logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 22
 1. Inv.-Nr.: wrm-658 Jahr: 1558-10-24

  ‎‏פה טמונה מרת הינדכה[?] בת ר׳ משה ז״ל[?] שטותה {צמר} לציצית ופתי{לות} ונר{ות לב״ה ובקור חולים וג״ח כל ימים נפטרה ביום ב׳ י״ב חשון שי״ט לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-8132 Jahr: 1596-04-12

  ‎‏...כן[?] אשת הפרנס אברהם בלין הוצג המצב׳ לציון קבור׳ גביר׳ ישר׳ מהוד׳ בתור׳ נוד׳ לב״ה השכימ׳ והעריב׳ תדיר׳ אשת לפידו׳ וככוכבי׳ האיר׳ בכח׳[?] פ... ל... ־־־־־־ נודע בשערי׳ בעלה הולד׳[?] בישרה. היא החסיד׳ החנונ׳ מר׳ גימכן בת הר״ר פנחס ז״ל סג״ל נפטר׳ ונקבר׳ בשם טוב ערב פסח שנ״ו תנצב״ה [בג׳ ע׳ א׳]‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-1179 Jahr: 1627-11-02

  ‎‏שרה שטנג פה טמונה אשה הגונ׳ לטוות ציצית נכונ׳ ולתת לעני{ים מכינ׳} והשכימ{ה וה}עריב׳ לב״ה ... ... ... הרבנית {מרת שרה} שטנג ונקברת {יום} ג׳ כ״ג חשון שפ״ח {ל}פ{״ק}‏‎ [...?]


 4. Inv.-Nr.: wrm-1174 Jahr: 1674-01-05

  ‎‏רעכלן אשת הפרנס כ״מר מענדלן לוי אבל כבנות יענה על פטירת אשה פרושה והגונה. לב״ה השכימה והעריבה כל ימות השנה. דקדקה במצות לעשו׳ רצון קונה. ה״ה החשובה נודע בשערי׳ מעשיה מרת רעכלן בת מוהר״ר מאיר שוחט נפטר׳ בע״ש כ״ז טבת תל״ד. תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-994 Jahr: 1679-04-12

  ‎‏געלכין אשת הר״ר יוזל כהן קינשטיין עדה המצבה על אשה חשובה לב״ה הש{כימה} והעריבה כפה פרשה לעני בנתינת נדבה היתה זריזה במצות ומ״ט הרבה. ה״ה היקרה מרת געלכין בת כמ״ר מרדכי הטנום נפטרת ביום ד׳ יום ראשון דר״ח אייר תל״ט לפ״ק תנצ[ב״ה]‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-966 Jahr: 1682-01-26

  ‎‏קילא אשת ... דריך[?] עסא בכי וקינה. על פטירת {אשה} הגונה. חכמ׳ ונבונה. השכימה והעריבה לב״ה [...]‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-283 Jahr: 1682-11-08

  ‎‏הפרנס הר[״ר דניאל שמואל ב״ר דוד אופנהי]ים צור וויישין רוזא[?] מספד תמרורים על פטירת איש הלך במישרי׳ השכים והעריב לב״ה וכל מעשיו היו הגוני׳ אהובי׳ וברורים עסק בצ״צ באמונה הפרנס הר״ר דניאל שמואל ב״ר דוד אופנהיי׳ נפט׳ ביו׳ ו׳ ה׳ חשון תמ״ג ונקב׳ ביום א׳ ז׳ בו תנצב״ה.‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-1050 Jahr: 1684-01-12

  ‎‏הענדלן אשת אברהם שו[ויי]ץ[?] עדה המצבה. על אשה טובה. יקרה וחשובה. לב״ה. השכי מה והעריבה. כפה פרשה לעני בנדבה. הישרה מרת הענדלן בת הפרנס כמ״ר שמעון וואלף אופנהיים נפטרת בש״ט בליל ג׳ כ״ה טבת תמ״ד ונקברת למחרתו תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-991 Jahr: 1686-02-08

  ‎‏הרבנית אסתר אשת הגאון אב״ד מוהר״ר אהרן הלילו הה ליום קשה. על פטירת אשה פרושה. השכימ׳ והעריב׳ לב״ה ולכל דבר שבקדוש׳. עשתה צדקה בכל עת וגם {רדפה שלום בין איש לאשה}‏‎ ... ... ... ... ... ...


 10. Inv.-Nr.: wrm-1220 Jahr: 1703-01-10

  ‎‏הרבנית שרלן ברילין אשת הרב מוהר״ר חיים בכרך האבן הזאת שמתי מצבה. עלי קבר אשה חשובה. אשת חבר ובת גברא רבא. לב״ה השכימה והעריבה. בערב היא באה ובבקר היא שבה. כפה פרשה לעני ברוח נדיבה. ה״ה הרבנית המשכלת. מרת דינה שרלן בת הרב מוהר״ר משלם אליעזר זוסמן ברילין זצ״ל נפטרת. בש״ט ביום ד׳ כ״ב טבת שנת תס״ג לפ״ק תנצב״ה עם שא׳ צדקניות בגן עדן אמן׃‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-1249 Jahr: 1705-02-15

  ‎‏היולדת מרת בילא אשת זנוויל גוגנהיים זאת המצבה הוקמה לראש האשה החשובה והמלולה שמה הטוב הולך וגבר מידי יום ביומה׃ הלכה ערב ובקר לב״ה ומתפלל׳ בכוונה ה״ה היולדת מרת בילא בת הר״ר יצחק אולם הנפטרה ונקברה ביו׳ א׳ כ״א שבט תס״ה לפ״ק ?..ש... ... ... בג״ע אמן‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-989 Jahr: 1711-11-01

  ‎‏מינקלה אשת מענקי אופנהיים מצבה זו שמו נגד קבר לראש האשה יודעת היה לכבד בנפשה ומאודה נח נפשה ולחיי הע׳ הב׳ עתידה קולה היה בנחת כאשה חסודה לעניים ודלים חולקות מבידה הולכות לב״ה ומתפללת בכוונה מ׳ מינקלה בת כ׳ נטע ז״ל נ׳ ונ׳ יום א׳ י״ט חשון ת{ע״ב} ל׳ תנצבה״ח א׳ מינקלה אשת מענקי א׳‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-18 Jahr: 1714

  ‎‏{האשה חנה בת} מהור״ר יוסף זעקיל ז״ל עין כנחל תזל דמעות על פטירת אשה {חשובה} מרת חנה {בת כהר״ר} יוסף זעקיל ז״ל שהיה {חזן בק״ק פ״פ אשר} כל ימיה היתה ... {לב״ה לעשות ... ... ... ... תע״ד ...‏‎ ...} ‎‏האלוף כ׳ אורי פייש ב׳ פו״ה אורי אשר ז״ל אופנהיים בכי תמרורים מספד כתנים במדבר על פטירת גבר ישר ונבר אשר פה נקבר ה״ה כ״מר אורי וייבש בן פו״ה אורי אשר ז״ל אופנ׳ אשר כל ימיו נשא ונ׳ באמונה ותפלתו בכוונ׳ בש״ט ביום ו׳ עש״ק [א׳] באב ונקבר בג׳ אב תע״ד ל׳ תנצב״ה עם ...‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-503 Jahr: 1715-08-21

  ‎‏{האשה שרלה אשת הקצין כ״מר שמעון מנהיים פה טמונה אשת הגונה ושמה הטוב הולך וגובר מדי יום ביומו רצתה תמיד} לע{שות מצוות בתמימה לעניים ודלים עשתה צדקה} וג״ח בס{תרה הלכה ערב ובוקר} לב״ה ומתפל{לת בכוונה ה״ה הצנועה} מרת שרלה בת האלוף ג״ה כה״ר מאזוז זצ״ל לנגיבך נפטר׳ ונקברת ביום ד׳ ך״ב אב תע״ה לפ״ק׃ תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי׳ ו[צדקניות בגן ?] עדן אמן יוצאי {חל}ציה הילד{ה עדיל}? בת כ״מ{ר שמעון} נפ{טרה עש״ק} כ״[?] [ד?] אב תע״ה לפ״ק‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-247 Jahr: 1720-05-22

  ‎‏פה נטמן הפרנס ומנהיג הר״ר דוד שטערין זצ״ל בת עין לא תדמה ירד דמעות בטפה הימה על פטירת גבר בגוברין ואיש ישר מיחידי ומרבי סגולה וכל ימיו עסק במו׳ באמונה שלמה ויהי דוד בא לראש הפו׳ בשערים לשם ולתהלה ובכל עת עסק בצרכי צבור בדרך סלולה וישרה פזר נתן לאביונים ולדלים נתן לחם ושמלה וצדקתו עומדת לעולם שכלו ארוכה והשכי׳ והעריב לב״ה לתפילתו בכוונה וזמן רב {הוא בגמילות עסק}...?ה ולמצות {הוא זריז קבץ}...ברה[?] ה״ה כ״ש הר״ר דוד בן בנ{ימן} א{בר}הם זצ״ל נפטר בש״ט יום ג׳ לעת ערב י״ג אייר ונקבר ביום ד׳ שלאחרין ת״פ לפ״ק תנצב״ה עש״צ שבג״ע אמן‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-983 Jahr: 1727-10-28

  ‎‏האשה היקרה מרת [בלימלא אשת] ר׳ איצק אופנהיים פה טמונה אש׳ הגונה שמה הטוב הולך וגובר מדי יו׳ ביומ׳׃ רצתה תמיד לעשות מצות בתמימה׃ לעניי׳ ודלים עשתה צדקה וג״ח בסתרה׃ הלכה ערב ובוקר לב״ה ומתפללת בכוונה ה״ה מרת בל{ימ}לא בת המנוח פו׳ כה״ר שמעון וואלף אופנהיים ז״ל נפטרת ונקברת ביום ג׳ י״ג חשון תפ״ח לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן אמן‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-666 Jahr: 1728-04-26

  ‎‏הזקנה מרת הענ[דלי אשת] ... ... ..לם[?] פה טמונה אשה הגונה. לדבר מצוה רצתה באילה והלכה ערב ובוק׳ לב״ה ומתפללי בכוונה. ה״ה הצנועה מרת הענדלי בת הר״ר משה מאסלי ז״ל נפטר{ה ונקברה ביום ב׳ י״ז אייר תפ״ח לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-634 Jahr: 1728-07-06

  ‎‏האש׳ החשובה מרת קילא אשת פו׳ הנ׳ כהר״ר אהרן סג״ל פה טמונה. אשה הגונה שמה הטוב הולך עובר מידי יו׳ ביומ׳ רצתה תמיד לעשות מצות בתמימה. לעניים ודלים עשתה צדקה וג״ח בסתרה הלכה ערב ובוקר לב״ה ומתפללה בכוונה ה״ה החכמה עלתה הנשמתה למרומ׳ מרת קילא בת פו׳ המדינה כה׳ משה לימבורג נפטרת ונקברת ביום ג׳ ער״ח אב תפ״ח ל׳ תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-1225 Jahr: 1735-02-12

  ‎‏היקרה מרת מ{יכלה א}שת כמ״ר {ליב} ווערט{היים} פה טמונה האשה הגונה הצנועה במדות מעלות טובת כפה פרשה לעני ואביון אל דל השביעה[?] השכימה ומעריבה תמיד[?] לב״ה ולכל דבר מצות רצתה כאילה ועוסקה בג״ח היא הגבירה משכלת מרת מיכלה בת ה״ה כמ״ר יעקב אופנהיים ממענץ נפטרת ביום ש״ק ונקבר׳ למחר׳ ביום א׳ כ״א שבט תצ״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם ש׳ נ׳ צ׳ שבג׳ ע׳ אמן‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1049 Jahr: 1735-08-24

  ‎‏הזקנה היקרה מ׳ הינלא א׳ האלוף פו׳ כ״ה וואלף אופנהיים צור בלויא׳ לילג זאת המצבה הוקמה לראש האש׳ החשוב׳ יהללוה בשערים בכל מעלה ומדה טובה׃ רב חסד וצדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה׃ ובכל דבר מצוה היתה נזהרה׃ משכימה ומעריבה בכל יום לב״ה ומתפללת בכוונ׳ ה״ה מרת הינלא בת הגאון הגדול אב״ד מק״ק מנהיים מהור״ר אציק האמיל בורג זצ״ל נפטרת ונקברת בשם טוב ביו׳ ד׳[?] ו׳ אלול תצ״ה ל׳ תנצב״ה בג״ע א׳[?]‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-360 Jahr: 1738-02-16

  ‎‏פה נטמן איש נדיב הלך. בתמי. הי׳ מעשיו בא מונה שלימה. אכל מיגיע כפו עומד בצדקו עד אסופו נשא ונתן באמונה ערב ובוקר לב״ה ותפלת׳ הי׳ בכוונה. ה״ה האלוף כ׳ מכאל ב״ה פייבש אופנה׳ זצ״ל נפטר ביו׳ ?במש״ק ונקבר למחר{יו} [י]ו׳ א׳ ך״ו שבט תצ״ח לפ״ק ת[נצבה] עם שאר צדיקים בג״ע א׳‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-1157 Jahr: 1774-12-08

  ‎‏הזקנה מרת חנה אלמנת פו׳ ה׳ משה לוי זצ״ל פ״ט ה{אשה [ה]הגו}נה והיש{רה נעימ}ה וג{בורה} הקדימה {לב״ה ער}ב ו{ צפיר}ה עוסקת בב״ח ובג״ח של אמת עם החיים והמתות {בתריתא} והסתפקות עצ{מ}ה במעשי׳ {והיה טע}מה כי טוב {סחרה} ה״ה {האשה הבר}ורה מ{רת חנה בת המנו}ח {הר״ר מ}שה אברהם זצ״ל {מערין} נפטרת {בש״ט ה׳ טבת תקל״ה לפ״ק ... ... ... ... ... ... ... תנצב״}ה׃ [־־־]‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis