logo epidat: epigraphische Datenbank
Advanced Search how? when? where?
and
or
all

      

       
file all 1744-1744  
1. Altena 57 1
2. Arolsen 94 1
3. Bingen 880 3
4. Bonn-Schwarzrheindorf 416 2
5. Detmold 265 1
6. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 10
7. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
8. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 25
 1. inv.-nr.: hha-1762 year: 1744

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר רך בשנים] [ה״ה כהר״ר יוסף אברהם] [בן כהר״ר משה היילבוט] [נפטר ונקבר יום ו׳ ע׳] [ש״ק ח״י טבת תק״ד] [לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 2. inv.-nr.: hha-1773 year: 1744

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן ושבע ימי׳] [ה״ה כ׳ צדוק בן הר״ר] [אהרן וויטמונד] [נפטר יו׳ א׳ ך״ז טבת] [ונקבר יו׳ ב׳] ך״ח [בו] [תק״ד] לפ״ק [תנ]צב״ה‏‎


 3. inv.-nr.: hha-2616 year: 1744

  ‎‏[ויעקב איש] [תם יושב אהלים ה״ה] [הזקן כהר״ר יעקב בן] כהר״ר [חיים סג״ל ז״ל] נפטר ונק[בר יום ה׳] ט״ז שבט תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. inv.-nr.: hha-2705 year: 1744

  ‎‏פ״ט אשה זקינה היקרה וישרה הצנועה מ׳ קילה בת כ׳ פייבלמן בוטנם אשת כ׳ ארי׳ יהודא ליב הילדסום נפטרה ונקברה יום ה׳ ר״ח אדר תק״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 5. inv.-nr.: hha-2702 year: 1744

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ משה בן כ׳ יעקב ח׳ שמואל אלטונא נפטר ונקבר יום א׳ ך״ד אדר תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. inv.-nr.: hha-1760 year: 1744

  ‎‏פ״נ ינוק וחכים קרא ושנה הלכות חריפים ועמוקי׳ ׃ עסק בתורה ליל ויומם לא נתן לעפעפיו תנומה ודומם הב״ח כ׳ יעקב בן המנוח המנהיג כ״ה זיסקינד שטערן נפט׳ בן טו״ב שנה י׳ ש״ק ר״ח ניסן [ונקבר יום א׳ ב׳] בו תק״ד לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 7. inv.-nr.: hha-2664 year: 1744

  ‎‏פ״ט אשה [הצנו]עה והחסידה פנימה ונעימה ה״ה מרת פראדכה בת הר״ר ליב שטטהגן אשת [כ׳ יונתן לוי] [נפטרה ונקבר׳ יום ד׳] [ג׳ אייר תק״ד לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 8. inv.-nr.: hha-2641 year: 1744

  ‎‏פ״ט האשה יולדת פ[(ר)]אדל אשת מרדכי נארדן סג״ל נפטר׳ יו׳ א׳ ד״י אייר תק״ד לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 9. inv.-nr.: hha-2618 year: 1744

  ‎‏פ״ט האשה הצנעה היקרה מר׳ פראדלה בת הרב מהור״ר בנימן בימא עסן אשת כ׳ פייבש ז״ל וואגני נפטר׳ ונקבר׳ יום ג׳ כ״ג אייר תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. inv.-nr.: hha-1774 year: 1744

  ‎‏פ״ט אשה חשובה צנועה [ו]חסידה מ׳ שינלה [בת] מהור״ר משה האן [אשת] כ׳ ליב ב״ה ב״י ז״ל [נפטר]ה ונקברה יו׳ א׳ [ך״ח איי]ר תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. inv.-nr.: hha-3526 year: 1744

  ‎‏פ״נ נער רך בשנים כ׳ איצק בן כ׳ מאיר ב״א חתן זג״ש ז״ל נפטר ונקבר יום ד׳ י״ג מנחם תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. inv.-nr.: hha-3504 year: 1744

  ‎‏פ״ט ילדה רחל תמר בת כ׳ משה בר יאקב ב״א נפט׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ז אב תק״ד ל״ק תנצב״ה‏‎


 13. inv.-nr.: hha-1761 year: 1744

  ‎‏פ״נ הא׳ התורני מהר״ר אליעזר פייבל בן ה׳ אב״ד מהר״ר יחזקאל נפטר י׳ ש״ק ז׳ אלול ונקבר יום א׳ ח׳ בו תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. inv.-nr.: hha-3503 year: 1744

  ‎‏פ״נ נער נעים בן ז׳ שנים כ׳ יששכר אברהם [בן] כ׳ משולם [זי]סל כ״ץ נפטר יש״ק ונקבר יו׳ א׳ ח׳ אלול תק״ד ל׳ תנצב״ה‏‎


 15. inv.-nr.: hha-3475 year: 1744

  ‎‏פ״ט אשה רכה וענוגה ה״ה מרת מאטה רבקה בת כ׳ דוד רינטל אשת כ׳ מרדכי בר״א נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ט׳ אלול תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. inv.-nr.: hha-3528 year: 1744

  ‎‏לדוד שמחתי באמרי׳ לי בית ה׳ נלך פ״נ איש הישר והזקן כ׳ דוד בן פ״ו בוונזיבעק כ׳ ראובן רענר נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק י״ג אלול תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. inv.-nr.: hha-3472 year: 1744

  ‎‏[פ״ט] [אשה צנועה ילדה] [ויולדת מרת מאטה] [בת כ׳ מרדכי שמש] [אשת כ׳ משה עלריך] [נפטרה ונקברה יו׳ ה׳] [ד׳ תשרי] תק״[ה לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 18. inv.-nr.: hha-3545 year: 1744

  ‎‏[פ״ט] [אשה יקרה] [וישרה מרת] [פעסכי בת כ׳] [יהודא ליב ב״ה] [ב״י אשת הר״ר] [י]הושע הלב״ש נפטר׳ ונקברה יום ו׳ ך״ו תשרי תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. inv.-nr.: hha-3470 year: 1744

  ‎‏אשה יולדת ילדה ו ומתה האשה החשובה והגונה הצנוע׳ והחסוד׳ הגביר׳ והיקר׳ שבחה מי מנה אשת חיל מרת שרלה בת ה״ה כ׳ [שלמה ע]לב ז״ל אשת [כ״ה מן ב׳ הר״ר] שמחה [זצ״ל נפטרה ו] [ונקברה ביו׳ א׳ יו״ד] [כסליו תק״ה לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 20. inv.-nr.: hha-3474 year: 1744

  ‎‏פ״ט אשה הגונה הצנועה מרת שפרינץ בת כ׳ שלמה ב״מ אש׳ ר׳ פייבלמן סופר נפטר׳ יום ש״ק ט״ז כסליו ונקב׳ יו׳ א׳ י״ז בו תק״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. inv.-nr.: hha-3494 year: 1744

  ‎‏פ״ט אשה חשובה ה״ה הצנועה מ׳ פרומט בת פ״ו מהור״ר קאשמן עסן אשת ר׳ קאשמן כהן נפטרה ונקבר׳ יום א׳ ך״ד כסליו תק״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. inv.-nr.: hha-9006 year: 1744

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוזבל בן כ׳ גרשון שטטהאגן נפטר יש״ק ך״א טבת ונקבר יום א׳ ך״ב בו תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 23. inv.-nr.: hha-1731 year: 1744

  ‎‏פה נחלת שמעון זה דרכו עד עלה למרומו אמת ואמונה עשה בימיו בר לבב כי הלך בתומיו צדקה וחסד וחיים רדף לעני ולאביון נתן טרף ה״ה האיש הנכבד כ׳ שמעון וואלף ב״ר משה וואלך נפטר ונקבר יום ג׳ ך״ד טבת תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 24. inv.-nr.: hha-2598 year: 1744

  ‎‏פ״נ איש ישר כמ״ר משה בן ר׳ יוסף וועל נפטר ש״ק א׳ דר״ח אלול ונקבר יו׳ א׳ ב׳ דר״ח תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏[פ״ט] אשה יולדת [מ׳] דבורה בת מש[ה] כ״צ אשת משה וועל נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ך׳ תמוז תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. inv.-nr.: hha-1994 year: 1744

  ‎‏מטבע של מצד זה זקנה מה טוב מאוד שבתיהם יחד זה המות ה״ה אשת חיל עטרת בעלה היקרה מרת מאטי בת כר״ר יוסף שטטהגן אשת פ״ו התורני מהור״ר אברלי ר״ש נפטר׳ ונקברה יו׳ א׳ ח׳ טבת תק״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎
  Spalte 2: ‎‏אברהם אבינו ומצד זה זקן אברהם זה קנה חכמה בקי וחריף בתורה תמימה ראש המדברי׳ מימי׳ ימימה הדריך העם באמונ׳ שלימ׳ מי יוכל תואריו לספר ולסיימ׳ ה״ה התורני הרבני פ״ו מהור״ר אברלי בן מהור״ר יעקיל רוטשילד בכרך זצ״ל נפטר ונקבר יו׳ ה׳ י״ד מנחם תק״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


fileall 1744-1744  
 35599 46  
9. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof 33 1
10. Schmalkalden 159 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis