logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 193
 1. Inv.-Nr.: wrm-3012 Jahr: 1317-11-13

  ‎‏־־־ ביום א׳ ח׳ בכסליו ע״ח לפ״ק נוחה עדן[?]‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-480 Jahr: 1333-08-17

  ‎‏{הנה הגל הזה אשר יריתי על קבורת הכבודה התמימה והישרה הזקינה} מרת היפה ה{מיל[דת] בת} ר׳ אשר הלוי {אשר השלימה} נפשה בשם טוב {ונקברה בא}לול ביום ה׳ {שנת צ״ג לפ״ק} לאלף הששי נשמתה {תהא צרורה} בצרור החיים עם שאר צדקני׳ בגן עדן א׳{ס׳‏‎?}‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-491 Jahr: 1340-01-03

  ‎‏צור עולמים נשמתה קבל ברחמים לראש הכבודה והתמימה והישרה מרת רעכלין {הבחורה} בת ר׳ ..תן[?] {נפטרה בשם טוב} ונקברה ביום ב׳[?] בג׳[?] בשבט שנת ק׳ לפ״ק לאלף הששי ונוחה בגן עדן א׳ א׳ א׳ סלה‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-721 Jahr: 1345-01-06

  ‎‏[צור] עולמים נשמתה קבל ברחמים לראש התמימה והישרה מרת שמחה בת {ר׳ יוסף הנפטרה בשם טוב ונקברה ביום ה׳ ד׳ שבט שנת ק״ה לפ״ק נשמתה תהא צרורה בצרור החיים אמן סלה}‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-652 Jahr: 1417-02-09

  ‎‏זאת המצבה אשר הושמה לראש האלמנה הזקינה החסידה מר׳ מינא בת הקדוש ר׳ משה הלוי אשר נפטרה ונקברה ביום ג׳ כ״ג לחדש שבט בשם טוב שנת קע״ז לפ״ק תהא נשמתה צרו[רה] בצרור החיים עם שאר צדק[ניות] בגן עדן ויאמרו אמן א׳ סל[ה]‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-434 Jahr: 1446

  ‎‏ציון הלז הוקם [ל]ראש נער הגון יואל ב״ר יעקב[?] הלוי ז״ל נפטר בר[אש? חדש? אדר ה]שני שנת {ר״}ו[?] {לפ״ק} ... ... ..ש ... ... ... ... ... ... ... {תנצב״ה} ... ... ... ... ...‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-8115 Jahr: 1490-04-30

  ‎‏הגל הזה עד נאמן אשר פה נטמן [הדר]שן למצוה מזומן הפרנס ר׳ יעקב מנחם ב״ר יואל הלוי ז״ל נפטר בשם טוב יום ששי ט׳ אייר ונקבר ביום א׳ י״א אייר ר״ן לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ב׳ א׳‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-695 Jahr: 1490-11-29

  ‎‏... זלמן ... צדיק מת בעוינס הזמן כולו שלאנן ושליו ר׳ שלמה ב״ר יקותיאל שמו תם וישר בכל רוחו לבו עניו ומכיר את מקומו נעלב ולא עולב נאסף בשם טוב אל עמו שבשש עשרה לירח כסליו ביום ב׳ רנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-664 Jahr: 1492-12-14

  ‎‏הר״ר שלמה ב״ר פרץ קצין ז״ל א{לף רשנה? שלמה ב״ר פרץ ז״ל} תפארת {שיבה ... חכמה? ...} שית התפוגה ג..[?] התבונה פה נסתרה. יצאה פינת אור הלבנה. מבית לינה. היא נעדרה. ירד שיחי׃ קצר רוחי׃ גם נס לחי׃ עיני קהתה׃ מעי המו. אף לא דמו. גם נסתמו ככבי אורה׃ הוא האדון אדו׳ מו׳ אבי האלוף הר״ר שלמה ב״ר פרץ קצין ז״ל אשר נקבר ביום ו׳ כ״ב כסליו שנת רנ״ג לפ״ק תנצב״ע‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-688 Jahr: 1494-10-31

  ‎‏אברהם דעקינגן [א?]בי נטמן איש ישר ונאמן למצות השם מזומן בכל עת ובכל זמן אבא מה״ר רבי אברהם ב״ר יהודה ז״ל הנקב׳ בערב שבת ב׳ כסליו רנ״ה לפ״ק תנצב״ה בגן עדן אמן‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-7 Jahr: 1535-07-26

  ‎‏פה נטמן גברא מהמן למל אכת שמים היה מזומן בכל עת וזמן הפרנס ר׳ יעקב ב״ר מהר״ר גרשון היה זריז וזה[י]ר השכם והערב לשקוד על דלתי בית כנישתא להיות ראש המשוררים גם לעיין בצורכי צבור בכל אמצי כחו שנפטר בשם טוב ונקבר ביום ב׳ כ״ה ימים לחדש אב שנת רצ״ה לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-8126 Jahr: 1540/41

  ‎‏... ... ... ... [המצבה. ההו]צבה. הניצבה. היא לזכרון. [לר]אש ח[ש]ובה. כאשה לפידה. שרה ב[?]גרון. נעימה ו[?] ...?׳?׳ה גשר[?] וכאחות אהרן. על זאת לבינו דוה כי נרינו כבה. כ[י?] בצהרים עורון. נרה לא כבה. ולציצית טוה. וגירון. לס״ת שבארון. כלתה נפשה. בצום [וב]כיחשה. ומיין משכרון. היא אמנו עטרת ראשנו. [ו]מבנות אהרן. [ר]בקה נענכן בת משה הכהן ז״ל נפטרה ונקברה בש״ט יום ג׳ כ״ה[?] ב[חשון?] בש״א [לפ]״ק [תנצב״ה א׳]‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-8120 Jahr: 1549/50

  ‎‏אשה חשובה והגונה׃ [פ]ה טמונה׃ הדרה זיווה בינה׃ ס׳ שנה לא בטלה תפילה ותחינה׃ נפשה [נת]נה׃ ב...ז[?] מפ... [ונפטר?]ה [בש?]״ט[?] מ׳[?] ברונא[?] ב׳ מהור״ר ליברמן ר׳ יואל ר׳ זעלקל[ן] מכונה׃ זצ״ל [ו]בימיה נתבק[שה] למעלה עליה את קנ[?]נה׃ תנצ״ב החיים ע׳ ש׳ צ׳ ב׳ ג׳ אמן ... ... חשון[?] שנת ש״י לפ״ק‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-8134 Jahr: 1552-06-17

  ‎‏־־־ מצאו מנוחה׃ הנדיב דוד ב״רב אליקם ונקבר ביו׳ ו׳ כ״ה סיון שי״ב לפ״ק׃ תנצב״ה עם שאר צדי קים בגן עדן אמן׃‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-1190 Jahr: 1553-11-14

  ‎‏מרת פעס שלקנווערד פה טמונה׃ נאמנה׃ ידיה באמונה׃ חסידה והגונה׃ מר׳ פעס בת הנדיב ר׳ אהרן יצ״ו ונקבר׳ יום ד׳ ח׳ כסליו שנת שי״ד לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדק ניות בגן עדן אמן‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-8114 Jahr: 1556

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה׃ לראש יועץ וגיבו׳ רוח נדיבה׃ ־־־ משה ז״ל הנקבר יו׳ א׳ .. נ.. ובא שי״ו לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ [ב]ע׳ הבא בגן עדן ...? ...ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-686 Jahr: 1556-06-21

  ‎‏הרב ר׳ ישראל רוטנבורג פה גנוז ונטמן׃ צנצנת המן. לעבוד בראו היה כל ימיו מזומן. ובחוק׳ ומצו׳ הית׳ אומנתו כל ימיו כעבד נאמ׳ היה מן הכה׳[?] אשר ישרי אל שמו הוא כבו׳ הר״ר ישראל ב׳ שמואל ז״ל מופ׳ הומ׳ היה מכה׳[?] ישראל עם[?] לא אלמ׳ ועול לא נמצ׳ בו מיו׳ היות עד צאתו המן ויצאה נשמתו בטהרה ביו׳ א׳ י״ג ימי׳ בחד׳ תמוז שנ׳ שט״ז לפ״ק תנצב״ה א׳‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-658 Jahr: 1558-10-24

  ‎‏פה טמונה מרת הינדכה[?] בת ר׳ משה ז״ל[?] שטותה {צמר} לציצית ופתי{לות} ונר{ות לב״ה ובקור חולים וג״ח כל ימים נפטרה ביום ב׳ י״ב חשון שי״ט לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-59 Jahr: 1561-09-02

  ‎‏יוטלן אשת ליווא קלשטט יזלו עיני דמעה מהפוגות׃ ואשא על הגבעות נוגות׃ טעמה כי טוב סחרה לעני לאביון כפה פרשה במתן ומהד׳[?]׃ נתנ׳ שני רבו׳ כל יום טוב ושבת׃ יין לקידוש לעניי׳׃ צדקה כל מעשי׳ ונקיי׳׃ נאה וחמודות׃ כאשת לפידו׳׃ ובחכמה עשר ידות׃ החסיד׳ והזקינ׳ יוטלן בת ר׳ שמעון גדול ז״ל שנפטר׳ בש״ט ונקבר׳ ביו׳ ג׳ כ״א אלול ךש״ב לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ס׳‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-51 Jahr: 1561-11-23

  ‎‏... אשת הר״ר וואלף שולא אשא {נהי וקנה} על אשת נעורי ראשונה[׃?] אשה כשורה והגונה {היתה} נפשה ונשמתה ..ת ... ... ... ... ... {הנפטרה ... בשבת ט״ו כסליו שכ״ב לפ״ק ...‏‎ ---}


 21. Inv.-Nr.: wrm-1184 Jahr: 1562-04-10

  ‎‏פייאל אשת שמואל לילג פה גנוזה ועלומה. יקרה. מפנינים ואחלמה. יללה נהי ונהימה. אלי על מר׳ פייאל בת ר׳ משה הכהן ז״ל יונה תמה. רבתה תפלה בנעימה. סגפה נפשה בצומה. פתיל צמחה[?] והגלימה. פרסה לרעב לחמה. נסעה לעולמה. יום ה׳ לירח אייר {שכ״ב} לפ״ק [ת]נצ[ב״ה] א׳‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-83 Jahr: 1563-04-18

  ‎‏ליב קלשטט זצ״ל הכהן בבכי וקינה בואו[?] עד הנה ..ה נק..ג ובליאה [ב] בכל אמצי כחינו על אבינו עטרת ראשינו יהודא ב״ר יצחק הכהן המכונ׳ ליב שהיה איש נאמן וביו׳ א׳ היה נטמן כ״ה ניסן שכ״ג לפ״ק תנצ״ב החיים בג׳ ע׳ אמן׃‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-93 Jahr: 1567-11-03

  ‎‏מרים אשת אייזק גינצבורג אש תוקד בקרבי בע לותי על ליבי קינה אעירה אם אזכירה שבר בת אמי עתרת ראש הצדקני׳ ודברני׳ שנוסגה נוגה אחורנית הצנועה וישר׳ ונעימ׳ מר׳ מרים בת ר׳ ברוך ז״ל שמתה בש״ט ביו׳ ב׳ ר״ח כסליו שכ״ח לפ״ק באלף הששי ובג[?]...‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-34 Jahr: 1572-03-21

  ‎‏הפרנס יעקב גינצבורג פה נקבר איש החמודו׳ חכם חידו׳ בלילות בכל טובות ומדו׳ מגזע ...ש[?] מטע נאמן ואיש צדיק תמי׳ זקן ושבע ימי׳ הישיש הראש וקצין פרנס והמנהג הקהילה השכם והעריב לתפילה הנאמן וישר רבי משה יעקב ב״ר שמואל ז״ל סגל ועוסק בצורכי ציבור באמונה ל... ונפט׳ יו׳ ו׳ ז׳ ניסן של״ב לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ בג׳ ע׳ א׳‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-647 Jahr: 1578-03-06

  ‎‏מרת גינטלן אשת איצק דעקינגן תאכו נפשינו על פטירת אמננו לאורחים ערכה שולחנה למצות הש׳ היתה מזומנה מרת גינטלן בת ר׳ יצחק כ״ץ ז״ל הנפטרת בש״ט כ״ז אדר של״ח לפ״ק תנצ ב״ה בג׳ ע׳ אמן׃‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-73 Jahr: 1582-10-24

  ‎‏הפרנס שמעון קלשטט כ״ץ ז״ל שמעו נא המקוננים׃ מיתת אבינו בעוונים [׃]? עליו נספיד בכי וקנים׃ וקולנו על ראש כהנים׃ נדיב בבכי ובתחנונים׃ על מיתת אבינו ר׳ משה שמעון ב״ר יודא הכהן ז״ל שמת בליך[?] כ״ח תשרי שמ״ג לפ״ק תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-63 Jahr: 1583-04-01

  ‎‏ריצכן קלשטט ציון הלז לראש ההגונה ויפת מכר[?] פה טמונה מרת ריצכן בת ר׳ יודא הכהן זצ״ל שנפ טרת בליל שבת ט׳ ניסן שמ״ג לפ״ק תהא נשמתה צרור׳ בצרור החיי׳ בג׳ ע׳ א׳ ס׳‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-1185 Jahr: 1589-04-11

  ‎‏יענטא בת הר״ר זלמן קרונברג אקונן קינה׃ בכל פנה ופנה אל אמי הגונה׃ פה טמונה נודע שמה בשכונה׃ שעומדת בפחים וצנה׃ והשכים׳[?] והערב׳ בתחינה בחנה ופנינה׃ שאין בה שמץ ופגימה׃ וקשה על מיתתה העצומה יו׳ ב׳ כ״ה נסן שמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-679 Jahr: 1593-01-05

  ‎‏עדיל אשת הפרנס הר״ר ליווא עליה אשא קינ׳ דלפה עיני דמע יונתי תמתי הנעימ׳ לבית תפלה העריבה והשכימ׳. בתמימת צמי וציצת ב[?]יד עלסת טווה. רבי[?] ... שבתה[?] דרשה מלאכת קשט[?] כוונה נרות ופתילות לב׳[?] עשתה חסד עם החיים ומתים. עמלה מה רב טוב הצפון[?] לה מרת עדיל בת רבי יעקב ז״ל [נפטרת?] נשמתה בטהרה יום ו׳ י״ב שבט שנ״ג לפ״ק תנצב״[ה] בג׳ ע׳ אמן.‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-839 Jahr: 1593-03-04

  ‎‏ר׳ אברהם ב״ר יעקב ז״ל למצות הש׳ י׳ היה מזומן נהרג בעו״ה ערב ר״ח ואדר שנ״ג לפ״ק בחצר קומטרייא בלא פשע ועון ואחר ח׳ ימים נתפס הרוצח ונוקם נקמתו ונקבר הנהרג בקבורת החיים תהא נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן אמן סלה‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-50 Jahr: 1598

  ‎‏־־־ ... ... צדק ... ... .אש. לפידה׃ כל מעשיה כיוונה לעוש׳ בבית הוועד׳׃ עליה אקונן איב אתאונן על האבידה׃ העזבני לאנחות והיא למנוחות הפריד אמי הורתי שרה בת הפרנס ר׳ אהרן שלקנווערד ז״ל הנפטרת בשם טוב יום ו׳ י״ט אב שנ״ח לפ״ק תנצ״ב ע׳ ש׳ צדקניות בג׳ ע׳‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-113 Jahr: 1602

  ‎‏פה נקבר מהר״ר מתתי׳ ז״ל מה רב המות לשכני בתי חמר תמיד למד ולימד בישיבה ..מר תפילתו בכונו גזר דין להמיר ישוב לעפר מכל חטא נקי כצמר השכם והעריב מצות בוראו לשמר באמונה מקח וממכר ותמיר רץ כצבי לעבדה קונו ועז כנמר חיים שבק לכל חי כמהר״ר מתתי׳ ב״ר חיים ז״ל י״ד ימי׳ בכסליו שנת שס״ג לפ״ק‏‎


 33. Inv.-Nr.: wrm-678 Jahr: 1602-01-14

  ‎‏הפרנס שמשון עשלינגן פה טמון איש נאמן ככלכל ומהימן פרנס ומנהיג אשר נשא לבו להשתדל תיוך פפאלץ וגם גמר כי הוא ראש בהישתדלות ההוא שמואל שמשון ב״ר אליעזר יעקב ז״ל שנפטר ונקבר בשם טוב יום ה׳ ב׳ {שבט} שס״ב לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ בג״ע[?] א׳ א׳ [ס]‏‎


 34. Inv.-Nr.: wrm-1152 Jahr: 1604-04-23

  ‎‏הזקן והנדיב זלמן בלין יקותיאל עלה למרומי׳׃ ביתו היה בית ועד לחכמי׳׃ גדלם ומשיאם יתומי׳׃ לאורחים האכיל מטעמי׳׃ יינו מזג ל לצמי׳׃ רבים ויחדים הציל מן הקמים׃ תקון טליתת ופרוכ׳׃ כבבית עולמי׳׃ הנפטר בש״ט זקן ושבע ימים׃ ביום ששי בחדש ניסן כ״ג ימים׃ שנת שס״ד לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ אמן‏‎


 35. Inv.-Nr.: wrm-8113 Jahr: 1605-02-13

  ‎‏... ... ... הר״ר יצחק אלויא[?] ז״ל ... דוו[ה?] ..קו מר בכו מאין הפגו[ת?] וזה[?] ... ... ... דמעות מי פלגות ציר בוא ... ... שטוף עם סיד ל[...ות?] חרס וסתר ... ..ננחם נ... ... ...ות קינה עלי ח... ... ... ... ... ... ... ...ות ... ... ... ... [חס?]יד וזך מכל שגגות דברו וחילו[?] בלב נמס נמוגות וורד צח וא.. ...ם תור נטיעי הערוגו׳ דן דין והו... ..דת באמון פרגוגות[?] זקק וסג[ף נ]פשו סר תענוגות לימד ו...ה הרביץ פת דת ובגות הרסין[? ל]א בטח ודלג שור וגגות היכל מרכבה בסוד חברם ארוג׳ הוא הגאון החסיד הפרנס מהר״[ר] דוד[? יצ]חק ב״ר ... ... ... ... ... ... ... ז״ל ה״ה עלה אל האלהים כ״ה ש[בט] שס״ה לפ״ק תנצב״ה בגע״א‏‎


 36. Inv.-Nr.: wrm-155 Jahr: 1606-08-22

  ‎‏־־־ ... ...ב כבעל קב[?] ..גן[?] אלי כבתולה חגורת שק מעוגן עזר לטוב פרש מחרצנים וזגין אולם פנו מקום כרוז יצא בהגן להחסיד הר״ר בן מהר״ר אליעזר שנפטר באלשבך בטו״ב אב שס״ו לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן‏‎


 37. Inv.-Nr.: wrm-25 Jahr: 1611-02-04

  ‎‏הינדלן אשת זנוו[יל...?] האשה החשובה[.] ישרים מחצבה. נפשה שבה. דירה רכבה. לאבותיה תאבה. אילה אהובה. פה משכבה. הנעימה והנאהבה[.] מרת הינדלא בת הפרנס והמנהיג ליזר זויארבערג ז״ל יצאה נשמתה בטהרה יום ו׳ כ״א שבט שע״א לפ״ק‏‎


 38. Inv.-Nr.: wrm-8204 Jahr: 1614-02-28

  ‎‏־־־ ז״ל נפטרה בשם טוב ער[ב ש״ק] י״ט אדר שע״ד לפ״ק תנצ[ב״ה] עש״צ בג״ע אמן‏‎


 39. Inv.-Nr.: wrm-682 Jahr: 1614-08-18

  ‎‏השתדלן ... ... ... ז״ל ה״ה אוי שנפלה עטרה מראשינו על זה רוה לבינו יזל דמעה עפעפינו על הצדיק שנתפס בעונינו ומפני רעה נאסף הצדיק ממנו אריה דביה עילאה היא א״א הר״ר יודא ב״ר שמואל ז״ל. בשיבה טובה ימי חיו ונתבקש בישיבה למעלה הלך עולמו ביום ב׳ י״ג אלול שע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: wrm-3044 Jahr: 1615-05-02

  ‎‏[אברהם שמואל בכרך] אוי כי אבד כלי חמדה גנוז וטמון פה ה״ה הגאון הגדול מה״ו שמואל שהי׳ גדול ליהודים אב״ד ור״מ בק״ק טורבין קעלין פארליץ ובווירמס[ה] הבירה בגולה הלך ולגערנסהיים נשאוהו רגליו הערבונים וימת שמואל בן ארבעים שנים ונקבר ביום ג׳ בחודש זיו זיו׳ פנ״ה אור״ו כב״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: wrm-86 Jahr: 1620-10-18

  ‎‏שמואל ב״ר יצחק הלוי פה טמון איש ישר ונאמן היקר כמ״ר שמואל ב״ר יצחק הלוי נפטר בעה״ר[?] באסור חג של סוכות שנת שפ״א לפ״ק תנצב״ה א״ס‏‎


 42. Inv.-Nr.: wrm-797 Jahr: 1622-01-04

  ‎‏הפרנס כ״מר ליווא הוהנעק אבי אבי רכב ישראל נפתלי יהודא ב״ר משה יצחק הוא התחיל וג מר מדינת פפאלץ ליהיות פתח פתוחה לרוחה נפטר ונק בר יום ו׳ ג׳ שבט {שנת שפ״ב לפ״ק תנצב״ה} בגן עדן {אמן}‏‎


 43. Inv.-Nr.: wrm-357 Jahr: 1622-09-16

  ‎‏הר״ר אהרן בלין פה טמן איש נאמן ביראה מסר א״ו הר״ר אהרן בן {כה}ר״ר אליהו בלין {נקבר בשמ}יני של {סכות שנת שפ״ג לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 44. Inv.-Nr.: wrm-87 Jahr: 1622-12-27

  ‎‏וייאל אשת אייזק לוי פה טמונה אשת חיל ועטרת בעלה היקרה כאמנו שרה מרת וייאל בת ר׳ משה נפטר׳ יום ג׳ כ״ד טבת שפ״ג לפ״ק תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 45. Inv.-Nr.: wrm-768 Jahr: 1623-01-09

  ‎‏... ... ... ...ברושט {פה טמון איש חסיד} ישר {ונאמן צדיק} תמים היה {במעש}יו הלא הוא היקר {האלוף} החבר ר׳ אליה {ב״ר מנחם} נפטר בעו״ה {חי שב}ט שנת שפ״ג {לפ״ק} תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 46. Inv.-Nr.: wrm-217 Jahr: 1623-10-10

  ‎‏יוטכין אשת אייזק בן זעליגמן פה טמונה הספונה הגונה דא[?] המאושרת ונזרת ורב טוב הצפ[ון] י״ט לה כבו[?] ושיריה עטרת בעלה אשה חשובה וגברתנות ותרבות במתנותיה[?] מרת יוטכין בת ר׳ ברוך הנפטרת בי״ט שני דסוכות תנצב״ה שפ״ד לפ״ק אמן‏‎


 47. Inv.-Nr.: wrm-740 Jahr: 1624-02-15

  ‎‏פה טמונה אשה הגו{נה מרת חנה אלמ}נת האלוף הר״ר נתנאל ש״ץ אשה {קי}נה ונהי ודמע תדמע עיני על שברון בת עמי על פטירת אמי הצדקת והגבירה חנה וחסדא וישרא׃ ונלקחת מראשי עטרה פנה זיוה הודה והדרה על כן קמו בניה ויאשרוה ויהללה ויתנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעש{יה נפטר}ת בנוח[?]... ... ... ... ... ... בשם טוב יום א׳ ה׳ אדר ונקברת ביום ב׳ שפ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: wrm-1200 Jahr: 1624-09-19

  ‎‏מאיר ב״ר אהרן אליעזר וולך פה טמון איש תם וישר וירא אלהים כמ״ר מאיר ב״ר אהרן אליעזר ז״ל משפחת ווליך נפטר ליל ד׳ ו׳ תשרי שפ״ה לפ״ק תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 49. Inv.-Nr.: wrm-1268 Jahr: 1624-10-31

  ‎‏הקדוש ר׳ גומפריכט אופנהיים ואפרים בכורי הוא נרצח ממכהו במסתרי׳ תבכה נפשי מפני גוה ודמע הדמע עיני שנשבה הבן יקיר לי אפרים פלגי מים תרד עיני על רבבות אפרים בני גם ינקם {הקדוש} ר׳ א{פרים} בן {החבר ר׳ יהודה מגזע} אופנהיים שנ{הרג ביום ה׳ ח״י} חשוון ונקבר יום {ו׳ עשרים ושש ש[פ״ה] לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 50. Inv.-Nr.: wrm-401 Jahr: 1624-12-02

  ‎‏יששכר געטינגן יש שכר לפעלתו שחרית וערבית כיון שעתו כרע בתפילתו רש אליהם עוזר בכל כחו איש ישר משה יששכר ב״ר אליעזר שנפטר ליל ב׳ ונקבר א״ך כסלו שפ״ה לפ״ק תנצב״ה א״ס‏‎


 51. Inv.-Nr.: wrm-1002 Jahr: 1626-01-19

  ‎‏מכלה אשת ה[ר״ר אש]ר רודהובן אשא נהי וקינה׃ על אמינו יעלת חן פה טמונה׃ ידיה אמונה׃ בתפלה ובתחנונה׃ חסידה וחננה׃ מרת מיכלה בת הר״ר משה שנייטיך ז״ל נפטרה בש״ט בבערקהויזן והובאה הנה ביום ב׳ כ״א טבת ש׳ [ש?]פ״[ו?] לפ״ק תנצב״ה א׳‏‎


 52. Inv.-Nr.: wrm-687 Jahr: 1627-02-08

  ‎‏אליעזר הנקרא לאזי קירכום כמ״ר אשא קינה ונהי אל ההרים על פטירת א״מ שעלה למרו׳ אליעזר ב״ר אפרים שמו נודע בשערים שקד על דלתי ב״ה בכל יום פעמי׳ ופרש כפיו לאל שבשמי׳ בטהור לב ונקי כפ[י׳] {ו}משאו ומתן באמונה ונקי [כפי׳] ולא נשא נפשו לשוא {ומרמ}ה מיומי׳ נפטר בשם טוב ליל ה׳ ב׳ אדר בשפ״ה ברורה לפ״ק תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 53. Inv.-Nr.: wrm-95 Jahr: 1628-01-22

  ‎‏ישראל ב״ר אליקים צור וואגן ציון הלז לאיש ישר ונאמן היקר כ״מר ישראל ב״ר אליקים נפטר בעו״ה בליל שבת טו״ב שבט {שפ״ח לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 54. Inv.-Nr.: wrm-61 Jahr: 1632-02-21

  ‎‏הגאון מ[הר״ר שמעון וו]אלף אופנהיים מלאכי מעלה בבכי ויללה על אשר הנחלים[?] הלילו נבונים שבת החכמנים כונסו צללים ריחק מותב ׃ אפסי מיהם ׃ איך נפלו חללים ראש דין ומור׳ ׃ הירביץ בתורה ... ... נשביל[?] שוקד לרלהודן לא הניח סמוך ה׳ רב פעלי׳ משנה וגמרה ׃ עמו נקברה ׃ קודש הלולים עמוד הגדול עלה למעל׳ בין חשמלי׳ וארילי׳ ועיני׳ יורדו ביום בוקר וצהרי׳ כאפיק נחלי׳ נאלמה דומיה מרוב הבכיה ק׳ החללים[?] אופנים וכרובים בנדצרי׳[?] באהבי׳ נשמתו הוא הגאון מהר״ר שמעון וואלף אופנהיים נפטר בש״ט ביום ג׳ ט׳ אדר ש{צ״ב} לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 55. Inv.-Nr.: wrm-44 Jahr: 1635-09-23

  ‎‏הפר[נס] הר״ר מענדלן אופנהיים ז״ל מנחם נתעל[?] מה חכמתו בחבורה׃ נוהג כצאן יוסף שה פזורה׃ חומד שלום וכאח נגש לצרה׃ מת כמתו יועץ שלום בתורה׃ פרנס ומנהיג קהילת מפוארה׃ הר״ר מענדל בן הפרנס מהר״ר שמעון ז״ל אופנהיים נפטר בשם טוב בעי״כ ונקבר באיסור חג שצ״ו לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳‏‎


 56. Inv.-Nr.: wrm-67 Jahr: 1640

  ‎‏־־־ ... ... גם[?] ... ... לנפש אביונה׃ ישבה אהל בבית ...נה׃ וה[יה] שלום בכל פינ[ה׃?] ... [גו?]טה[?] א[ש׳?] קטנה׃ היתה יפ[ה בים?] כוונ׳׃ ותהי׳[?] משכרה[?] שלימה מ... במעונה׃ תנצב״ה [א׳? סלה?] [ובג׳?] לירח אדר[?] נפטר׳ ת׳[?] לפ״ק׃‏‎


 57. Inv.-Nr.: wrm-949 Jahr: 1641-09-06

  ‎‏.הר״ר זלמן רעיצוויילר. אבל כבד על פטירת איש נכבד הר״ר בנימן שלמה בן הר״ר ישראל נפטר בש״ט ביום ו׳ יום שני של ראש השנה ת״ב לפ״ק[?] ת[?] {תנצב״ה}‏‎


 58. Inv.-Nr.: wrm-32 Jahr: 1649-03-06

  ‎‏ליזר בן יחיאל אופנהיים אלי כבתולה על בני כבודי אליעזר לעולם העלילו הלך ונחפר לי לא חזר יקר ונחמד בעיני כל ולראשי נזר עוסק בתורת ה׳ תמיד בלי בו חסור זרע לצדקה וחסד כעת יקצור {רחם יעורר ומשנ}תו ולתחייה ינצור {היה כ״מר אליעזר ב״ר} יחיאל אופנהיים נפ{טר בש״ט בהיידלבערק} ... י״ז אדר ... ונקבר פה בת״ט לפ״ק} ... ה׳[?] חי[?] בו[?] תנצ{ב״ה ...}‏‎


 59. Inv.-Nr.: wrm-149 Jahr: 1650-09-28

  ‎‏לאה אשת הר״ר עקיבה[.] פה טמונה. אשה הגונה. מרת לאה בת הר״ר יעקב הכהן שבחה מי מנה. התפללה בכוונה. וכל מעשיה לשם קונה. וצידה לדרכה הכינה. לחיי עולם הבא מזומנה. ונפטרת ביום ד׳ ג׳ תשרי שנת תי״א[.] {לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 60. Inv.-Nr.: wrm-2 Jahr: 1652-09-08

  ‎‏־־־ לעשות רצון קונה ה״ה החסידה מרת ברענדלן בת הפרנס מהר״ר זעקלן נייבורג נפטרת בש״ט ביום ש״ק ה׳ תשרי תי״ג לפ״ק ונקברת למחרת ביו׳ א׳ ו׳ תשרי תנצב״ה‏‎


 61. Inv.-Nr.: wrm-356 Jahr: 1660

  ‎‏פה טמונה ואגל אשת ר׳ יוקיל ווי דלא הדרא חסרון. אבן הראשה למורשה לזכרון. גדר דרכי בגזית באה. ה׳ ויתירון. יונתי. בחגוי הסלע בעפר ובא[ר]ון לא אליכם עוברי דר[ך] ביום אפו וחרון נפטרת ב... תמוז צ״ר במגפ״ה לפ״ק ..ובצ..מונה[?]‏‎ ---


 62. Inv.-Nr.: wrm-39 Jahr: 1661-01-20

  ‎‏ועגילן אופנהיים מהיידלבורג הגל עד והמצבה. על אשה חשובה. השכימה והעריבה. וכל מעשיה הטיבה. מרת ועגילן החביבה. בת הפרנס כ״מר יחיאל איש אופנהיים. מתה יולדת י״ט לחודש שבט בעיר היידלבורג ולכאן הובא. ונקברה ביום ה׳ כף שבט תכ״א לפ״ק תהא. נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדקניות בגן עדן.‏‎


 63. Inv.-Nr.: wrm-1257 Jahr: 1661-05-29

  ‎‏האשה מרת ועגילן המצבה עדה. על אשה חסידה. מרת ועגילן בת ר׳ יעקב אופנהיים לחיי עולם עתידה. מלובשת בהדרה והודה. הכינה לדרכה צ צידה. טעמה בדור וסודה. נפטרת ביום א׳ ר״ח ל[?] {סיון תכ״א לפ״ק} תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ואישה הר״ר משה פה ניתן לקבורה איש חסיד הר״ר משה אופנהיים בן הפרנס כהר״ר זלמן וי לחסרון דלא הדרא היה בתוך לומדי משניות בחבורה ובתוך העוסקים [בתורה?] נפטר {יום ו׳} כ״ד אב תכ״א לצרה תנצב״ה‏‎


 64. Inv.-Nr.: wrm-713 Jahr: 1661~1701

  ‎‏הכהן רבי איזק {ז״ל משטפילשטיין} וילך יצחק לשיחה ב{שדה} אל מקום הצדק׃ פרנס {היה אמ}ת מורה׃ כונתו לפועלו {צדק} באמת ובאמונה היה מר״ה יצחק ב{ן} [ר׳] נתן כהן צדק בשבה טוב׳ נאסף אל השחת דיין האמת ושופט הצדק׃ לאלף השישי יו׳ ג׳ ?עתו ופרכיר? ש? ... ... ... כו? פ?מוביה? על תפילתו ... ... ... ... ... ... ... השם ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... תס״א לפ״ק ... ... ...‏‎ ---


 65. Inv.-Nr.: wrm-1224 Jahr: 1662-03-02

  ‎‏דא אשה בחונה רבנית שנ[ונ]ה. פה טמונה. חסידה הגונה. מרת דאברש אשת הגאון הרב מהר״ר שמשון יכונה. מי מנה. שבחה נאמנה. בלימוד התבוננה. ובמצות מוכנה. בכל עונה. צדקה נתנה. והתפללה בכוונה. בענוה מתונה. צדקתה הגינה. פה במדינה. י״א שנה. ועלתה לשכינה. ביום ה׳ אה״ה אדר שנת תב״ך לפ״ק תנצב״ה בגן עדן אמן.‏‎


 66. Inv.-Nr.: wrm-1260 Jahr: 1664-07-01

  ‎‏גנענדלן אשת הפרנס הר״ר אנשל אופנהיים גל הזה והמצבה הזאת עדה נטמנה תחת אשה חשובה וחסידה עבדה יי׳ בכל נפשה ומאודה ונקראה שרה גנענדלן בת הפרנס הר״ר אורי שרגא סגל דרשה צמר וטוה ציצית וגידין בידה לעני ולאביון ח[?] חלקה מכבודה ינח[?] נפשה ולחיי עולם הבא עתידה ונקברה ביום ג׳ בח׳ תמוז תכ״ד לפ״ק. תנצב״ה בגן עדן אמן׃‏‎


 67. Inv.-Nr.: wrm-17 Jahr: 1664-11-04

  ‎‏הפרנס וואלף אופנהיים ליל ובכי ארימה. על יציאת נשמה. אשר ברה כחמה. בזיו ותואר וקומה. פרנס ומנהיג כ״מר שמעון בן מהר״ר יוסף יהודה אופנהיים ממשפחה רמה. עסק בצרכי ציבור באמונה שלימה. היה להם כחומה. נתן צדקה האכיל והשקה לרעב וצמא. נפטר תמים בלי פגימה. ביום ג׳ ט״ז מרחשון תכ״ה לפ״ק תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 68. Inv.-Nr.: wrm-20 Jahr: 1666-07-05

  ‎‏ה[ינלן בת הפרנס כ״מר שמעון וו]אלף אופנהיים׃ האבן הזאת. שמתי לאות. להיות לעטרת פז. למרת הינלן בת הפרנס כ״מר שמעון וואלף אופנהיים טובים מעלליה. לעני פרשה כפיה. חגרה בעוז מתניה. הוד והדר לבושיה. יהללוהו בשערי׳ מעשיה. ילך לפניה צדקתיה. נפטרת ביום ב׳ ב׳ תמוז תכ״ו לפ״ק תנצב״ה׃‏‎


 69. Inv.-Nr.: wrm-961 Jahr: 1666-08-04

  ‎‏קינה ארימה ליציאת נשמת הפרנס הר״ר שלמה בן הר״ר יעקב אופנהיים עסק בצרכי ציבור באמונה ונפטר בשם טוב ביום ד׳ ג׳ אב תכ״ג לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 70. Inv.-Nr.: wrm-1252 Jahr: 1666-08-07

  ‎‏־־־ ... ... ... גדולה בקומה ... ... גברתנית עצומה צנועה תמימ׳ בית חסידה נעימה במעשים שלימה בלי פגימה פיגא שמה בת הקצין ר׳ יונה מק׳ נהראל היתה אלמנת הרב המובהק מהר״ר משה כ״ץ אב ב״ד דק׳ מיץ ובחשון תכ״ג נישאת להרב מהר״ר שמשון דרשן אב ב״ד דקהלתינו ונפטרת במגיפה בשבת חזון ו׳ אב שנת תכ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 71. Inv.-Nr.: wrm-1173 Jahr: 1666-08-09

  ‎‏הר״ר ליב לוי עדה המצבה ועד הגל. להר״ר יהודה בן הפרנס כ״מר מנחם סגל. עיני נגרו ומעי ככנור עליו הומים. כי היה איש צדיק תמים. כל מעשיו היו לשם שוכן רמים. סגף נפשו בטבילות וצומים. גומל חסדים ורודף שלומים. היה בחבורת לומדי משנה ועם הקברנים ובקור חולים ומלביש ערומים. נפטר בש״ט ביום ב׳ ח׳ אב תכ״ו לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ס׳‏‎


 72. Inv.-Nr.: wrm-13 Jahr: 1666-08-12

  ‎‏זלמן בן הר״ר מענדלן ווליר שטיין אקונן בבכי ויללה. על כ״מר שניאור זלמן בן הר״ר מנחם מענדלן ווליר שטיין הנעלה. פזר צדקה להפושט יד לקבלה. והלך ביושר מסילה. ונפטר בשם טוב ביום ה׳ י״א אב תכ״ו לפ״ק תנצב״ה׃‏‎


 73. Inv.-Nr.: wrm-760 Jahr: 1666-09-01

  ‎‏.אליהו עלזוז. פה נקבר איש ישר כמ״ר אליהו בן הר״ר יצחק ז״ל עלזוז בדרכי׳[?] ישרים נתן צדקה לעניים ופת לאורחיו וירא יי׳ מנעוריו ויצא׳ נשמתו בטהרה יום ד׳ ראש חודש אלול תכ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 74. Inv.-Nr.: wrm-1255 Jahr: 1666-09-13

  ‎‏הפרנס מוהר״ר אברלן קינה ארימה. ליציאת נשמה. זקן שקנה חכמה. הפרנס מוהר״ר אברהם בן הר״ר משה בצרכי ציבור עסק באמונה שלימה. היה לנו לחומה. ואחד מבני הישיבה הרמה. הורה הוראה איסור והתר טהור וטמא ונפטר תמים בלי פגימה ביום ב׳ י״ג אלול תכ״ו לפ״ק {תנצב״ה} בגן עדן אמן׃‏‎


 75. Inv.-Nr.: wrm-1019 Jahr: 1667-01-09

  ‎‏פרומט אשת הפרנס הר״ר מתתי׳ פה טמונה. אשה הגונה. חכמה ונבונה. ה״ה היקרה מרת פרומט בת כמ״ר אהרן עלזוז ז״ל נפטרת בליל מ״ש י״ג טבת תכ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 76. Inv.-Nr.: wrm-1126 Jahr: 1667-11-11

  ‎‏הנעלה. כ״מר[.?] יוזפא. הכהן. מהערנסהיים פה טמון. וספון. איש אמונה והאבן. הזאת. תהי׳. לראש יוסף. אשר. כל. ימיו. הלך בדרך ישרה׃ ותמיד מדרך הטוב. לא. סרה׃. הנעלה כ״מר. יוסף. יוזפא. ב״ר שמעון. הכהן ז״ל. מהרנסהיי׳ הנפטר ונקבר. ביום. ג׳. ה׳. כסליו. תכ״ח[?.?] לפ״ק. תנצב״ה. עם. שאר. צדיקי. עו׳ בג׳ ע׳‏‎


 77. Inv.-Nr.: wrm-950 Jahr: 1667-12-29

  ‎‏{הפרנס מתתיהו צום שפואיז מספד כתנים על נטע נאמנים איש אשר מעשיו הגונים ה״ה הפרנס הרב ר׳ ישעיהו} מתתי׳ בן מוהר״ר יצחק ניקלשבורג ז״ל נפט׳ ביו׳ ה׳ י״ד טבת תכ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 78. Inv.-Nr.: wrm-322 Jahr: 1668

  ‎‏{היקר כ״מר משה לוי צום הופאייזן ... ... ...} אשר לעולמו ... ... היה בחברותא קדישא חוצבי קבר ולכל דבר נז[?]ט[?] כארי {נגבר היקר כ״מר משה} בן {מנחם אברהם שלמה זלמן הלוי ז״ל נפטר ביום ? ..? חשון תכ״ט לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 79. Inv.-Nr.: wrm-1197 Jahr: 1669-05-07

  ‎‏נתנאל דרמשטיין׃ עד הגל והמצבה על גברא מהימן כמ״ר נתנאל בן הר״ר חיים ז״ל אשר כל ימיו הלך בתמימות ועשה צדקה וגמילות חסד׃ וירא י״י ונפטר בשם טוב ביום ג׳ ו׳ אייר שנת תכ״ט לפ״ק בדרמשטיין ונקבר פה ביום ד׳ ז׳ אייר תנצב״ה בגן עדן אמן׃‏‎


 80. Inv.-Nr.: wrm-1018 Jahr: 1669-09-15

  ‎‏ב[יל]ה אשת הר״ר וואלף עדה המצב׳[.?] לראש אשה טובה. סיגלה מצות ומ״ט ולב״ה[.?] השכימה והעריבה[.?] החסידה מרת דבורה בילא בת כמ״ר שלמיא שמואל הלוי ז״ל נפטרה בש״ט ביום א׳ י״ט אלול שנת תכ״ט לפ״ק תנצב״ה עש״צ בגן עדן .אמן‏‎


 81. Inv.-Nr.: wrm-800 Jahr: 1670-10-03

  ‎‏הר״ר אהרון ז״ל מגרושי המילבורג קינה ארימה. ליציאת נשמה. של הר״ר אהרון ב״ר יחזקאל אליהו. גידל בביתו יתום ויתומה. פזר נתן לכל רעב וצמ׳. היה פרנס בק״ק המילבורג עד שנת גרשו היודים שמה[.] {ונפט׳ פה} זקן ושבע ימים {ביום בז״ך תשרי תל״א לפ״ק} ‏‎ [---?]


 82. Inv.-Nr.: wrm-8109 Jahr: 1670~1720

  ‎‏פה נטמן הפרנס ומנהיג ודיין מצוין כמהור״ר יאקב מנהיים זצ״ל הדור׳ אתם ראו נהי וקינה שאו עד כי תלאו ולבכם תוגה מלאו כי נפלה עטרה ונעדר גורל. ורילה והלך לעולמו וקנה שם טוב לעצמו נדיב שוע ופרנס לעמו עמד לנס לחיי׳ עד נכנס ואחו[?] בו אראלים ונלקח יעקב איש תם יושב אהלים ה״ה הפו׳ ודיין מצוין בשערים במעשים נאים והדורים כבוד מהולל יאקב בן הר״ר שלמה זצ״ל זקן ונשוא פנים עסק בתורה בכל עדנים וצדקתו לעד פזר נתן לאביונים ביתו פתוח לרוחה ידיו לעניים מתוחה ל..ל[ים]? ... ... ... ... ... ... ... נפטר ביום [ג׳?] ... ... ... ... ... ... ... ונקבר ביו׳[?] ... ... ... ... ... ... ... [ל]פ״ק תנצב״ה עש״צ שבג״ע אמן‏‎


 83. Inv.-Nr.: wrm-1003 Jahr: 1672-05-15

  ‎‏המלמד האלוף והר״ר וואלף עדה המצב׳ לראש גברא רבא אשר כל {ימיו} עסק במלאכת שמים והעמיד תלמידים הרבה. במקרא במשנה ובהויות דאביי ורבא ה״ה החסיד הר״ר אהרן בנימן בן מוהר״ר גרשון זצ״ל נפטר בש״ט ביום א׳ חי אייר תל״ב לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע א׳‏‎


 84. Inv.-Nr.: wrm-1176 Jahr: 1674-02-28

  ‎‏קרינכן בת הר״ר חיים עיני עיני יורדה מים. על פטירת אמי מורתי מרת קרינכן בת הר״ר כניהו חיים. השכימ׳ והעריבה לבית התפלה בכל יום ולא כעצלתים. עשתה חסד וצדקה לכל פורשי ידים. נפטרת ביום ד׳ כ״ב אדר הראשון תל״ד לפ״ק. תנצב״ה‏‎


 85. Inv.-Nr.: wrm-680 Jahr: 1675-01-16

  ‎‏־־־ ..ענה[.] ... ... ... אשה הגונה[.] ... ... פה טמונה. עשתה. צדקה וחסד מהונה. ה״ה האלמנ׳[.] מרת הינדלן. בת הגאון אב ב״ד מוהר״ר אלי׳. זצ״ל נפטרת ביום השבת כ״ח טבת תל״ה לפ״ק ונקברה למחרתו תנצב״ה‏‎


 86. Inv.-Nr.: wrm-1008 Jahr: 1677-07-03

  ‎‏{עד הגל הזה ועדה המצבה על אשה חשובה מהוללה בחכמה במעלות ובכל מדה טובה השכימה והעריבה ה״ה היקרה} מרת רבקה בת מ{הור״ר} נתן ורענקלין ז״ל נפטרת בש״ט בליל שבת ג׳ תמוז תל״ז לפ״ק ונקברת ביום א׳ ד׳ תמוז תל״ז תנצב״ה׃‏‎


 87. Inv.-Nr.: wrm-1191 Jahr: 1677-12-18

  ‎‏פ{ריידלן אשת משה וול}ך {בכי וקינה} א{בל כבנות י}ענה על פטירת ההגונה אשה משכלת ונבונה ה״ה מרת פריידלן בת הר״ר אנשיל אופנהיים {מק״ק} פרנקפורט {נפטרה בש״ט ביום ש״ק כ״ג כסליו תל״ה לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 88. Inv.-Nr.: wrm-282 Jahr: 1678

  ‎‏־־־ ב?... ... נמנה עם ... ... בכל עת וזמן ה״ה הר״ר אליעזר ב״ר שמואל ז״ל נפטר ביום ג׳ כ״ח כסליו תל״ט לפ״ק תנצב״ה וואלף בן הר[״ר] ... ... ... ... קבר נכדו הילד שמעון‏‎


 89. Inv.-Nr.: wrm-3014 Jahr: 1678-02-05

  ‎‏הר״ר יוזפא שמש הלוי זצ״ל הוא היה שמש וסופר ונאמן הקהלה פה וורמיישא שלשים שנה והיה עניו ובעל מי׳ אהוב ונוח לבריות נפט׳ בש״ט ביו׳ ש״ק י״ג שבט תל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 90. Inv.-Nr.: wrm-1195 Jahr: 1678-11-29

  ‎‏{ליזר וולך קארפא האבן} הזאת הוקם לראש כמ״ר מנשה אליעזר ב״ר משה וולך ז״ל נפטר ביום ג׳ י״ד כסליו {שנ}ת תל״ט לפ״ק תנצב״ה אמן׃‏‎


 91. Inv.-Nr.: wrm-994 Jahr: 1679-04-12

  ‎‏געלכין אשת הר״ר יוזל כהן קינשטיין עדה המצבה על אשה חשובה לב״ה הש{כימה} והעריבה כפה פרשה לעני בנתינת נדבה היתה זריזה במצות ומ״ט הרבה. ה״ה היקרה מרת געלכין בת כמ״ר מרדכי הטנום נפטרת ביום ד׳ יום ראשון דר״ח אייר תל״ט לפ״ק תנצ[ב״ה]‏‎


 92. Inv.-Nr.: wrm-817 Jahr: 1680-02-06

  ‎‏הד{יין מוהר״}ר אליה בלין עדה המצבה על גברא רבא הותיק מוהר״ר {אליה} ב״ר יצחק {בלין נפטר ביום ו׳ ט״ו אדר ת״ם לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 93. Inv.-Nr.: wrm-638 Jahr: 1680-07-27

  ‎‏קרינכן. אשת הר״ר יוזפ׳ אופנהיים המצבה הזאת תהיה לעדה׃ על אשה צנועה וחסודה קרינכן בת שמעון נפטרה בש״ט במוצאי ש״ק ונקבר׳ {יום א׳ בא׳[?] מנחם ת״מ לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 94. Inv.-Nr.: wrm-1148 Jahr: 1681-01-24

  ‎‏־־־ נפטר ביום ו׳ [ה׳?] שבט תמ״א לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳‏‎


 95. Inv.-Nr.: wrm-965 Jahr: 1682-01-26

  ‎‏[...] ועשתה ת{פילתה} בכוונה. ה״ה היקר׳[?] מרת קילא בת הר״ר שמעון דעקנ׳ ז״ל נפטרת בש״ט ביום ב׳ י״ז שבט שנת תמ״ב לפ״ק תהא נשמת׳ צרור׳ בצרור החיים אמן‏‎


 96. Inv.-Nr.: wrm-973 Jahr: 1683-02-28

  ‎‏נוחה אשת מוהר״ר משה סגל איטינגן נפש נאנחה יגון ואנחה במוצאי מנוחה וי וצוו{חה} ב[?]... הרווחה [ל]שוב לקונה רוחה חוה ושרה רבקה ודבורה בצדקתם אינה נדחה האשה החשובה היקרה מרת נוחה בת מוהר״ר יודא ווא{לף דק}״ק קראקא נפטרה ליל מ״ש נגהי יום א׳ ב׳ אדר תמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 97. Inv.-Nr.: wrm-681 Jahr: 1685-04-27

  ‎‏שמואל צום הענטשוך האבן הזאת הוקם לאות לראש איש ישר היקר כ״מר שמואל ב״ר משה מאיר הלך בדרך תמים לחמו נתן ומימיו נאמנים לרעבים ולצמים נפטר בשם טוב ביום ב׳ בשלשה ימים לחדש אייר שנת תמ״ה לפ״ק [־־־?]‏‎


 98. Inv.-Nr.: wrm-1009 Jahr: 1685-06-11

  ‎‏{אבל כבנות יענה על איש אמוני מלא חכמה ותבונה היה בחברותא לומדי משנה וגם עם כת ג״ח היה נמנה ה״ה הר״ר אהרן אלעזר בן כהר״ר} ברוך טור{לך נפטר} בש״ט ביום ב׳ ט׳ סיון ת מ״ה לפ״ק ונקבר ביו׳ ג׳ תנצב״ה‏‎


 99. Inv.-Nr.: wrm-975 Jahr: 1686-02-08

  ... ... ... ... ... ... ... ... ‎‏ה״ה המשכלת ומלומדת מרת שרה אסנת אסתר בת מוהר״ר אברהם נייא שטעטיל פ״ו דק״ק פראג נפטרת בש״ט ביום ו׳ י״ד שבט תמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 100. Inv.-Nr.: wrm-1078 Jahr: 1686-04-18

  ‎‏הנכין אשת הפו׳ ליב אופנהיי׳ זאת המצבה הוקם וגם נצבה. ציון לראש אשה יקרה והחשובה. מרת הנכין בת כ״מר שמואל הלוי מורנקבו׳ זכרונה לטובה. מלחמה נתנה לדל ומהונה פזר׳ צדק׳ ונדבה. וגם החזיקה בשארי מדות ומעלות טובות הרבה. נפטרת בשם טוב ביום ה׳ כ״ד ניסן שנת תמ״ו לפ״ק תהא נשמתה צרור׳ בצרו׳ החיים עש״צ בגן עדן אמן‏‎


 101. Inv.-Nr.: wrm-967 Jahr: 1686-07-07

  ‎‏מלכה א{שת הר״ר ...} עקיבא נהי בכי תמ{רורים} ע{ל אשת} נעו{רי}ם ב{ת גדולים הורים ומורים} אנשי השם מפני{נים יקרים} היתה אשת חיל בע{לת מדות} טובי׳ וישרים {ה״ה משכלת} מרת שרה מל{כה בת הגאון} אב ב״ד {הרב ... אהרן נפטר׳} ב{ש״ט ביום [?] י״ה[?] לחדש תמוז שנת תמ״ו לפ״ק} ... ...‏‎ ---


 102. Inv.-Nr.: wrm-1169 Jahr: 1699-08-09

  ‎‏יוטלא א׳ הר״ר אלחנן מענץ ז״ל פה טמונה אשה הגונה אשר עשת׳ תפלתה בכוונה בשערי׳ נודע שמה מרת יוטלה בת הר״ר י{ה}וד{ה לי}ב לוי ז״ל נפטרה בליל מש״ק ונקברה ביו׳ א׳ י״ד {מנחם} תנ״ט לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ בג׳ ע׳ אמן‏‎


 103. Inv.-Nr.: wrm-1128 Jahr: 1699-11-20

  ‎‏הנלין אשת כמ״ר שמעון כהן ז״ל[?] פה טמונה. אשה הגונה. חכמה ונבונה. כפה פרשה וגם ימינה. לעני ואביון בחסד וחנינה. ה״ה היקרה מרת הנלין בת כמ״ר משה איטינגן מק׳ ורנקבורט נפטרת בשם טוב בערב שבת קודש כ״ח חשון שנת ת״ס לפ״ק ... ... ... ‏‎ ---


 104. Inv.-Nr.: wrm-1153 Jahr: 1700-04-23

  ‎‏הפרנס המדינה כמ״ר יחיאל ווכינום האבן הזאת הוקם לעד ולאות על קבר איש נכר עסק באמונה כצרכי בני המדינה ה״ה הפ״ו כמ״ר יחיאל ב״ר יצחק ז״ל מווכינם נפטר בש״ט ביום ו׳ ד׳ אייר ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 105. Inv.-Nr.: wrm-1220 Jahr: 1703-01-10

  ‎‏הרבנית שרלן ברילין אשת הרב מוהר״ר חיים בכרך האבן הזאת שמתי מצבה. עלי קבר אשה חשובה. אשת חבר ובת גברא רבא. לב״ה השכימה והעריבה. בערב היא באה ובבקר היא שבה. כפה פרשה לעני ברוח נדיבה. ה״ה הרבנית המשכלת. מרת דינה שרלן בת הרב מוהר״ר משלם אליעזר זוסמן ברילין זצ״ל נפטרת. בש״ט ביום ד׳ כ״ב טבת שנת תס״ג לפ״ק תנצב״ה עם שא׳ צדקניות בגן עדן אמן׃‏‎


 106. Inv.-Nr.: wrm-1116 Jahr: 1704-05-04

  ‎‏[...] {היתה מ}שכימה ומע{ריבה} בזכות זה תהא נשמתה צב״ה בג״ע אמן׃ נפטרת בער״ח אייר תס״ד לפ״{ק}‏‎


 107. Inv.-Nr.: wrm-1249 Jahr: 1705-02-15

  ‎‏היולדת מרת בילא אשת זנוויל גוגנהיים זאת המצבה הוקמה לראש האשה החשובה והמלולה שמה הטוב הולך וגבר מידי יום ביומה׃ הלכה ערב ובקר לב״ה ומתפלל׳ בכוונה ה״ה היולדת מרת בילא בת הר״ר יצחק אולם הנפטרה ונקברה ביו׳ א׳ כ״א שבט תס״ה לפ״ק ?..ש... ... ... בג״ע אמן‏‎


 108. Inv.-Nr.: wrm-349 Jahr: 1705-02-24

  ‎‏הר״ר יוסף מענץ צום ראד בכי נהי וקינה. להצ..[?] איש אמונה. משכיל ובעל תבונה. הוא היה אחד מהחברותא בב״ה לומדין משנה. [ה״ה] הר״ר משה יוסף בן הר״ר משה אליעזר {עשבך ז״ל נפטר ביום ג׳ ער״ח אדר תס״ה לפ״ק} ... ... ... ...?‏‎ ---


 109. Inv.-Nr.: wrm-1089 Jahr: 1705-03-29

  ‎‏האבן הזאת הוק[מ׳?] ל[?]אות פה נטמנה האשה החשוב׳ מרת פעסל בת מר״ר איזק אשת האלוף כמ״ר הירץ וואכנום ובדומיה עסקה בצדקה ובגמילות חסדי׳ לעניים ולעשירי׳ והלכה לעולם הבא ביום א׳ ד׳ ניסן שנת תס״ה לפ״ק ע״ת תנצב״ה עם שאר צדיקות[?] ב״ע אמן‏‎


 110. Inv.-Nr.: wrm-1244 Jahr: 1708-09-09

  ‎‏הילדה ...... ... ... ... דב...[?] הילד אה[רן? אשר] הלך לעולמו ביום ג׳ כ״ו אלול תס״ח ל פ״ק ולא יוליד דמ[מת?]... ואותו ה... אחותו אחות...[?] ה״ה הילדה הינלה אילת אהבים אשר הלכה לעולמה ביום א׳ כ״ד אלול תס״ח לפ״ק ש.. אלה ..ולא כותל על העוללים קטנים נתעו נעמנו[?] והם בני חכם כמוהר״ר[?] אברהם נפתלו הירש שפוץ סג״ל[?] נשמותיהם יהיו צרורות בצרור החיים בג׳ ע׳ אמן‏‎


 111. Inv.-Nr.: wrm-331 Jahr: 1708-12-10

  ‎‏[...] {בכי נחי וקנה על אשת הגונה אשר פה טמונה אשת חיל חכמת משכלת ונבונה מעשיה היו לשם קונה כפה פרשה לעני ואביון תמכה ימינה} תפלתה עשתה בכוונה {האשה?} היקרה מרת חנה בת מהר״ר אברהם שלמה זלמן הפ״ו סגל ז״ל נפטרת בש״ט ביו׳ ב׳ כ״ז כסליו תס״ט לפ״ק תנצב״ה [...?]‏‎


 112. Inv.-Nr.: wrm-988 Jahr: 1709-02-19

  ‎‏האשה היקרה מרת ריינכן בת כמ״ר איצק לארש זאת המצבה. הוקמה לראש אשה חשובה. יהלל[ו]ה בשערים בכל מעלה ומדה טובה. רב חסד וצדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה. השביע׳ נפש רעיבה. ה״ה היקרה מרת ריינכן בת כמ״ר אהרן משה יצחק ז״ל מק״ק מנהיים נפטרת בש״ט ביום ג׳ ט׳ אדר תס״ט לפ״ק. תנצבה בג״ע אמן‏‎


 113. Inv.-Nr.: wrm-323 Jahr: 1710-04-08

  ‎‏הילד בער ב״ר משה הלוי צום הופאייזן למי אוי למי אבוי ולמי פצעים לבאי לחגר שק על ילד שעשועים דוב בער ב״ר משה לוי נפטר ביום ג׳ ח׳ ניסן ת״ע לפ״ק תנצב״ה בגע״א׃‏‎


 114. Inv.-Nr.: wrm-1040 Jahr: 1710-07-21

  ‎‏הקצין פ״ו הר״ר וואלף אופנהיים צו דער בלויאן לילגין בכי תמרורים מספד כתנים וכיעני׳ במדבר. על פטירת גבר. ישר וגבר. חכם משכיל ונבון דבר. אשר פה נטמן ונקבר. עסק באמונה בצרכי צבור ה״ה הקצין פ״ו הקהלה בשערים נודע שמו הר״ר שמעון וואלף בן הקצין הר״ר יששכר בער אופנהיים ז״ל על עני ורש חסדו גבר. נפטר בש״ט ביום ב׳ כ״ג תמוז ת״ע לפ״ק תנצב״ה.‏‎


 115. Inv.-Nr.: wrm-268 Jahr: 1713-01-13

  ‎‏צום ־ הזקן החבר ר׳ פייבש אופנהי׳ ז״ל ־ רא[ט] קול ענות חלושה ומרה על דבלע בהאי ארעא מרי ועטרה כי. הי׳. לו. לשבח ולתפארה. ועל. אלה חשכו. עיני. מאורה. כי. הי׳ בח״ק. מ׳ שניות. וח״ק דת״ת נאמן. הי׳ בקהילתנו. ה׳. בתורה ובמצות. נהג את. עצמו׳ כשורה בקי היה במקרא. ובמשנה וב...ת נשמתו תחת כסא הכבוד תהא ...שרה[?]. החבר[?] ר׳. שמואל אורי בן [משה שנאור] אופנהיים ז״ל נפטר אורי ליו׳. ו׳. ונקבר. בש״ט. [בע]ש״ק. ט״ו. טבת. תע״ג. לפ״ק תנצב״ה עם. ש״צ. בג״ע. אמן.‏‎


 116. Inv.-Nr.: wrm-624 Jahr: 1714-01-03

  ‎‏כמ״ר לאזי קירכהיים צום העכט פה ספון וטמון איש הישר הוא היה אחד מן המשכימים בב״ה מעשים היו באמונה שלמה ה״ה כמ״ר לאזי ווירמשא נפטר בליל ג׳ ונקבר ביום ד׳ ט״ז טבת תע״ד לפ״ק תנוח צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים ...‏‎ [...]


 117. Inv.-Nr.: wrm-340 Jahr: 1714-11-10

  ‎‏האדון כהר״ר ברוך ז״ל מן ווייגושן[?] מוצב הלז תקו׳ לעד על ראש איש ישר ונח{מד} עסק במשא ומתן באמונה תמיד עם אנשי חברא בשניות[?] הי׳ למד אשר לומדים בכל יום חברא קדישא דגומלי חסד ה״ה כהר״ר ברוך בן כ״מר יצחק ז״ל נפטר ביום ש״ק יו׳ ד׳ כסליו תע״ה לפ״ק נשמתו תצב״ה ע׳ ש׳ צד׳ בג״ע אמן‏‎


 118. Inv.-Nr.: wrm-990 Jahr: 1715-01-30

  ‎‏היקרה ברענדלה אשת הדיין הר״ר רפאל טורלך פה טמונה אשה הגונה והמהוללה לדבר מצות רצתה כאילה בב״ה השכימה והעריבה ה״ה המשכלת מרת ברענדלה בת פו׳ הר״ר אלי זצ״ל נפטרה ליל ד׳ ונקברה ביו׳ ה׳ ך״ז שבט תע״ה לפ״ק תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 119. Inv.-Nr.: wrm-503 Jahr: 1715-08-21

  ‎‏{האשה שרלה אשת הקצין כ״מר שמעון מנהיים פה טמונה אשת הגונה ושמה הטוב הולך וגובר מדי יום ביומו רצתה תמיד} לע{שות מצוות בתמימה לעניים ודלים עשתה צדקה} וג״ח בס{תרה הלכה ערב ובוקר} לב״ה ומתפל{לת בכוונה ה״ה הצנועה} מרת שרלה בת האלוף ג״ה כה״ר מאזוז זצ״ל לנגיבך נפטר׳ ונקברת ביום ד׳ ך״ב אב תע״ה לפ״ק׃ תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי׳ ו[צדקניות בגן ?] עדן אמן יוצאי {חל}ציה הילד{ה עדיל}? בת כ״מ{ר שמעון} נפ{טרה עש״ק} כ״[?] [ד?] אב תע״ה לפ״ק‏‎


 120. Inv.-Nr.: wrm-1007 Jahr: 1715-10-17

  ‎‏כהר״ר[?] זנוויל סופר ... לוי המיש אשא בכיונתי אבל כבנות יענה עיני נגלה על שברי ולא תרמה לב[י]בי ... ... כביום ... ... היה סופר נאמן ו... ... בחברה ק׳ כ״ה שמואל בן כהר״ר אהרן בנימן נפטר יום ה׳ ך׳ לחודש תשרי תע״ו לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ שבג״ע אמן‏‎


 121. Inv.-Nr.: wrm-1263 Jahr: 1719-06-17

  ‎‏האלוף הקצין פו׳ כהר״ר יהודא ליב אפנהיים ציון הלז הוקם לראש גבר בגוברין ה״ה ה׳ ה׳ והקצין החכם השלם בכל מעלות ומדות טובות פרנס ומנהיג ושתדלן כהר״ר יהודא ליב אופנהיים זצ״ל בן פרנס ומנהיג ושתדלן כהר״ר אשר אנשיל אופנהיים זצ״ל הלוך לעולמו בשם טוב ביום שבת קודש ראש חודש תמוז תע״ט לפ״ק ונקבר למהרתו ביום א׳ תנוח נפשו צרורה בצ׳ ה׳ ע׳ ש׳ צ׳ שבג״ע אמן פו׳ ר׳ ליב אופנהיים‏‎


 122. Inv.-Nr.: wrm-233 Jahr: 1720-01-28

  ‎‏הילד זנוויל בן ג״ץ כ״מר זלמן נס צום הוף אייזן גל הזה הוצב לעדה שנטמן תחתיו ילד שלעולמו הלך רך בשנים ה״ה כ״מר שמואל זנוויל בן כ״מר שלמה זלמן נס נפטר ביום ש״ק י״ז שבט ונקב׳ למחרתו יו׳ א׳ י״ח שבט ת״פ לפ״ק נשמתו תצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ו׳ בגן עדן אמן‏‎


 123. Inv.-Nr.: wrm-247 Jahr: 1720-05-22

  ‎‏פה נטמן הפרנס ומנהיג הר״ר דוד שטערין זצ״ל בת עין לא תדמה ירד דמעות בטפה הימה על פטירת גבר בגוברין ואיש ישר מיחידי ומרבי סגולה וכל ימיו עסק במו׳ באמונה שלמה ויהי דוד בא לראש הפו׳ בשערים לשם ולתהלה ובכל עת עסק בצרכי צבור בדרך סלולה וישרה פזר נתן לאביונים ולדלים נתן לחם ושמלה וצדקתו עומדת לעולם שכלו ארוכה והשכי׳ והעריב לב״ה לתפילתו בכוונה וזמן רב {הוא בגמילות עסק}...?ה ולמצות {הוא זריז קבץ}...ברה[?] ה״ה כ״ש הר״ר דוד בן בנ{ימן} א{בר}הם זצ״ל נפטר בש״ט יום ג׳ לעת ערב י״ג אייר ונקבר ביום ד׳ שלאחרין ת״פ לפ״ק תנצב״ה עש״צ שבג״ע אמן‏‎


 124. Inv.-Nr.: wrm-735 Jahr: 1722-01-15

  ‎‏{הדיין המופלג מהור״ר מנחם מנלי אונא פה גנוז איש מאדירים תמיד היה בב״ה מעשרה ראשונים היה אחד מן הדיינים גם היה מח}בר ספרים אשר עדיין לא יצא לעולמי׳ והי׳ אחד מחברא דג״ח ה״ה דיין המופלג בתורה ולמד תורה לילות וימי׳ הרבני כמהור״ר מנחם מנלי בן הרב הגדול מהור״ר אליעזר {זצ״ל יצא נשמתו בטהרה ביום ה׳ כ״ו טבת תפ״ב לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקי בגן עדן אמן סלה}‏‎


 125. Inv.-Nr.: wrm-121 Jahr: 1723-06-23

  ‎‏הזקינה מרת מינדלה א׳ מהור״ר זנויל סופר זצ״ל פה טמונה׃ אש׳ הגונה והמהוללה לדבר מצוה [׃?] רצתה כאילה׃ בב״[ה] השכימה והעריבה׃ ה״ה מר׳ מינדלה בת הר״ר יוזפה שמש זצ״ל נפטרה בי׳ ג׳ ונקבר׳ ביו׳ ד׳ ך׳ סיון תפ״ג לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ אמן‏‎


 126. Inv.-Nr.: wrm-1091 Jahr: 1727-10-05

  ‎‏ה״ה כ׳ משה גדלי׳ לוי צום רוטן אוקסין פ״ט גבר צנוע ומעלי נשא ונתן באמונה׃ עשה תפלתו בכוונה׃ ה״ה היקר כ׳ משה גדלי׳ בן כ״ה שמחה לוי ז״ל נפטר ונקבר בש״ט יו׳ א׳ ד׳ מח״ה של סוכת תפ״ח לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקם בגן עדן אמן‏‎


 127. Inv.-Nr.: wrm-983 Jahr: 1727-10-28

  ‎‏האשה היקרה מרת [בלימלא אשת] ר׳ איצק אופנהיים פה טמונה אש׳ הגונה שמה הטוב הולך וגובר מדי יו׳ ביומ׳׃ רצתה תמיד לעשות מצות בתמימה׃ לעניי׳ ודלים עשתה צדקה וג״ח בסתרה׃ הלכה ערב ובוקר לב״ה ומתפללת בכוונה ה״ה מרת בל{ימ}לא בת המנוח פו׳ כה״ר שמעון וואלף אופנהיים ז״ל נפטרת ונקברת ביום ג׳ י״ג חשון תפ״ח לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן אמן‏‎


 128. Inv.-Nr.: wrm-1232 Jahr: 1728-04-10

  ‎‏זאת מצבת אשה בכל אלה לא מצ{אה} בגמילות חסד וצדקה. יצאה נשמתה בקדושה ובטהרה ונפטרת בש״ט ביום ש״ק ונקברת למח{רתו יום א׳ ב׳} אייר תפ״ח לפ״ק. גבירה {ועטרת ועקרת ה}בית היתה לבעלה ה{קצין פו״מ כ״ה} מאיר ווערט{היים ... ... ... ...} הטוב׳ {והצנו}עה מרת פרומט {בת הק}צין {כהר״ר} מאיר איגרשום תנצב״ה‏‎


 129. Inv.-Nr.: wrm-666 Jahr: 1728-04-26

  ‎‏הזקנה מרת הענ[דלי אשת] ... ... ..לם[?] פה טמונה אשה הגונה. לדבר מצוה רצתה באילה והלכה ערב ובוק׳ לב״ה ומתפללי בכוונה. ה״ה הצנועה מרת הענדלי בת הר״ר משה מאסלי ז״ל נפטר{ה ונקברה ביום ב׳ י״ז אייר תפ״ח לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 130. Inv.-Nr.: wrm-1181 Jahr: 1730-09-28

  ‎‏פה ספון וטמון הזקן והדיין המופלא פ״ו מהור״ר איצק זצ״ל זאת המצבה הוקמה לראש גברא רבא זקן וחכם וחד מדייני רבבא׃ העמיד תלמידים הרבה הוא היה רב {ומ״ץ דק״ק נעקר סולם וסביב׳ היה מחבר ספרים אשר עדיין לא יצא לעולמו[?] ולמד ורבץ בתורה לילות וימים׃ היה פ״ו ודיין בקהלתינו כמה שנים התורני והמופלא כמהור״ר יצחק ב״ר יעקב ז״ל נפטר בליל ה׳ ונקבר למחרתו ביום ו׳ עש״ק ב׳ דח״ה של סוכת תצ״א לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן}‏‎


 131. Inv.-Nr.: wrm-359 Jahr: 1730-11-08

  ‎‏צום הזקינה[?] יטכה אשת החבר ר׳ פייבש אופנהי׳ ז״ל ראט האבן הלז תהא לאזכרה שפה נטמנה ונקברה האשה חשובה והיקרה במצות חנ״ה היתה נזהרה תפלתה עשתה ברוח נשכרה ה״ה מרת יטכה בת אשר לעמלי ז״ל נפטרת לעת ערב ביום ג׳ ונקברת למחרתו ביום ד׳ כ״ז חשון תצ״א לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן‏‎


 132. Inv.-Nr.: wrm-1269 Jahr: 1734

  ‎‏־־־ ... ... ... ... ... ... ... ...תה ... ... ... ... ... ... ..שהכל ... ... ... ... ...ה הגונה ...ה ׃ יקרה . מפנינה ... ... מרת לביאה בת הקצין ... ... פיזינגר מברע סלי [נפטרת ב]שם טוב ביום שבת [ונק]ברת למחרתו ביום א׳ . ... ... [ת]צ״ד לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע א׳‏‎


 133. Inv.-Nr.: wrm-1225 Jahr: 1735-02-12

  ‎‏היקרה מרת מ{יכלה א}שת כמ״ר {ליב} ווערט{היים} פה טמונה האשה הגונה הצנועה במדות מעלות טובת כפה פרשה לעני ואביון אל דל השביעה[?] השכימה ומעריבה תמיד[?] לב״ה ולכל דבר מצות רצתה כאילה ועוסקה בג״ח היא הגבירה משכלת מרת מיכלה בת ה״ה כמ״ר יעקב אופנהיים ממענץ נפטרת ביום ש״ק ונקבר׳ למחר׳ ביום א׳ כ״א שבט תצ״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם ש׳ נ׳ צ׳ שבג׳ ע׳ אמן‏‎


 134. Inv.-Nr.: wrm-1218 Jahr: 1736-01-17

  ‎‏הזקינה אשה חשובה מרת דאברש אשת שלמה אופנהיים פה נטמנת אשת חיל. צדקה עשתה כאביגיל. טעמה כי טוב סחרה צנועה היתה כדבורה. מעשיה היו נעימה. כל כבודו בת מלך פנימה כל ימיה הלכה בדרך ישרה. מצות הי שמרה. בבוקר ובערב בב״ה הלכה. ותפלתה בכוונה עשתה. ה״ה מרת דאברש בת מורינו ורבינו יאיר חיים זצ״ל הלכה לעולמה נפטרת בשם טוב ונקברת ביום ג׳ ד׳ שבט תצ״ו לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות שבגן עדן אמן.‏‎


 135. Inv.-Nr.: wrm-1192 Jahr: 1736-03-19

  ‎‏התורני ר׳ אייזק פאלק ז״ל פה טמון איש ישר וכשר גבר דדחיל חטאין ובר אוריין[?] עסק בתור׳ לילות וימים אף הי׳ בח״ק דג״ח כמה שני׳ ה״ה הר״ר יצחק אייזק ב״ה אברהם פאלק נפטר ונקבר ז׳ ניסן תצ״ו לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 136. Inv.-Nr.: wrm-1159 Jahr: 1736-04-14

  ‎‏הזקן הר״ר אייזק לוי סגל צום שווארצן בערין ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים פה נטמן איש צדיק הלך בתמים בצדקתו עמד עד אסופו. מו״מ באמונה ואכל מיגיע כפו. לתורה ותפלה השכים והעריב ב״ה מקדימים נ״ב שנים עוסק במצות חברי קדישא קברנים. ושארי מעשים טובים מי יוכל לספר מכל מצות ה׳ וג״ח {לא}סר. ה״ה הר״ר יצחק בן הר״ר ... {ליב} סגל זצ״ל ... ... ... בש״ט ... ... ... [ל]עולמו ביום ג׳ דאייר תצ״ו לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בגן עדן אמן‏‎


 137. Inv.-Nr.: wrm-1217 Jahr: 1737-02-18

  ‎‏הזקן כמ״ר שלמה אופנהיים זאת המצבה הוקמה לראש גברא אשר הלך בתמים. מעשיו ומשאו ומתנו היו באמונה שלמים. השכם והערב. התפלל תפלתו בב״ה בכוונה ובנעימה. ועוסק בח״ק לג״ח יותר מארבעים שנים. ה״ה כמ״ר שלמה בן הר״ר משה שניאור זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט ביום ב׳ י״ז אדר ראשון שנת תצ״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בגן עדן אמן‏‎


 138. Inv.-Nr.: wrm-360 Jahr: 1738-02-16

  ‎‏פה נטמן איש נדיב הלך. בתמי. הי׳ מעשיו בא מונה שלימה. אכל מיגיע כפו עומד בצדקו עד אסופו נשא ונתן באמונה ערב ובוקר לב״ה ותפלת׳ הי׳ בכוונה. ה״ה האלוף כ׳ מכאל ב״ה פייבש אופנה׳ זצ״ל נפטר ביו׳ ?במש״ק ונקבר למחר{יו} [י]ו׳ א׳ ך״ו שבט תצ״ח לפ״ק ת[נצבה] עם שאר צדיקים בג״ע א׳‏‎


 139. Inv.-Nr.: wrm-1182 Jahr: 1738-11-11

  ‎‏הזקן ליביא צו דעם קרינא הויאני כתוב זאת לזכרונו שכל עיונו ורעיונו היה לענין את קונו לעשות רצונו ונדד שנתו מעינו בכל תחילת משמרת אחרונה לעסוק מתהילה ורינה והיה אחד מעשרה ראשונה ועשה תפילתו בכוונה ועסק במו״מ באמונה ה״ה הזקן יהודא ב״ר נתן ז״ל נפטר בש״ט נגה יום ג׳ ונק׳ ביום ג׳ כ״ח מרחשון תצ״ט לפ״ק תנצב״ה[׃]‏‎


 140. Inv.-Nr.: wrm-540 Jahr: 1740-02-18

  ‎‏היקרה מרת ריזלה אשת הדיין הר״ר וואלף סופר רום רקיע נשמתה עלה. ידאה כנשר תרחף המקום המוכן לה. זכתה לש״ט במעשי׳ מהוללה. לילה ויום עסקה בתחינה והתפלה. הלכה בתממות ולא נמצא בידה עולה. ה״ה מ׳ ריזלה בת הר״ר מאזוס לנגיבך זצ״ל. בליל ד׳ נפטרת ולמחרתו כ׳ שבט ת״ק לפ״ק נקברת. ולעולמ׳ {אזלה[.] תנצב״ה אמן סלה}‏‎


 141. Inv.-Nr.: wrm-321 Jahr: 1740-05-23

  ‎‏הילדה אסתר בת כ״מר זלמן בענסהיים בנות ישראל יקוננו עליה . פנה זיוה פנה הדרה מעש׳ בגן עדן יעשו לה חפתה . תחת עץ החיים תשמח נשמתה . נערה יחידה בתולה יפיפיה . התפללה בכוונה השכימה ומעריבה . פיה פתחה בחכמה . עלתה נשמתה לעולמה ... הילדה ... אסתר בת שלמה זלמן מבענסהיים נפטר׳ ונקברת בש״ט ביום ב׳ ך״ו אייר ת״ק לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 142. Inv.-Nr.: wrm-8112 Jahr: 1740-06-06

  ‎‏התורני הר״ר אברהם מנהיים פה צפון נטמן. חכם ונבון דברי חכם כד רבון. לא ימוש תורת ה׳ מפיהו. יום ולילה ידרשוהו. למעלה ולמטה תואר לו ונחמדהו. צדיק וישר כל מעשיו עשה בכושר מכל מצות ה׳ לא סר. ה״ה הר״ר אברהם בהמנוח פו׳ מהור״ר יאקב מנהיים זצ״ל נפטר בש״ט בליל ב׳ ונקבר למחרתו יום ג׳ י״ב סיון ת״ק לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 143. Inv.-Nr.: wrm-1201 Jahr: 1741-08-30

  ‎‏האשה החשובה מרת חנה אשת הר״ר ליב כהן פה טמונה. אשה חסידה וישרה הגונה. להשכים ולהעריב תפלתה בב״ה עשתה בכוונה. כתפלת חנה. ביתה פתוח לרווחה לעני. שמה. נודע בפי כל בריונה. מלחמה נתנה לדל צדקה וג״ח לא היתה נחדל. ה״ה מרת חנה בת הר״ר יצחק אייזק מהרשהארן זצ״ל נפטרת בשם טוב ביום ד׳ ונקברת למחרתו ביום ה׳ י״ט אלול תק״א לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 144. Inv.-Nr.: wrm-1241 Jahr: 1741-12-04

  ‎‏[רבינו מהור״ר משה בן הגאון מהור״ר אברהם ברודא] פה אמו״ה אב״ד מהור״ר משה ברודא זצ״ל נפלה חשיכה גדולה ואימה על פטירת רבינו משה פניו כפני חמה חמה עזה חשכ׳ עולם בהעדרו פנה זיוו פנה הדרו הדרו ונוגה נוה חכמתו בחוץ תרונה בהיותו אב״ד בק״ק הענה והיה להם למשען ומשענה ומש׳ נתקבל לאב״ד בק״ק בומבורג ומש׳ יפיצו מעיינותיו מעיינות החכמה ואור תורתו פה זורחת ואותיות פורחת ואותנו הניח לא נחוה באשר נצחו העליונים את התחתונים וניקח מחמד עינינו תפארת ראשינו הוא ניהו אדוניו מורינו ורבינו מהור״ר משה מו״ה בן מו״ה ה״ה הגאון החריף המפורסם מהור״ר אברהם ברודא אב״ד דק״ק פ״פ נפטר ונקבר ביום ב׳ ך״ו בחדש כסליו תק״ב לפ״ק נתצב״ה ענש״צ בע״א‏‎


 145. Inv.-Nr.: wrm-1158 Jahr: 1743-10-03

  ‎‏הזקנה האשה חשובה מרת פרומט אלמנת[?] הר״ר אייזק לוי ז״ל פה נטמנה אשה חסידה וצדקת הגונה ונאנה. ישרה רצתה לכל דבר מצוה וג״ח הקדימה כחנה. והשכימה והעריבה בב״ה והתפללת בכוונה. מעשיה הטובים ובנעימות היתה מצלי׳ ומגינה. טעמה כי טוב סחרה היתה צנועה כאמנה[.] שרה ה״ה מרת פרומט בת הר״ר יצחק אייזק אולף מק״ק פרנקפורט נפטרת בשם טוב ביום ה׳ יום טוב ראשון דסוכת ונקברת למחרתו ביום שני דסוכת שנת תק״ד לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בגן עדן אמן‏‎


 146. Inv.-Nr.: wrm-757 Jahr: 1745-02-20

  ‎‏הא{שה החשובה מרת הינדלה אשת מהור״ר שלם}..?א פה נטמנת אשה חסידה וצדקת הגונה השכימה והעריבה הלכה בב״ה והתפללת בכוונה כל ימיה סבלה יסורים בגופה {וקבלה באהבה יראת אלהים} היתה בלבה ומצות השמירה ה״ה מ׳ הינדלה בת נתן ז״ל נפטרת {בש״ק ונק}ברת ביום א׳ י״ט אדר {ראשון תק״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שארי נשים צדקניות בגן עדן אמן סלה}‏‎


 147. Inv.-Nr.: wrm-758 Jahr: 1745-02-20

  ‎‏הא{שה החשובה מרת הינדלה אשת מהור״ר שלם}..?א פה נטמנת אשה חסידה וצדקת הגונה השכימה והעריבה הלכה בב״ה והתפללת בכוונה כל ימיה סבלה יסורים בגופה {וקבלה באהבה יראת אלהים} היתה בלבה ומצות השמירה ה״ה מ׳ הינדלה בת נתן ז״ל נפטרת {בש״ק ונק}ברת ביום א׳ י״ט אדר {ראשון תק״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שארי נשים צדקניות בגן עדן אמן סלה}‏‎


 148. Inv.-Nr.: wrm-4 Jahr: 1747

  ‎‏פרומט אשת הפ״ו הקצין הר״ר אהרן לוי אבן הראשה להאשה היקרה והמהוללה. קמו בנות ויאשרו׳ ל{כל מ}דה ומעלה. כפה {פרשה לעניה ואביונה} תמכה {ימינה אל דל השכילה.} היתה מחזקת י{דיה לומדי תורה ול}כל ... מצוה {רצתה כאילה.} {ה״ה} מרת מיכ{ל פרומט בת אברהם תק״ז לפ״ק}‏‎ [...]?


 149. Inv.-Nr.: wrm-662 Jahr: 1750-10-25

  ‎‏הנעלה כ׳ מאיר ז״ל שהי׳ שמש דקהילתינו פה טמון ה״ה המנוח כ׳ מאיר בן איצק ז״ל׃ אשר כל ימיו נהנה מיגיע כפו שמש קהל י״ץ בעבודת הקודש סמוך לשלושים שנה. והשכים והעריב בבה״כ והתפלל {תפלתו בכוונה} עסקיו {היו הכל באמונה והלך בש״ט לעולמים ביום א׳ כ״ה תשרי תקיא לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 150. Inv.-Nr.: wrm-1198 Jahr: 1750~1799

  ‎‏הרבנית מרת בלימלן אשת הרב המנוח מהור״ר דוב בער הלוי זצ״ל שהי׳ שנירבר[?] מפה פ״ט אשה החסודה והגונה. יסורים שסבלה מדונים קשים על יגונה אף שאור עינה אין עוד ... עשתה מצות רבות תפילתה בכוונה. ה״ה הרבנית א״ח מרת בלימלין בת כמהו׳ חיים זצ״ל מקאמני{ץ נ}פטרת ונקברת בש״ט ביום עש״ק יוד מנחם תק״? לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 151. Inv.-Nr.: wrm-327 Jahr: 1751

  ‎‏והנעלה ליזר מרדכן וויינום ז״ל פה נטמן איש ואשה הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו ה״ה הנעלה ר׳ מרדכי בן פו״מ הר״ר ליזר וויינום זצ״ל אשר הלך בדרך הישר כל ימיו נפטר בש״ט ביום ו׳ עש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ח׳ כסליו תקי״ב לפ״ק תנצב״ה עם שארי [צדיקים] בג״ע אמן עם זוגתו מרת מערלא ז״ל האשה היקרה מרת מערלא בת הר״ר משה ווירמש זצ״ל מק״ק פפ׳ אשר התנהגה כל ימי׳ בכשורה בדרך הישרה נפטרת בש״ט ונקברת ביום ב׳ י״ז אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 152. Inv.-Nr.: wrm-829 Jahr: 1751-12-30

  ‎‏פו׳ הישיש כהר״ר יוזפא בלין יוסף הוא השליט ברוחו רוח נדיבים ביתו פתוח להשביע עניים רחוקים וקרובים. לתורה קבע עתים והי ממשכימים ומעריבים פו׳ הציבור בנחת מקשיב לקול חביריו שמו נודע באהבים משאו ומתנו הי׳ באמונה והלך מדרך טובים ה״ה פו׳ הר״ר {יוספא בן הר״ר וואלק} בלין ז״ל נפטר {בשם טוב} ביום {ה׳ כ״ב} טבת שנת תקי״{ב} לפ״ק תנצב״ה‏‎


 153. Inv.-Nr.: wrm-1250 Jahr: 1752-01-15

  ‎‏היקרה פעסכי אשת כ״ה בער כ״ץ פה טמונה אשה כשירה והגונה עשתה צדקה וג״ח באמו׳ ותפילתה היתה בכוונה צנועה ומעלה עטרת ותפארה לבעלה ה״ה מי פעסכי בת כ׳ יחיאל וואכנום נפטרת ליל ש״ק ונקברת למחרתו יום א׳ ר״ח שבת תקי״ב לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 154. Inv.-Nr.: wrm-572 Jahr: 1752-04-02

  ‎‏פו״ה כ׳ יהונתן פאלק גערניסים ז״ל פה טמון וצ׳ איש נאמן גבר דדחיל חטאין ודחי׳ רבנן נפשו שם בכפו בכל כח לעסוק בצרכי צבור ובמו״מ באמונה אף הי׳ בח״ק דקברנים ובח״ק דבק״ח כמה שנים ה״ה פאלק גערניסים נפטר ונקבר בש״ט יום א׳ ד׳ דפסח תקי״ב לפ״ק תנצב״ה בג״ע [...?]‏‎ [---?]


 155. Inv.-Nr.: wrm-341 Jahr: 1752-04-16

  ‎‏הנעלה כ״מר ליזר מענץ פה טמון היקר והנעלה כ׳ ליזר בן החבר ר׳ יהודה מענץ ז״ל נפטר במ׳ ש״ק ונקב׳ למחרת יום א׳ ב׳ אייר תקי״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 156. Inv.-Nr.: wrm-1016 Jahr: 1752-08-24

  ‎‏האשה מרת רבקה אלמנת הנעלה כ׳ אברהם קובלענץ ז״ל פ״ט האשה היקרה והגונה תפלתה אשר עשתה בכוונה ע{ליה} חגיגה מרת רבקה בת התורני הר״ר אליעזר זצ״ל נפטרה {ונקברה בש״ט} ביום ה׳ י״ד {אלול תקי״ב לפ״ק תנצב״ה} א׳‏‎


 157. Inv.-Nr.: wrm-1155 Jahr: 1753-12-29

  ‎‏הישיש פו׳ הר״ר משה לוי צום וענן שטאק פה צפון וטמון איש ישר ונאמן פרנס ומנהיג הצבור בנחת בלי נשיאת פנים קבע עתים לתורה בב״ה בחברת משניות כמה שנים ממרחק הביא לחמו ואכל מיגיעיו ועמל חסד עם החיים והמתים גמל ה״ה פו׳ הר״ר משה בן הר״ר יצחק הלוי נפטר בש״ט מש״ק ונקבר יום א׳ ה׳ טבת תקי״ד לפ״ק תנצב״ה עם שארי [צדיקים אשר בג״ע] אמן פו׳ הר״ר משה לוי‏‎


 158. Inv.-Nr.: wrm-1199 Jahr: 1755-07-24

  ‎‏{הרב המופלא כהור״ר ד}וב בער הלוי הורוויץ מק״ק קאמניץ {פ״}ט {שלשלת היוחסין מו}כתר בנימוסין {הרב המופלא מהור״ר דוב} בער הלוי. {הורוויץ בהכ״ב הגדול מהו׳ יהודא} הלוי. בן הגאון {מהו׳ צבי הירש הלוי. בן הגאון מ}הו׳ יהושע משה {אהרן הלוי. אחיו של ה}גאון המפורסם מהור׳ {חיים חייקא הלוי. זצ״}ל ה״ה הרב מהו׳ בער זצ״ל {מקום לידתו.[?]} היה. בק״ק הוראדני. ומקום דירתו {בק״ק ק}אמניץ. במדינת פולין. מנעוריו היה תורתו. אומנתו. וספר גאון צבי מאביו זקנו זצ״ל סידר והוציא לאורה בחיותו. וספר אספקלריא המאירה. גם אותו סידר והיה טמון באמתחתו. וזה חי׳ שנים ישב באהל תורה פה בבית המדרש ולמד בהתמרה גדולה. והנהגתו. בחסידות ופרישות היה עד למעלה. נפטר ונקבר בשם טוב יו׳ ה׳ ט״ז מנחם תקט״ו {לפ״ק} תנצב״ה עם ... ... שארי צדיקים שבגן [עדן] אמן‏‎


 159. Inv.-Nr.: wrm-345 Jahr: 1758-09-11

  ‎‏הנעלה זעליגמן קרליבאך פ״ט האיש חשוב והגון. השכים והעריב לתפלתו בכוונה. ביתו פתוח לרווחה. משא ומתנו באמונה. קבע עיתם לתורת ה׳ בזמנה. ה״ה כ׳ זעליגמן יצחק בן כ׳ יודא קרליבאך ז״ל. נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ ח׳ אלול תקי״ח לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן. הנעלה כ׳ זעלגמן ק״ב‏‎


 160. Inv.-Nr.: wrm-828 Jahr: 1762-02-04

  ‎‏הזקינה מרת חוה א׳ פו״מ כ״ה יוזפא בלין ז״ל פ״נ אשת חסידה כשרה והגונה׃ צנועה במעשי׳ ומצותי׳ מי מנה׃ ממש מחיי׳ הע׳ הז׳ לא היתה נהנה׃ מקרבת הנייתא לעניים מנעורי׳ ועד זקנה׃ כל ימי׳ השכימה והעריבה להתפלל בכוונה׃ וקולה לא נשמע כתפילה חנה׃ מצות ה׳ שמרה תורת חסד על לשונה׃ היא האישה חשובה מ׳ חוה בת הר״ר שלמה זצ״ל נפטרת ונקברת בש״ט יום ה׳ י״א שבט תקכ״ב ל׳ לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 161. Inv.-Nr.: wrm-1154 Jahr: 1767-08-03

  ‎‏ומשה עלה למרום. בעולמ׳ לשבת ורוח חכמים נוחה הימנו׃ ה״ה הבח׳ יניק וחכים טובא קרא ותני כל ימי עניו רעים ומסובל בסורים של אהבה כ׳ משה בר כ׳ אברהם לוי שי׳ נפטר ונקבר בש״ט ביום ב׳ ח׳ אב תקכ״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדקים [בגן עדן] אמן׃‏‎


 162. Inv.-Nr.: wrm-288 Jahr: 1769-08-05

  ‎‏הזקינה מ׳ רייץ אשת כ׳ זעליגמן קומא סגל צום ראט פ״ט אשה הגונה עטרת הבית והמשכלת . משכלת אל דל ולג״ח לא נחדלת . אשה חכמה בכל מעשה נשים היתה מושלמת . יגן עליה היסורים אשר היתה תמיד סובלת . עם כל זאת {תפלתה} בכוונה מתפללת ׃ ה״ה הא[הובה?] {מרת רייץ} בת המושלם הא{לוף הר״ר ליב מענץ ז״ל} נפטרת בש״ט {ביום שבת קודש} ב׳ אב ונקבר׳ ביום א׳ ג׳ אב תקכ״ט לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שארי נשים צדקניות בגן עדן אמן‏‎


 163. Inv.-Nr.: wrm-663 Jahr: 1770-03-05

  ‎‏־־־ בלין זצ״ל נפטרת ונקברת בש״ט ביום ב׳ ח׳ אדר תק״ל לפ״ק תנצב״ה עם נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 164. Inv.-Nr.: wrm-507 Jahr: 1770-09-21

  ‎‏הזקן כ׳ פייבש לאנגיבאך ז״ל פ״נ הזקן כ׳ פייבש ב״ה מאזוס לאנגיבאך ז״ל׃ שעסק במו״מ באמונה׃ והסתפק עצמו במעו׳ והי׳ בח״ק דקברנים כמה שנים׃ נפטר בש״ט ביום ה׳ א׳ דר״ה ונקבר ביום ב׳ דר״ה תקל״א לפ״ק תנצב״ה ע{ם שאר} צדיקים {בגן עדן א׳ ס׳}‏‎


 165. Inv.-Nr.: wrm-568 Jahr: 1771-05-05

  ‎‏האשה מרת נענכי אשת התורני הר״ר אברהם גערנסהיי׳ שיחי׳ פ״ט אשה חשובה וצנועה ממשפחת רמה. מצות השם תמיד שמרה׃ כל כבודה בת מלך פנימות[?]. גברתנית עירנית ואהדונית מנשים צדקנית מקרבה תנייתא בצדקה. ונדיבות׃ האשה מרת. נענכי בת התורני הר״ר יוזבל כ״ץ זצ״ל ממיץ. תנצב״ה עם שארי צדיקים וצדקניות. בגן עדן אמן[׃?] נפטרת ונקברת בשם טוב ביום א׳ כ״א אייר תקל״א לפ״ק׃‏‎


 166. Inv.-Nr.: wrm-1211 Jahr: 1774-02-26

  ‎‏פ״ט הזקן שקנה ח״ה כהר״ר חיים בן כ׳ שלמה אופנהיי׳ ז״ל שהי׳. בח״ק דקברנים י״ץ ובלומדי משניות בבה״כ נפטר ביו׳ ש״ק ונקבר למחרתו בש״ט ביו׳ א׳ ט״ז אדר תקל״ד לפ״ק נתצב״ה עם שארי צדיקי׳ בג״ע אמן׃‏‎


 167. Inv.-Nr.: wrm-1157 Jahr: 1774-12-08

  ‎‏הזקנה מרת חנה אלמנת פו׳ ה׳ משה לוי זצ״ל פ״ט ה{אשה [ה]הגו}נה והיש{רה נעימ}ה וג{בורה} הקדימה {לב״ה ער}ב ו{ צפיר}ה עוסקת בב״ח ובג״ח של אמת עם החיים והמתות {בתריתא} והסתפקות עצ{מ}ה במעשי׳ {והיה טע}מה כי טוב {סחרה} ה״ה {האשה הבר}ורה מ{רת חנה בת המנו}ח {הר״ר מ}שה אברהם זצ״ל {מערין} נפטרת {בש״ט ה׳ טבת תקל״ה לפ״ק ... ... ... ... ... ... ... תנצב״}ה׃ [־־־]‏‎


 168. Inv.-Nr.: wrm-287 Jahr: 1775-03-27

  ‎‏הזקן זעליגמן קומא סגל פ״ט איש תם וישר הלך בתמים כל הימי׳ משא׳ ומתנו היה באמונה . השכים והעריב לעשות התפלתו בכוונה . ותרן[?] הי׳ בממנו גמל חסד עם החיי׳ והמתי׳ לקול תורה היה מן המקשבי׳ . שמו היה נודע בארצו היה כ׳ זעלגמן קומא סגל נפטר ונקבר בש״ט יום ב׳ כ״ה אדר שני תקל״ה לפ״ק תנוח נשמת׳[?] לגורל לקץ הימי׳ תנצב״ה עם שארי צדיק׳ בג״ע אמן‏‎


 169. Inv.-Nr.: wrm-361 Jahr: 1777-01-10

  ‎‏התורני הר״ר אברלי אופנהיים ז״ל פ״ט איש ישר שהלך בתמים ה״ה הר״ר אברלי בן מיכאל אופנהיים ז״ל׃ נפטר בש״ט ביום ה׳ ר״ח ונקבר עש״ק ב שבט תקל״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן‏‎


 170. Inv.-Nr.: wrm-997 Jahr: 1777-01-12

  ‎‏התורני הר״ר ברוך אהרן ז״ל {פ״ט} אשה ח{כם ונב}ון ש{הלך} בדרך טובים {תור}ת {ה׳} לא {ימוש בפיה}ו יום וליל{ה ידרשוה ומצות השם ישכנוהו?} הי׳ מכנ{ים בניו ובני אחרים} תחת כנפי השכי{נה על ידי מילה} והיה {מן נמנין} בחברת {ח״ק ד}קברונים והל{ומדי} הש״ס {וגם דב״ח} אכל {מיגיע} כפי׃ והמשכים ומע{ריב לקול} התפלב׃ ה״ה הת׳[?] ברוך ב{ן פו׳ מהור״ר?} רפואל {טורלך שנפטר בליל} ונקבר {מחרתו בש״ט יום א׳ ד׳ שבט תקל״ז לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקים בג״ע אמן‏‎


 171. Inv.-Nr.: wrm-1236 Jahr: 1778-05-03

  ‎‏פ״ט הרב המאה״ג החסיד העניו מוהר״ר צבי הירש זצ״ל בן הגאון מהו׳ זעליג אויערבאך זצ״ל מבראד שהיה ר״מ בבה״מ פה והעמיד תלמידים הרבה ואח״כ נתקבל לאב״ד ולרב דקהלתינו ובכלל הי׳ כאן מ״ה שנים בזכות זה תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן נפטר ונקבר בש״ט ביום א׳ ו׳ אייר תקל״ח לפ״ק‏‎


 172. Inv.-Nr.: wrm-979 Jahr: 1781-01-25

  ‎‏פ״ט המ{נוח והתורני כה}ר״ר א{יצק בן הקטן פו״מ כה}ר״ר ד{וד ברילן ... ונשמתו תהא צרורה בצרור} החיים ... ... {בגן עדן} אמן {נפטר ונקבר בש״}ט ביום {ה׳ כ״ח טבת תקמ״}א לפ״ק‏‎


 173. Inv.-Nr.: wrm-984 Jahr: 1784-01-04

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מרת אסתר אשת כ״ה ליב עברשטאט ש״י נפטרת ונקברת בש״ט ביום א׳ יוד טבת תקמ״ד לפ״ק׃ תנצב״ה. עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן.‏‎


 174. Inv.-Nr.: wrm-352 Jahr: 1786-01-24

  ‎‏הזקנה מרת בילא אשת ה׳ אלי קרליבאך שי׳ פ״ט האשה כשרה והגונה צדקה עשתה בכ״ע ועונה השכימה והעריבה להתפלל בכוונה ה״ה היקרה מרת בילא בת כמהור״ר מאיר זצ״ל מק״ק נייאמעגן נפטרת ונקברת בש״ט ביום ג׳ כ״ה שבט תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה עם צדיקים וצדקנית[?] שבג״ע אמן‏‎


 175. Inv.-Nr.: wrm-285 Jahr: 1786-05-23

  ‎‏היקר כמ״ר הירץ קומא פ״ט איש אשר הלך {בדרך} ישרים {נשא ונתן באמונה ... ... ... ג״ח ואמת} השכים {והעריב} [...?] בב״ה ...? כמ״ר [הירץ] בן כמ״ר זעליגמן קומא סגל ז״ל נפטר ונקבר בש״ט ביו׳ ג׳ כ״ה אייר תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן‏‎


 176. Inv.-Nr.: wrm-971 Jahr: 1790

  ‎‏הזקנה מ׳ חיילא אשת ר׳ דוד בריל ז״ל פ״ט אשה כשירה שדרכי׳ ה׳ דרכי נוע{ם במעשים טובים ב{יתה ה׳ פתוח לרו}חה לקרובים ולרחוקים משביע לר{עבים ...}ל נ{תנה לאבינים ת{פלתה עש}תה בת{חונים ה״ה מרת חיילא} בת המנוח {אהרן לוי ונקברה} תק״ן ל{פ״ק תנצב״ה}‏‎ [---]


 177. Inv.-Nr.: wrm-597 Jahr: 1792-09-20

  ‎‏פה נטמן הישיש פו׳ כהר״ר מיכאל גערנסהיים ז״ל נפטר ונקבר בש״ט יום ה׳ ד׳ תשרי תקנ״ג לפ״ק נתצב״ה עם שארי אנשים צדיקי עולם בג״ע אמן‏‎


 178. Inv.-Nr.: wrm-235 Jahr: 1793-06-30

  ‎‏הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת כהר״ר חיים נס ז״ל פ״ט האשה חשובה הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת ג״ה כ״ה חיים נס ז״ל באשר שהקדימה לב״הכ ועשתה תפלתה שחרית וערבית . והיתה עתרת הבית . ידה שלחה לאביונים ליתן צדקות בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן נפטרת ביו׳ ש״ק י״ט תמוז ונקברת ביו׳ א׳ למחרתו תקנ״ג לפ״ק .‏‎


 179. Inv.-Nr.: wrm-1038 Jahr: 1795-09-28

  ‎‏פ״ט האשה ה{יקרה והזק}ינה מ׳ שרה ..? {אשת מש}ה לימבורג ז״ל ב..? {אשר} עשתה תפלתה שחר{ית וער}בית ו{ידה} שלחה לעניים {ליתן} צדק{ות} בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע נפטרת ונקברת בש״ט {ביום א׳ דסכות} תקנ״ו לפ״ק [אמן?]‏‎


 180. Inv.-Nr.: wrm-576 Jahr: 1802-04-27

  ‎‏פ״ט אשת חיל תבורך נשים מאהל אשה יראת ה׳ היא תתהלל צדקה וחסד עשתה לכל אשר שואל ה״ה מרת שפרינצכי א׳ הר״ר פאלק גערנסהיי׳ ז״ל נפטרת ונקברת בש״ט ביום ג׳ כ״ה ניסן תקס״ב לפ״ק נתצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 181. Inv.-Nr.: wrm-1147 Jahr: 1802-05-05

  ‎‏פ״ט אשה הגונה תפלתה עשתה בכוונה ה״ה מרת פעסלא אשת כהר״ר בער כהן נפטרת ונקברת בש״ט ביום ד׳ ג׳ אייר תקס״ב לפ״ק נתצב״ה עם נשמת׳ שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 182. Inv.-Nr.: wrm-963 Jahr: 1806-10-20

  ‎‏פ״ט הבח׳ כ׳ חיים בן כמ״ר ליזר נס ז״ל נפטר בש״ט יום ב׳ חית חשון תקס״ז לפ״ק נתצב״ה בגן עדן אמן‏‎


 183. Inv.-Nr.: wrm-1084 Jahr: 1817-08-16

  ‎‏פ״ט האשה מרת כאטש{יל} אש׳ יוזפא {שנ}אטיך נפטרה {ב}ש״ק ד׳ אלול ונקברה ביום א׳ ה׳ אלול תקע״ז לפ״ק תנצב״ה ... ע...?‏‎ ---?


 184. Inv.-Nr.: wrm-1235 Jahr: 1822-12-23

  ‎‏פ״ט הרב מו״ה יעקב יצחק אדלער הכהן זצ״ל איש צדיק תמים היה בדרתיו חסיד ועניו ויראת ה׳ באוצרותיו מורה ומנהיג רועה נאמן לעדת{ו} לעניים ולאביונים הרבה צדקותיו עושה ומעשה ומצדיק רבים בתחבולות{יו} כל הימים אשר ח׳ עבודת הקדוש עבוד{תו} נפטר טית טבת תקפ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 185. Inv.-Nr.: wrm-1246 Jahr: 1822-12-23

  ‎‏שבכו מי ימנה הזקן חסיד וצדיק אשר עסק בתורה ובג״ח כל ימיו מתוך דוחק וישב על כסא הוראה בקהלתינו משך י״ג שנים מהור״ר אייזק אדלר כ״ץ נפטר בש{ם טוב} [ביו׳ ב׳] ט׳ טבת תקפ״ג לפ״ק ... } ... תנצב״ה‏‎


 186. Inv.-Nr.: wrm-603 Jahr: 1823-10-08

  ‎‏פ״ט התורני ר׳ הירץ אובנהיים נפטר בש״ט {ביום ד׳} ונקבר ביום ה׳ ד׳ חשון תקפ״ד לפ״ק נתצבה‏‎


 187. Inv.-Nr.: wrm-1123 Jahr: 1824-07-30

  ‎‏פ״ט האשה כשירה בעלת ג״ח מ׳ מירלה אשת כ׳ הירץ בייארטהאל שנפטרת בש״ט יום ו׳ ה׳ אב ונקברת יום א׳ ז׳ אב תקפ״ד[?] לפ״ק תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 188. Inv.-Nr.: wrm-1083 Jahr: 1825-03-13

  ‎‏פ״ט רעכלן אשת חיים ג״ש[?] נפטרה ונקברה ביום א׳ כ״ג אדר תקפ״ה לפ״ק נתצב״ה‏‎


 189. Inv.-Nr.: wrm-604 Jahr: 1825-03-14

  ‎‏פ״ט היקרה אשת חיל מרת זיסכא אשת כ״ה איצק נוו[?]ען נפטרת ונקברת בשם טוב ביום ב׳ כ״ד אדר תקפ״ה לפ״ק נתצב״ה בג״ע אמן‏‎


 190. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה‏‎


 191. Inv.-Nr.: wrm-1120 Jahr: 1829-11-10

  ‎‏פ״ט האשה היקרה געלכה ז״ל אשת כ׳ הירץ ב״ט שהיתה עוסקת במו״מ באמונה הנפטרת בש׳ טוב ביום ג׳ י״ד חשון ונקברת יום ד׳ ט״ו חשון ה״א לב״ע {תק״ץ לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקי עולם בגן עדן}‏‎


 192. Inv.-Nr.: wrm-1085 Jahr: 1830-08-09

  ‎‏פ״ט היקרה מ׳ מילא אשת כ׳ יודא קארליבאך נפטרה בשם טוב ביום ג׳ כ׳ אב תק״צ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 193. Inv.-Nr.: wrm-484 Jahr: 1852-03-16

  ‎‏פ״ט הילד יוסי[?] ב׳[?] ר׳[?] צ...? טרויט ... ... נפטר ביום ג׳ כ״ה אדר תרי״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis