logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1759-1759  
1. Bingen 880 9
2. Bonn-Schwarzrheindorf 416 5
3. Brilon-Madfeld 39 1
4. Detmold 265 1
5. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 17
6. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 58
 1. Inv.-Nr.: hha-9509 Jahr: 1759

  ‎‏[...] אשת חיל מ׳ טייבכה רבקה בת ר׳ משה קאבלענץ אש׳ כ׳ הונא ווינר [...]‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-397 Jahr: 1759

  ‎‏פה רדומה אשה דיכי׳ ומעשי׳ נודע בשער בת רבי׳ מ׳ פראד אשת אפרתי כסאה מוטל בין גדולי הקציני׳ נדיבי עם כמ״ה ליפמן ב״ר יהודא ברלין ז״ל ואבי׳ הנגיד כמ״ה יוזפא דיסלדורף ז״ל ביתה הי׳ בית וועד לחכמים נפטרה ביו׳ ש״ק י״ד טבת ונקבר׳ יו׳ א׳ ט״ו בו והלך לפניך צדקך כבוד ה׳ יאספך לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2227 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש זקן תם וישר כ׳ איצק פינחס בן כ׳ יעקב יוסף רענר ז״ל נפטר יום ד׳ ך״ד שבט ונקבר יו׳ ה׳ ך״ה בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-459 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הבחור אברהם חיים בן כמ״ר נתן שפניור נפטר עש״ק ך״ז שבט ונק ׃ בר יו׳ א׳ ך״ט בו ש׳ תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-631 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה ילדה ויולדת הצנועה מ׳ פאגיל בת כ׳ יוסף ב״ג אשת כ׳ איצק ב״ש היילבו׳ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ב אדר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-3121 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה זקינה החשובה והצנועה היקרה מ׳ הינדלה בת הקדוש כ״ה אברהם מיץ אשת כ׳ געטשליק עלזוס נפטרה ונקברה שושן פורים תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-433 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ ב״ח כ׳ אברהם בן כהר״ר שמואל אופנהיים נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק טו״ב אדר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-1837 Jahr: 1759

  ‎‏לדוד משכיל דעבד עבודתו בכל כחו וכצבי רץ לג״ח וזה שבחו דבריו רכים מושל ברוחו הגובה וגבאי דח״ק דג״ח כהר״ר דוד אברהם בן הר״ר וואלף היילבוט נפטר מש״ק ונקבר יו׳ א׳ י״ט אדר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-554 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה יולדת מרת עדיל רבקה לאה בת כ״ה ליב שטטהגן א׳ כ׳ הירש פירד׳ נפטר׳ ונקב׳ ש״ק ג׳ ניסן תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-3127 Jahr: 1759

  ‎‏לפרט י*ע+ק+ב+ הלך לדרכו הטוב יללה עוררה קול ברמה בבכי על האי שופרא דבלע בעפרא קרא ושנה וחיבר ספרי׳ שמן קיק במת יחיד בחריפו׳ ושכלות הלב ה״ה האלוף הראש והקצין גובה הקהילה התורני כמהור׳ יאקב בן האלוף הקצין פו׳ כהר״ר בער קליף נפטר ונקבר יום ה׳ ביום השמיני לחודש ניסן תנצב״ה עם שצו״ח עולם‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-619 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש הישר ה״ה היקר כ׳ שמואל בן כ׳ משה ווארבורג נפטר ונקבר יום ד׳ שביעי של פסח תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-601 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה יולדת הצנועה מ׳ הנה לאה בת כ׳ איצק וויין שע׳ אשת כ׳ הירש גובה נפט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ח׳ דפסח תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-3113 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ חוה בת כ״ה משה אשת פאלק פרידריצ׳ נפטרה ונקבר׳ א״ח של פסח תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-1674 Jahr: 1759

  ‎‏[פ״נ בעל המחבר ספר] [לוית חן] [ענקים לגרגרת] [אדני פז] עוללו[ת אפ]רים דיין מורה זקן ונשוא פנים בעמו ׃ קיים זאת התורה אדם כי ימות באהל ׃ ה״ה המפורסם מוהר״ר אפרים בן החכם הכולל מוהר״ר שמואל זנוויל העקשר זצ״ל לה״ה ׃ נפטר ונקבר ביום ב׳ ך״ו ניסן תקי״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2191 Jahr: 1759

  ‎‏טמונת הזקן כהר״ר שמעון הנקרא ר׳ שמעון פרעגר בן מהור״ר יוסף סג״ל נפטר ונקבר ביום ה׳ ער״ח אייר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-3112 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה זקינה היקרה מ׳ פריידכה בת הר״ר קלמן אשת כ׳ געטשלעק ג״צ נפטרה יו׳ ש״ק ב׳ דר״ח אייר ונקבר׳ יו׳ א׳ ב׳ בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3123 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה פרי ידי[׳] כהליכתה תנו לה פרי מעש׳ האשה חשוב׳ והגונ׳ מ׳ פריידכה רבקה בת פ״ו כ״ה שמרי׳ זלמן כהן ז״ל אשת המנו׳ כ״ה שמשן הנובר ז״ל מאמשטרדם נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ג׳ אייר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-490 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש ישר ורך בשני׳ וקבע עתים לתורה מו״מ באמונה כ״ה בער בן מהור״ר שמואל היילבוט נפטר ונקבר יום ה׳ ו׳ אייר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-599 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ מיימלה בת כ״ה דוד שמש א׳ כ״ה שמואל ה״ש נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ו׳ ז׳ אייר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-3117 Jahr: 1759

  ‎‏ציון הלז אשר אני ראה בא מבית דוד ידי׳ פרשה לעניי׳ וג״ח עסקה מלאכת׳ באמונ׳ נטרה לגברה ולבני׳ עד דאתי מבי כנישתא הצנועה וחסודה מ׳ טריינדל רבקה בת כ״ה דוד הילסום אשת כ״ה ליב בר״מ נפטר׳ עש״ק ד״י אייר תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2164 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הב״ח רך בשנים כהר״ר שמואל זנוויל בן כ׳ יואל הלברשט׳ נפטר י׳ ש״ק ט״ו אייר ונקבר יו׳ א׳ תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-632 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הבחור נחמד ונעים וטוב כ׳ יחיאל בן כ׳ אליעזר ליפמן בר״מ ווינר ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ו׳ א׳ דשבועות תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-564 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הילד יעקב משה בר חיים גליקשטט נפט׳ יו׳ ב׳ דשבועות ונקבר א״ח תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-638 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הב״ח יוסף ב״ה אברהם היילבוט נפטר ונקבר יום ה׳ י״ט סיון תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-2240 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הב״ח נחמד ונעים כ׳ אהרן בן כהר״ר שמעון רופא נפטר ש״ק ך״ח סיון ונקבר יום א׳ ך״ט בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-2257 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש ישר רך בשנים חכם ונבון כ׳ מאיר יוסף בן כהר״ר ישראל קוברין כ״ץ נפטר ונקבר ב׳ [ד]ר״ח תמוז תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-2264 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ התורני הר״ר יעקב שמואל זנוויל בן הדיין מוהר״ר אפרים העקשר זצללה״ה נפטר ונקבר ביום ד׳ ב׳ תמוז תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-2290 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יאקב ב׳ יצחק בן כ׳ פייבלמן הייל בוט נפטר יו׳ ש״ק י״ב תמוז ונקבר יו׳ א׳ י״ג בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-2285 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מענקי בן כ׳ שמואל כ״ץ נפטר ונקבר יום א׳ י״ג תמוז תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-396 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה מ׳ פרומט בת כ׳ מיכל אשת כ׳ ליב האלנדר נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ י״ז תמוז תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-1876 Jahr: 1759

  ‎‏[ש]ושן איומ׳ יצאה לעמק[ים] [ר]צ[ו]ים היו מעשי׳ לה׳ ולעול[מים] [יד]עה להשיב לב שבו׳ ועול[..?] [זר?]עה לצדקה וכבדלג׳ חס[די׳] [כפ]ה פירשה לעניי׳ ואב[יוני׳] [הי]א היתה אם לכל [ה?]קימ[י׳?] [הזק]ינה [ה]צנועה וחסי[דה] [...]ה הקצינ׳ מ׳ [ר]יזכ[ה] [רבקה] אשת הקצין פ״ו [הר״ר?] [איצק?] [רינ]טל זצ״ל נפטר[ה] [ך״ז] [תמוז] [תק] י״ט [לפ״ק] [תנ]צב[״ה]‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-3108 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש הישר ה״ה כהר״ר נפתלי הירץ ישראל בן פ״ו כהר״ר איצק רינטל נפטר ונקבר יום ה׳ ב׳ אב תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-1400 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט הבתולה כלה נאה וחסודה מ׳ פיילכה שרה רבקה בת כ״ה ליב רינטל נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ ז׳ אב תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-2179 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה היקרה וישרה הצנועה והחסודה מרת שרה הנה בת כהר״ר ליב מינדן מגענצא אשת כ׳ שלמה ליבקא נפטרה ונקברה יום ה׳ ט׳ באב תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-492 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט האשה ילדה ויולדת הצנועה מ׳ מרים שרה בת כ״ה אברהם טליאנר אשת כ׳ אברלי ב״ש נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ ד״י מנחם תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-2230 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הב״ח יניק וחכים למד ושונה ועסק באמונה ה״ה מרדכי ב״ר זלמן שייאר ס״ג נפט׳ יש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ י״ט אלול תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-2224 Jahr: 1759

  ‎‏באפו בת ציון יעיב ׃ באוי לירח אב במותה גדול כאב לפ״ק פ״ט שרה בלהה בלהות ויגון אמצא רב כשרון פעלה נודע לכל איש החזיקה ידי כושלי׳ וגמלה רב טובת בת ה״ה כהר״ר חיים צעל יקר מפז לקוח׳ לאשה ל״כ זעליג נבון במדע היא צדקית במעשה מבלי מעל הרכה בשני׳ הלכה בלי זרע ועדירי בצרור החיים מקום עדן המון חוגג תהי צרור׳ ותנצל מחרן ומני דין‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-365 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט ילדה פרייזכה בת כהר״ר יואל בן נתן ב״ה ב״י נפטר׳ ונקברה יו׳ ב׳ ך׳ מנחם תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-2196 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה יולדת עקרת הבית הצנועה מ׳ תמר דייכה בת מהור׳ ירמי׳ אשת כ׳ פייבש גראדוואל נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ך׳ מנחם תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-3122 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אישה רכה וענוגה הצנועה מ׳ אסתר מלכה שרה בת יעקב הג אשת כ׳ בענדיט הג נפטרה ונקבר׳ יום ד׳ ך״ב מנחם תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-444 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה הזקינה מרת שרה לאה בת המנוח מהור״ר איצק פוזנר כ״ץ אשת כ׳ משה היילבט נפטרה יום ד׳ ו׳ אלול ונקברה יו׳ ה׳ ז׳ בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-1458 Jahr: 1759

  ‎‏[פ״ט] [אשה ילדה ויולדת] [מרת בילה רבקה] [בת כ׳ יוזפא העקשר] [אשת כ׳ שמשון ב״י] [הלברשטט נפטר׳] ונקבר׳ יו׳ ד׳ ו׳ אלול תקי״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-536 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה יולדת הצנועה היקרה מ׳ בילא צפורה בת כהר״ר חיים כ״ץ אשת כ׳ שמשון הנ1ובר נפטרה ונקברה יום ה׳ י״ד אלול תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: hha-2291 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט האשה היולדת פעסכי בת כ׳ ליפמן פרעגר אשת כמר ליב ב׳ הר״ר יוזל נפטרה יום ו׳ עש״ק ט״ו אלול ונקברה בו בשנת תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: hha-462 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש זקן בן פ״ח שני׳ ובספר תהלים יהגה יומם ולילה כ׳ הירץ אברהם יוסף בן כ׳ לאזי קערבר נפטר ונקבר יו׳ א׳ י״ז אלול תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: hha-464 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הבחור החתן הנחמד כ׳ אברהם בן כהר״ר בער מקאפינהגן נפטר ש״ק כ״ג אלול ונקבר יום א׳ בו תקי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 47. Inv.-Nr.: hha-553 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מרדכי בר משה מקאבלענס ח׳ יאקב עמדין נפטר ש״ק ש״ע ונקבר יו׳ א׳ ש״ת תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: hha-1673 Jahr: 1759

  ‎‏פה קבורת האיש הזקן ונשוא פנים מרי דכיא ה״ה האלוף הקצין פ״ו כהר״ר מרדכי בן מהור״ר זנוויל העקשר זצ״ל נפטר יום ב׳ א״ח דסוכת ונקבר למחרתו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: hha-3115 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה יקרה וישרה מ׳ היצל בת המנהיג כ׳ ראובן ווארבורג אשת פ״ו כ׳ חיים האר בורג נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ב׳ חשון תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: hha-3642 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט שרלה בת הקצין ה׳ מרדכי שייאר סג״ל אשת כ׳ יוזפא בן הירץ בר לאזי נפטר׳ בליל ונקברת ביום ד׳ ג׳ מרחש׳ בשנת תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 51. Inv.-Nr.: hha-385 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אהרן ב״ה בער א״ש נפטר ביום ש״ק ונקבר יום א׳ י״ד מרחשון תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 52. Inv.-Nr.: hha-484 Jahr: 1759

  ‎‏[...] הדיין [...] לונדן אשת כ׳ אברהם ב״ח נפט׳ ש״ק ך״א חשון ונקב׳ ך״ב בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: hha-2226 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הישרה מ׳ נעכמה בת מהור״ר יונה דיין ז״ל אשת כ״ה יאקב סופר ז״ל נפטרה יום א׳ ך״ח חשון ונקבר׳ ך״ט בו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 54. Inv.-Nr.: hha-630 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ ובתורתו יהגה יומם ולילה כ״ה מאיר בן כ״ה יוסף נפטר ונקבר יום ה׳ ט׳ כסליו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 55. Inv.-Nr.: hha-2346 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ אי״א האלוף [ר׳ אלי׳] ב׳ הרבני [הדיי׳ מה״ו] בענד[יט ר׳ מנש] ז״ל [נפטר ונקבר] [יו׳ ה׳ ך״ג כסליו] [תק״ך לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 56. Inv.-Nr.: hha-1155 Jahr: 1759

  ‎‏פ״נ איש הישר ה״ה כ׳ זנוויל בן כהר״ר אברהם ב״ז העקשר נפטר ונקבר יום א׳ ך״ו כסליו תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 57. Inv.-Nr.: hha-3124 Jahr: 1759

  ‎‏[...] נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ער״ח טבת תק״ך לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 58. Inv.-Nr.: hha-3120 Jahr: 1759

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ הענדל שרה בת כ׳ אליעזר ליפמן ווינר א׳ כ׳ שמואל פריד בורג נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ז׳ טבת תק״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1759-1759  
 38376 103  
7. Nove Sedliste (Neu Zedlich) 37 1
8. Oberhausen-Holten 44 1
9. Rüthen 81 1
10. Schmalkalden 159 1
11. Wallerstein 1031 8

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis