logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 42
 1. Inv.-Nr.: wrm-8119 Jahr: 1566

  ‎‏... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...טיין אבכה ואקונן מיתת ישרי׳ תומת צורי׳׃ הוא עטרת ראש׳ שנפל בעונותי׳׃ על זאת דוה לבינו׃ ... כמ״ר משה יואל ב״ר יהושוע זכרונו לברכה׃ אשריו[?] שלו ככתוב בהכנסת אורחי׳ היה מזומן׃ איש נטמן׃ ונפטר באהבה רבה׃ בד׳ אלול נרו כבה׃ ולפני שלושים נפטרה אמו הישרה ׃אמינו הזקינה׃ מרת קרינא בת ר׳ נתן׃ וה׳ לקו..ת..׃ לצד ימינו הוא[?] ש[?] כבת[?] ...ילת אהבתו שנת שכ״ו לאלף הששי׃ ידי׳ נפשי׳ ׃ ותנוחו על משכבותם בשלו׳׃ וחיים שבקו׃ לכל עול׳ תנצב״ה בגן עדן אמן׃‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-86 Jahr: 1620-10-18

  ‎‏שמואל ב״ר יצחק הלוי פה טמון איש ישר ונאמן היקר כמ״ר שמואל ב״ר יצחק הלוי נפטר בעה״ר[?] באסור חג של סוכות שנת שפ״א לפ״ק תנצב״ה א״ס‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-1200 Jahr: 1624-09-19

  ‎‏מאיר ב״ר אהרן אליעזר וולך פה טמון איש תם וישר וירא אלהים כמ״ר מאיר ב״ר אהרן אליעזר ז״ל משפחת ווליך נפטר ליל ד׳ ו׳ תשרי שפ״ה לפ״ק תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-687 Jahr: 1627-02-08

  ‎‏אליעזר הנקרא לאזי קירכום כמ״ר אשא קינה ונהי אל ההרים על פטירת א״מ שעלה למרו׳ אליעזר ב״ר אפרים שמו נודע בשערים שקד על דלתי ב״ה בכל יום פעמי׳ ופרש כפיו לאל שבשמי׳ בטהור לב ונקי כפ[י׳] {ו}משאו ומתן באמונה ונקי [כפי׳] ולא נשא נפשו לשוא {ומרמ}ה מיומי׳ נפטר בשם טוב ליל ה׳ ב׳ אדר בשפ״ה ברורה לפ״ק תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-784 Jahr: 1666-08-01

  ‎‏פה טמונה אשה הגונה מר׳ שפרינץ בת כמ״ר אליעזר מילר נפטרת ביום ה׳ ד׳ אב תכ״ו ובנה אליהו הנפטר בכ״ט תמוז תכ״ו תנצבה‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-760 Jahr: 1666-09-01

  ‎‏.אליהו עלזוז. פה נקבר איש ישר כמ״ר אליהו בן הר״ר יצחק ז״ל עלזוז בדרכי׳[?] ישרים נתן צדקה לעניים ופת לאורחיו וירא יי׳ מנעוריו ויצא׳ נשמתו בטהרה יום ד׳ ראש חודש אלול תכ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-1019 Jahr: 1667-01-09

  ‎‏פרומט אשת הפרנס הר״ר מתתי׳ פה טמונה. אשה הגונה. חכמה ונבונה. ה״ה היקרה מרת פרומט בת כמ״ר אהרן עלזוז ז״ל נפטרת בליל מ״ש י״ג טבת תכ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-1197 Jahr: 1669-05-07

  ‎‏נתנאל דרמשטיין׃ עד הגל והמצבה על גברא מהימן כמ״ר נתנאל בן הר״ר חיים ז״ל אשר כל ימיו הלך בתמימות ועשה צדקה וגמילות חסד׃ וירא י״י ונפטר בשם טוב ביום ג׳ ו׳ אייר שנת תכ״ט לפ״ק בדרמשטיין ונקבר פה ביום ד׳ ז׳ אייר תנצב״ה בגן עדן אמן׃‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-1018 Jahr: 1669-09-15

  ‎‏ב[יל]ה אשת הר״ר וואלף עדה המצב׳[.?] לראש אשה טובה. סיגלה מצות ומ״ט ולב״ה[.?] השכימה והעריבה[.?] החסידה מרת דבורה בילא בת כמ״ר שלמיא שמואל הלוי ז״ל נפטרה בש״ט ביום א׳ י״ט אלול שנת תכ״ט לפ״ק תנצב״ה עש״צ בגן עדן .אמן‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-1020 Jahr: 1673-10-12

  ‎‏מערלן אשת הגאון מוהר״ר אהרן בכי וקינה על פטירת אשה משכלת ונבונה עשתה רצון קונה הרבני׳ מרת מערלן בת כמ״ר אלעזר אשת הרב מוהר״ר אהרן אב״ד דק׳ מיץ וק׳ בולדא נפטרת ביום ה׳ ב׳ חשון תל״ד תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-1168 Jahr: 1675-03-03

  [... ... ...?] ‎‏{פה טמון איש} נאמן. נטע נעמן. ה״ה הפרנס כמ״ר ירמיה מנחם ב״ר יצחק הלוי טרח בצרכי צבור כמה שנים להוציא ולהביא לבית ה׳ הלך ברגש ורץ כצבי. נפט׳ זקן ושבע ימי׳ ביו׳ א׳ ה׳ אדר תל״ה. תנצב״ה.‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-1195 Jahr: 1678-11-29

  ‎‏{ליזר וולך קארפא האבן} הזאת הוקם לראש כמ״ר מנשה אליעזר ב״ר משה וולך ז״ל נפטר ביום ג׳ י״ד כסליו {שנ}ת תל״ט לפ״ק תנצב״ה אמן׃‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-994 Jahr: 1679-04-12

  ‎‏געלכין אשת הר״ר יוזל כהן קינשטיין עדה המצבה על אשה חשובה לב״ה הש{כימה} והעריבה כפה פרשה לעני בנתינת נדבה היתה זריזה במצות ומ״ט הרבה. ה״ה היקרה מרת געלכין בת כמ״ר מרדכי הטנום נפטרת ביום ד׳ יום ראשון דר״ח אייר תל״ט לפ״ק תנצ[ב״ה]‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-1050 Jahr: 1684-01-12

  ‎‏הענדלן אשת אברהם שו[ויי]ץ[?] עדה המצבה. על אשה טובה. יקרה וחשובה. לב״ה. השכי מה והעריבה. כפה פרשה לעני בנדבה. הישרה מרת הענדלן בת הפרנס כמ״ר שמעון וואלף אופנהיים נפטרת בש״ט בליל ג׳ כ״ה טבת תמ״ד ונקברת למחרתו תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-668 Jahr: 1686-03-23

  ‎‏כמ״ר חיים צום רינטשפוס האבן הזאת הוקם לאות ציון קבר. על ראש גבר. הלך תמים. כל הימים. ה״ה היקר כמ״ר חיים ב״ר יצחק נפטר בש״ט ביום ש״ק כ״ז אדר תמ״ו ונקב׳ ביום א׳ כ״ח בו תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-1024 Jahr: 1686-05-29

  ‎‏הפרנס כמ״ר בער אופנהיים ואשתו מרת טעלצכן אופנהיים פלצות וזועות. לאזנים ששומעות. אלו המאורעות. צרות רבות ורעות. שנפטרו תוך שתי שעות. איש ואשתו הנעימים באהבה שלו׳ ורעות ה״ה הפרנס כמ״ר יששכר ב״ר טודרוס אופנהיים החזיק ידי אביוני׳ ועסק בצ״צ באמונ׳ נפטר בש״ט בשנת תמ״ו ביו׳ ד׳ ראשון של חג השבועות. תנצב״ה הפרנס כמ״ר בער אופנהיים ואשתו מרת טעלצכן אופנהיים עין כנחל תזל דמעות. על פטירת אשה חשובה במעלות ומדות בחכמה ודעות. ה״ה היקרה מרת טעלצכן בת הפרנס הר״ר אברהם אופנהיים מעשיה בשערים נודעות. לעני פזר נתנה הון ומעות. ולחולי׳ הית׳ זריזה במיני תרופו׳ וישועות נפטרה בש״ט בשנת תמ״ו ביו׳ ד׳ ראשון של חג השבועות. תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-1138 Jahr: 1688-02-25

  ‎‏קלמן לוי צום רוטין ליבן עדה המצבה ועד הגל. על היקר כמ״ר ישראל קלונימוס ב״ר נתן סגל. הלך תמים. כל הימים. נפטר בש״ט ביום ד׳ כ״ד אדר ראשון תמ״ח תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-1128 Jahr: 1699-11-20

  ‎‏הנלין אשת כמ״ר שמעון כהן ז״ל[?] פה טמונה. אשה הגונה. חכמה ונבונה. כפה פרשה וגם ימינה. לעני ואביון בחסד וחנינה. ה״ה היקרה מרת הנלין בת כמ״ר משה איטינגן מק׳ ורנקבורט נפטרת בשם טוב בערב שבת קודש כ״ח חשון שנת ת״ס לפ״ק ... ... ... ‏‎ ---


 19. Inv.-Nr.: wrm-1153 Jahr: 1700-04-23

  ‎‏הפרנס המדינה כמ״ר יחיאל ווכינום האבן הזאת הוקם לעד ולאות על קבר איש נכר עסק באמונה כצרכי בני המדינה ה״ה הפ״ו כמ״ר יחיאל ב״ר יצחק ז״ל מווכינם נפטר בש״ט ביום ו׳ ד׳ אייר ת״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1149 Jahr: 1700~1750

  ‎‏הזקן והנעלה כמ״ר ליזר וואכנום בכי תמרורים מספד כתנים וכיענים במדבר על פטירת גבר׃ ישר וגבר חכם משכיל ונבון דבר אשר פה נטמן ונקבר בב״ה היו[?] מן המשכימים ומערי{בים ערב ובו}קר ־־־‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-655 Jahr: 1700~1799

  ‎‏הזקן כמ״ר נתן צום גולדן האזין האבן הזה הוקם לראש נבר. אשר הי׳ שלשים שנה בחברא העושים קבר ועוסק במו״מ באמונה. והיה מתפלל תפלתו בכוונה. ה״ה כמ״ר נתן ב״ר דוד ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... [ב]גן עדן אמן‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-816 Jahr: 1700~1799

  ‎‏הזקן כמ״ר הירץ בלין האבן הזאת שמתי מצבה להעושה מצוה ברוח נדיבה. בב״ה היה אחד מהמשנינ׳ ומתפללים בכוונה והי׳ כמה שנים עם הקברנים בחברה ה״ה כמ״ר נפתלי ...‏‎ ---


 23. Inv.-Nr.: wrm-1125 Jahr: 1703-04-12

  ‎‏האשה מרת בריינלה אשת כמ״ר יחיאל ז״ל אושטהופן זאת המצבה הוקמה לראש האשה חשובה יהללוה בשערים בכל מעלה ומדה טובה רב חסד צדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה השביע׳ נפש רביעה היקרה מ׳ בריינלה אשת יחיאל ז״ל נפטרה בש״ט יו׳ ה׳ כ״ו ניסן תס״ג ל׳ תנצב״ה בג״ע‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-1089 Jahr: 1705-03-29

  ‎‏האבן הזאת הוק[מ׳?] ל[?]אות פה נטמנה האשה החשוב׳ מרת פעסל בת מר״ר איזק אשת האלוף כמ״ר הירץ וואכנום ובדומיה עסקה בצדקה ובגמילות חסדי׳ לעניים ולעשירי׳ והלכה לעולם הבא ביום א׳ ד׳ ניסן שנת תס״ה לפ״ק ע״ת תנצב״ה עם שאר צדיקות[?] ב״ע אמן‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1115 Jahr: 1705-06-23

  ‎‏פרומט אלמנת פו׳ הר״ר איצק בלין מספד כתנים אבל כבנות יענה על פטירת אשה הגונה משכלת ונבונה עשתה תפלתה בכוונה ה״ה היקרה מרת פרומט בת כמ״ר משה איטינגן ז״ל מק״ק ורנקפורט נפטר׳ בש״ט ביום ג׳ יום שני של ר״ח תמוז תס״ה ונקברה ביו׳ ד׳ ב׳ תמוז תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-988 Jahr: 1709-02-19

  ‎‏האשה היקרה מרת ריינכן בת כמ״ר איצק לארש זאת המצבה. הוקמה לראש אשה חשובה. יהלל[ו]ה בשערים בכל מעלה ומדה טובה. רב חסד וצדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה. השביע׳ נפש רעיבה. ה״ה היקרה מרת ריינכן בת כמ״ר אהרן משה יצחק ז״ל מק״ק מנהיים נפטרת בש״ט ביום ג׳ ט׳ אדר תס״ט לפ״ק. תנצבה בג״ע אמן‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-564 Jahr: 1712/13

  ‎‏[הנ]עלה כמ״ר זנוויל גערלסום מווירמ[ס] האבן הזאת שמתי מצב׳ להעושה מצות ברוח נדיבה ׃ והי׳ כמה שני׳ עם קברני׳ בחברה גם עסק בו באמונה ׃ {היה?} [ה?]רב שמואל ב׳ מה״ר יהונתן נפט׳ ונקב׳ ביו׳ ד׳ כ׳[?] טבת תע״ג ל׳ תנצב״ה עם ש׳ צ׳ שבג״ע אמן‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-980 Jahr: 1713-05-08

  ‎‏בגל הזה טמון הנער יניק וחביב כמ״ר נתן נטע ז״ל בן כמ״ר מענקי אופנהיים נפטר ונקבר יום א׳ י״ב אייר ת{ע״ג ל}פ{״ק} [...]‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-624 Jahr: 1714-01-03

  ‎‏כמ״ר לאזי קירכהיים צום העכט פה ספון וטמון איש הישר הוא היה אחד מן המשכימים בב״ה מעשים היו באמונה שלמה ה״ה כמ״ר לאזי ווירמשא נפטר בליל ג׳ ונקבר ביום ד׳ ט״ז טבת תע״ד לפ״ק תנוח צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים ...‏‎ [...]


 30. Inv.-Nr.: wrm-1203 Jahr: 1721-07-21

  ‎‏{היקרה הינדיל אשת פו״מ כמ״ר זלמן} ז״ל לאמפרטה {עין כנחל תזל} דמ{עות ע}ל פטירות אשה חשובה במעלות ובמדות פיזור נתנה לעניים הקרובות והרחוקות׃ ומשכימה ומעריבה לבית התפילות ה״ה מרת הינדלה בת יוסף מאזני׳ ז״ל נפטרת בכפר לאמפרטה ביו׳ ב׳ ך״ו תמוז והוליכוה לכאן ונקברת ביו׳ ג׳ ך״ז בו תפ״א ל׳ תנצב״ה בג״ע א׳‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-1225 Jahr: 1735-02-12

  ‎‏היקרה מרת מ{יכלה א}שת כמ״ר {ליב} ווערט{היים} פה טמונה האשה הגונה הצנועה במדות מעלות טובת כפה פרשה לעני ואביון אל דל השביעה[?] השכימה ומעריבה תמיד[?] לב״ה ולכל דבר מצות רצתה כאילה ועוסקה בג״ח היא הגבירה משכלת מרת מיכלה בת ה״ה כמ״ר יעקב אופנהיים ממענץ נפטרת ביום ש״ק ונקבר׳ למחר׳ ביום א׳ כ״א שבט תצ״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם ש׳ נ׳ צ׳ שבג׳ ע׳ אמן‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-1094 Jahr: 1736-06-25

  ‎‏היקר כמ״ר קלמן צור זיכל פה טמון איש אשר עסק במו״מ באמונה וגם תפלתו עשה בכוונה ומעשרה הראשונים הי״ה נמנה מלחמו נתן לדלים ים למנה ה״ה היקר כ׳ קלמן מן בן פ״ו החבר ר׳ איצק בלין זצ״ל נפטר ונקבר[?] ביום ב׳ ט״ז {תמוז} תצ״ו[?] לפר׳ תהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם נשמת איו״י בג״ע‏‎


 33. Inv.-Nr.: wrm-1217 Jahr: 1737-02-18

  ‎‏הזקן כמ״ר שלמה אופנהיים זאת המצבה הוקמה לראש גברא אשר הלך בתמים. מעשיו ומשאו ומתנו היו באמונה שלמים. השכם והערב. התפלל תפלתו בב״ה בכוונה ובנעימה. ועוסק בח״ק לג״ח יותר מארבעים שנים. ה״ה כמ״ר שלמה בן הר״ר משה שניאור זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט ביום ב׳ י״ז אדר ראשון שנת תצ״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בגן עדן אמן‏‎


 34. Inv.-Nr.: wrm-1011 Jahr: 1740-06-12

  ‎‏פו׳ הנעלה כ׳ יעקב בן פו׳ הר״ר שמואל טורלך ויעקב הלך לדרכו בדרך הישר ולא בדרך עקלקלות בחברא ק׳ דקברנים הי ארבעם שנים ועסק בג״ח של אמת בזריזות ולא בעצלות במו״מ עסק באמונה ונהנה מיגיעיו ולא מן הבריות פרנס ומנהג את הציבור בנחת מעשיו יגנו עליו שלא ירא שחת ובור תחתיו הה״ה[?] פו׳ כ׳ יעקב בן פו׳ הר״ר שמואל זצ״ל נפטר בש״ט ליל מש״ק ונקבר ביום א׳ י״ז סיון ת״ק ל׳ תנצב״ה עם שאר צדיקי׳ וצדקני׳ שבג״ע א׳ הזקן פו׳ כמ״ר יעקב ב״ר ש׳‏‎


 35. Inv.-Nr.: wrm-1156 Jahr: 1767-05-26

  ‎‏הישיש והזקן כמ״ר ליב לוי זצ״ל פ״ט איש גבר ודחיל חטאין נושא ונותן באמונה השכם והעריב עשו תפילתו בכוונה והי׳ מעשרה ראשונים׃ והי׳ בח״ק דג״ח יותר נ׳ שנים׃ ה״ה הישיש והזקן כ׳ ליב ב״ר אייזק לוי זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט ביו׳ ג׳ כ״ז אייר תקכ״ז ל׳ תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן‏‎


 36. Inv.-Nr.: wrm-1145 Jahr: 1782-12-08

  ‎‏פ״ט התורני הר״ר הר״ר מענדלי זצ״ל בן הר״ר ליזר וויטהיי׳ ז״ל ונפ׳ בשם טוב ח׳[?] דחנוכה תקמ״ג ל׳‏‎ ‎‏ואשתו מ׳ באבי בת כמ״ר גדליהו לוי ז״ל ונפ׳ בשם טוב חי׳ טבת תקמ״ט ל׳ [...?] תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: wrm-285 Jahr: 1786-05-23

  ‎‏היקר כמ״ר הירץ קומא פ״ט איש אשר הלך {בדרך} ישרים {נשא ונתן באמונה ... ... ... ג״ח ואמת} השכים {והעריב} [...?] בב״ה ...? כמ״ר [הירץ] בן כמ״ר זעליגמן קומא סגל ז״ל נפטר ונקבר בש״ט ביו׳ ג׳ כ״ה אייר תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן‏‎


 38. Inv.-Nr.: wrm-995 Jahr: 1802-09-10

  ‎‏פ״ט הזקן כ{מ״ר יוסף} ב״ר ברוך ז״ל {טורלך} הלך לעולמו ב{ן פ״ח} שנים ונקבר בש״ט עש{״ק} י״ג אלול שנת {ה׳} א׳ תקס״ג ל{ב״ע} תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: wrm-963 Jahr: 1806-10-20

  ‎‏פ״ט הבח׳ כ׳ חיים בן כמ״ר ליזר נס ז״ל נפטר בש״ט יום ב׳ חית חשון תקס״ז לפ״ק נתצב״ה בגן עדן אמן‏‎


 40. Inv.-Nr.: wrm-981 Jahr: 1819-02-24

  ‎‏פ״ט הנעלה כמ״ר שמחה בן המנוח כהר״ר איצק בריל ז״ל נפטר ונקבר ביום ד׳ ער״ח ניסן ת{קע״ט ל}פ״ק נתצב״ה עם שארי צדיקים אמן‏‎


 41. Inv.-Nr.: wrm-1202 Jahr: 1825-02-28

  ‎‏פ״ט הזקן כ׳ גומפיל בן כמ״ר משה הארכהיים ז״ל׃ נפטר ונקבר בשם טוב ביום ב׳ יוד אדר התקפ״ה לב״ע נתצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן׃‏‎


 42. Inv.-Nr.: wrm-560 Jahr: 1831-07-25

  ‎‏פ״ט הבח׳ זלמן בן כמ״ר אנשל עברשטשט נפטר יום א׳ ד״י מנחם ונקבר למחרתו ט״ו בו ה׳ תקצ״א לב״ע נתצב״ה אמן‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis