logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1744-1744  
1. Altena 57 1
2. Arolsen 94 1
3. Bingen 880 3
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
5. Detmold 265 1
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 10
7. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
8. Hamburg-Altona, Königstraße 6033 25
 1. Inv.-Nr.: hha-1762 Jahr: 1744

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר רך בשנים] [ה״ה כהר״ר יוסף אברהם] [בן כהר״ר משה היילבוט] [נפטר ונקבר יום ו׳ ע׳] [ש״ק ח״י טבת תק״ד] [לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-1773 Jahr: 1744

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן ושבע ימי׳] [ה״ה כ׳ צדוק בן הר״ר] [אהרן וויטמונד] [נפטר יו׳ א׳ ך״ז טבת] [ונקבר יו׳ ב׳] ך״ח [בו] [תק״ד] לפ״ק [תנ]צב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-2616 Jahr: 1744

  ‎‏[ויעקב איש] [תם יושב אהלים ה״ה] [הזקן כהר״ר יעקב בן] כהר״ר [חיים סג״ל ז״ל] נפטר ונק[בר יום ה׳] ט״ז שבט תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-2705 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט אשה זקינה היקרה וישרה הצנועה מ׳ קילה בת כ׳ פייבלמן בוטנם אשת כ׳ ארי׳ יהודא ליב הילדסום נפטרה ונקברה יום ה׳ ר״ח אדר תק״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-2702 Jahr: 1744

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ משה בן כ׳ יעקב ח׳ שמואל אלטונא נפטר ונקבר יום א׳ ך״ד אדר תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-1760 Jahr: 1744

  ‎‏פ״נ ינוק וחכים קרא ושנה הלכות חריפים ועמוקי׳ ׃ עסק בתורה ליל ויומם לא נתן לעפעפיו תנומה ודומם הב״ח כ׳ יעקב בן המנוח המנהיג כ״ה זיסקינד שטערן נפט׳ בן טו״ב שנה י׳ ש״ק ר״ח ניסן [ונקבר יום א׳ ב׳] בו תק״ד לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-2664 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט אשה [הצנו]עה והחסידה פנימה ונעימה ה״ה מרת פראדכה בת הר״ר ליב שטטהגן אשת [כ׳ יונתן לוי] [נפטרה ונקבר׳ יום ד׳] [ג׳ אייר תק״ד לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-2641 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט האשה יולדת פ[(ר)]אדל אשת מרדכי נארדן סג״ל נפטר׳ יו׳ א׳ ד״י אייר תק״ד לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-2618 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט האשה הצנעה היקרה מר׳ פראדלה בת הרב מהור״ר בנימן בימא עסן אשת כ׳ פייבש ז״ל וואגני נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ כ״ג אייר תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-1774 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט אשה חשובה צנועה [ו]חסידה מ׳ שינלה [בת] מהור״ר משה האן [אשת] כ׳ ליב ב״ה ב״י ז״ל [נפטר]ה ונקברה יו׳ א׳ [ך״ח איי]ר תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-3526 Jahr: 1744

  ‎‏פ״נ נער רך בשנים כ׳ איצק בן כ׳ מאיר ב״א חתן זג״ש ז״ל נפטר ונקבר יום ד׳ י״ג מנחם תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-3504 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט ילדה רחל תמר בת כ׳ משה בר יאקב ב״א נפט׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ז אב תק״ד ל״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-1761 Jahr: 1744

  ‎‏פ״נ הא׳ התורני מהר״ר אליעזר פייבל בן ה׳ אב״ד מהר״ר יחזקאל נפטר י׳ ש״ק ז׳ אלול ונקבר יום א׳ ח׳ בו תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-3503 Jahr: 1744

  ‎‏פ״נ נער נעים בן ז׳ שנים כ׳ יששכר אברהם [בן] כ׳ משולם [זי]סל כ״ץ נפטר יש״ק ונקבר יו׳ א׳ ח׳ אלול תק״ד ל׳ תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-3475 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט אשה רכה וענוגה ה״ה מרת מאטה רבקה בת כ׳ דוד רינטל אשת כ׳ מרדכי בר״א נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ט׳ אלול תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-3528 Jahr: 1744

  ‎‏לדוד שמחתי באמרי׳ לי בית ה׳ נלך פ״נ איש הישר והזקן כ׳ דוד בן פ״ו בוונזיבעק כ׳ ראובן רענר נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק י״ג אלול תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-3472 Jahr: 1744

  ‎‏[פ״ט] [אשה צנועה ילדה] [ויולדת מרת מאטה] [בת כ׳ מרדכי שמש] [אשת כ׳ משה עלריך] [נפטרה ונקברה יו׳ ה׳] [ד׳ תשרי] תק״[ה לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-3545 Jahr: 1744

  ‎‏[פ״ט] [אשה יקרה] [וישרה מרת] [פעסכי בת כ׳] [יהודא ליב ב״ה] [ב״י אשת הר״ר] [י]הושע הלב״ש נפטר׳ ונקברה יום ו׳ ך״ו תשרי תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-3470 Jahr: 1744

  ‎‏אשה יולדת ילדה ו ומתה האשה החשובה והגונה הצנוע׳ והחסוד׳ הגביר׳ והיקר׳ שבחה מי מנה אשת חיל מרת שרלה בת ה״ה כ׳ [שלמה ע]לב ז״ל אשת [כ״ה מן ב׳ הר״ר] שמחה [זצ״ל נפטרה ו] [ונקברה ביו׳ א׳ יו״ד] [כסליו תק״ה לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-3474 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט אשה הגונה הצנועה מרת שפרינץ בת כ׳ שלמה ב״מ אש׳ ר׳ פייבלמן סופר נפטר׳ יום ש״ק ט״ז כסליו ונקב׳ יו׳ א׳ י״ז בו תק״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-3494 Jahr: 1744

  ‎‏פ״ט אשה חשובה ה״ה הצנועה מ׳ פרומט בת פ״ו מהור״ר קאשמן עסן אשת ר׳ קאשמן כהן נפטרה ונקבר׳ יום א׳ ך״ד כסליו תק״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-9006 Jahr: 1744

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוזבל בן כ׳ גרשון שטטהאגן נפטר יש״ק ך״א טבת ונקבר יום א׳ ך״ב בו תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-1731 Jahr: 1744

  ‎‏פה נחלת שמעון זה דרכו עד עלה למרומו אמת ואמונה עשה בימיו בר לבב כי הלך בתומיו צדקה וחסד וחיים רדף לעני ולאביון נתן טרף ה״ה האיש הנכבד כ׳ שמעון וואלף ב״ר משה וואלך נפטר ונקבר יום ג׳ ך״ד טבת תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-2598 Jahr: 1744

  ‎‏פ״נ איש ישר כמ״ר משה בן ר׳ יוסף וועל נפטר ש״ק א׳ דר״ח אלול ונקבר יו׳ א׳ ב׳ דר״ח תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏[פ״ט] אשה יולדת [מ׳] דבורה בת מש[ה] כ״צ אשת משה וועל נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ך׳ תמוז תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-1994 Jahr: 1744

  ‎‏מטבע של מצד זה זקנה מה טוב מאוד שבתיהם יחד זה המות ה״ה אשת חיל עטרת בעלה היקרה מרת מאטי בת כר״ר יוסף שטטהגן אשת פ״ו התורני מהור״ר אברלי ר״ש נפטר׳ ונקברה יו׳ א׳ ח׳ טבת תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎
  Spalte 2: ‎‏אברהם אבינו ומצד זה זקן אברהם זה קנה חכמה בקי וחריף בתורה תמימה ראש המדברי׳ מימי׳ ימימה הדריך העם באמונ׳ שלימ׳ מי יוכל תואריו לספר ולסיימ׳ ה״ה התורני הרבני פ״ו מהור״ר אברלי בן מהור״ר יעקיל רוטשילד בכרך זצ״ל נפטר ונקבר יו׳ ה׳ י״ד מנחם תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


BestandGesamtzeitraum 1744-1744  
 35658 46  
9. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof 33 1
10. Schmalkalden 159 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis