logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (?)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 13
 1. Inv.-Nr.: wrm-796 Jahr: 1317-07-29

  ‎‏צור עולמים נשמתה קבל ברחמים לראש הבחורה מרת ליפהייט בת ר׳ משה הלוי הנק׳ ביום ה׳ י״ט באב {עש״ק ע״ז לפרט נו׳}[?] בגן עדן א׳ א׳ סלה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-18 Jahr: 1714

  ‎‏{האשה חנה בת} מהור״ר יוסף זעקיל ז״ל עין כנחל תזל דמעות על פטירת אשה {חשובה} מרת חנה {בת כהר״ר} יוסף זעקיל ז״ל שהיה {חזן בק״ק פ״פ אשר} כל ימיה היתה ... {לב״ה לעשות ... ... ... ... תע״ד ...‏‎ ...} ‎‏האלוף כ׳ אורי פייש ב׳ פו״ה אורי אשר ז״ל אופנהיים בכי תמרורים מספד כתנים במדבר על פטירת גבר ישר ונבר אשר פה נקבר ה״ה כ״מר אורי וייבש בן פו״ה אורי אשר ז״ל אופנ׳ אשר כל ימיו נשא ונ׳ באמונה ותפלתו בכוונ׳ בש״ט ביום ו׳ עש״ק [א׳] באב ונקבר בג׳ אב תע״ד ל׳ תנצב״ה עם ...‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-503 Jahr: 1715-08-21

  ‎‏{האשה שרלה אשת הקצין כ״מר שמעון מנהיים פה טמונה אשת הגונה ושמה הטוב הולך וגובר מדי יום ביומו רצתה תמיד} לע{שות מצוות בתמימה לעניים ודלים עשתה צדקה} וג״ח בס{תרה הלכה ערב ובוקר} לב״ה ומתפל{לת בכוונה ה״ה הצנועה} מרת שרלה בת האלוף ג״ה כה״ר מאזוז זצ״ל לנגיבך נפטר׳ ונקברת ביום ד׳ ך״ב אב תע״ה לפ״ק׃ תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי׳ ו[צדקניות בגן ?] עדן אמן יוצאי {חל}ציה הילד{ה עדיל}? בת כ״מ{ר שמעון} נפ{טרה עש״ק} כ״[?] [ד?] אב תע״ה לפ״ק ‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-1234 Jahr: 1724-07-07

  ‎‏הזקן הקצין פרנס ומנהיג כהר״ר מאיר ווערטהיים חזית איש מאיר היה במלאכת שמים׃ השתדל לעשות כרצון איש חיל היה עוסק בצרכי ציבור באמונת העם׃ היטב לטובים׃ פועל צדק ישר ותמים׃ והחשיך מאיר עינינו כי שקעה חמה׃ בחצי היו׳ לקח אותו אלהים בקלה׃ יו׳ עש״ק ט״ז תמוז תפ״ד ונקבר ביו׳ ההוא סמוך להכנסת כלה׃ ליו׳ מנוחה׃ ה״ה הזקן פו׳ כהר״ר מאיר בן פו׳ המופלא. מהר״ר יוזל ווערטהיים מהל שנותיו היה תנצב״ה עש״צ בג״ע א׳ ‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1181 Jahr: 1730-09-28

  ‎‏פה ספון וטמון הזקן והדיין המופלא פ״ו מהור״ר איצק זצ״ל זאת המצבה הוקמה לראש גברא רבא זקן וחכם וחד מדייני רבבא׃ העמיד תלמידים הרבה הוא היה רב {ומ״ץ דק״ק נעקר סולם וסביב׳ היה מחבר ספרים אשר עדיין לא יצא לעולמו[?] ולמד ורבץ בתורה לילות וימים׃ היה פ״ו ודיין בקהלתינו כמה שנים התורני והמופלא כמהור״ר יצחק ב״ר יעקב ז״ל נפטר בליל ה׳ ונקבר למחרתו ביום ו׳ עש״ק ב׳ דח״ה של סוכת תצ״א לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן}‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-1198 Jahr: 1750~1799

  ‎‏הרבנית מרת בלימלן אשת הרב המנוח מהור״ר דוב בער הלוי זצ״ל שהי׳ שנירבר[?] מפה פ״ט אשה החסודה והגונה. יסורים שסבלה מדונים קשים על יגונה אף שאור עינה אין עוד ... עשתה מצות רבות תפילתה בכוונה. ה״ה הרבנית א״ח מרת בלימלין בת כמהו׳ חיים זצ״ל מקאמני{ץ נ}פטרת ונקברת בש״ט ביום עש״ק יוד מנחם תק״? לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-327 Jahr: 1751

  ‎‏והנעלה ליזר מרדכן וויינום ז״ל פה נטמן איש ואשה הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו ה״ה הנעלה ר׳ מרדכי בן פו״מ הר״ר ליזר וויינום זצ״ל אשר הלך בדרך הישר כל ימיו נפטר בש״ט ביום ו׳ עש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ח׳ כסליו תקי״ב לפ״ק תנצב״ה עם שארי [צדיקים] בג״ע אמן‏‎ ‎‏עם זוגתו מרת מערלא ז״ל האשה היקרה מרת מערלא בת הר״ר משה ווירמש זצ״ל מק״ק פפ׳ אשר התנהגה כל ימי׳ בכשורה בדרך הישרה נפטרת בש״ט ונקברת ביום ב׳ י״ז אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-342 Jahr: 1751-07-05

  ‎‏פ״ט אשה המשכלת והגונה שבחה מי מנה׃ תפילתה עשתה בכוונה׃ משכלת אל דל ליתן צדקתה בצנעה׃ ה״ה הזקנה מרת חנה אשת הישיש כ׳ משה וויינום שי׳ נפטר׳ בליל ה׳ ונקברת למחרתו ביו׳ ו׳ עש״ק כ״ג תמוז תקי״א ל׳ תנצב׳ החיים עם נשמת שארי צדיקי׳ וצדקני׳ אמן ‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-245 Jahr: 1752

  ‎‏תרצה אשת הר״ר זלמן נסא[?] פה טמונה אשת חיל וחכמה נשמתה עלתה למרומ׳ כל ימיה במצות עסקה וג״ח לעשירים ולעניים עשתה לבית הכנסת השכימה והעריבה ועש{ת}׳[?] תפילתה בכוונה ה״ה מ׳ תרצה בת כ״ו כ׳ וואלף אונא מהענא נפטרת בש״ט יום ו׳ עש״ק ועי״ט השבועות תקי״ב ל׳ תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-361 Jahr: 1777-01-10

  ‎‏התורני הר״ר אברלי אופנהיים ז״ל פ״ט איש ישר שהלך בתמים ה״ה הר״ר אברלי בן מיכאל אופנהיים ז״ל׃ נפטר בש״ט ביום ה׳ ר״ח ונקבר עש״ק ב שבט תקל״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן ‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-1015 Jahr: 1783-10-02

  ‎‏פ״ט ... ... ... א.. .. ר׳ אליעזר[?] ב״ר אהרן זצ״ל נפטר ביום ה׳ ונקבר בש״ט המחרה עש״ק ז׳ תשרי תקמ״ד ל׳ תנצב״ה [־־־‏‎?] ‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-995 Jahr: 1802-09-10

  ‎‏פ״ט הזקן כ{מ״ר יוסף} ב״ר ברוך ז״ל {טורלך} הלך לעולמו ב{ן פ״ח} שנים ונקבר בש״ט עש{״ק} י״ג אלול שנת {ה׳} א׳ תקס״ג ל{ב״ע} תנצב״ה ‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה ‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis