logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 32
 1. Inv.-Nr.: wrm-480 Jahr: 1333-08-17

  ‎‏{הנה הגל הזה אשר יריתי על קבורת הכבודה התמימה והישרה הזקינה} מרת היפה ה{מיל[דת] בת} ר׳ אשר הלוי {אשר השלימה} נפשה בשם טוב {ונקברה בא}לול ביום ה׳ {שנת צ״ג לפ״ק} לאלף הששי נשמתה {תהא צרורה} בצרור החיים עם שאר צדקני׳ בגן עדן א׳{ס׳‏‎?}‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-434 Jahr: 1446

  ‎‏ציון הלז הוקם [ל]ראש נער הגון יואל ב״ר יעקב[?] הלוי ז״ל נפטר בר[אש? חדש? אדר ה]שני שנת {ר״}ו[?] {לפ״ק} ... ... ..ש ... ... ... ... ... ... ... {תנצב״ה} ... ... ... ... ...‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-8134 Jahr: 1552-06-17

  ‎‏־־־ מצאו מנוחה׃ הנדיב דוד ב״רב אליקם ונקבר ביו׳ ו׳ כ״ה סיון שי״ב לפ״ק׃ תנצב״ה עם שאר צדי קים בגן עדן אמן׃‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-51 Jahr: 1561-11-23

  ‎‏... אשת הר״ר וואלף שולא אשא {נהי וקנה} על אשת נעורי ראשונה[׃?] אשה כשורה והגונה {היתה} נפשה ונשמתה ..ת ... ... ... ... ... {הנפטרה ... בשבת ט״ו כסליו שכ״ב לפ״ק ...‏‎ ---}


 5. Inv.-Nr.: wrm-768 Jahr: 1623-01-09

  ‎‏... ... ... ...ברושט {פה טמון איש חסיד} ישר {ונאמן צדיק} תמים היה {במעש}יו הלא הוא היקר {האלוף} החבר ר׳ אליה {ב״ר מנחם} נפטר בעו״ה {חי שב}ט שנת שפ״ג {לפ״ק} תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-67 Jahr: 1640

  ‎‏־־־ ... ... גם[?] ... ... לנפש אביונה׃ ישבה אהל בבית ...נה׃ וה[יה] שלום בכל פינ[ה׃?] ... [גו?]טה[?] א[ש׳?] קטנה׃ היתה יפ[ה בים?] כוונ׳׃ ותהי׳[?] משכרה[?] שלימה מ... במעונה׃ תנצב״ה [א׳? סלה?] [ובג׳?] לירח אדר[?] נפטר׳ ת׳[?] לפ״ק׃‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-949 Jahr: 1641-09-06

  ‎‏.הר״ר זלמן רעיצוויילר. אבל כבד על פטירת איש נכבד הר״ר בנימן שלמה בן הר״ר ישראל נפטר בש״ט ביום ו׳ יום שני של ראש השנה ת״ב לפ״ק[?] ת[?] {תנצב״ה}‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-32 Jahr: 1649-03-06

  ‎‏ליזר בן יחיאל אופנהיים אלי כבתולה על בני כבודי אליעזר לעולם העלילו הלך ונחפר לי לא חזר יקר ונחמד בעיני כל ולראשי נזר עוסק בתורת ה׳ תמיד בלי בו חסור זרע לצדקה וחסד כעת יקצור {רחם יעורר ומשנ}תו ולתחייה ינצור {היה כ״מר אליעזר ב״ר} יחיאל אופנהיים נפ{טר בש״ט בהיידלבערק} ... י״ז אדר ... ונקבר פה בת״ט לפ״ק} ... ה׳[?] חי[?] בו[?] תנצ{ב״ה ...}‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-356 Jahr: 1660

  ‎‏פה טמונה ואגל אשת ר׳ יוקיל ווי דלא הדרא חסרון. אבן הראשה למורשה לזכרון. גדר דרכי בגזית באה. ה׳ ויתירון. יונתי. בחגוי הסלע בעפר ובא[ר]ון לא אליכם עוברי דר[ך] ביום אפו וחרון נפטרת ב... תמוז צ״ר במגפ״ה לפ״ק ..ובצ..מונה[?]‏‎ ---


 10. Inv.-Nr.: wrm-1257 Jahr: 1661-05-29

  ‎‏האשה מרת ועגילן המצבה עדה. על אשה חסידה. מרת ועגילן בת ר׳ יעקב אופנהיים לחיי עולם עתידה. מלובשת בהדרה והודה. הכינה לדרכה צ צידה. טעמה בדור וסודה. נפטרת ביום א׳ ר״ח ל[?] {סיון תכ״א לפ״ק} תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ואישה הר״ר משה פה ניתן לקבורה איש חסיד הר״ר משה אופנהיים בן הפרנס כהר״ר זלמן וי לחסרון דלא הדרא היה בתוך לומדי משניות בחבורה ובתוך העוסקים [בתורה?] נפטר {יום ו׳} כ״ד אב תכ״א לצרה תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-713 Jahr: 1661~1701

  ‎‏הכהן רבי איזק {ז״ל משטפילשטיין} וילך יצחק לשיחה ב{שדה} אל מקום הצדק׃ פרנס {היה אמ}ת מורה׃ כונתו לפועלו {צדק} באמת ובאמונה היה מר״ה יצחק ב{ן} [ר׳] נתן כהן צדק בשבה טוב׳ נאסף אל השחת דיין האמת ושופט הצדק׃ לאלף השישי יו׳ ג׳ ?עתו ופרכיר? ש? ... ... ... כו? פ?מוביה? על תפילתו ... ... ... ... ... ... ... השם ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... תס״א לפ״ק ... ... ...‏‎ ---


 12. Inv.-Nr.: wrm-1260 Jahr: 1664-07-01

  ‎‏גנענדלן אשת הפרנס הר״ר אנשל אופנהיים גל הזה והמצבה הזאת עדה נטמנה תחת אשה חשובה וחסידה עבדה יי׳ בכל נפשה ומאודה ונקראה שרה גנענדלן בת הפרנס הר״ר אורי שרגא סגל דרשה צמר וטוה ציצית וגידין בידה לעני ולאביון ח[?] חלקה מכבודה ינח[?] נפשה ולחיי עולם הבא עתידה ונקברה ביום ג׳ בח׳ תמוז תכ״ד לפ״ק. תנצב״ה בגן עדן אמן׃‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-1126 Jahr: 1667-11-11

  ‎‏הנעלה. כ״מר[.?] יוזפא. הכהן. מהערנסהיים פה טמון. וספון. איש אמונה והאבן. הזאת. תהי׳. לראש יוסף. אשר. כל. ימיו. הלך בדרך ישרה׃ ותמיד מדרך הטוב. לא. סרה׃. הנעלה כ״מר. יוסף. יוזפא. ב״ר שמעון. הכהן ז״ל. מהרנסהיי׳ הנפטר ונקבר. ביום. ג׳. ה׳. כסליו. תכ״ח[?.?] לפ״ק. תנצב״ה. עם. שאר. צדיקי. עו׳ בג׳ ע׳‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-800 Jahr: 1670-10-03

  ‎‏הר״ר אהרון ז״ל מגרושי המילבורג קינה ארימה. ליציאת נשמה. של הר״ר אהרון ב״ר יחזקאל אליהו. גידל בביתו יתום ויתומה. פזר נתן לכל רעב וצמ׳. היה פרנס בק״ק המילבורג עד שנת גרשו היודים שמה[.] {ונפט׳ פה} זקן ושבע ימים {ביום בז״ך תשרי תל״א לפ״ק} ‏‎ [---?]


 15. Inv.-Nr.: wrm-1176 Jahr: 1674-02-28

  ‎‏קרינכן בת הר״ר חיים עיני עיני יורדה מים. על פטירת אמי מורתי מרת קרינכן בת הר״ר כניהו חיים. השכימ׳ והעריבה לבית התפלה בכל יום ולא כעצלתים. עשתה חסד וצדקה לכל פורשי ידים. נפטרת ביום ד׳ כ״ב אדר הראשון תל״ד לפ״ק. תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-681 Jahr: 1685-04-27

  ‎‏שמואל צום הענטשוך האבן הזאת הוקם לאות לראש איש ישר היקר כ״מר שמואל ב״ר משה מאיר הלך בדרך תמים לחמו נתן ומימיו נאמנים לרעבים ולצמים נפטר בשם טוב ביום ב׳ בשלשה ימים לחדש אייר שנת תמ״ה לפ״ק [־־־?]‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-967 Jahr: 1686-07-07

  ‎‏מלכה א{שת הר״ר ...} עקיבא נהי בכי תמ{רורים} ע{ל אשת} נעו{רי}ם ב{ת גדולים הורים ומורים} אנשי השם מפני{נים יקרים} היתה אשת חיל בע{לת מדות} טובי׳ וישרים {ה״ה משכלת} מרת שרה מל{כה בת הגאון} אב ב״ד {הרב ... אהרן נפטר׳} ב{ש״ט ביום [?] י״ה[?] לחדש תמוז שנת תמ״ו לפ״ק} ... ...‏‎ ---


 18. Inv.-Nr.: wrm-1128 Jahr: 1699-11-20

  ‎‏הנלין אשת כמ״ר שמעון כהן ז״ל[?] פה טמונה. אשה הגונה. חכמה ונבונה. כפה פרשה וגם ימינה. לעני ואביון בחסד וחנינה. ה״ה היקרה מרת הנלין בת כמ״ר משה איטינגן מק׳ ורנקבורט נפטרת בשם טוב בערב שבת קודש כ״ח חשון שנת ת״ס לפ״ק ... ... ... ‏‎ ---


 19. Inv.-Nr.: wrm-1116 Jahr: 1704-05-04

  ‎‏[...] {היתה מ}שכימה ומע{ריבה} בזכות זה תהא נשמתה צב״ה בג״ע אמן׃ נפטרת בער״ח אייר תס״ד לפ״{ק}‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1249 Jahr: 1705-02-15

  ‎‏היולדת מרת בילא אשת זנוויל גוגנהיים זאת המצבה הוקמה לראש האשה החשובה והמלולה שמה הטוב הולך וגבר מידי יום ביומה׃ הלכה ערב ובקר לב״ה ומתפלל׳ בכוונה ה״ה היולדת מרת בילא בת הר״ר יצחק אולם הנפטרה ונקברה ביו׳ א׳ כ״א שבט תס״ה לפ״ק ?..ש... ... ... בג״ע אמן‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-349 Jahr: 1705-02-24

  ‎‏הר״ר יוסף מענץ צום ראד בכי נהי וקינה. להצ..[?] איש אמונה. משכיל ובעל תבונה. הוא היה אחד מהחברותא בב״ה לומדין משנה. [ה״ה] הר״ר משה יוסף בן הר״ר משה אליעזר {עשבך ז״ל נפטר ביום ג׳ ער״ח אדר תס״ה לפ״ק} ... ... ... ...?‏‎ ---


 22. Inv.-Nr.: wrm-988 Jahr: 1709-02-19

  ‎‏האשה היקרה מרת ריינכן בת כמ״ר איצק לארש זאת המצבה. הוקמה לראש אשה חשובה. יהלל[ו]ה בשערים בכל מעלה ומדה טובה. רב חסד וצדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה. השביע׳ נפש רעיבה. ה״ה היקרה מרת ריינכן בת כמ״ר אהרן משה יצחק ז״ל מק״ק מנהיים נפטרת בש״ט ביום ג׳ ט׳ אדר תס״ט לפ״ק. תנצבה בג״ע אמן‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-503 Jahr: 1715-08-21

  ‎‏{האשה שרלה אשת הקצין כ״מר שמעון מנהיים פה טמונה אשת הגונה ושמה הטוב הולך וגובר מדי יום ביומו רצתה תמיד} לע{שות מצוות בתמימה לעניים ודלים עשתה צדקה} וג״ח בס{תרה הלכה ערב ובוקר} לב״ה ומתפל{לת בכוונה ה״ה הצנועה} מרת שרלה בת האלוף ג״ה כה״ר מאזוז זצ״ל לנגיבך נפטר׳ ונקברת ביום ד׳ ך״ב אב תע״ה לפ״ק׃ תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי׳ ו[צדקניות בגן ?] עדן אמן יוצאי {חל}ציה הילד{ה עדיל}? בת כ״מ{ר שמעון} נפ{טרה עש״ק} כ״[?] [ד?] אב תע״ה לפ״ק‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-1232 Jahr: 1728-04-10

  ‎‏זאת מצבת אשה בכל אלה לא מצ{אה} בגמילות חסד וצדקה. יצאה נשמתה בקדושה ובטהרה ונפטרת בש״ט ביום ש״ק ונקברת למח{רתו יום א׳ ב׳} אייר תפ״ח לפ״ק. גבירה {ועטרת ועקרת ה}בית היתה לבעלה ה{קצין פו״מ כ״ה} מאיר ווערט{היים ... ... ... ...} הטוב׳ {והצנו}עה מרת פרומט {בת הק}צין {כהר״ר} מאיר איגרשום תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-4 Jahr: 1747

  ‎‏פרומט אשת הפ״ו הקצין הר״ר אהרן לוי אבן הראשה להאשה היקרה והמהוללה. קמו בנות ויאשרו׳ ל{כל מ}דה ומעלה. כפה {פרשה לעניה ואביונה} תמכה {ימינה אל דל השכילה.} היתה מחזקת י{דיה לומדי תורה ול}כל ... מצוה {רצתה כאילה.} {ה״ה} מרת מיכ{ל פרומט בת אברהם תק״ז לפ״ק}‏‎ [...]?


 26. Inv.-Nr.: wrm-1199 Jahr: 1755-07-24

  ‎‏{הרב המופלא כהור״ר ד}וב בער הלוי הורוויץ מק״ק קאמניץ {פ״}ט {שלשלת היוחסין מו}כתר בנימוסין {הרב המופלא מהור״ר דוב} בער הלוי. {הורוויץ בהכ״ב הגדול מהו׳ יהודא} הלוי. בן הגאון {מהו׳ צבי הירש הלוי. בן הגאון מ}הו׳ יהושע משה {אהרן הלוי. אחיו של ה}גאון המפורסם מהור׳ {חיים חייקא הלוי. זצ״}ל ה״ה הרב מהו׳ בער זצ״ל {מקום לידתו.[?]} היה. בק״ק הוראדני. ומקום דירתו {בק״ק ק}אמניץ. במדינת פולין. מנעוריו היה תורתו. אומנתו. וספר גאון צבי מאביו זקנו זצ״ל סידר והוציא לאורה בחיותו. וספר אספקלריא המאירה. גם אותו סידר והיה טמון באמתחתו. וזה חי׳ שנים ישב באהל תורה פה בבית המדרש ולמד בהתמרה גדולה. והנהגתו. בחסידות ופרישות היה עד למעלה. נפטר ונקבר בשם טוב יו׳ ה׳ ט״ז מנחם תקט״ו {לפ״ק} תנצב״ה עם ... ... שארי צדיקים שבגן [עדן] אמן‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-568 Jahr: 1771-05-05

  ‎‏האשה מרת נענכי אשת התורני הר״ר אברהם גערנסהיי׳ שיחי׳ פ״ט אשה חשובה וצנועה ממשפחת רמה. מצות השם תמיד שמרה׃ כל כבודה בת מלך פנימות[?]. גברתנית עירנית ואהדונית מנשים צדקנית מקרבה תנייתא בצדקה. ונדיבות׃ האשה מרת. נענכי בת התורני הר״ר יוזבל כ״ץ זצ״ל ממיץ. תנצב״ה עם שארי צדיקים וצדקניות. בגן עדן אמן[׃?] נפטרת ונקברת בשם טוב ביום א׳ כ״א אייר תקל״א לפ״ק׃‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-1157 Jahr: 1774-12-08

  ‎‏הזקנה מרת חנה אלמנת פו׳ ה׳ משה לוי זצ״ל פ״ט ה{אשה [ה]הגו}נה והיש{רה נעימ}ה וג{בורה} הקדימה {לב״ה ער}ב ו{ צפיר}ה עוסקת בב״ח ובג״ח של אמת עם החיים והמתות {בתריתא} והסתפקות עצ{מ}ה במעשי׳ {והיה טע}מה כי טוב {סחרה} ה״ה {האשה הבר}ורה מ{רת חנה בת המנו}ח {הר״ר מ}שה אברהם זצ״ל {מערין} נפטרת {בש״ט ה׳ טבת תקל״ה לפ״ק ... ... ... ... ... ... ... תנצב״}ה׃ [־־־]‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-984 Jahr: 1784-01-04

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מרת אסתר אשת כ״ה ליב עברשטאט ש״י נפטרת ונקברת בש״ט ביום א׳ יוד טבת תקמ״ד לפ״ק׃ תנצב״ה. עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן.‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-235 Jahr: 1793-06-30

  ‎‏הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת כהר״ר חיים נס ז״ל פ״ט האשה חשובה הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת ג״ה כ״ה חיים נס ז״ל באשר שהקדימה לב״הכ ועשתה תפלתה שחרית וערבית . והיתה עתרת הבית . ידה שלחה לאביונים ליתן צדקות בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן נפטרת ביו׳ ש״ק י״ט תמוז ונקברת ביו׳ א׳ למחרתו תקנ״ג לפ״ק .‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-1246 Jahr: 1822-12-23

  ‎‏שבכו מי ימנה הזקן חסיד וצדיק אשר עסק בתורה ובג״ח כל ימיו מתוך דוחק וישב על כסא הוראה בקהלתינו משך י״ג שנים מהור״ר אייזק אדלר כ״ץ נפטר בש{ם טוב} [ביו׳ ב׳] ט׳ טבת תקפ״ג לפ״ק ... } ... תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis