logo epidat: epigraphische Datenbank
Advanced Search how? when? where?
and
or
all

      

       
file all 1771-1771  
1. Beelitz 63 2
2. Bingen 880 4
3. Bonn-Schwarzrheindorf 416 6
4. Bornheim 110 1
5. Chodova Plana (Kuttenplan) 92 3
6. Dormagen-Zons 25 1
7. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 1
8. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 13
9. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 1
10. Hamburg-Altona, Königstraße 6023 57
 1. inv.-nr.: hha-3914 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה חשובה עוסק׳ בג״ח עם עניים כל ימיה ה״ה מ׳ פעגילכה לאה בת כ״ה מאיר אשת כ׳ רפאל שניידר נפטרה ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך״ח טבת תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. inv.-nr.: hha-1977 year: 1771

  ‎‏כ״ה מיכל דעלבאנקא סג״ל פ״נ איש זקן ושבע ימים בן ע״ה שנה במותו ה״ה המנהיג וגבאי דח״ק דקברנים כ״ה מיכל בן כהר״ר אלי׳ ווינר סג״ל ממשפחת משולמים נפטר ביש״ק ד׳ שבט ונקבר יום א׳ ה׳ בו תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. inv.-nr.: hha-1147 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה עסקת בג״ח מרת הענדילכה רבקה בת כ״ה משה בית דין שמש אשת כ׳ נתן ב״ה ב״י נפטרה ונקבר׳ יום ב׳ ו׳ שבט תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. inv.-nr.: hha-4419 year: 1771

  ‎‏בראשי׳ ברא אלהים פ״נ איש זקן ושבע ימים חקי חיים כתב לעולמים ידיו עסקות בעמודי עולם יודין עשה בתיקון חכמים מפעל פעל לקרא בצבורם ה״ה כ׳ חיים סופר בר אייזק נפטר יו׳ א׳ י״ב שבט תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. inv.-nr.: hha-8091 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה ויקרה וישרה בת מלך פנימה היתה כבודה ׃ ממשפחות רמים היתה מקורה ׃ עוסקת בתפילה ובמצות תדירה מ׳ פראדכה בת פ״ו כ״ה וואלף א[פנהיים] אש[ת הקצין מה״ו משה] פאלק נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ י״א אדר תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. inv.-nr.: hha-9448 year: 1771

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקנה מ׳] [לאה] בת כ׳ [יוספא] עמדין אשת [כ׳] זוסמן כהן נפטר׳ ונקברה יו׳ ב׳ י״א אדר תקל״א לפ״ק [תנ]צב״ה ‏‎


 7. inv.-nr.: hha-4418 year: 1771

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ פנחס בן כהר״ר ליב רינטל נפטר ונקבר שושן פורים תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. inv.-nr.: hha-1592 year: 1771

  ‎‏כתר תורה כתר חכמה פה [מגדול דוד ת]ל תלפיות זיווה והדרה [דוד עלה במעלות] קדושים שרי התורה ׃ [ודוד עשה משפט ו]צדקה בשפה ברורה ׃ [דוד דגלי מסכ]ת׳ קולע אל השערה ׃ [בר אבהן בנן] קדושים ארי שבחבורה ׃ [נשקעה השמ]ש שלא בעונת׳ באספקלרי׳ המאיר׳ [מתנהג בח]סידות וטבילות בכל מיני טהרה ׃ [ויי על] האי שופרא דבלע בעפר׳ [החוד]ש שמרבין בו שמחה נהפך למארה ׃ [ר]כב ישראל ופרשיו במקרא ובמשנה ובגמר׳ רוח דעת ויראה מצות ה׳ ברה ׃ לדוד משכיל שיר ידידות אין לספרה ׃ ישב בתענית חסיד ועניו ורב ספר׳ ׃ בקי וחריף עוקר הרים וטוחנן בסברה ׃ הגאון הגדול מוהר״ר דוד בן הגאון מוהר״ר ליב אב״ד ור״מ דשלש קהלות יעקב המפוארה ׃ נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ ח״י אדר תקל״א ליצירה ׃ נשמתו בעדן ובצרור החיים תהי׳ צרורה ׃ ואת צמח דוד עבדך תצמיח במהרה‏‎


 9. inv.-nr.: hha-4421 year: 1771

  ‎‏[פ]״ט אשה צנו[ע]ה מ׳ געלה בת אהרן מענציר סג״ל אשת כ׳ איצק ב״ל נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ער״ח ניסן תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. inv.-nr.: hha-4505 year: 1771

  ‎‏פ״נ ילד ירמי׳ משה בן כ״ה מאיר שטארם כ״ץ נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ו׳ ניסן תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. inv.-nr.: hha-4422 year: 1771

  ‎‏גם ציפור מצאה בית פ״ט אשה יקרה וישרה ׃ מעשי׳ היו נעימה ׃ מצות ה׳ שמרה ׃ עלתה נשמתה למרומה היא האשה החכמ׳ ציפור רבקה בת המנהיג כ״ה דוד ל״ד ז״ל אשת כ״ה ליב אופנהיים נפטר׳ בש״ק ח׳ ניסן ונקב׳ בי[ו׳ א׳ ת]קל״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 12. inv.-nr.: hha-4423 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ שרה פריפכה בת כ״ה ישראל קוברין אשת כ׳ זלמן ווארבורג נפטרה ונקבר׳ יו׳ ב׳ יוד ניסן תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. inv.-nr.: hha-4424 year: 1771

  ‎‏פ״ט הבתולה הנה ש[רה] בת כהר״ר יוזפא ליבקא נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ א׳ דח״ה דפסח תקל״א תנצב״ה‏‎


 14. inv.-nr.: hha-9445 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ דוד ב׳ כ׳ פייבל עשווא חתן [רב״י שמש] [נפטר ונקבר ד׳] [דח״ה דפסח תק] [ל״א לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 15. inv.-nr.: hha-3659 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה המילדות מ׳ פראדכה בת כ״ה מרדכי האמיל אשת כ״ה ראובן ב״ר מ׳ פערשט נפטרה ונקבר׳ שביעי של פס[(ח)] תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. inv.-nr.: hha-3734 year: 1771

  ‎‏פ״נ כ״ה יוזל הלברשטט חזן ושמש ונאמן דבה״מ דק״ק המבורג שהוקם ע״י הגאון הרב מה״ו יהונתן זצ״ל בשנת תקי״ג ׃ נפטר ביו׳ ו׳ עש״ק י״ב אייר ונקב׳ יו׳ א׳ תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. inv.-nr.: hha-2608 year: 1771

  ‎‏[שבחוהו רבנון לדצבי ׃ גברא דמרי צבי ׃ בתורה] [אשרי מי] [שבא לכאן] [ותלמודו בידו] [הי׳ ארי ולביא] פ״נ מכנף הארץ שמענו צבי לצדיק יסוד עולם ׃ הן צדיק בארץ ישולם ׃ עלה ארון הקודש נתבקש בישיבה של חי העולמים ׃ ארז הלבנון אדיר התורה חד מיושבי אוהלים ׃ ה״ה החסיד המפורס׳ מה״ו צבי הירש וואריש זצ״ל אשר הי׳ יושב בבה״מ דג׳ ק״ק יצאתה נשמתו בקדושה ובטהר׳ יום א׳ ד״י אייר לסדר ולפרט כי אם לשארו תנצב״ה‏‎


 18. inv.-nr.: hha-4427 year: 1771

  ‎‏תקעו בחדש שופר פ״נ איש ישר רך בשנים בעל תוקע היה מו״מ באמונה ה״ה כ׳ דוד יוסף בן הגובה כ׳ משה געטינגין נפטר לש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ך״א אייר תקל״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 19. inv.-nr.: hha-4426 year: 1771

  ‎‏מצבה לאיש אשר התנהג כשורה לפ״ק ארי דורש אל המתים ואל החיים בחסד של אמת בלי שיעורה בן חכם ישמח אב שלמה משנתו בקביעות עתים לתורה ה״ה הישר ורך בשני׳ כ״ה ליב בן כ״ה זלמן בייט נפטר בש״ט יום א׳ ך״א אייר ונקבר ביום ב׳ שנת תקל״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 20. inv.-nr.: hha-4399 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ׃ ירא אלקים מנעוריו ׃ הולך תמים פועל צדק ׃ קרא ושנה ושמש הרבה ׃ שמשו כבתה שלא בעונתו ה״ה התורני כ״ה יהודא אברהם בן כ״ה שמשון האם ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ך״ב אייר תקל״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 21. inv.-nr.: hha-4398 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש ישר רך בשני׳ קבע עתים לתורה כ״ה יוסף ישראל בן כ׳ ישעי׳ גובה נפטר עש״ק ך״ו אייר ונקב׳ ך״ח בו תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. inv.-nr.: hha-4400 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש תם וישר נהנה מיגיע כפו כ׳ מאיר בר אנשיל מנינבורג נפטר במעלין מש״ק ך״ח אייר ונקבר כאן ביו׳ ב׳ תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. inv.-nr.: hha-3669 year: 1771

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקנה הצנועה] [וחסודה מ׳ רבקה בת] [מהור״ר ברוך אשת] [כ״ה נתן ווינר נפטר׳] ונקבר׳ יו׳ [א׳ ך״ח אייר] תקל״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 24. inv.-nr.: hha-4041 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מ׳ אסתר ב׳ כ׳ יוסף אשת כ׳ שמואל נפטר׳ בש״ק ונקב׳ ביו׳ א׳ א׳ דשבועו׳ תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. inv.-nr.: hha-3917 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימי׳ כ׳ יוסף ב׳ מהור״ר טעבלי חתן משה דערינבורג נפטר ונקב׳ יו׳ ד׳ ט׳ סיון תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. inv.-nr.: hha-4865 year: 1771

  ‎‏פ״נ ילד שמשון בן כ׳ אפרים ב״מ וואגני נפטר ונקבר עש״ק ב׳ תמוז תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. inv.-nr.: hha-4357 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש ישר עסק במלאכתו באמונ׳ כ׳ אהרן בן כ׳ געטשליג ב״ב נפטר ונקבר יו׳ א׳ י״א תמוז [תקל״א לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 28. inv.-nr.: hha-4495 year: 1771

  ‎‏פ״ט ילדה יסכה בת כהר״ר שלמה פרענקיל נפטר׳ ונקברה יו׳ ב׳ י״ב תמוז תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. inv.-nr.: hha-4048 year: 1771

  ‎‏אשה בכל אלה לא מצאתי פ״ט האשה חשובה המלומדת מ׳ גיטלה לאה בת מה״ו נחמן אשת ר׳ יוזפא גאשלר נפטרה ונק[בר]׳ עש״ק ט״ז תמוז תקל״א לפ״ק ת[נצ]ב״ה‏‎


 30. inv.-nr.: hha-4978 year: 1771

  ‎‏[פ״נ] [ילד אלכסנדר] [סענדר בן כהר״ר] [אברהם ב׳ ה]״ה עלב [נפטר ש]״ק ך״ד תמוז [ונקב׳ יו׳ א׳] תקל״א [לפ״ק תנצ]ב״ה‏‎


 31. inv.-nr.: hha-4498 year: 1771

  ‎‏פ״ט ילדה ברענדיל בת כ״ה מאיר בן כ״ה י׳ אלדענבורג נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך״ו תמוז תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. inv.-nr.: hha-4046 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה וחסוד׳ מ׳ הנה צפורה בת כ״ה מאיר צילץ אשת כ׳ מיכאל מינדן נפטרה ונקבר׳ יו׳ ה׳ ער״ח אב תק[ל]״א לפ״ק תנצ[ב]״ה‏‎


 33. inv.-nr.: hha-4494 year: 1771

  ‎‏פ״ט ילדה בריינה בת כ״ה יעקב האלי נפט׳ ש״ק ט׳ אב ונקבר׳ יו׳ א׳ יוד בו תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. inv.-nr.: hha-4524 year: 1771

  ‎‏פ״נ ילד זונדיל בן הגוב׳ כ״ה הירץ ב׳ פ״ו ר״ד רינטל נפטר ונקבר יום ד׳ ך״ו [(מנחם תקל״א לפ״ק)] [(תנצב״ה)]‏‎


 35. inv.-nr.: hha-4039 year: 1771

  ‎‏הכלה פאגיל ב׳ כ׳ חיים ה״ש (?) נפטר׳ ונקבר׳ י״ב אלול תקל״א תנצב״ה‏‎


 36. inv.-nr.: hha-3654 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מרת שרה הענדילכה בת מה״ו אלכסנדר סענדר טרויב אשת כ׳ קלמן גנז מצעל נפטרה ונקבר ה עש״ק ך״ז אלול תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. inv.-nr.: hha-4406 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה כשרה הלכה בדרך ישרה עוסקת בגמילות חסד באמונה א״ח מ׳ פראדל בת פ״ו ר׳ שלמה פרענק׳ אשת כ״ה אהרן הב״ש נפטר׳ בש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ער״ה תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. inv.-nr.: hha-4045 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה א״ח מ׳ בילה בת כ׳ גאטליב אשת כ׳ טעבלי נפט׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ז׳ [ת]שרי [ת]קל״ב [לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 39. inv.-nr.: hha-9427 year: 1771

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקינה בת] [פ״ג שנה הינדכ״ה] ב״ת כ׳ עזריאל קיטין אשת כ׳ משה כהן נפטר׳ ש״ק ד׳ דח״ה של סוכת תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. inv.-nr.: hha-1630 year: 1771

  ‎‏את נשף חשקי לחרדה ׃ ששון נדבק ביגון ורעדה לזאת יקרא אשה עטרת בעלה אשה מהוללה להספד ויללה צהלי קולך ׃ דרכה ומעללה שמה המעולה ידיה שלחה בכישר ׃ ישרה במעלה תמיד סלה ביתה נתיב יושר ׃ לבב אומללה דרשה ושאלה ומפרי כפיה תמכה פלך ׃ ה״ה החשובה הצנועה מ׳ עדיל תמר בת פ״ו וגבאי דג״ח הר״ר הירץ שייאר סג״ל אשת הקצין הר״ר ליב דיסלדארף סג״ל הלכה לעולמה יום ד׳ אסרו חג דסוכת תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. inv.-nr.: hha-2238 year: 1771

  ‎‏טוב איש צדיק לפ״ק פ״נ איש זקן וכשר ׃ עסק כל ימיו בתורה ובמצות ונהנה מיגע כפו באמונ׳ זהור להעלות נר תמיד יום ביומו ׃ ה״ה הר״ר ארי׳ יהודה ליב יצחק ב׳ הר״ר משה במ׳ שלמה זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט יו׳ ג׳ א׳ דר״ח מרחשון תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 42. inv.-nr.: hha-3956 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה חשובה והצנועה מ׳ רעלכה בת כ״ה ליב אשת כ׳ זלמן ב׳ כ׳ חיים פערשט נפטר׳ יו׳ ג׳ א׳ דר״ח חשון ונקבר׳ ב׳ דר״ח תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. inv.-nr.: hha-4496 year: 1771

  ‎‏פ״נ ילד אברם משה מענדיל בן כ׳ רפאל ל״ד נפטר ונקבר יו׳ א׳ י״ח חשון תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. inv.-nr.: hha-3954 year: 1771

  ‎‏פ״נ הב״ח יניק וחכים כ׳ אפרים בן כ׳ יוסף האלנדר נפט׳ שבת חה״מ דסוכת ונקב׳ ביו׳ א׳ ה״[ר] תקל״ב [לפ״ק] תנ[צב״ה]‏‎


 45. inv.-nr.: hha-3967 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ היא תתהלל ־ במעלות נשים שאננות בוטחות מרת הענדיל שרה בת כה״ר שמעון ליבעק ז״ל אש׳ כ״ה [ל]יב ק[רעמ]ר ז״ל מהלב[ר]ש[טט] נפטרה ש״ק [כ״ה מר] חשון ונקב׳ [...] תקל״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 46. inv.-nr.: hha-4044 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש ישר ונאמן ׃ הלך בתימות (!) לבה״כ באשמורת הבוקר ׃ כ׳ יוסף משה בן כהר״ר שמעון העקשר נפטר מש״ק ונ[ק]בר למחרתו יו׳ א׳ ך״ו מרחשון תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 47. inv.-nr.: hha-3949 year: 1771

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקינה מ׳] [גוטכה] בת [כ׳] שלום אשת כ׳ שלמה מייסלינ׳ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ו׳ ך״ח חשון תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. inv.-nr.: hha-3981 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה מ׳ בילה בת כ׳ גומפריך אשת כהר״ר שמעון האן נפטרה ער״ח כסליו ונקב׳ א׳ דר״ח כסליו תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. inv.-nr.: hha-3952 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ פעגלכי׳ בת כ״ה שויאל אשת כ״ה מאיר ה״ב נפטר׳ בש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ג׳ כסליו תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 50. inv.-nr.: hha-3960 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה חשובה ומעלה ׃ תפארת לבעלה ׃ עוסקת תמיד במצות ה׳ בגמילות חסדים ותפילה מ׳ הנה בת מו״ה משה פרענקל ז״ל אשת כ״ה וואלף יואל מהלברשטט נפטרה יו׳ ד׳ ו׳ כסליו ונקברה יום ה׳ תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 51. inv.-nr.: hha-3916 year: 1771

  ‎‏פ״נ איש ישר משנתו שלמה קב׳ עתים לתורה כ״ה שלמה זלמן ב׳ כ״ה יעקב הנובר נפטר ונק׳ עש״ק ח׳ כסליו תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 52. inv.-nr.: hha-3965 year: 1771

  ‎‏פ״נ הבחור כ׳ אלי׳ בן כ׳ משה וואגני נפטר ונקבר יו׳ ב׳ י״א כסליו תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 53. inv.-nr.: hha-4036 year: 1771

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ יענטה בת כ׳ ליב דשערי אשת כ׳ גאטליב נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ י״א תשרי תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 54. inv.-nr.: hha-1602 year: 1771

  ‎‏פ״נ רבי אבילי ויגוני על זה אין מלה בלשוני אלכם רעי וקרובי אספר קורותי ׃ הוי אנחתי גברה ועצמה תוגתי ׃ רבו הצרות ורוב יגונותי ׃ נחלתי וחלתי? וחשכו מאורותי ׃ בנסוע הארו״ן הקודש ארון עדיותי ׃ נתן ד׳(?ר׳?)ב׳יד(?ר?) שמה? וירד בגלל אשמתי ׃ ברמה אזעק ואגדיל צעקתי ׃ לי על שברי נחלה מכתי ׃ נפל משמים הלל שמו גדול בקרב קהלתי הישיש הר״ר אהרן ברלין נו״נ בש״ט יו׳ א׳ חנוכה וב׳ דר״ח תקבל נשמתו ברחמים לפ״ק תנצב״ה‏‎


 55. inv.-nr.: hha-9085 year: 1771

  ‎‏פ״[ט] [אשה הח]שוב׳ הז[קינה] [המהוללה עטרת בעל׳] [אשת חיל בצדקה] ובג״ח [מ׳ עדיל בת כ׳] יוזפא [לוי אש]ת המנו׳ מהור״ר [דוד] כ״ץ זצ״ל נפטר׳ ונקברת ה׳ טבת שנת תקבל לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 56. inv.-nr.: hha-4441 year: 1771

  ‎‏פ איש ישר וזקן כ׳ ישעי׳ בן כ׳ פייבש העקשר נפטר ש״ק ד׳ דח״ה דסוכת ונקבר־ הו׳ רב׳ תקל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏ט אשה זקנה מ׳ פערלה בת כ׳ קלמן אשת ישעי׳ העקשר נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ג חשון תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 57. inv.-nr.: hha-4042 year: 1771

  ‎‏פ״ט הבתולה הכלה מ׳ הדס בת כ׳ יוסף בר״א גובה נפטר׳ ש״ק ו׳ אייר ונקב׳ יו׳ א׳ תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הב״ח יניק וחכי׳ כ׳ ליפמן בן כ׳ יוס[ף] בר״א גובה נפט[ר] ונקבר יום ה׳ ד׳ אייר תקל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


fileall 1771-1771  
 35797 96  
11. Mülheim an der Ruhr 695 1
12. Mülheim an der Ruhr 12 1
13. Nove Sedliste (Neu Zedlich) 37 1
14. Rexingen 1014 3
15. Winsen an der Luhe 36 1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis