביון שלחה ידיה לעת מצוא זו האשה הטובה דרכיה שרה חדלה למלאות מספר ימיה אשת חיל היתה לבעלה שנותיה כהר״רי אל מן דל לא מנעה חסדותיה נתנה רעננות? למצות ושכר׳ תהי לבני׳ עיניה סגי נהורא לכפרת עוונותיה היא האשה אשר הוכיח ה׳ מנשים צדקניו׳ הצנועה והמושכלת א״ח מ׳ מינדל שרה בת המנהיג מו״ה זלמן ז״ל נס יגון ואנחה והלכ׳ למנוחה נפטר׳ ונקבר׳ ביום ך״ב מנחם תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-3194 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הילד רך בשנים זאב וואלף בר יעקב נוימבורג נפטר ביו׳ ה׳ ונקבר עש״ק ך״ו מנחם תקנ״א תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-3088 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ זוסמן ב׳ כ׳ יעקב דעסוא נפטר ליל ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ יב׳ אלול תקנ״א תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2151 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילד׳ שרה יסכה ב׳ כ׳ אייזק בהקדש נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ [א׳ י״ט אלו]ל תק [נ״א לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-574 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מר׳ אסתר בת כ׳ נתן יואל אשת כ׳ שלמה העקשר נפטרת ונקבר׳ ביום ה׳ א׳ ר״ה בשנת תקנ״ב לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-1150 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הילד בצלאל גרשון בן הג״צ כ״ה איצק ב״נ ליידעסדארף נולד ך״ח טבת תקמ״ח נו״נ ביום ג׳ י״ג תשרי תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Gerson Isaac Leidersdorf geb. d. 28t. Tebet 5548 gest. d. 13t. Tischri 5552


 20. Inv.-Nr.: hha-2220 Jahr: 1791

  ‎‏[...]ך ׃ על אבן זאת הילילו ת[...] עצמות איש יקר הטילו יום שב רוחו אל אל למצוא מנוח כל ריעיו בכו עליו עד אין כח כי רב פעלים היה גבר מצליח גם שרת למלכים שם לו הצמיח אב חונן אל ביתו איש טוב העין ישר לבני אדם מרמה בו אין לדל משען מרי נפש הרויח אוהביו אהב רעת שונאיו השכיח חנון זר לו אמון אזור מתנהו רק אדם כבד לא עושר רעהו ריע ׃ אם יודעין בכו עליך אל יום אחרון תשחק הרים קולך יום תאסוף אל מות מאשר זרעת יום תשבע מצדקות אשר ידעת זאת זכרון ה״ה כ׳ שמואל בן עקיבא נפטר ונקבר ביום א׳ הסכות שנת תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-964 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ דוד שמש נפטר ונקב׳ הושענה ר׳ תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-372 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ הינדה ב״כ אהרן אשת ר׳ בענדיט ה״ס נו״נ שמיני עצרת תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-165 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הב״ח ר׳ יעקב יואל ב׳ כ״ה מיכל היילבו׳ נפטר יו׳ ג׳ ונקבר יו׳ ד׳ ך״ח תשרי הלך במישר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-208 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ חיים ליב ב״ש נפט׳ ונקב׳ ד׳ חשון תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-1795 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ בלימכה בת פו״מ ר׳ אנשיל פאפנהיים אשת ר שמעון בן ר׳ פלק קנאר נפט׳ יו׳ ד׳ ונקבר ביו׳ ה׳ ך״ז מרחשון תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-1858 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ משה בן כ׳ מאיר רינטל נפטר יו׳ ד׳ כ״ו מרחשון ונקב׳ יו׳ ה׳ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-890 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אברהם בן הגובה כ״ה הירץ ז״ל שטערן נפטר ונקב׳ ר״ח כסליו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-9223 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילד׳ בילה בת כ׳ יואל אשכנז נפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ ער״ח כסלו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-2119 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילדה ריזכה ב׳ כ׳ טעבלי ליסיר נפטר׳ ונקבר׳ ח׳ כסליו תקנ״ב תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1791-1791  
 38414 58  
12. Illingen 273 1
13. Lage 140 1
14. Oerlinghausen 61 1
15. Rüthen 81 1
16. Wallerstein 1031 2

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis