logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (?)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 7
 1. Inv.-Nr.: wrm-1233 Jahr: 1713-05-16

  ‎‏הזקן התורני המופלא מהור״ר יוזל {וו״ה} יזל מים מדליו וימת יוסף וכל הידור[?] ההו׳ שהיה עטרה לראשינו מחמד יוסף אבינו כי לקח אותו אלקים יום ג׳ ך׳ אייר ונקבר למחרתו ביום ד׳ תע״ג זקן במדרשו המסולא כפ״ז וא״ף חכמתו עמד לו ביהוסף שמו פו״מ יוזל ווערטהיים המואס לתענוג וישם אבן מראשותיו ראש יוסף י״ב היו ונתאחוו יחד עצמות יוסף קברו והניחו כבודו במקום גדולים והיו לאחד על זאת התפלל החסיד לעת מצא זו קבורה. כאן היה וכאן נמצא מקום לתפלה לבטל הגזירה יקיצו ויעמדו יחדיו כי יתן ה׳ את רוחו עליהם מכאן לת״ה מן התורה מי׳ שנעשה עפר [...?] כי השבע השביע שלא להספידו בשבועה חמורה אלה הדברים אשר {דיבר} והוכיחו סמוך למותו תתעדן ותת{עלה} ותתענג בצרור החיים {נשמתו א׳ ס׳}‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-1203 Jahr: 1721-07-21

  ‎‏{היקרה הינדיל אשת פו״מ כמ״ר זלמן} ז״ל לאמפרטה {עין כנחל תזל} דמ{עות ע}ל פטירות אשה חשובה במעלות ובמדות פיזור נתנה לעניים הקרובות והרחוקות׃ ומשכימה ומעריבה לבית התפילות ה״ה מרת הינדלה בת יוסף מאזני׳ ז״ל נפטרת בכפר לאמפרטה ביו׳ ב׳ ך״ו תמוז והוליכוה לכאן ונקברת ביו׳ ג׳ ך״ז בו תפ״א ל׳ תנצב״ה בג״ע א׳ ‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-1232 Jahr: 1728-04-10

  ‎‏זאת מצבת אשה בכל אלה לא מצ{אה} בגמילות חסד וצדקה. יצאה נשמתה בקדושה ובטהרה ונפטרת בש״ט ביום ש״ק ונקברת למח{רתו יום א׳ ב׳} אייר תפ״ח לפ״ק. גבירה {ועטרת ועקרת ה}בית היתה לבעלה ה{קצין פו״מ כ״ה} מאיר ווערט{היים ... ... ... ...} הטוב׳ {והצנו}עה מרת פרומט {בת הק}צין {כהר״ר} מאיר איגרשום תנצב״ה ‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-327 Jahr: 1751

  ‎‏והנעלה ליזר מרדכן וויינום ז״ל פה נטמן איש ואשה הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו ה״ה הנעלה ר׳ מרדכי בן פו״מ הר״ר ליזר וויינום זצ״ל אשר הלך בדרך הישר כל ימיו נפטר בש״ט ביום ו׳ עש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ח׳ כסליו תקי״ב לפ״ק תנצב״ה עם שארי [צדיקים] בג״ע אמן‏‎ ‎‏עם זוגתו מרת מערלא ז״ל האשה היקרה מרת מערלא בת הר״ר משה ווירמש זצ״ל מק״ק פפ׳ אשר התנהגה כל ימי׳ בכשורה בדרך הישרה נפטרת בש״ט ונקברת ביום ב׳ י״ז אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-828 Jahr: 1762-02-04

  ‎‏הזקינה מרת חוה א׳ פו״מ כ״ה יוזפא בלין ז״ל פ״נ אשת חסידה כשרה והגונה׃ צנועה במעשי׳ ומצותי׳ מי מנה׃ ממש מחיי׳ הע׳ הז׳ לא היתה נהנה׃ מקרבת הנייתא לעניים מנעורי׳ ועד זקנה׃ כל ימי׳ השכימה והעריבה להתפלל בכוונה׃ וקולה לא נשמע כתפילה חנה׃ מצות ה׳ שמרה תורת חסד על לשונה׃ היא האישה חשובה מ׳ חוה בת הר״ר שלמה זצ״ל נפטרת ונקברת בש״ט יום ה׳ י״א שבט תקכ״ב ל׳ לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן ‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-1047 Jahr: 1772-01-12

  ‎‏{פ״ט אשה} הגונה. ממשפ{חה} רמה. כל כבודה בת {מלך} פנימה. היא אשת מרת טעלצכי בת המנוח פו״מ כהר״ר וואלף אופנהיים זצ״ל׃ נפטרת ונקברת בש״ט ביום א׳ ז׳ שבט תקל״ב ל׳ תנצב״ה עם שאר נשים צדקנים בג״ע אמן[׃]‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-979 Jahr: 1781-01-25

  ‎‏פ״ט המ{נוח והתורני כה}ר״ר א{יצק בן הקטן פו״מ כה}ר״ר ד{וד ברילן ... ונשמתו תהא צרורה בצרור} החיים ... ... {בגן עדן} אמן {נפטר ונקבר בש״}ט ביום {ה׳ כ״ח טבת תקמ״}א לפ״ק ‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis