logo epidat: epigraphische Datenbank
Advanced Search how? when? where?
and
or
all

      

       
file all 1740-1740  
1. Bingen 880 2
2. Bonn-Schwarzrheindorf 416 1
3. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 26
 1. inv.-nr.: ffb-1127 year: 1740

  ‎‏התורני כהר״ר אפרים בהר״ר משה ש״ץ וואג ז״ל נפט׳ בליל ה׳ ונ׳ ביו׳ עש״ק ח׳ טבת ת״ק ל׳ ׃ היה עוסק בתורת ה׳ ובג״ח ׃ ולמד עם בחורי׳ שעורי׳ ׃ לקרובים ורחוקי׳ ׃ ב״ז תנצב״ה א״ס‏‎


 2. inv.-nr.: ffb-1914 year: 1740

  ‎‏הצנועה והחסידה רייצכי א׳ האלוף והקצין מ״ה כ״ה פער פה טמונה ... שהית׳ ע}טרת לר{אש בע}ל... רייצכי בת המנו׳ כ״ה משה] ]מיץ[ }זצ״ל פ״ו הקהלה אשרי של דלים השכולים ומאד נזהרה בכוונה התפלה ובמצותיה נזהרה ....{ ולתהלה בש״ק ונ׳ ביו׳ א׳ ט״ז שבט תיו קוף לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. inv.-nr.: ffb-75 year: 1740

  ‎‏ה״ה הגאון המפורסם אב״ד ור״מ פה הקהילה החסיד מהור״ר יעקב כ״ץ זצ״ל מפראג נ׳ בש״ק כ״ב שבט ת״ק לפ״ק פה טמון וגנוז האי שופרא דיעקב איש תם בדרכיו צדיק במעשיו ׃ הרביץ תורה בישראל והעמיד תלמידי׳ הרבה דור ודור ודורשיו ׃ שמעתתי מבדרין בעלמא הדין אשר הניח אחריו הרבה חידושיו ׃ לימד? אמרינן וקיי׳ זאת התורה אדם כי ימות באהל ׃ ענוותן כהילל ׃ ראש גולת אריאל ׃ ויקם ע״דות ביעקב ותורה שם בישראל ׃ רבן של כל בני הגולה ה״ה אמ״ו נ״י פ״ה ע״ה מהור״ר יעקב כ״ץ זצ״ל [בשכר] כל אל[ה] [ת״נ] [תחת כס]א [הכבו]ד [חקוקה] וצרורה עשצ״ו שבג״ע א׳ נ׳ בש״ק פ׳ יתרו כ״ב שבט וישכב יעקב במקום ההוא לפ״ק‏‎


 4. inv.-nr.: ffb-2028 year: 1740

  ‎‏היקר כ׳ הירץ ב״כ יוקב צונץ ז״ל נפטר בליל ש״ק ונקבר למחרתו ביו׳ א׳ ו׳ ניסן ת״ק ל׳ ׃ תנצב״ה‏‎


 5. inv.-nr.: ffb-2122 year: 1740

  ‎‏האשה חשובה מ׳ הענדלי אשת הר״ר משה שאטין כ״ץ בת הגאון ה חסיד מוהר״ר ליב זצ״ל אב״ד דק״ק פפערשע נו״נ ע״פ ת״ק ל׳ תהא נ׳ צרורה בצרור הח׳ עש״צ בג״ע א׳‏‎


 6. inv.-nr.: ffb-1586 year: 1740

  ‎‏האשה החשובה געל{ט}כי אשת ה״ה כהר״ר חיים האמיל סג״ל ׃ נפטרת בשם טוב בש״ק ונ׳ ביו׳ א׳ כ״ז ניסן ת״ק ל׳ ׃פ״ט ׃ אשה הגונה לכל דבר מצוה וג״ח הית׳ מזומנה ׃ שבחה מי יוכל להימנה ע״ת לבעלה ׃ גם תפלתה הי׳ בכ{וונה} ׃ בת הר״ר גו{מפ}ריכט ב{ו}ן תנצב״ה‏‎


 7. inv.-nr.: ffb-1494 year: 1740

  ‎‏[התורני כהר״ר אברם בן ה״ה האלוף{ המרומם וש}תדלן גובה{ הקהלה כהר״ר מענדלי טרך נפטר אור ליו׳ ו׳ ונקבר בו ביום ב׳ אייר ת״ק לפ״ק ויגוע אברם }וימת{ בשם טוב רך בשנים }ע״ז קונן{ המתקונני׳ קובע עתים לתורה והיה גת״ת {וג״ח עם בחורים ב״ז תנצב״ה עש״צ בג״ע}‏‎


 8. inv.-nr.: ffb-5769 year: 1740

  ‎‏[הבח׳ כ׳ הירץ ב]ה״ה ליזר שלאס [האבן הזאת] שמתי מצ בה לראש [אחד מבחורי] חמד שהי׳ ר[ך בשנים] והי׳ עוסק בתור[ה] ל[ילות וימים] [וגם כ]ל הנהגותיו הי׳ [רצוים] [והגונים נפט׳] בש״ט ל׳ מ[ש״ק ונק׳] [למחר׳] ביו׳ א׳ ד׳ א[ייר ת״ק לפ״ק] [ונסמך לקרוא בשם] [החבר ר׳ נפתלי הירץ ז״ל] [תנצב״ה]‏‎


 9. inv.-nr.: ffb-1610 year: 1740

  ‎‏[ה״ה היקר כמר] חיים שטיבל צור [גרינן] טיר פה טומן איש ישר ה״ה כמר חיים בן כ׳ איצק שטיבל ז״ל נפטר ונקבר . .....צב״ה‏‎


 10. inv.-nr.: ffb-155 year: 1740

  ‎‏האשה החשובה הצנועה והחסידה היקרה מ׳ הענדלה א׳ הו״ה כ׳ לעמלי איטינגין כ״ץ ז״ל בת הו״ה פ״ו כהר״ר פער ה״ב נפ׳ בש״ק ונ׳ למחרת׳ ביו׳ א׳ ג׳ סיון ת״ק ל׳ ׃ עיני דמעות תרדנה. על האי שופרא דבלו בעפרא קא בכנה ׃ הענוגה ורכה בשני׳ הלכה למנוחה נכונה. ועזבה אותנו באנחה ויגונה. השכימה והעריב׳ לשוכן מ[עונ]ה כפה [פרשה לעניים ואביונים] [ב״ז תנצב״ה?]‏‎


 11. inv.-nr.: ffb-1743 year: 1740

  ‎‏[ה]אשה [החסודה מ׳ פעפכי א׳ כ׳] זלמן שווארצאדלר כ״ץ ז״ל נפטרת בליל ש״ק ונ׳ ביו׳ א׳ י״ז סיון ת״ק ל׳ ׃ בת כ׳ זעלקלי שטפיל ז״ל ׃ תנצב״ה‏‎


 12. inv.-nr.: ffb-1852 year: 1740

  ‎‏האשה חשובה הצנועה מרת הינדלה צום לאנדש באריג נפטר׳ ונק׳ ביו׳ ג׳ יוד תמוז ת״ק ל׳ אשת כ׳ יוסף עמדין בת כ׳ פעבלי שמש ׃ פה טמנה אשה {הגונה ידה} פורשה לעני בכל עת וזמנה ׃ תפילתה עשתה בכוונה ׃ בשכר זה תהא נשמתה צרור׳ בב״ח אמן‏‎


 13. inv.-nr.: ffb-1453 year: 1740

  ‎‏}האלוף התורני נאמן הקהלה] כהר״ר [צור ווייזן] שילט חיים בן מהור״ר וואלוף ![מנהיים] זצ״ל נפטר בליל ג׳ [ונ׳ למח]רת׳ ביו׳ ד׳ י״א תמוז [ת״ק אשא קינה] על פטירת איש [חסיד] ההוגה בתורת ה׳ [יום ולילה והלך] בדרך ה׳ בתמימ׳ השכם והער׳ לבית התפילה ב״ז תנצב״ה‏‎


 14. inv.-nr.: ffb-1990 year: 1740

  ‎‏היקר והנעלה כהר״ר ליב בן כ׳ אנשיל צום האלדרבוים צונץ פ״ט איש ישר לו מעלות ומדות וקבע עתים לתורה נושא ונותן באמו נה תפלתו עשה בכוונ׳ לאל שוכן מעונה נ׳ ליל ה׳ ונק בר למחרתו יו׳ ו׳ כ׳ תמוז ׃ ת״{ק} לפ״ק {ב״ז ת}נצב״ה ׃‏‎


 15. inv.-nr.: ffb-337 year: 1740

  ‎‏הבח׳ כ׳ בענדיט בהר״ר אלי׳ נו״נ ביו׳ א׳ ער״ח אב ת״ק ל׳ מז ז״ל ׃ היה משכים ומעריב לבה״כ להתפלל לשוכן מעוני׳ והיה מתקן חברא ביקור חולי׳ ׃ לבחורי עירינו עני׳ ואביוני׳ ׃ ב״ז תנצב״ה‏‎


 16. inv.-nr.: ffb-1158 year: 1740

  ‎‏האשה חשובה מ׳ גוטלה א׳ כ׳ יוזפא [צ]ום פפוי[א] הויניק׃ בת כהר״ר משה פלעש ׃ נפטר׳ ונ׳ ביו׳ ה׳ י״ב תמוז ת״ק ל׳ ׃ פ״ט אשה ישר׳ והגונה ׃ כל מעשיה היתה בנעימה ׃ לא יוצאת מפתח ביתה רק יושבת באהלה ׃ ב״ז תנצב״ה ׃ עש״צב ג״ע א׳‏‎


 17. inv.-nr.: ffb-266 year: 1740

  ‎‏הזקינה מ׳ שרלה א׳ כ׳ משה ווירמ{ש} צו׳ קנאבליך פה טמונה האשה חשובה לבי׳ כנישת׳ השכימה והעריבה היקרה והישרה מ׳ שרלה ב״ה יצחק אולף ז״ל נפטר׳ ליל ו׳ ונקב׳ בעש״ק כ״ו מנח׳ ת״ק לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. inv.-nr.: ffb-1002 year: 1740

  ‎‏{ה}״ה כמ״ר איצ{ק ב׳ המנוח כ׳ גומפריכט בון} עבור ש{הלך} בדרך ישרה וע{וסק במו״מ באמונה} והי׳ חד מ{המשכימים באש}מורת הבוקר {להתפלל תפ}לתו בכוונה לאל שוכן מעונה נ׳ ונקבר יום ו׳ עש״ק כ״ד ד אלול ת״ק לפ״ק בשכר זה תנצב״ה‏‎


 19. inv.-nr.: ffb-1364 year: 1740

  ‎‏היקר והנעלה כ׳ א{ברלי} בן זלמן {ב״ב} {ח״י תשרי תק״א לפ״ק} {צו שפיציגין דיאמנט} פה טמון א{י}ש {י}שר היקר והנעלה השכם והער{ב בה״כ} עוסק {במו״מ באמונה נפט׳ בש״ט יום} {א׳ ח״י תשרי תק״א לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 20. inv.-nr.: ffb-189 year: 1740

  ‎‏היקר והנעלה הו״ה כ׳ לעמלי ב׳ הו״ה התורני כהר״ר איצק איטינגין כ״ץ ז״ל נו״נ ביו׳ ב׳ י״ט תשרי תק״א ל׳ ׃ פ״ט איש ישר היה עוסק במו״מ באמונה ׃ הלך לעולמו תוך שנת ארבעי׳ לבינה ׃ ועזב יתומי׳ קטני׳ בלי אם ואב לבינה ׃ קראו למקוננות חבל דאבד איש אמונה ׃ והי׳ מתפלל כל עת לשוכן מעונה ׃ הי׳ מפריש חד מעשרה כחד מא[נ]שי׳ חכמי׳ ונבוני׳ בש״ז תנצב״ה א״[ס]‏‎


 21. inv.-nr.: ffb-2197 year: 1740

  ‎‏פ״ט איש ישר ונאמן ה״ה פ״ו הקהילה ושתדלין הר״ר יוזבל בה״ה התורני פ״ו הר״ר צור אריך משה שיף כ״ץ זצ״ל ׃ נו״נ בשם טוב יום ב׳ י״ט תשרי תק״א ל׳ אשא בכי ונהי ויללה ׃ על פטירת יוסף הצדיק שהתפלל בכוונה גדולה לנורא עלילה ׃ ועוסק בצדקה(?) ובג״ח גם בצרכי(?) ציבור [...](?) [ ...] ב״ז תנצב״ה עם שארי צדיקים שבג״ע אמן‏‎


 22. inv.-nr.: ffb-151 year: 1740

  ‎‏ה״ה הבח׳ {כ״ה} מניס בן {פ}ו״ה כהר״ר נפתלי הירץ מערגנטהיים [מש]פחת דאנן בוים תק״א לפ״ק בחדוה ורינה תנוח ב {קברך} בגן עדן יעשו לך חו{פתך כ}י בך בחור אלקיך׃ תח{ת עץ (ה)חיי}ם תשמח נשמתך אש{ריך ואש׳} רי יולדתי{ך כי} שמעת לקול מורך {והגית לי}לה ויומם בתור תך {מה רב טוב צפו}ן לפניך יש שכר לפעו{ל}ת{ך} נפטר בשם טוב וצדקת{ך מל}אכיך תמים באו ־־־־ ... {ותבוא בשל}ום על {מקומך? ביום ב׳ יו״ד לחוד}ש חשון {תק״א לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 23. inv.-nr.: ffb-2215 year: 1740

  ‎‏הבח׳ כ״ה איצק בן פ״ו כ״ה יוזביל שיף כ״ץ ז״ל פה טמון האבדך בח׳ אשר תמיד עש.. טוב זו תור׳ ו...ו תפלה ...ב ערבוף ? ...נפט׳ יו׳ א׳ ונק׳ ביו׳ ב׳ ט״ז חשון תק״א ל׳ תנצב״ה‏‎


 24. inv.-nr.: ffb-844 year: 1740

  ‎‏האשה היקרה מ׳ גיטלה א׳ כמ״ר צור פאדר פפאן אהרן שוסטר עבור שהיתה אשה צנעה (!) והגונה תפלתה עשתה בכוונה לאל הנורא ביתה היתה פתוח לרוחה לכל (!) אלי׳ פונה צדקה וג״ח עשתה בכל עת ועונה גיטלה בת יעקב [ד]יי[ץ] ונקברת י׳ ד׳ כ״ו חשון תק״א ל׳‏‎


 25. inv.-nr.: ffb-1446 year: 1740

  ‎‏}ב״ח הר״ר זלמן בר׳ מאיר שמואל קאל ממענץ נ׳ ליל ש״ק ונק׳ יום{ א׳ כ״ט כסליו תק״א ל׳ ונסמך בשם החבר תנצב״ה‏‎


 26. inv.-nr.: ffb-1198 year: 1740

  ‎‏[האלוף והמרומם א]יש תמים ה״ה [כהר״ר לימא וועטרהאן] ז״ל נ׳ במש״ק ונ׳ ביום [ב׳ כ״ט כסליו תק״א ]לפ״ק זאת האבן ל[דרוש לציון ׃ [איש נאמן מ]אסף למערי׳ [ומשכימין ג״ח ל]קרובים ול [רחוקים ובת״ת יותר] מכולהון ׃ [משרתו משמש גאוני ורבנין נפטר בש״ט] [במש״ק עשרים ותשעה לחודש] [כסליו תק״א תנצב״ה]‏‎


fileall 1740-1740  
 34643 57  
4. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 1
5. Hamburg-Altona, Königstraße 6022 22
6. Lage 140 1
7. Siegburg 304 1
8. Sondershausen 187 3

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis