logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1760-1760  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 1
2. Bingen 880 5
3. Blieskastel 251 1
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 5
5. Detmold 265 2
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 22
7. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
8. Haigerloch-Weildorf 19 1
9. Hamburg-Altona, Königstraße 6039 42
 1. Inv.-Nr.: hha-742 Jahr: 1760

  ‎‏תמרורים ואנחה תמר שינדל בכ״ה לירח טבת עלתה למנוחה בה נהפך השמחה לפ״ק תולדת ובת ר׳ יאקב ווימפ׳ סג״ל מאו׳ נעלה מחברת הישיש כ״ה נתן היילבוט איש סגולה רבות עשתה חיל ואין בה שכולה? שבחה מי יספר דגמיל תהלה ילדיה החזיקה למ״ט ותורה חמדה כלולה נעמו מעשה ורב כשרון פעלה דלים החזיקו ופזר לנפש אומללה למקום נורא וצרור חיי׳ תעלה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2279 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יחיאל מיכל משה בן כה״ר אברהם היילבו׳ נפטר ונקבר יום ד׳ ך״ז טבת תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2280 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ זלמן בן כ׳ ליב פערשט נפטר ונקבר יום א׳ ב׳ שבט תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-1146 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה דבריה בנחת ישבה בביתה ולא יצאה חוצה היקרה מ׳ גיטלה ת[מ]ר בת כ׳ זלמן לוי אשת כ׳ גרשון נפטרה ונקברה יום ג׳ י״א שבט תק״ך לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-628 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כ׳ יעקב זאב בן כהר״ר חיים מיץ רוטנבורק נפט׳ ונקב׳ יום א׳ ט״ו שבט (!) תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-2307 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ געלדכה רבקה בת כ׳ מאיר קאפינהגן אשת כ׳ אליעזר ליפמן ווינר נפטר׳ יום ב׳ י״ז שבט ונקברה ח״י בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-1724 Jahr: 1760

  ‎‏[פ״נ איש] [זקן ושבע ימים ה״ה] [פ״ו כהר]״ר אליקום [געטש]ליק בן הקדוש [כהר״ר י]הודא ליב כהן [נ]פטר ליל ש״ק ך״ב שבט ונקבר יו׳ א׳ ך״ג בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-3001 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר רך בשנים כ׳ אברהם בן כ׳ געטשליק גאלד־ ציהר נפטר ונקבר יום ה׳ ד׳ אדר תק״[ך] תנצב״[ה]‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-618 Jahr: 1760

  ‎‏[...] ...ן ה..היקר[(ה)...] [...] צנועה מ׳ גיטל בת [...] כ׳ ראובן בערלין אשת כ״ה שמואל רענר נפטרה בש״ט ונקברה יו׳ ג׳ מ״ב למב״י שנת עת הגאולה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2233 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ אשה היקרה מרת יענטה בת הר״ר משה אינבר אשת כ׳ פייבש וואגני נפטר׳ יו׳ ה׳ ך״ה אדר ונקבר׳ יו׳ ו׳ תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-351 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש זקן וש[בע] ימי׳ כ׳ יונה ב[ן כ׳] פייבש ב״י נפ[טר] ונקבר יו׳ ג׳ ג׳ ניסן תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-2281 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש זקן כהר״ר זלמן סרנאם בן כה״ר זיסקינד נפטר ונקבר יום ה׳ ך״ד ניסן תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-645 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כ׳ גרשון ב׳ הר״ר מענדיל הנובר כ״ץ נפטר ש״ק ונקבר יום א׳ ך״ז ניסן תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2283 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ הבחור פייבש בן כ׳ משה ב״פ העקשר נפטר ונקבר יום ב׳ ך״ח ניסן תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2300 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה והחסידה מ׳ ריזלה רחל בת כהר״ר משה פרישלענד׳ זצ׳ אשת הר״ר אברהם פ״פ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ א׳ דר״ח אייר תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2229 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ הזקן מתתי׳ בר משה אליעזר מנין חתן חיים גליקשטט נ[כ{פ}]טר ליל ש״ק ג׳ אייר ונקבר יום א׳ ד׳ הנ״ל תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2254 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ הירץ בר ישעי׳ רענר נפטר ונקב׳ יום א׳ י״א אייר תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2275 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ רבקה בת ר׳ משה אשת ר׳ אהרן מלמד מפ״פ דא״ד נפטר יום ג׳ י״ג אייר תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-2255 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ אהרן במקוה בן כ׳ מרדכי נפטר ונקבר יום א׳ ח״י אייר תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-552 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ אדיל בת כ׳ מאיר דילמה אשת כ׳ יוסף בר״ב חזן נפט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ך״ב אייר תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2187 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר ה״ה כהר״ר משה בן כ׳ שמואל זנוויל האן נפטר ליל ש״ק ך״ד אייר ונקבר יו׳ א׳ ך״ה בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-3162 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה יקרה מ׳ סערכה רבקה בת כ׳ אפרים העקשר אשת כ׳ איצק [הלברשט׳ נפטר׳] [ונקבר׳ יום ב׳ ך״ז] [אייר תק״ך לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-644 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ אפרים בן כהר״ר איצק גובה נפטר ונקבר יום ג׳ ה׳ סיון תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2156 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר ירא אלקים ואהב תורה ועשה צדקה בכל עת ה״ה כ׳ יהודה ליב יצחק בן כ׳ מאיר מהלברשטט נפטר ונקבר יום ה׳ י״ד סיון תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-493 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש הישר וזקן ה״ה כ׳ יצחק משה בן כ׳ פייבש ב״י העקשר נפטר ונקב׳ יום ב׳ ב׳ תמוז תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-2306 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה ילדה ויולדת צנועה וחסודה מר׳ פעגלכה בת כ״ה זנוויל ווינר אשת כ׳ משה לעלוב נפטר׳ יו׳ ד׳ ך״א תמוז ונקבר׳ ך״ב בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-550 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר רך בשנים כ׳ חיים יצחק בן כ׳ ליזר לוי נפטר יו׳ ג׳ ט״ז מנחם ונקבר י״ז בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-2188 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים ה״ה פ״ו כהר״ר מרדכי מאדיל בן כהר״ר גרשון סג״ל נפטר ונקבר יום ד׳ ב׳ דר״ח אלול תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-9240 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ רחל שרה בת כ׳ ליב נארדן אשת כ׳ חיים לוי נפטר׳ ונקברה יו׳ ב׳ י״ג אלול תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-491 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן ה״ה כ׳ נתן בן כהר״ר אהרן יוסף יהודא ליב מגנצא מינדן נפטר ש״ק ח״י אלול ונקבר י״ט בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-519 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנוע׳ מ׳ עגלה בת כ׳ איצק ברלין אשת כ׳ גרשון נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ך״ח אלול תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-551 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ ריזכה בת ר׳ משה אינבר אש׳ ר׳ ליב ליסר נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ י״ב תשרי תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-2524 Jahr: 1760

  ‎‏[בקריא]ת ארב[ע תמות שרה] [החג] נהפך לאבל וצ[רה] [קינה] ויללה בבי[ת ובחדרה] [פנה] זיוה הוד[ה והדרה] [רבות ב]נות עשו ח[יל בתורה] [והיא עלה לראש נזר תפארה] [ידיה שלחה לאביון תדירה] [אשת חיל לבעלה עטרה] [נפשה בצרור החיים יהי׳ צרורה] [נר תמיד לא יכבה המנורה] [כשרון מעשיה לא ישבת מהרה] [כמעט לא הניחה כמותה בדורה] היא [האשה החסודה המפוארה] הצנועה [המהוללה קרינכה שרה] בת פ״ו כהר״ר [אברהם קאסיל זצ״ל] אשת ר׳ פייבל[מן סג״ל מברונשוויג] שי׳ נפטרת ונק[בר׳ בשם טו׳ ושבקת] [ח״י] תשרי לפרט [קטן היא שרה] [נשמתה בגן עדן יאירה ולעת] [התחי׳ יחזור ליושנה העטרה ׃ אמן]‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-3647 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר תמים במעשי׳ רב פעלים איש אמונה מיגיע כפו נהנה ותורתו עיקר בכל עת ועונה טבוח טבח והכן זה וזה בידו מתקיי׳ ה״ה כה״ר מאזות אברהם שוחט בן כ״ה אביגדר שמש נפט׳ ש״ע ונק׳ ש״ת תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-2305 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט אשה צנועה מרת ריזכה רחל רבקה בת כ״ה קאשמן כהן אשת כ׳ ישעי׳ בן פ׳ ב״ה נפטרה ונקבר׳ יום ה׳ ער״ח חשון תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-417 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט האשה החשוב׳ מ׳ רחל דבורה בת כ״ה אברהם קרעמזיר אשת ר׳ שמעון ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ך״ה חשון בקבר דבורה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-1772 Jahr: 1760

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקינה הגונה ׃ עשתה] [תפלתה בכוונה ׃ ואהבה] [תורת ה׳ נאמנה ׃ מ׳ פראדכי] [בת הר״ר אהרן ז״ל אשת כ׳] [צדוק וויטמונ{נו}ד נפטר׳ ש״ק] [ער״ח כסליו ונקבר׳ יו׳ א׳] [ר״ח בו תקך]״א [לפ״ק] [תנ]צב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-389 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ זנוול בן כהר״ר משה גאשלר נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ט׳ חשון תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-646 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ אור תורה לאמצ׳ ולחזק׳ נגד המשמאיל׳? עליו שורה ׃ ווי להאי ש׳ופ׳רא דו׳ה׳? גרמא? עליו מאירה ׃ רב טו׳ עם צדיקי׳ יהי׳ לו דיר׳? יצו׳ ה׳ חסדו לתחי מהרה ׃ ה״ה המנהיג כ״ה אורי פייבש בן ה״ה המנהיג כ״ה אלי׳ שייאר סג״ל נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ך״ו כסליו תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-347 Jahr: 1760

  ‎‏[(פ״נ)] [(איש חסיד יגע בתורה)] [(לכ״ח שנה מה שלא)] [(יגע תלמיד וותיק)] [בק׳ שנ(ים מהור״ר נח)] [ב׳ הרב מה״ו שואל] [מפשעדבורז] זצ״ל [נפטר ונ]קב׳ יו׳ ד׳ [יו״ד] טבת תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-487 Jahr: 1760

  ‎‏פ״ט הבתולה אסתר בת הקצין כהר״ר מאיר טרויב נפטר׳ ונקברה יו׳ א׳ י״ד טבת תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-534 Jahr: 1760

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מאיר בן כ׳ משה נויאם נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ך״ד טבת תקך״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1760-1760  
 38384 89  
10. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße 108 1
11. Preußisch Oldendorf 59 1
12. Schnaittach, Friedhof I 252 3
13. Wallerstein 1031 4

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis