logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (?)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 15
 1. Inv.-Nr.: wrm-448 Jahr: 1481-03-13

  ‎‏ר׳ גומפרעכט ... נבחר שם מעושר רב חביב עשה רושם צאתו לגלגל הסובב איש ... ילביב שפתי דובב לי סובב נאסף אל אביו בחדש האביב הפרנס הנדיב ר׳ אפרים ב״ר אליקים ז״ל נפטר י״ג ניסן שנת רמ״א ל״ק תנ״צ ב״ה עש״צ ב״ע {א״ס}‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-72 Jahr: 1599

  --- ‎‏...סור?... ..ה צרי? וסמ[ך?] [פרנס?] ומנהיג הר״ר משה אשר ב״ר יודא כ״ץ נפטר בש״ט ביום {ראש}ון של סוכת שנת כה״ן צד״ק {לא}דו״ן הכל תנצב״ה עש״צ א׳ ‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-155 Jahr: 1606-08-22

  --- ‎‏... ...ב כבעל קב[?] ..גן[?] אלי כבתולה חגורת שק מעוגן עזר לטוב פרש מחרצנים וזגין אולם פנו מקום כרוז יצא בהגן להחסיד הר״ר בן מהר״ר אליעזר שנפטר באלשבך בטו״ב אב שס״ו לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-8204 Jahr: 1614-02-28

  --- ‎‏ז״ל נפטרה בשם טוב ער[ב ש״ק] י״ט אדר שע״ד לפ״ק תנצ[ב״ה] עש״צ בג״ע אמן ‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1018 Jahr: 1669-09-15

  ‎‏ב[יל]ה אשת הר״ר וואלף עדה המצב׳[.?] לראש אשה טובה. סיגלה מצות ומ״ט ולב״ה[.?] השכימה והעריבה[.?] החסידה מרת דבורה בילא בת כמ״ר שלמיא שמואל הלוי ז״ל נפטרה בש״ט ביום א׳ י״ט אלול שנת תכ״ט לפ״ק תנצב״ה עש״צ בגן עדן .אמן ‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-8109 Jahr: 1670~1720

  ‎‏פה נטמן הפרנס ומנהיג ודיין מצוין כמהור״ר יאקב מנהיים זצ״ל הדור׳ אתם ראו נהי וקינה שאו עד כי תלאו ולבכם תוגה מלאו כי נפלה עטרה ונעדר גורל. ורילה והלך לעולמו וקנה שם טוב לעצמו נדיב שוע ופרנס לעמו עמד לנס לחיי׳ עד נכנס ואחו[?] בו אראלים ונלקח יעקב איש תם יושב אהלים ה״ה הפו׳ ודיין מצוין בשערים במעשים נאים והדורים כבוד מהולל יאקב בן הר״ר שלמה זצ״ל זקן ונשוא פנים עסק בתורה בכל עדנים וצדקתו לעד פזר נתן לאביונים ביתו פתוח לרוחה ידיו לעניים מתוחה ל..ל[ים]? ... ... ... ... ... ... ... נפטר ביום [ג׳?] ... ... ... ... ... ... ... ונקבר ביו׳[?] ... ... ... ... ... ... ... [ל]פ״ק תנצב״ה עש״צ שבג״ע אמן ‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-1003 Jahr: 1672-05-15

  ‎‏המלמד האלוף והר״ר וואלף עדה המצב׳ לראש גברא רבא אשר כל {ימיו} עסק במלאכת שמים והעמיד תלמידים הרבה. במקרא במשנה ובהויות דאביי ורבא ה״ה החסיד הר״ר אהרן בנימן בן מוהר״ר גרשון זצ״ל נפטר בש״ט ביום א׳ חי אייר תל״ב לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע א׳ ‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-1078 Jahr: 1686-04-18

  ‎‏הנכין אשת הפו׳ ליב אופנהיי׳ זאת המצבה הוקם וגם נצבה. ציון לראש אשה יקרה והחשובה. מרת הנכין בת כ״מר שמואל הלוי מורנקבו׳ זכרונה לטובה. מלחמה נתנה לדל ומהונה פזר׳ צדק׳ ונדבה. וגם החזיקה בשארי מדות ומעלות טובות הרבה. נפטרת בשם טוב ביום ה׳ כ״ד ניסן שנת תמ״ו לפ״ק תהא נשמתה צרור׳ בצרו׳ החיים עש״צ בגן עדן אמן ‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-247 Jahr: 1720-05-22

  ‎‏פה נטמן הפרנס ומנהיג הר״ר דוד שטערין זצ״ל בת עין לא תדמה ירד דמעות בטפה הימה על פטירת גבר בגוברין ואיש ישר מיחידי ומרבי סגולה וכל ימיו עסק במו׳ באמונה שלמה ויהי דוד בא לראש הפו׳ בשערים לשם ולתהלה ובכל עת עסק בצרכי צבור בדרך סלולה וישרה פזר נתן לאביונים ולדלים נתן לחם ושמלה וצדקתו עומדת לעולם שכלו ארוכה והשכי׳ והעריב לב״ה לתפילתו בכוונה וזמן רב {הוא בגמילות עסק}...?ה ולמצות {הוא זריז קבץ}...ברה[?] ה״ה כ״ש הר״ר דוד בן בנ{ימן} א{בר}הם זצ״ל נפטר בש״ט יום ג׳ לעת ערב י״ג אייר ונקבר ביום ד׳ שלאחרין ת״פ לפ״ק תנצב״ה עש״צ שבג״ע אמן ‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-1234 Jahr: 1724-07-07

  ‎‏הזקן הקצין פרנס ומנהיג כהר״ר מאיר ווערטהיים חזית איש מאיר היה במלאכת שמים׃ השתדל לעשות כרצון איש חיל היה עוסק בצרכי ציבור באמונת העם׃ היטב לטובים׃ פועל צדק ישר ותמים׃ והחשיך מאיר עינינו כי שקעה חמה׃ בחצי היו׳ לקח אותו אלהים בקלה׃ יו׳ עש״ק ט״ז תמוז תפ״ד ונקבר ביו׳ ההוא סמוך להכנסת כלה׃ ליו׳ מנוחה׃ ה״ה הזקן פו׳ כהר״ר מאיר בן פו׳ המופלא. מהר״ר יוזל ווערטהיים מהל שנותיו היה תנצב״ה עש״צ בג״ע א׳ ‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-634 Jahr: 1728-07-06

  ‎‏האש׳ החשובה מרת קילא אשת פו׳ הנ׳ כהר״ר אהרן סג״ל פה טמונה. אשה הגונה שמה הטוב הולך עובר מידי יו׳ ביומ׳ רצתה תמיד לעשות מצות בתמימה. לעניים ודלים עשתה צדקה וג״ח בסתרה הלכה ערב ובוקר לב״ה ומתפללה בכוונה ה״ה החכמה עלתה הנשמתה למרומ׳ מרת קילא בת פו׳ המדינה כה׳ משה לימבורג נפטרת ונקברת ביום ג׳ ער״ח אב תפ״ח ל׳ תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן ‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-1181 Jahr: 1730-09-28

  ‎‏פה ספון וטמון הזקן והדיין המופלא פ״ו מהור״ר איצק זצ״ל זאת המצבה הוקמה לראש גברא רבא זקן וחכם וחד מדייני רבבא׃ העמיד תלמידים הרבה הוא היה רב {ומ״ץ דק״ק נעקר סולם וסביב׳ היה מחבר ספרים אשר עדיין לא יצא לעולמו[?] ולמד ורבץ בתורה לילות וימים׃ היה פ״ו ודיין בקהלתינו כמה שנים התורני והמופלא כמהור״ר יצחק ב״ר יעקב ז״ל נפטר בליל ה׳ ונקבר למחרתו ביום ו׳ עש״ק ב׳ דח״ה של סוכת תצ״א לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן}‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-359 Jahr: 1730-11-08

  ‎‏צום הזקינה[?] יטכה אשת החבר ר׳ פייבש אופנהי׳ ז״ל ראט האבן הלז תהא לאזכרה שפה נטמנה ונקברה האשה חשובה והיקרה במצות חנ״ה היתה נזהרה תפלתה עשתה ברוח נשכרה ה״ה מרת יטכה בת אשר לעמלי ז״ל נפטרת לעת ערב ביום ג׳ ונקברת למחרתו ביום ד׳ כ״ז חשון תצ״א לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן ‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-1269 Jahr: 1734

  --- ‎‏... ... ... ... ... ... ... ...תה ... ... ... ... ... ... ..שהכל ... ... ... ... ...ה הגונה ...ה ׃ יקרה . מפנינה ... ... מרת לביאה בת הקצין ... ... פיזינגר מברע סלי [נפטרת ב]שם טוב ביום שבת [ונק]ברת למחרתו ביום א׳ . ... ... [ת]צ״ד לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע א׳ ‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-338 Jahr: 1759-10-22

  ‎‏הבחור אהרן ב״ה זלמן פלערשו׳ כ״ץ פה נטמן בחור נחמד ונעים כ׳ אהרן ב״ה זלמן פלערשום כ״ץ רך בשנים בשנת זו יציל לעולמו בדרך ישר הלך כל ימי נעוריו ושמע לקול מורי׳ למד והוגה בתורת אל כ׳ ימי ויראת שמי׳ היה ע׳ פני׳ בפתק׳ של חוה מותיו נפטר בשם טוב בער״ח ונקבר בר״ח חשו׳ תק״ך ל׳ תנצב״ה עש״צ ב״ע אמן ‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis