logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 27
 1. Inv.-Nr.: wrm-1257 Jahr: 1661-05-29

  ‎‏האשה מרת ועגילן המצבה עדה. על אשה חסידה. מרת ועגילן בת ר׳ יעקב אופנהיים לחיי עולם עתידה. מלובשת בהדרה והודה. הכינה לדרכה צ צידה. טעמה בדור וסודה. נפטרת ביום א׳ ר״ח ל[?] {סיון תכ״א לפ״ק} תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ואישה הר״ר משה פה ניתן לקבורה איש חסיד הר״ר משה אופנהיים בן הפרנס כהר״ר זלמן וי לחסרון דלא הדרא היה בתוך לומדי משניות בחבורה ובתוך העוסקים [בתורה?] נפטר {יום ו׳} כ״ד אב תכ״א לצרה תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-1009 Jahr: 1685-06-11

  ‎‏{אבל כבנות יענה על איש אמוני מלא חכמה ותבונה היה בחברותא לומדי משנה וגם עם כת ג״ח היה נמנה ה״ה הר״ר אהרן אלעזר בן כהר״ר} ברוך טור{לך נפטר} בש״ט ביום ב׳ ט׳ סיון ת מ״ה לפ״ק ונקבר ביו׳ ג׳ תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-1114 Jahr: 1713-03-06

  ‎‏האלוף פו׳ וגובה כהר״ר משה בה״ם פה גנוז איש מאדירים היה תמי׳ בב״ה מעשרה הראשוני׳ ועסק בתענית בכל יו׳ כמה שני׳ ובהפסקות של חמש ושש ימים וה{יה אחד מיחידי} קופת משניות וקברנים {דח״ק} פו׳ וגובה כהר״ר משה בן מה״ו אלישע מאיר יצא נשמתו בטהר ביו׳ [ב׳] ח׳ אדר תע״ג ל׳ תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-18 Jahr: 1714

  ‎‏{האשה חנה בת} מהור״ר יוסף זעקיל ז״ל עין כנחל תזל דמעות על פטירת אשה {חשובה} מרת חנה {בת כהר״ר} יוסף זעקיל ז״ל שהיה {חזן בק״ק פ״פ אשר} כל ימיה היתה ... {לב״ה לעשות ... ... ... ... תע״ד ...‏‎ ...} ‎‏האלוף כ׳ אורי פייש ב׳ פו״ה אורי אשר ז״ל אופנהיים בכי תמרורים מספד כתנים במדבר על פטירת גבר ישר ונבר אשר פה נקבר ה״ה כ״מר אורי וייבש בן פו״ה אורי אשר ז״ל אופנ׳ אשר כל ימיו נשא ונ׳ באמונה ותפלתו בכוונ׳ בש״ט ביום ו׳ עש״ק [א׳] באב ונקבר בג׳ אב תע״ד ל׳ תנצב״ה עם ...‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-340 Jahr: 1714-11-10

  ‎‏האדון כהר״ר ברוך ז״ל מן ווייגושן[?] מוצב הלז תקו׳ לעד על ראש איש ישר ונח{מד} עסק במשא ומתן באמונה תמיד עם אנשי חברא בשניות[?] הי׳ למד אשר לומדים בכל יום חברא קדישא דגומלי חסד ה״ה כהר״ר ברוך בן כ״מר יצחק ז״ל נפטר ביום ש״ק יו׳ ד׳ כסליו תע״ה לפ״ק נשמתו תצב״ה ע׳ ש׳ צד׳ בג״ע אמן‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-1007 Jahr: 1715-10-17

  ‎‏כהר״ר[?] זנוויל סופר ... לוי המיש אשא בכיונתי אבל כבנות יענה עיני נגלה על שברי ולא תרמה לב[י]בי ... ... כביום ... ... היה סופר נאמן ו... ... בחברה ק׳ כ״ה שמואל בן כהר״ר אהרן בנימן נפטר יום ה׳ ך׳ לחודש תשרי תע״ו לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ שבג״ע אמן‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-1263 Jahr: 1719-06-17

  ‎‏האלוף הקצין פו׳ כהר״ר יהודא ליב אפנהיים ציון הלז הוקם לראש גבר בגוברין ה״ה ה׳ ה׳ והקצין החכם השלם בכל מעלות ומדות טובות פרנס ומנהיג ושתדלן כהר״ר יהודא ליב אופנהיים זצ״ל בן פרנס ומנהיג ושתדלן כהר״ר אשר אנשיל אופנהיים זצ״ל הלוך לעולמו בשם טוב ביום שבת קודש ראש חודש תמוז תע״ט לפ״ק ונקבר למהרתו ביום א׳ תנוח נפשו צרורה בצ׳ ה׳ ע׳ ש׳ צ׳ שבג״ע אמן פו׳ ר׳ ליב אופנהיים‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-972 Jahr: 1722-02-04

  ‎‏האלוף כהר״ר נדב משה אהרן {מל}בום אבן הזה תהי לעד העוסק בתורה ת תמיד רץ לעשות מצות וגמילות חסד נ{פטר} רב בשנים ובש״ט ולח{יי העה״}ב הוא עתיד ה״ה האלוף כהר״ר אהרן בן המפורס׳ הרופ׳ כמהור״ר שמחה זצ״ל נפטר ונקבר ביו׳ ד׳ י״ז שבט תפ״ב ל׳ נשמתו תהא צרורה בצרור ה[חיים] {בגן עדן א׳ ס׳}‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-1048 Jahr: 1722-02-07

  ‎‏האלוף כהר״ר שמעון וואלף שפייאר מוורמייש[י׳?] מוריד דמעה בת עין כ[?] כנטפו העבים׃ על פטירת ויצאת נשמה איש ישר מנחמדי׳ העושה מצות ברוח נדיבם׃ והי׳ כמה שנים בחברה דג״ח פיזור נתן לעניים ולאביונם׃ בב״ה הי[ה?] מן המשכימים והמעריבם׃ ה״ה ברוך שמעון וואלף בן פ״ו כהר״ר איצק שפייאר מפ״פ נפטר בליל ש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ך״א שבט תפ״ב ל׳ תנצב״ה עם שאר צדיקים בגן עדן אמן‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-974 Jahr: 1722-03-09

  ‎‏[מ]רת הענדלה אשת הקצין פו׳ כהר״ר ... אבן הראשה להאשה׃ המלומדת והמלולה {קמו} בנות ויאשרוהו לה {בכל מדה ומעלה כפה פרשה לעני ואביון תמכה ימינה השכילה היתה המחוזקת ידי לומדי תורה ולכל דרכי מצוה רצתה} כאלה ה״ה ה{מלומדת} והחסידה מרת הענדלה בת הגאון הגדול אב״ד ו{המהור״ר} אהרן דרשן זצ״ל נפטרה ונקברה ביו׳ ב׳ כ׳ אדר ת{פ״ב ל׳}‏‎ ... ... ---


 11. Inv.-Nr.: wrm-978 Jahr: 1722-03-09

  ‎‏[מ]רת הענדלה אשת הקצין פו׳ כהר״ר ... אבן הראשה להאשה׃ המלומדת והמלולה {קמו} בנות ויאשרוהו לה {בכל מדה ומעלה כפה פרשה לעני ואביון תמכה ימינה השכילה היתה המחוזקת ידי לומדי תורה ולכל דרכי מצוה רצתה} כאלה ה״ה ה{מלומדת} והחסידה מרת הענדלה בת הגאון הגדול אב״ד ו{המהור״ר} אהרן דרשן זצ״ל נפטרה ונקברה ביו׳ ב׳ כ׳ אדר ת{פ״ב ל׳}‏‎ ... ... ---


 12. Inv.-Nr.: wrm-232 Jahr: 1722-04-07

  ‎‏האלוף כהר״ר שלמה זלמן נס ז״ל [הופייזן] מוריד דמעה בת עין כנטפו העבים על פטירת ויצאת נשמת איש ישר מנחמדים׃ העושה מצות ברוח נדיבם׃ וכל ימיו הי׳ בב״ה אחד מן הראשוני׳ המשכימ׳ פיזור נתן לעניים ולאביונים׃ ומנהי׳ באמונה עם[?] כל עסקים ועסק כמה שנים עם הג״ח בחברה {ק׳} ה״ה כהר״ר שלמה ב״ר שלמה נס ונפטר בח״ה של פסח ונקבר ביו׳ {ג׳} ך׳ נסן תפ״ב ל׳ תנצב״ה עם שאר צדיקים בגן עדן אמן‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-269 Jahr: 1722-08-19

  ‎‏היקרה מרת ברענדלה אשת פ״ו כהר״ר דוד שטערין ז״ל עין כנחל תזל דמעות׃ על פטירת אשה חשובה וישר במעלות ובמרות׃ היה ג״ח כמה שני׳ עם נשים בחנם כשפרה ופועה המילדות׃ ומשכימה ומריבה בבית התפילות׃ פיזור נתנה לעניים הקרובה והרחוקה ה״ה מרת ברענדלה בת יעקב ז״ל נפטרת ביו׳ ג׳ ונקברת ביו׳ ד׳ ו׳ אלול תפ״ב ל׳ נתצב״ה בג״ע אמן‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-1234 Jahr: 1724-07-07

  ‎‏הזקן הקצין פרנס ומנהיג כהר״ר מאיר ווערטהיים חזית איש מאיר היה במלאכת שמים׃ השתדל לעשות כרצון איש חיל היה עוסק בצרכי ציבור באמונת העם׃ היטב לטובים׃ פועל צדק ישר ותמים׃ והחשיך מאיר עינינו כי שקעה חמה׃ בחצי היו׳ לקח אותו אלהים בקלה׃ יו׳ עש״ק ט״ז תמוז תפ״ד ונקבר ביו׳ ההוא סמוך להכנסת כלה׃ ליו׳ מנוחה׃ ה״ה הזקן פו׳ כהר״ר מאיר בן פו׳ המופלא. מהר״ר יוזל ווערטהיים מהל שנותיו היה תנצב״ה עש״צ בג״ע א׳‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-1232 Jahr: 1728-04-10

  ‎‏זאת מצבת אשה בכל אלה לא מצ{אה} בגמילות חסד וצדקה. יצאה נשמתה בקדושה ובטהרה ונפטרת בש״ט ביום ש״ק ונקברת למח{רתו יום א׳ ב׳} אייר תפ״ח לפ״ק. גבירה {ועטרת ועקרת ה}בית היתה לבעלה ה{קצין פו״מ כ״ה} מאיר ווערט{היים ... ... ... ...} הטוב׳ {והצנו}עה מרת פרומט {בת הק}צין {כהר״ר} מאיר איגרשום תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-634 Jahr: 1728-07-06

  ‎‏האש׳ החשובה מרת קילא אשת פו׳ הנ׳ כהר״ר אהרן סג״ל פה טמונה. אשה הגונה שמה הטוב הולך עובר מידי יו׳ ביומ׳ רצתה תמיד לעשות מצות בתמימה. לעניים ודלים עשתה צדקה וג״ח בסתרה הלכה ערב ובוקר לב״ה ומתפללה בכוונה ה״ה החכמה עלתה הנשמתה למרומ׳ מרת קילא בת פו׳ המדינה כה׳ משה לימבורג נפטרת ונקברת ביום ג׳ ער״ח אב תפ״ח ל׳ תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-3015 Jahr: 1747-02-13

  ‎‏התורני כהר״ר בערמן ב׳ פו׳ כ׳ דוד שטערן פה נטמן איש מהיר במלאכ׳ שמים והי׳ בח״ק דג״{ח} כמה שנים ובמו״מ עסק באמונה כל הימים ה״ה התורני כהר״ר בערמן בן פו׳ כהר״ר דוד שטערן נפטר ביום ב׳ ג׳ אדר ונקבר בש״ט למחרתו יום ג׳ ד׳ אדר תק״ז ל׳ תנצב״ה ת׳ עם ש׳ צ׳ בג׳ ע׳ אמן‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-829 Jahr: 1751-12-30

  ‎‏פו׳ הישיש כהר״ר יוזפא בלין יוסף הוא השליט ברוחו רוח נדיבים ביתו פתוח להשביע עניים רחוקים וקרובים. לתורה קבע עתים והי ממשכימים ומעריבים פו׳ הציבור בנחת מקשיב לקול חביריו שמו נודע באהבים משאו ומתנו הי׳ באמונה והלך מדרך טובים ה״ה פו׳ הר״ר {יוספא בן הר״ר וואלק} בלין ז״ל נפטר {בשם טוב} ביום {ה׳ כ״ב} טבת שנת תקי״{ב} לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-1251 Jahr: 1766~1806

  ‎‏פ״ט הבתולה צנועה וכשירה. כל ימי׳ הלכה בדרך ישרה. במעשיה היתה נעימה. כל כבודה בת מלך פנימה. ה״ה מ׳ קענדלי בת פו׳ כהר״ר אלי ד״ק[?] ו[נפטר]ת ונקברת [ב]ש״ט ב[יו׳ ? ?? ני]סן[?] תקס״ו[?] ל׳ תנצב״ה בג״ע אמן קענדלי בת פ[ו׳ כהר״ר אלי ...?]‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-601 Jahr: 1770~1820

  ‎‏פה נטמן איש אשר {שבחו והיושר פעל שמו הנכבד מפורסים בישראל עושה צדקה וחסד לכל אשר שאל היה המנהיג כהר״ר מיכאל בן כהר״ר אברהם גערנזהיים ...‏‎ ---}


 21. Inv.-Nr.: wrm-1047 Jahr: 1772-01-12

  ‎‏{פ״ט אשה} הגונה. ממשפ{חה} רמה. כל כבודה בת {מלך} פנימה. היא אשת מרת טעלצכי בת המנוח פו״מ כהר״ר וואלף אופנהיים זצ״ל׃ נפטרת ונקברת בש״ט ביום א׳ ז׳ שבט תקל״ב ל׳ תנצב״ה עם שאר נשים צדקנים בג״ע אמן[׃]‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-1211 Jahr: 1774-02-26

  ‎‏פ״ט הזקן שקנה ח״ה כהר״ר חיים בן כ׳ שלמה אופנהיי׳ ז״ל שהי׳. בח״ק דקברנים י״ץ ובלומדי משניות בבה״כ נפטר ביו׳ ש״ק ונקבר למחרתו בש״ט ביו׳ א׳ ט״ז אדר תקל״ד לפ״ק נתצב״ה עם שארי צדיקי׳ בג״ע אמן׃‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-597 Jahr: 1792-09-20

  ‎‏פה נטמן הישיש פו׳ כהר״ר מיכאל גערנסהיים ז״ל נפטר ונקבר בש״ט יום ה׳ ד׳ תשרי תקנ״ג לפ״ק נתצב״ה עם שארי אנשים צדיקי עולם בג״ע אמן‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-235 Jahr: 1793-06-30

  ‎‏הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת כהר״ר חיים נס ז״ל פ״ט האשה חשובה הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת ג״ה כ״ה חיים נס ז״ל באשר שהקדימה לב״הכ ועשתה תפלתה שחרית וערבית . והיתה עתרת הבית . ידה שלחה לאביונים ליתן צדקות בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן נפטרת ביו׳ ש״ק י״ט תמוז ונקברת ביו׳ א׳ למחרתו תקנ״ג לפ״ק .‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1147 Jahr: 1802-05-05

  ‎‏פ״ט אשה הגונה תפלתה עשתה בכוונה ה״ה מרת פעסלא אשת כהר״ר בער כהן נפטרת ונקברת בש״ט ביום ד׳ ג׳ אייר תקס״ב לפ״ק נתצב״ה עם נשמת׳ שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-962 Jahr: 1818-11-24

  ‎‏פ״ט ה״ה התורני כהר״ר וואלף ב״ה ליזר נס זצ״ל נפטר בש״ט יום ג׳ כ״ה חשון ח״א תקע״ט נ׳ בע... ‏‎ ---


 27. Inv.-Nr.: wrm-981 Jahr: 1819-02-24

  ‎‏פ״ט הנעלה כמ״ר שמחה בן המנוח כהר״ר איצק בריל ז״ל נפטר ונקבר ביום ד׳ ער״ח ניסן ת{קע״ט ל}פ״ק נתצב״ה עם שארי צדיקים אמן‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis