logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1724-1724  
1. Bingen 880 1
2. Drmoul (Dürrmaul) 12 1
3. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 10
4. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
5. Hamburg-Altona, Königstraße 6039 22
 1. Inv.-Nr.: hha-2953 Jahr: 1724

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה מרת גוטכא בת נתן א[שת כ׳ י]שעי׳ הן נפטר׳ במוצאי ש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ט שבט פדת ל׳ תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-3051 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ טמון ב[אש ל]אוריית׳ יקר׳ [יקרו׳](!) [ו]קפאו׳ אור המאי[ר] [נ]חשב הוא מששת [י]מי בראשית רבי׳ שתול ימ׳ כתנאי תני ומתני ל[י]ת לי׳ שיע[ור]׳ הרב המאור [ה]גד[ו]ל מוהר׳ מאיר ב[״]ח אברהם ז״ל שהי׳ אב״ד ור״מ דק״ק קוה״מ נ׳ ביו׳ ה׳ ונ׳ ביו׳ ו׳ יוד שבט תפ״ד ל׳ תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-3047 Jahr: 1724

  ‎‏פ״ט אשה פעולה עשת׳ בילדות׳ זהיר(!) במצות ה׳ כל יומה ׃ מר׳ פרומט בת יעקב ברכון ז״ל אש׳ גרשון ווילנגזהויזן נפט׳ יו׳ ש״ק ונק׳ יו׳ א׳ ג׳ אדר תפ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2919 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ חתן נחמ׳ ונעי׳ כארזי עלימים׃ הלך בצדקת׳ בזריז׳ ולא בעצלתי׳ בג״ע הית׳ חופתו א״ש יולדתו והורתו ה״ה החתן שמואל בן כ׳ ליפמן ז״ל נפט׳ ביו׳ א׳ ונקבר ביו׳ ב׳ ד׳ אדר תפ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2952 Jahr: 1724

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה והישישה ׃ מיגיע כפה נהנת כל ימיה ׃ ה״ה מרת בילא בת כ׳ איצק א׳ כ׳ זלמן מהילדסום נפטר׳ ונקברה בפורים פדת ל״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-3046 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ מהור״ר ארי׳ ליב בן מהו׳ קלונימוס ז״ל מק״ק אפט נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ך״א אדר תפ״ד ל״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-3053 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ הלך בתמי׳ עסק במצו׳ וג״ח לילו׳ וימי׳ עמד ׃ בצדקתו עד יציאת נשמתו ׃ משאו ומתנו באמונ׳ ה״ה כ׳ יוסף בהר״ר יצחק ה״ב ז״ל נפטר ביו׳ ב׳ א״ה (!) וגקבכ׳(!) ביו׳ ג׳ כ״ו אדר פדת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-3055 Jahr: 1724

  ‎‏בזאת יבא אהרן׃ קדם [מ?]רן׃ דעבד עובדא דאהרן׃ בשלו׳ ו(מ)ישור הלך ובכשר[ו]ן׃ צדקתו לפניו ילך לזכרון׃ ה״ה האלוף כ׳ אהרן בר פנחס זעליגמן סג״ל נפטר ונקבר ביום ג׳ ך״ו אדר פד״ת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2963 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ איש הישר ה״ה כ׳ מאיר בן כ׳ ליפמן קנאר ז״ל נפטר ונקבר יום ו׳ ך״ח ניסן תפ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2964 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ איש חי׳ עוסק בציבור באמונה ׃ בזה לקח המאכלת שנונ׳ ׃ ירא אלהי׳ ומצו׳ ה׳ עשה כדינ׳ ׃ גם דבר רבנן שמע ולא המנוע ׃ דעתו עשה פשר בדינ׳ ׃ ובקולו לפני ה׳ היה מרננה ׃ ראה זה לעמת זה עשה בתבונ׳ ׃ ה״ה הר״ר אביגדור שמש נאמן ושוחט דמתא ב׳ פו״מ מהר״ר אברהם מרדכי גומפיל זצ״ל נפט׳ ביו׳ ד׳ י׳ אייר ונק׳ יו׳ ה׳ י״א בו פדת ל׳ תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-2989 Jahr: 1724

  ‎‏פ״ט האשה היקרה וישרה הצנועה מר׳ שרה געלה בת הר״ר יוזל שמש בוונזבעק אש׳ כ׳ זלמן ב״א וואגני נפטרה ונקברה יו׳ ו׳ ל״ג בעומר תפ״ז ל״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-2957 Jahr: 1724

  ‎‏[פ״ט] [אשה] [צנועה ורכה בשניה] [עשתה מב״ה מעונה] [ידה לעניי׳ לתת מתנה] [זהירה במצות חנ״ה] [היא היקרה מ׳ סערכן] [בת כ׳ פייבש ב״י אש׳] מיכ[ל מ״ה נפט׳ מש״ק] ונקב׳ יום [א׳ י״ד אייר] תפ״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-3056 Jahr: 1724

  ‎‏ויזרע יצחק בארץ ההיא מאה שיעורים׃ צולנה אוזן כל שמעו ו ועמדו שערי׳ כמסמרים׃ חטפו שלוחא דמתבעי לברייתא בנמהרים׃ קינה על שפים נהי ותמרורי׳ על גבר בגוברין עסק בתור׳ ובגמילות חסדי׳ הוי כי בא שמשו בצהרו׳ ה״ה המנהיג הר״ר יצחק בהר״ר יהוד׳ ליב ז״ל ריינבך שהלך לעולמו בש״ט ביו׳ ד׳ טוב אייר פד״ת ל׳ ונקב׳ ביו׳ ה׳ ושחל״[ת{ח}]׃ תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3042 Jahr: 1724

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה מרת מרים בת מרדכי בר יהושע ז״ל אשת כמר ליפמן בהר״ר מאיר ש״ץ מק״ק פ״פ דמיין נפטר׳ ביו׳ ב׳ ער״ח סיון ונקבר׳ ביו׳ ג׳ ר״ח סיון פד״ת ל׳ תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2081 Jahr: 1724

  ‎‏קינה גם שבר ופרך ׃ על האי בחור הרך ׃ בדרך הישר הלך ה״ה הבחור הנחמד כ׳ מאיר בן פייבש פרדאניר נפט׳ ונקב׳ יו׳ ו׳ עש״ק ד׳ סיון תפ״ד ל׳ תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-2893 Jahr: 1724

  ‎‏[פה] [ספונה וטמונה ׃ בתולה] [נאמנה ׃ שבחה מי מנה] [רכה בשני׳ ה״ה הבתולה] מ׳ ברענדיל בת כ׳ יהודא ליב ב״ר מר״נ שהלכה דרך כל הארץ ושבק׳ לנו חיים ׃ יום ד׳ למ׳ סיון ונק׳ בו תפ״ד ל״ק תנצב״ה ע״נ אי״ו שרר״ו בג״ע‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3602 Jahr: 1724

  ‎‏פה חבוי׳ וספונה בארץ ׃ ונשמתה בשמי ערץ׃ הבתולה שאננה וחרוץ ׃ יפה במעש[יה ובמצות] ה׳ ת[רוץ ׃] ה״ה הבתולה [מר׳ רבקה] חוה בת כ׳ י[הודאליב בן] כ׳ מר״נ ש[הלכ׳ לעולמ׳ בלי׳] ו׳ [ב׳ תמוז ונקבר׳ יו׳ ו׳ עש״ק] ב׳ בו [תפ״ד לפ״ק תנצב״ה] ע״נ אי״ו [שרר״ו בג״ע]‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-3041 Jahr: 1724

  ‎‏פ״ט אשה רארי(!) לספר שבחה עטרת לבעל׳ ובית׳ בטוחה [ד?]ה לילה ויומם לאנחה ה״ה מרת שרה בת המנהי׳ כהר״ר נפתלי הירץ אש׳ כ׳ יאקב קיטן נפטר׳ ליל ש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ד׳ תמוז תפ״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-3039 Jahr: 1724

  ‎‏פה באמת טמונה ׃ אשה הגונה ׃ בחכמ׳ ותבונה ׃ הלכ׳ בדרך נכונה׃ וכל מעשיה באמונ׳ קשתה לידת׳ בעת ועונ׳ והמליט׳ זכר מת בן אונ׳ והיא הלכ׳ לצור׳ וקונה ביו׳ ב׳ ד׳ אב תפ״ד ל״ק ונקבר׳ ביו׳ ג׳ ה׳ בו והיא אחר פרי׳ שבק׳ חי לכל ברי׳ ה״ה לאה בת כ״ה ישראל שמחה עסן אש׳ כ׳ קאשמן עסן סג״ל תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-3054 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ איש אשר פרס לרעב לחם ומים נתן לעני מנה אח׳ אפים חיש בעבודתו לעבוד שמים סגן הכהנים לטהר ידים ה״ה כמר פנחס זעליגמן בן כ׳ יצחק אייזק לוי ז״ל נפטר יו׳ ה׳ ונקבר יום ו׳ ך״ב מנחם תפ״ד ל׳ תנצב״ה ‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-2941 Jahr: 1724

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ ה״ה כהר״ר יודא ב״ר שמואל מאיר אפילדורן נפטר ונקבר יום ד׳ ח״י אלול תפ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-2961 Jahr: 1724

  ‎‏פה טמונה אשה הגונה וזקנה אשר ביראת ה׳ הית׳ נכונה למנוחתה הגיע׳ ומצא׳ כיונ׳ ה״ה מרת טייבכה בת מה״ו ר״ר אברהם וואלך מרינטל אשת ה[אל]וף פו״מ מהור״ר [נ׳] נתנאל ז״ל פערשט נפט־ רה ונקברה ביום א׳ י״ז כסליו תפ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1724-1724  
 38384 40  
6. Lage 140 1
7. Schnaittach, Friedhof I 252 1
8. Wallerstein 1031 3

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis