logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (?)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 62
 1. Inv.-Nr.: wrm-771 Jahr: 1328-11-14

  --- ‎‏בת הנ[דיב ... הנפטרה] בשם טוב [... ונקברה] ביו׳ ב׳ י״א בכסל[יו ש]נת פ״ט לאלף הש[שי נ]שמתו תה׳ צר׳ בגן עדן א׳ סלה ‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-8207 Jahr: 1328-11-14

  [... ... ... ?] ‎‏עד הגל הזה ועד׳ המצבה לראש מרת חנה הבחורה בת הנדי׳ ר׳ יוסף נפטר׳ בשם טוב ונ[קבר׳ בי]ום ב׳ י״א בכסל[ו ש]נת פ״ט לאלף השי׳ נשמת׳ תה׳ צר׳ בגן עדן א׳ סלה ‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-3022 Jahr: 1328-12-19

  ‎‏ציון הלז לראש מרת גננא הזקינה בת ר׳ שנאור שנפ[טרה] בשם טוב נק׳ יו׳ ב׳ [י]״ו בטבת שנ׳ פ״ט [ל]אל׳ הש׳ נש׳ ת׳ צ׳[?] [ב׳?] ה׳[?] בגן עדן א׳ סל[ה]‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-938 Jahr: 1329-02-15

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצ׳ אשר יריתי לרא׳ מרת קילא הבחו׳ בת ר׳ מרדכי נקברה ביו׳ שושן פורים יו׳ ד׳ שנ׳ פ״ט לא׳ הש׳ נתצ[ב״ה? א׳ ס׳?]‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-583 Jahr: 1329-03-07

  ‎‏[ע]ד הגל הזה ועדה [המ]צבה אשר הוקמ׳ לראש החשובה[?] והזקינ׳ מרת חנה[?] בת ר׳ ישרא׳[?] הלוי נקברה בשם טוב ו׳ בניסן ביום ג׳ שנ׳ פ״ט לאל׳ השי׳ נש׳ תה׳ צ׳ ב׳[? ה׳?] א׳ א׳ א׳ סלה ‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-591 Jahr: 1329-04-21

  ‎‏צור עולמים נש׳ קבל ברחמים לראש מרת ריכנצא בת הזקן ר׳ יצחק הכהן נפטרה בשם טוב ונקברה ביום ו׳ כ״א באייר שנת פ״ט ־־־ ‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-1262 Jahr: 1702-12-23

  ‎‏{האשה היקרה מרת לאה אשת ... פ״ט אשה חשובה ונאמנה לכל דבר מצות בכל זמנה ה״ה מרת לאה בת אב״ד מהר״ר משה שמשון} נפטרה [בש״ק ד׳ ב]טבת תס״ג ל׳ ונקברה ביום א׳ ה׳ טבת תס״ג תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-1091 Jahr: 1727-10-05

  ‎‏ה״ה כ׳ משה גדלי׳ לוי צום רוטן אוקסין פ״ט גבר צנוע ומעלי נשא ונתן באמונה׃ עשה תפלתו בכוונה׃ ה״ה היקר כ׳ משה גדלי׳ בן כ״ה שמחה לוי ז״ל נפטר ונקבר בש״ט יו׳ א׳ ד׳ מח״ה של סוכת תפ״ח לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקם בגן עדן אמן ‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-1146 Jahr: 1750-04-07

  ‎‏הזקנה מערלן אשת התו׳ ר׳ ליזר ווירטהיי׳ זצ״ל פ״ט אשה כשירה והגונה עשתה תפלתה בכוונה מרת מערלן בת ה׳ אייזק לוי ז״ל נפטר׳ יום ב׳ ר״ח ניסן תק״י ל׳ תנצב״ה ‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-1198 Jahr: 1750~1799

  ‎‏הרבנית מרת בלימלן אשת הרב המנוח מהור״ר דוב בער הלוי זצ״ל שהי׳ שנירבר[?] מפה פ״ט אשה החסודה והגונה. יסורים שסבלה מדונים קשים על יגונה אף שאור עינה אין עוד ... עשתה מצות רבות תפילתה בכוונה. ה״ה הרבנית א״ח מרת בלימלין בת כמהו׳ חיים זצ״ל מקאמני{ץ נ}פטרת ונקברת בש״ט ביום עש״ק יוד מנחם תק״? לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-342 Jahr: 1751-07-05

  ‎‏פ״ט אשה המשכלת והגונה שבחה מי מנה׃ תפילתה עשתה בכוונה׃ משכלת אל דל ליתן צדקתה בצנעה׃ ה״ה הזקנה מרת חנה אשת הישיש כ׳ משה וויינום שי׳ נפטר׳ בליל ה׳ ונקברת למחרתו ביו׳ ו׳ עש״ק כ״ג תמוז תקי״א ל׳ תנצב׳ החיים עם נשמת שארי צדיקי׳ וצדקני׳ אמן ‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-1016 Jahr: 1752-08-24

  ‎‏האשה מרת רבקה אלמנת הנעלה כ׳ אברהם קובלענץ ז״ל פ״ט האשה היקרה והגונה תפלתה אשר עשתה בכוונה ע{ליה} חגיגה מרת רבקה בת התורני הר״ר אליעזר זצ״ל נפטרה {ונקברה בש״ט} ביום ה׳ י״ד {אלול תקי״ב לפ״ק תנצב״ה} א׳ ‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-344 Jahr: 1758-07-18

  ‎‏היקרה מ׳ אסתר א׳ כ׳ זעליגמן קרליבאך פ״ט האשה החשובה והגונה. עשץה תפלתה בכוונה. כפיה פרשה לעני. ה״ה מ׳ אסתר בת כ׳ משה וויינום ז״ל נפטרת ונקבר׳ בש״ט ביום ג׳ י״ב תמוז תקי״ח ל׳ תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן. אסתר א׳ כ׳ זעליגמן ק״ב ‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-345 Jahr: 1758-09-11

  ‎‏הנעלה זעליגמן קרליבאך פ״ט האיש חשוב והגון. השכים והעריב לתפלתו בכוונה. ביתו פתוח לרווחה. משא ומתנו באמונה. קבע עיתם לתורת ה׳ בזמנה. ה״ה כ׳ זעליגמן יצחק בן כ׳ יודא קרליבאך ז״ל. נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ ח׳ אלול תקי״ח לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן.‏‎ ‎‏הנעלה כ׳ זעלגמן ק״ב ‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-1251 Jahr: 1766~1806

  ‎‏פ״ט הבתולה צנועה וכשירה. כל ימי׳ הלכה בדרך ישרה. במעשיה היתה נעימה. כל כבודה בת מלך פנימה. ה״ה מ׳ קענדלי בת פו׳ כהר״ר אלי ד״ק[?] ו[נפטר]ת ונקברת [ב]ש״ט ב[יו׳ ? ?? ני]סן[?] תקס״ו[?] ל׳ תנצב״ה בג״ע אמן קענדלי בת פ[ו׳ כהר״ר אלי ...?]‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-1156 Jahr: 1767-05-26

  ‎‏הישיש והזקן כמ״ר ליב לוי זצ״ל פ״ט איש גבר ודחיל חטאין נושא ונותן באמונה השכם והעריב עשו תפילתו בכוונה והי׳ מעשרה ראשונים׃ והי׳ בח״ק דג״ח יותר נ׳ שנים׃ ה״ה הישיש והזקן כ׳ ליב ב״ר אייזק לוי זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט ביו׳ ג׳ כ״ז אייר תקכ״ז ל׳ תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן ‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-288 Jahr: 1769-08-05

  ‎‏הזקינה מ׳ רייץ אשת כ׳ זעליגמן קומא סגל צום ראט פ״ט אשה הגונה עטרת הבית והמשכלת . משכלת אל דל ולג״ח לא נחדלת . אשה חכמה בכל מעשה נשים היתה מושלמת . יגן עליה היסורים אשר היתה תמיד סובלת . עם כל זאת {תפלתה} בכוונה מתפללת ׃ ה״ה הא[הובה?] {מרת רייץ} בת המושלם הא{לוף הר״ר ליב מענץ ז״ל} נפטרת בש״ט {ביום שבת קודש} ב׳ אב ונקבר׳ ביום א׳ ג׳ אב תקכ״ט לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שארי נשים צדקניות בגן עדן אמן ‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-568 Jahr: 1771-05-05

  ‎‏האשה מרת נענכי אשת התורני הר״ר אברהם גערנסהיי׳ שיחי׳ פ״ט אשה חשובה וצנועה ממשפחת רמה. מצות השם תמיד שמרה׃ כל כבודה בת מלך פנימות[?]. גברתנית עירנית ואהדונית מנשים צדקנית מקרבה תנייתא בצדקה. ונדיבות׃ האשה מרת. נענכי בת התורני הר״ר יוזבל כ״ץ זצ״ל ממיץ. תנצב״ה עם שארי צדיקים וצדקניות. בגן עדן אמן[׃?] נפטרת ונקברת בשם טוב ביום א׳ כ״א אייר תקל״א לפ״ק׃ ‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-1047 Jahr: 1772-01-12

  ‎‏{פ״ט אשה} הגונה. ממשפ{חה} רמה. כל כבודה בת {מלך} פנימה. היא אשת מרת טעלצכי בת המנוח פו״מ כהר״ר וואלף אופנהיים זצ״ל׃ נפטרת ונקברת בש״ט ביום א׳ ז׳ שבט תקל״ב ל׳ תנצב״ה עם שאר נשים צדקנים בג״ע אמן[׃]‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1211 Jahr: 1774-02-26

  ‎‏פ״ט הזקן שקנה ח״ה כהר״ר חיים בן כ׳ שלמה אופנהיי׳ ז״ל שהי׳. בח״ק דקברנים י״ץ ובלומדי משניות בבה״כ נפטר ביו׳ ש״ק ונקבר למחרתו בש״ט ביו׳ א׳ ט״ז אדר תקל״ד לפ״ק נתצב״ה עם שארי צדיקי׳ בג״ע אמן׃ ‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-1157 Jahr: 1774-12-08

  ‎‏הזקנה מרת חנה אלמנת פו׳ ה׳ משה לוי זצ״ל פ״ט ה{אשה [ה]הגו}נה והיש{רה נעימ}ה וג{בורה} הקדימה {לב״ה ער}ב ו{ צפיר}ה עוסקת בב״ח ובג״ח של אמת עם החיים והמתות {בתריתא} והסתפקות עצ{מ}ה במעשי׳ {והיה טע}מה כי טוב {סחרה} ה״ה {האשה הבר}ורה מ{רת חנה בת המנו}ח {הר״ר מ}שה אברהם זצ״ל {מערין} נפטרת {בש״ט ה׳ טבת תקל״ה לפ״ק ... ... ... ... ... ... ... תנצב״}ה׃ [־־־]‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-287 Jahr: 1775-03-27

  ‎‏הזקן זעליגמן קומא סגל פ״ט איש תם וישר הלך בתמים כל הימי׳ משא׳ ומתנו היה באמונה . השכים והעריב לעשות התפלתו בכוונה . ותרן[?] הי׳ בממנו גמל חסד עם החיי׳ והמתי׳ לקול תורה היה מן המקשבי׳ . שמו היה נודע בארצו היה כ׳ זעלגמן קומא סגל נפטר ונקבר בש״ט יום ב׳ כ״ה אדר שני תקל״ה לפ״ק תנוח נשמת׳[?] לגורל לקץ הימי׳ תנצב״ה עם שארי צדיק׳ בג״ע אמן ‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-361 Jahr: 1777-01-10

  ‎‏התורני הר״ר אברלי אופנהיים ז״ל פ״ט איש ישר שהלך בתמים ה״ה הר״ר אברלי בן מיכאל אופנהיים ז״ל׃ נפטר בש״ט ביום ה׳ ר״ח ונקבר עש״ק ב שבט תקל״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן ‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-997 Jahr: 1777-01-12

  ‎‏התורני הר״ר ברוך אהרן ז״ל {פ״ט} אשה ח{כם ונב}ון ש{הלך} בדרך טובים {תור}ת {ה׳} לא {ימוש בפיה}ו יום וליל{ה ידרשוה ומצות השם ישכנוהו?} הי׳ מכנ{ים בניו ובני אחרים} תחת כנפי השכי{נה על ידי מילה} והיה {מן נמנין} בחברת {ח״ק ד}קברונים והל{ומדי} הש״ס {וגם דב״ח} אכל {מיגיע} כפי׃ והמשכים ומע{ריב לקול} התפלב׃ ה״ה הת׳[?] ברוך ב{ן פו׳ מהור״ר?} רפואל {טורלך שנפטר בליל} ונקבר {מחרתו בש״ט יום א׳ ד׳ שבט תקל״ז לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקים בג״ע אמן ‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1236 Jahr: 1778-05-03

  ‎‏פ״ט הרב המאה״ג החסיד העניו מוהר״ר צבי הירש זצ״ל בן הגאון מהו׳ זעליג אויערבאך זצ״ל מבראד שהיה ר״מ בבה״מ פה והעמיד תלמידים הרבה ואח״כ נתקבל לאב״ד ולרב דקהלתינו ובכלל הי׳ כאן מ״ה שנים בזכות זה תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן נפטר ונקבר בש״ט ביום א׳ ו׳ אייר תקל״ח לפ״ק ‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-353 Jahr: 1779-07-01

  ‎‏פ״ט אשה הגונה ויקרה מרת יטכה אשת ה״ה התורני כ״ה זנוויל בער באטנהיים מפ״ה נפטרת ונקברת בש״ט יו׳ ה׳ י״ז תמוז תקל״ט ל׳ תנצב״ה עם שארי צדיקם וצדקניות בג״ע אמן‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-575 Jahr: 1780

  ‎‏הזקן והתורני ה׳ פאלק גערנסהיים ז״ל פ״ט איש הזקן התורני כ״ה פאלק בן מהור״ר מיכאל גערנסהיים זצ״ל אשר הי׳ הולך בדרך תמים השכים והעריב בב״ה כמעשרה הראשונים והי׳ בח״ק דת״ת וקבע לתורתו עתים וגב׳ הי׳ בח״ק האומרים בכל יום בבה״כ תהילים בשכל זה {תנצב״ה} [עם שאר] צדיקי׳ בג״ע {... ... ... תמוז ...תק״ם} ל״ק [־־־]‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-979 Jahr: 1781-01-25

  ‎‏פ״ט המ{נוח והתורני כה}ר״ר א{יצק בן הקטן פו״מ כה}ר״ר ד{וד ברילן ... ונשמתו תהא צרורה בצרור} החיים ... ... {בגן עדן} אמן {נפטר ונקבר בש״}ט ביום {ה׳ כ״ח טבת תקמ״}א לפ״ק ‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-1145 Jahr: 1782-12-08

  ‎‏פ״ט התורני הר״ר הר״ר מענדלי זצ״ל בן הר״ר ליזר וויטהיי׳ ז״ל ונפ׳ בשם טוב ח׳[?] דחנוכה תקמ״ג ל׳‏‎ ‎‏ואשתו מ׳ באבי בת כמ״ר גדליהו לוי ז״ל ונפ׳ בשם טוב חי׳ טבת תקמ״ט ל׳ [...?] תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-1015 Jahr: 1783-10-02

  ‎‏פ״ט ... ... ... א.. .. ר׳ אליעזר[?] ב״ר אהרן זצ״ל נפטר ביום ה׳ ונקבר בש״ט המחרה עש״ק ז׳ תשרי תקמ״ד ל׳ תנצב״ה [־־־‏‎?] ‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-984 Jahr: 1784-01-04

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מרת אסתר אשת כ״ה ליב עברשטאט ש״י נפטרת ונקברת בש״ט ביום א׳ יוד טבת תקמ״ד לפ״ק׃ תנצב״ה. עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן.‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-1213 Jahr: 1784-06-19

  ‎‏היקרה שרה בילה {אשת} [כ״ה] הירש איטינגן שי׳ פ״ט אשת חיל תמימה בדרכי׳׃ וצנועה במעשי׳׃ טרף נתנה לביתה ומזון לרעבים׃ ... דלתה גמלת חסד טוב לכל וצדקה בכל עת לעניי׳ ודלים לא מנעה, לבד בתפלתה שרה ונעוף לשמים, ... ... ... ... ... ... ... ... מרת שרה בילה בת כ״ה מענדלי עפ...... סגל מביגוואנגין שי׳ נפטרת ביו׳ ש״ק א׳ דר״ח תמוז ונקברת בש״ט למחרתו ב׳ דר״ח תקמ״ד ל׳ תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן ‏‎


 33. Inv.-Nr.: wrm-964 Jahr: 1784-08-09

  ‎‏הזקן פו׳ כ״ה דוד ברילן זצ״ל פ״ט פו׳ ר׳ דוד בן המנוח כמהור״ר וואלף ברילן ז״ל ונכד להגאון המפורסם כמהור״ר איצק ברילן ז״ל שהי׳ בן ל{או}תו צדיק. הגאון המפורסי?׳ כמהור״ר זוסמן ברילן זצ״ל נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ כ״ב מנחם תקמד״ל תנצב״ה אמן ‏‎


 34. Inv.-Nr.: wrm-352 Jahr: 1786-01-24

  ‎‏הזקנה מרת בילא אשת ה׳ אלי קרליבאך שי׳ פ״ט האשה כשרה והגונה צדקה עשתה בכ״ע ועונה השכימה והעריבה להתפלל בכוונה ה״ה היקרה מרת בילא בת כמהור״ר מאיר זצ״ל מק״ק נייאמעגן נפטרת ונקברת בש״ט ביום ג׳ כ״ה שבט תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה עם צדיקים וצדקנית[?] שבג״ע אמן ‏‎


 35. Inv.-Nr.: wrm-285 Jahr: 1786-05-23

  ‎‏היקר כמ״ר הירץ קומא פ״ט איש אשר הלך {בדרך} ישרים {נשא ונתן באמונה ... ... ... ג״ח ואמת} השכים {והעריב} [...?] בב״ה ...? כמ״ר [הירץ] בן כמ״ר זעליגמן קומא סגל ז״ל נפטר ונקבר בש״ט ביו׳ ג׳ כ״ה אייר תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן ‏‎


 36. Inv.-Nr.: wrm-971 Jahr: 1790

  ‎‏הזקנה מ׳ חיילא אשת ר׳ דוד בריל ז״ל פ״ט אשה כשירה שדרכי׳ ה׳ דרכי נוע{ם במעשים טובים ב{יתה ה׳ פתוח לרו}חה לקרובים ולרחוקים משביע לר{עבים ...}ל נ{תנה לאבינים ת{פלתה עש}תה בת{חונים ה״ה מרת חיילא} בת המנוח {אהרן לוי ונקברה} תק״ן ל{פ״ק תנצב״ה}‏‎ [---]


 37. Inv.-Nr.: wrm-235 Jahr: 1793-06-30

  ‎‏הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת כהר״ר חיים נס ז״ל פ״ט האשה חשובה הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת ג״ה כ״ה חיים נס ז״ל באשר שהקדימה לב״הכ ועשתה תפלתה שחרית וערבית . והיתה עתרת הבית . ידה שלחה לאביונים ליתן צדקות בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן נפטרת ביו׳ ש״ק י״ט תמוז ונקברת ביו׳ א׳ למחרתו תקנ״ג לפ״ק .‏‎


 38. Inv.-Nr.: wrm-1038 Jahr: 1795-09-28

  ‎‏פ״ט האשה ה{יקרה והזק}ינה מ׳ שרה ..? {אשת מש}ה לימבורג ז״ל ב..? {אשר} עשתה תפלתה שחר{ית וער}בית ו{ידה} שלחה לעניים {ליתן} צדק{ות} בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע נפטרת ונקברת בש״ט {ביום א׳ דסכות} תקנ״ו לפ״ק [אמן?]‏‎


 39. Inv.-Nr.: wrm-576 Jahr: 1802-04-27

  ‎‏פ״ט אשת חיל תבורך נשים מאהל אשה יראת ה׳ היא תתהלל צדקה וחסד עשתה לכל אשר שואל ה״ה מרת שפרינצכי א׳ הר״ר פאלק גערנסהיי׳ ז״ל נפטרת ונקברת בש״ט ביום ג׳ כ״ה ניסן תקס״ב לפ״ק נתצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן ‏‎


 40. Inv.-Nr.: wrm-1147 Jahr: 1802-05-05

  ‎‏פ״ט אשה הגונה תפלתה עשתה בכוונה ה״ה מרת פעסלא אשת כהר״ר בער כהן נפטרת ונקברת בש״ט ביום ד׳ ג׳ אייר תקס״ב לפ״ק נתצב״ה עם נשמת׳ שארי נשים צדקניות בג״ע אמן ‏‎


 41. Inv.-Nr.: wrm-995 Jahr: 1802-09-10

  ‎‏פ״ט הזקן כ{מ״ר יוסף} ב״ר ברוך ז״ל {טורלך} הלך לעולמו ב{ן פ״ח} שנים ונקבר בש״ט עש{״ק} י״ג אלול שנת {ה׳} א׳ תקס״ג ל{ב״ע} תנצב״ה ‏‎


 42. Inv.-Nr.: wrm-963 Jahr: 1806-10-20

  ‎‏פ״ט הבח׳ כ׳ חיים בן כמ״ר ליזר נס ז״ל נפטר בש״ט יום ב׳ חית חשון תקס״ז לפ״ק נתצב״ה בגן עדן אמן‏‎


 43. Inv.-Nr.: wrm-1084 Jahr: 1817-08-16

  ‎‏פ״ט האשה מרת כאטש{יל} אש׳ יוזפא {שנ}אטיך נפטרה {ב}ש״ק ד׳ אלול ונקברה ביום א׳ ה׳ אלול תקע״ז לפ״ק תנצב״ה ... ע...?‏‎ ---?


 44. Inv.-Nr.: wrm-1212 Jahr: 1818-08-28

  ‎‏פ״ט היקרה א״ח מ׳ גיטל אשת כ׳ לעמיל בירשטאט ז״ל נפטרה ונקברה בשם טוב ביום ו׳ כ״ו אב התקע״ח לב״ע נתצב״ה אמן ‏‎


 45. Inv.-Nr.: wrm-962 Jahr: 1818-11-24

  ‎‏פ״ט ה״ה התורני כהר״ר וואלף ב״ה ליזר נס זצ״ל נפטר בש״ט יום ג׳ כ״ה חשון ח״א תקע״ט נ׳ בע... ‏‎ ---


 46. Inv.-Nr.: wrm-981 Jahr: 1819-02-24

  ‎‏פ״ט הנעלה כמ״ר שמחה בן המנוח כהר״ר איצק בריל ז״ל נפטר ונקבר ביום ד׳ ער״ח ניסן ת{קע״ט ל}פ״ק נתצב״ה עם שארי צדיקים אמן ‏‎


 47. Inv.-Nr.: wrm-1235 Jahr: 1822-12-23

  ‎‏פ״ט הרב מו״ה יעקב יצחק אדלער הכהן זצ״ל איש צדיק תמים היה בדרתיו חסיד ועניו ויראת ה׳ באוצרותיו מורה ומנהיג רועה נאמן לעדת{ו} לעניים ולאביונים הרבה צדקותיו עושה ומעשה ומצדיק רבים בתחבולות{יו} כל הימים אשר ח׳ עבודת הקדוש עבוד{תו} נפטר טית טבת תקפ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 48. Inv.-Nr.: wrm-603 Jahr: 1823-10-08

  ‎‏פ״ט התורני ר׳ הירץ אובנהיים נפטר בש״ט {ביום ד׳} ונקבר ביום ה׳ ד׳ חשון תקפ״ד לפ״ק נתצבה ‏‎


 49. Inv.-Nr.: wrm-968 Jahr: 1824-05-17

  --- ‎‏פ״{ט הי}רא ־ שקפ{צה} על{יו} זקנה ועסק בצרכי צבור באמונה ה״ה הנעלה כ׳ מש{ה בן} מ״מ כ״ה דוד בריל {ז״ל נפ}טר ונקבר בש״ט ביום ב׳ י״ט אייר ה׳ תקפ״ד לב״ע נתצב״ה עם שאר צדיקים בג״ע אמן ‏‎


 50. Inv.-Nr.: wrm-1123 Jahr: 1824-07-30

  ‎‏פ״ט האשה כשירה בעלת ג״ח מ׳ מירלה אשת כ׳ הירץ בייארטהאל שנפטרת בש״ט יום ו׳ ה׳ אב ונקברת יום א׳ ז׳ אב תקפ״ד[?] לפ״ק תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 51. Inv.-Nr.: wrm-1202 Jahr: 1825-02-28

  ‎‏פ״ט הזקן כ׳ גומפיל בן כמ״ר משה הארכהיים ז״ל׃ נפטר ונקבר בשם טוב ביום ב׳ יוד אדר התקפ״ה לב״ע נתצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן׃ ‏‎


 52. Inv.-Nr.: wrm-1083 Jahr: 1825-03-13

  ‎‏פ״ט רעכלן אשת חיים ג״ש[?] נפטרה ונקברה ביום א׳ כ״ג אדר תקפ״ה לפ״ק נתצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: wrm-604 Jahr: 1825-03-14

  ‎‏פ״ט היקרה אשת חיל מרת זיסכא אשת כ״ה איצק נוו[?]ען נפטרת ונקברת בשם טוב ביום ב׳ כ״ד אדר תקפ״ה לפ״ק נתצב״ה בג״ע אמן ‏‎


 54. Inv.-Nr.: wrm-960 Jahr: 1828-03-22

  ‎‏פ״ט כ״מ {י}עקב בהר״ר איצק בריל זצ״ל נפטר בש״ק ונק׳ ביו׳ א׳ ח׳[?] ניסן {ת}קפ״{ח} ל׳ בש{ם} הנ{ברר} משמנים והי׳ {ח}בר לחברת {ה}קברנים ולכ{ל} סופר[י?] המצות הי׳ נמנה ובעסקיו {יעקב} איש תם יכונה נתצב״ה ‏‎


 55. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה ‏‎


 56. Inv.-Nr.: wrm-599 Jahr: 1829-01-03

  ‎‏פ״ט הזקן כ׳ יששכר גערנסהיים ז״ל נפטר בשם טוב ביום ש״ק כ״ח טבת ונקבר למחרתו ביום א׳ כ״ט בו ה״א תקפ״ט לב״ע נתצב״ה עם שאר צדיקים בג״ע אמן‏‎


 57. Inv.-Nr.: wrm-959 Jahr: 1829-05-13

  ‎‏פ״ט אשה צנועה וחסודה יראת ה׳ מעודה וכבת מלך כבודה מרת גיטל אשת כ׳ משה בריל זצ״ל נפטרת בש״ט ונקברת יוד אייר תקפ״ט ל׳ ‏‎


 58. Inv.-Nr.: wrm-1120 Jahr: 1829-11-10

  ‎‏פ״ט האשה היקרה געלכה ז״ל אשת כ׳ הירץ ב״ט שהיתה עוסקת במו״מ באמונה הנפטרת בש׳ טוב ביום ג׳ י״ד חשון ונקברת יום ד׳ ט״ו חשון ה״א לב״ע {תק״ץ לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקי עולם בגן עדן}‏‎


 59. Inv.-Nr.: wrm-602 Jahr: 1830-04-03

  ‎‏פ״ט היקרה מרת טיילא אשת כ״ה הירץ אובנהיים ז״ל נפטרת ליל מש״ק ונקברת למחרתו יום א׳ י״א ניסן ה׳ תק״ץ לב״ע תנצב״ה ‏‎


 60. Inv.-Nr.: wrm-1085 Jahr: 1830-08-09

  ‎‏פ״ט היקרה מ׳ מילא אשת כ׳ יודא קארליבאך נפטרה בשם טוב ביום ג׳ כ׳ אב תק״צ לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 61. Inv.-Nr.: wrm-560 Jahr: 1831-07-25

  ‎‏פ״ט הבח׳ זלמן בן כמ״ר אנשל עברשטשט נפטר יום א׳ ד״י מנחם ונקבר למחרתו ט״ו בו ה׳ תקצ״א לב״ע נתצב״ה אמן ‏‎


 62. Inv.-Nr.: wrm-484 Jahr: 1852-03-16

  ‎‏פ״ט הילד יוסי[?] ב׳[?] ר׳[?] צ...? טרויט ... ... נפטר ביום ג׳ כ״ה אדר תרי״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis