logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1722-1722  
1. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 7
2. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 1
3. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 18
 1. Inv.-Nr.: hha-1183 Jahr: 1722

  ‎‏פ״ט שושנת יעקב רחימה נעימה היתה במעשה ידיה ׃ ידי עני ואביון החזיקה בידיה זריזה היתה במצות ה׳ כל ימיה ׃ כל בת מלך פנימה כבודה ׃ אשת חיל עטרת היתה לבעלה ׃ ה״ה האשה מ׳ ריזכא בת כ׳ פייבש העקשר א׳ האלוף כה״ר יאקב יצ״ו נפט׳ בש״ק ונק׳ ביו׳ א׳ י״ב אדר תפ״ב ל׳ תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2951 Jahr: 1722

  ‎‏פ״ט צדקת ה׳ עשתה בעמיד׳ והליכה׃ פתה נתנה לעניים ול אביוני׳ נמוכה׃ ויושבת בתענית בה״כ אשרי שלו ככה׃ רדפת צדקה וחסד ומלא׳ ברכה׃ הלכה ראשון לבה״כ ויצא׳ אחרונה כהלכה׃ ה׳ הצנוע׳ והחסו׳ מ׳ צפור׳ בת האלוף פ״ו כ״ה אלי׳ ז״ל אש׳ כ׳ מאיר גשליר ונפטר׳ ונקב׳ יו׳ ו׳ עש״ק ך״ב אדר תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-1302 Jahr: 1722

  ‎‏פ״ט אשה צדקת׳ ה׳ עשתה כאשת לפידות ׃ יראת ה׳ היתה עלי׳ מעידות ׃ פיה פתחה חכמ׳ בתמידות ׃ ותקום לקול הצפור להלל ולהודות רוב ימי׳ הית׳ גומל[ת חסדות ׃] הצילה [כ]מה נש[ים עם ולדות] ה״ה החסידה ה[מפורסמת] הזקינה ציפורה בת ה[חבר] ר׳ יהודא ליב סג״ל אשת] [הדיין המהור״ר ירמי׳ פיורשט נ״ע מתה ונקבר׳ בש״ט ביו׳ ג׳, ך״א אדר תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2078 Jahr: 1722

  ‎‏קינה גם שבר ופרך ׃ על האי בחור הרך ׃ שבדרך הישר הלך ׃ ובמצות ה׳ היה נזהר לילך ׃ ה״ה כ׳ זבולן יאקב בן כ׳ ליב בן פו׳ מהור׳ משה ר׳ ליבש ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ר״ח ניסן תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-3063 Jahr: 1722

  ‎‏פ״נ איש ירא אלהים הי׳ ׃ והולך בדרכי ישרה ׃ כל ימיו הי׳ נזהר להתפלל עם הצבור בכוונה ׃ זריז הי׳ בעבודת הקהל באמונה ׃ ה״ה כמר אברהם בן נחמי׳ ז״ק נפטר ונקבר יו׳ א׳ ך״ב סיון תפ״ב ל׳ תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-2973 Jahr: 1722

  ‎‏פ״נ אשה ישרה ונעימה במעשי׳ ׃ חן מצאה בעין כל ימיה ׃ צנועה באהל ובכל דרכיה ׃ פתאום השבר בא עליה ה״ה הצנועה והחסדה מר׳ יוטכה בת כמ״ר זלמן וואגני אשת כ׳ יששכ׳ מיץ נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ג׳ תמוז תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-1182 Jahr: 1722

  ‎‏ציון זה הוקם על האיש הישיש והזקן בחכמ׳ ובשנים ׃ עוקר הרים כחכמי חרשים בקראי שמו הר״ר שמואל בן הר״ר יהודא ליב בון סג״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ך״ד תמוז תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-2971 Jahr: 1722

  ‎‏פ״ט אשה חשובה נאה וחסודה יקרה וישרה מרת גיטלה בת כ׳ יוזפא אמשט׳ דם אש׳ כ׳ יוסף בן פי׳ נפט׳ ונקב׳ יום ה׳ ט׳ באב תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2967 Jahr: 1722

  ‎‏פ״נ אשת חן כל ימי׳ היתה עטרת לבעל׳ מעט דוגמ׳ תה ׃ ידה בכל בברא(?) ובבית׳ שבחה מי יגיד עלי׳ רעות׳(?) ילדה בת מיעוט שני׳ במות׳ ה״ה האשה הצנועה מר׳ גנענדל בת כ׳ מאיר עלב א׳ הר״ר בענדיט ברלין נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ך״ג מנח׳ תפ״ב ל׳ תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-2077 Jahr: 1722

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והנעימה במעשיה ׃ וצנועה בכל דרכיה ׃ ונזהרה במצותיה ומתה בחצי ימיה ׃ ה׳ה מ׳ פרומט בת כהר״ר משה ז״ל אשת כ׳ עוזר כ״ץ נפטר׳ בש״ק ב׳ אלול ונקברה ביו׳ א׳ ג׳ בו תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-1181 Jahr: 1722

  ‎‏פ״ט אשה צנועה ומעולה בכל [...] אשת חיל [ל]ב[ע]לה לעטר׳ כל ימי חיי׳ היתה עסוקה במ[צ]ו[ת] ... היקרה והישרה מרת הדסה בת כ׳ אהרן בון אשת האלוף הקצין כ׳ דוד סג״ל נפטר׳ ביום א׳ ונקברה ביו׳ ב׳ [י]״א אלול תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-2970 Jahr: 1722

  ‎‏פ״נ איש שהלך בדרכי ישרה להכנסת אורחים הי׳ מהדר תדירה ׃ מת בש״ט ובשיבה טובה ׃ ה״ה הישיש והזקן כ׳ שלמה ב״ר יהודא ליב דארט מקאשניץ נפט׳ יו׳ ד׳ ך״ז אלול ונקב׳ ביו׳ ה׳ ך״ח בו תפ״ב ל׳ תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-3062 Jahr: 1722

  ‎‏[פ״נ] [אדר ? יקר ראתה] [עינו] [בעמקי התלמוד שם] [עיונו] [רבותיו חכמה ממנו] [לא העלימו] [היסופר עלי קבר חכמתו] [מלתאר הותקון האבן] [מדתו ה״ה כה״ר אברהם] [בן הקדש מה״ו ר׳ יחיאל] [ז״ל מפירדא נפט׳ יו׳ שני] [ד]ר״ה ונקבר יו׳ ב׳ ג׳ תשרי תפ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-2135 Jahr: 1722

  ‎‏פ״נ איש ישר ישיש וזקן ומנהיג הקהילה ׃ שקר תעב ושנא ורחים רבנן ותורה ׃ שומר ומצפה להתפלל עם הצבור בכוונה ׃ כל ימיו בצרכי צבור ובמו״מ עוסק באמונה רבים יחלו פני נדיב ולאיש מתן לקרוביו מתנ׳ הגונ׳ ה״ה המנהיג כ׳ יששכר בן כ׳ גדלי׳ כ״ץ נפטר ונקבר יו׳ ד׳ י״ט תשרי תפ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-2166 Jahr: 1722

  ‎‏בנות רבות עטרוה נזר דלות למעלה פ״נ כשירה בנשים והגונה ׃ ברה כחמה יפה כלבנה רוחה ונשמתה בג״ע נתונה ׃ עסקה במצות שוכן מעונה ׃ נזהרה מאד במצות חנ״ה ׃ דבבה תמיד בתפל׳ ותחנה לעניי׳ פתחה ידיה בנתינה ה״ה הגברת הקצינה מ׳ ברענדלה בת כ׳ משה נתן ז״ל א׳ הקצין המנהיג התורנ׳ כהר״ר מאדל סג״ל נפטרה בש״ט ביו׳ ש״ק ח׳ תשרי ונקבר׳ ביו׳ א׳ תפג חימה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-1191 Jahr: 1722

  ‎‏פ״נ איש זריז במצות בורא ׃ עסק כל ימיו בתורה ׃ גם במלאכת ה׳ במורא ׃ זריז ונשכר לשליחה דציבורא ׃ כהר״ר צבי הירש בן הר״ר שמואל ש״ץ דק״ק וונזבעק נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ דח״ה סוכת תפ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-2965 Jahr: 1722

  ‎‏[זאת המערה הנה רבקה יצא׳ נפש׳ בטהרה] [פ״ט] [רכה בשני׳ קנת׳] הול׳ הבא [׃ ביתה] הית פתוח ליוצא ולבא ׃ קמו בניה ויאשרו באלי והלילו עלי׳ ׃ הנה רב בכי נהי וילל [׃] עטר׳ הית׳ לבעל׳ ה״ה מרת רבקה בת הדיין המצוין כמה״ו ירמי׳ פירשט א׳ כ׳ איצק שטיבל נפט׳ במ״ש ך״ז ונקבר׳ ביו׳ א׳ ך״ח חשון תפ״ג ל׳ תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-2108 Jahr: 1722

  ‎‏מצד זה נקברת האשה היקרה הגבירה הזקינה מרת הנה בת כ׳ משה לער א׳ כ׳ יעקב כ״ץ נכד להגאו׳ אב״ד דק״ק אמשטרדם מהור׳ אברלי זצ״ל נפטר׳ ביו׳ ש״ק י״א מנחם ונקב׳ ביו׳ א׳ י״ב בו תפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏ציון הוקם על איש הנכבד הגביר הישיש והזקן כ׳ משה יעקב בן פ״ו כמר אלי׳ כ״ץ נכד להגאון אב״ד דק״ק הענא מה״ו דוד כ״ץ זצ״ל נפט׳ ליל ב׳ נגהי ליו׳ ג׳ ונקבר בו ביו׳ ר״ח סיון תפ״א ל׳׃ תנצב״ה ‏‎


BestandGesamtzeitraum 1722-1722  
 38362 32  
4. Herford 262 1
5. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße 106 1
6. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof 33 2
7. Trier, An der Weidegasse 548 2

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis