logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1727-1727  
1. Bingen 880 1
2. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
3. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 14
4. Hamburg-Altona, Königstraße 6039 37
 1. Inv.-Nr.: hha-2876 Jahr: 1727

  ‎‏מצבת קבורת האשה היקר׳ והצנועה מ׳ הדס בת כ״ה שמעון אש׳ הדיין המצויין מהו׳ שלמה פ״פ שפירא היא נכד הרב המופלג המקובל מהו׳ שמואל מוכסן מק״ק מינסק בליטא הלכה לעולמ׳ יו׳ ד׳ ונקבר׳ יום ה׳ ך״ב שבט תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2860 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה היא היקרה וישרה והצנועה מר׳ לאה בת כ׳ יוסף ז״ל אש׳ כ׳ אייזק ב״מ נפטר׳ עש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ה שבט תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2948 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ הבחור נחמד כ׳ ליב בן כ׳ ראובן אושטרוט נפטר ונקבר יו׳ ב׳ י״א אדר תפ״ז ל״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2995 Jahr: 1727

  ‎‏[פ״ט] [בתולה] [נאה וחסודה ה״ה] [הצנועה מרת] [סערלא בת הר״ר] [ליב בוטנם נפטר׳] ונקבר׳ יו׳ ג׳ ט״ו אייר תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2997 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש אשר הלך בתומו ודובר טוב לעמו ומוקיר רבנן לפי טעמו ה״ה כ׳ ישראל זיסל בן כהר״ר שלמה ז״ל נפטר ונקבר יום ב׳ ב׳ ניסן תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-3601 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט בתולה נאה ומעשיה נעימה רכה וענוגה יפה ברה הבתולה מר׳ אסתר בת כ׳ יאקב קיטן נפטר׳ ונקבר׳ יום ד׳ ך״ו אדר תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-3008 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה היא היקרה וישרה הצנועה מר׳ רבקה לאה יוטא בת כ׳ מרדכי פ״ו בהילדז היים אשת כ׳ זלמן נפטר׳ יו׳ ה׳ ך״ז אדר ונקבר׳ יו׳ ו[׳] ך״ח בו תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-2996 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש כשר וישר ׃ דרכיו דרכי מאושר במצות ה׳ נתישר ׃ ה״ה היקר כ׳ אורי פייבש ז״ל בן האלוף כ׳ יאקב ב׳ יואל יצ״ו נפטר ביו׳ ג׳ ונקבר ביו׳ ד׳ דחול המועד פסח ח״י ניסן תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2875 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ הבחור נעים [ישרא]ל נת[ן בר משה] [פאלק נפטר ונקבר] [יום ד׳ ך״ה ניסן תפ״ז] [לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-1190 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט וצפונה אשה חשובה והגונה נאה במעשיה עד יום מותה ה׳ הזקנה מ׳ רבקה בת פ״ו כ׳ יודא ליב ז״ל שטאדין אש׳ הר״ר שמואל סג״ל בון נפט׳ יו׳ א׳ ער״ח אייר ונקבר׳ יו׳ ב׳ בו תפ״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-2993 Jahr: 1727

  ‎‏אב[ן] דוי ובכי ל[ע]למה וילדה׃ יצאה לעול[מ]ה בלא ולדה ירחק מנחם אביה ולבו דוה כי כלה משוש בעלה על ידה הלכ׳ ביושר בכשר שלח׳ ידה הצנועה מ׳ [דיי]כה בת הקצי׳ כ׳ ראוב[ן פער]שט אשת כ׳ בער אפנ[ה]יים נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ דשבועות תפ״ז ל״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-5886 Jahr: 1727

  ‎‏[פ״נ] [הבחור משה] [פנחס בן כ׳ יעקב] [יהודא ז״ל נפטר] [ונקבר יום ד׳ ר״ח] [סיון תפ״ז לפ״ק] תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2855 Jahr: 1727

  ‎‏[פ״נ] [הבחור] [הנחמ]ד ו[נעים כ׳] [י]עקב ארי׳ יה[ודא] ליב בן כ׳ שמערל כ״ץ נפטר ונקבר ביום ה׳ ב׳ סיון תפ״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2857 Jahr: 1727

  ‎‏[פ״נ] [הבחור כמ״ר] [אברהם ב׳ הר״ר] [איצק בר״ל ז״ל] [נפטר ליל ה׳ ונ] [קבר יו׳ ו׳ עש״ק] [ג׳ סיון תפ״ז] ל׳ תנצב״ה ‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2988 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש אשר הי׳ הולך באמונה׃ ובידו היתה מאכלת שנונה׃ ה״ה שוחט דמתא כ׳ גומפיל ב׳ הר״ר אביגדור שמש ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ר״ח תמוז תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2976 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט וצפונה האשה חשובה ו והגונה רכה בשניה מר׳ טעלצכן בת כ׳ שמואל שמש אש׳ הר״ר יהושע בר״ש אובן נפטרה ונקבר׳ יום ד׳ ו׳ תמוז תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2874 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ איצק בן כמ״ר פייבש פאן נפטר יום ה׳ י״ג מנחם ונקבר יו׳ ו׳ י״ד בו תפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2858 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב רך וטוב בשנים ׃ עד בן שבע עשרה שנה הי׳ אהוב וחביב ונעים ותואר פנים ׃ ושלש אלה קבע תורה ודרך ארץ ובוש׳ פנים כ׳ יעקב בן כ׳ גומפיל פלויט נפט׳ ונקב׳ עש״ק ה׳ אלול תפ״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-2992 Jahr: 1727

  ‎‏אבן דומם לנצח ׃ לאשה נאה וצח ביתה הית׳ פתוח לרווחה יען עתה כול[ו יגון ו]אנחה לאביון ידי׳ של[חה] משאת וא[רוחה] הן עת[ה פתאום פרח]ה רוחה ה״ה [מ׳ בילה בת ה]נדיב מפו[רסי׳ כ״ה יודא] איספרוק אש[׳ ה׳ כ׳ ראובן פ]ערשט נפט׳[(ונק)ב׳ יו׳ א׳ א״(ך)] אלול תפ״[(ז)] לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-2083 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כ׳ יוסף בן כ׳ שמואל שמש נפטר ונקב׳ ערב ראש השנה תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2982 Jahr: 1727

  ‎‏[קינה ... על אשת נעורים] [...] [..מ. אשר..ת..] [... ט...] [... ממ...] [...] [...] ... ... נפט.. עש״ק י״א תשרי ונקבר׳ יום ... ת... לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-409 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ ילד ליב בן כמ״ר יוסף ב״א וואגני נפטר יום כפור ונקבר יו׳ ו׳ י״א תשרי תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-2984 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש ישר וצדיק סבל פגעים רבים ׃ בכל זאת עטור לאל׳ בשגובים ה׳ התורני כהר״ר יוסף ב״ר [מע]נדל ב״ש ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ שמחת תור׳ תפ״ח ל״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-603 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט ילדה שפרה קרינדל בת כהר״ר זעליג הלב״ש נפט׳ ליל א׳ דסוכת ונקבר׳ בו ביו׳ תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-2975 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט אשה הזקנה הצנוע׳ מר׳ שרלה בת כ׳ משה חיים אשת רפאל הג נפטרה ונקברה יום ה׳ א׳ דר״ח חשון תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-2088 Jahr: 1727

  ‎‏[פ]״ט אשה חשוב[ה ב]שנים רכה כל ימיה ש[בתו]ת בכל כחה וימים טובים ביותר מכבדה פיתה לעוברי דרכים נתנה ובאהבתה תשגה תמידה לתורה וללומדיה לקרבה ולצורבא הרבנן למוקדה ה׳ היקרה מ׳ חנה בת המנהי׳ כ׳ יששכר כ״ץ [ז]״ל אשת ה״ה כהר״ר ליזר מיץ נפטר׳ יש״ק י״א חשון ונקבר׳ למחרתו תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-2937 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ב איש ישר וכשר ידו פתוח לצדקה ואוהב לת״ח ה״ה הנעלה כ׳ איצק בן פ״ו כמוהר״ר [(מ)]שה ר׳ ליבש זצ״ל מת אור ליו׳ א׳ י״א חשון תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-2916 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט האשה חשובה והגונה הצנועה מרת פעסכה בת פ״ו כ׳ זעקיל ווינר ז״ל אש׳ כ׳ יעקב יהודא ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ י״ב חשון תפ״ח ל״ק׳ תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-2859 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים ה״ה הישיש כ׳ אליקום געטשלעק בן כ׳ יאקב עלזוס נפטר ליל ש״ק ט״ז חשון ונקבר יום א׳ י״ז בו תפ״ח ל׳ תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-2915 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט רבות בנו׳ עשו חיל והי׳ עלתה על כלנה ׃ ידי׳ שלחה בכישו׳ כמותה אשת חיל מי ימצאנה זקנה זו קנתה חכמה ובינה ׃ כמותה ירבו בישראל כהנ׳ וכהנה הדרת פני׳ וזיוה פנה נאבדה שושנ׳׃ ה׳ הגבירה והחסידה מ׳ לאה ריזכה בת פ״ו ר׳ משה אברה׳ הלוי ז״ל קאסיל אש׳ פ״ו שתדלן מדינה התורני כ״ה נפתלי הירץ רינטל ז״ל נפטרה ונקבר׳ יום ד׳ ך״ח חשון תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-2914 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט אשה חשוב׳ והגונה זקינה תפילתה ביראה כחנה דבריה בנחת לא המירנ׳ הצנועה מר׳ מעלה בת כ׳ נתן לוי ז״ל אשת כה״ר מרדכי ווינר ז״ל נפט׳ אור ליום ג׳ ונקבר׳ יום ג׳ י״ב כסליו תפ״ח ל״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-2901 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש יש[ר וכשר] הלך בת[מים וביושר] כ׳ איכל ב[ן כ׳ בנעט] כ״ץ נפט׳ ל[יל ש״ק ב׳] כסליו ונק[ב׳ יו׳ א׳ ג׳] בו תפ״ח [לפ״ק] תנצ[ב״ה] ‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-2925 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ לאה בת כ׳ יאקב ז״ל אש׳ ישעי׳ בר״מ נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ ה׳ כסליו תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-3637 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה היקרה וישרה מרת שפרינץ בת כ׳ איצק מארים אשת כהר״ר זיסקינד נפטר׳ ונקברה יום ד׳ י״ט כסליו תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-2177 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הצנועה וחסידה מ׳ ריזכה בת כמ׳ זעליגמן אש׳ כ׳ אברהם גלאזר נפט׳ ונקב׳ יום ב׳ ט׳ טבת תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-2087 Jahr: 1727

  ‎‏פ״ט אשה ידידה חביבה מכל אבני סגולה ׃ אהובה למטה ונחמדת למעל׳ כפיה פרשה לאביוני׳ סגול׳ טהורה מזוקקת כמנורת זהב כלה ׃ הצנועה מרת יאכט בת הק[צין] הר״ר י[ה]ודא לימא עמרי[ך] אש׳ הקצין כ׳ מ[ן] קליף נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה יא׳ טבת תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-3025 Jahr: 1727

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים הלך בדרך תמים ה״ה כ׳ שמעריל בן מהו ר״ר יצחק הכהן ז״ל נפטר ונקבר יום ה׳ י״ד כסליו תפ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1727-1727  
 38384 57  
5. Herford 262 1
6. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof 33 1
7. Wallerstein 1031 2

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis