logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 25
 1. Inv.-Nr.: wrm-231 Jahr: 1205-05-17

  ‎‏תתקפ״ה לפרט כ״ז בחודש[?] אייר[?] {ביום} ג׳ נהרג ר׳ יוסף בר ר׳ שמשון מנוחתו עם שאר צדיקי עולם תחת עץ החיים בגן עדן׃‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-230 Jahr: 1206-03-09

  ‎‏בתתקס״ו לפרט כ״ז באדר יום ה׳ נפטר הבחור אשר ב״ר אברהם תנוח נפשו בצרור החיים׃‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-819 Jahr: 1267-01-10

  ‎‏לראש היש׳[?] ר׳ יעקב ב״ר אברהם הלוי הנקבר ביום ב׳ י״ב בשבט שנת כ״ז לאלף הששי [...?]‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-881 Jahr: 1267-07-22

  ‎‏ציון הלז על קבור׳ הגברת מרת חנה הזקינה בת ר׳ מאיר הפרנס שנפטרה כ״ז בתמוז יום ו׳ כ״ז לפרט נשמתה תהא צרורה בצרור החיים עם הצדקניות אמן א׳ א׳ סלה‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-897 Jahr: 1280~1320

  ‎‏האבן הוקם לראש גבר. הגון ובקי וחבר ה״ר אליעזר ב״ר שלומיאל׃ אשר הגה תמיד בתורת אל[׃] ולצדקות פיזר הונו. והשלים נפשו לקונו. בניסן כ״ז יום ו׳ הלך [למלונו ... ... ... ... ... ...] א׳ א׳ [אמן?] סלה‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-935 Jahr: 1302-05-23

  ‎‏{ציון} הלז לראש הבחורה מרת אביגייל בת ר׳ דוד בן הקדוש ר׳ מנחם ה{נפטר}ה כ״ד באייר {יום ד׳ שי}שים ושתים לאלף הששי לפר׳ תנוח נשמתה בגן עדן עם צדקניות אמ׳ א׳ סלה ... ... ... מרת רחל [בת] ...?ר׳ אברהם [?] הנפטרה כ״ז בס{יון} יום א׳ ס״ב לאלף הששי לפרט אב׳ זה נחרט נשמתה תהא בגן עדן עם צדקניות א׳ א׳ א׳ סלה‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-446 Jahr: 1307-04-03

  ‎‏מרת? [ור]ומוט מאיסלינגן האבן הזאת אשר שמתי מצבה על ראש הצנועה הגונה מרת ורומוט בת ר׳ ברוך הנפטרה כ״ז בניסן ונקברה ביום ראש חודש אייר ששים ושבע לאלף הששי תהא צרורה בצרור החיים עם צדקניות בגן עדן אמן ... ... סלה‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-517 Jahr: 1314-12-06

  ‎‏לראש הבחורה מרת בילא בת ר׳ יוסף הלוי השלימה נפשה בשם טוב ונקברה ביו׳ ו׳ כ״ז בכסליו שנת ע״ה לאלף הששי נשמתו תהא בגן עדן אמן וא׳ א׳ סלה‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-413 Jahr: 1316-06-18

  ‎‏זאת המהוללה הכבודה והתמימה והישרה והזקינה מרת מגטין בת ר׳ שמשון הכהן אשר השלימה נפשה בשם טוב כ״ז בסיון יום ו׳ שנת שבעים ושש לפרט לאלף הששי נשמתה תהא צרורה בצרור החיים בגן עדן א׳ סלה‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-581 Jahr: 1320-10-30

  ‎‏שונלין עד הגל הזה ועדה המצבה לראש הזקינה מרת שונלין בת ר׳ יצחק ונקברה ביום ה׳ כ״ז במרחשון שנת פ״א לאל׳ הש׳ נש׳ ת׳ עם צדקני׳ בגן עדן אמן אמן סלה׃‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-786 Jahr: 1350~1400

  ‎‏־־־ שד[י?] כ״ז [ל]חודש מרחש[ון] שנת קכ״א[?] לפרט נשמתו תהא [צ]רורה[?] בצרור החיים א׳ א... ־־־ ביום שישי שבעה[?] עשר יום לחודש כסלו שנת ...? [לפרט] נשמ[ת? תהא צרורה בצרור החיים א׳]‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-3003 Jahr: 1395-03-20

  ‎‏מרת מינא {האבן} הזאת אשר שמתי לראש הצנו׳ מר׳ מינא בת ר׳ שמואל שנקברה יו׳ א׳ כ״ז ניסן שנת קנ״ה לאלף הששי [תהא] צרו׳ נ׳ בצרו׳[?] הח׳ בגן עדן א׳ ס׳‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-430 Jahr: 1418

  ‎‏הנה המצבה הזאת אשר הוקמ׳ לראש ר׳ אשר ב״ר שמואל שנפטר ביום ה׳ כ״ז מרחשון ונקבר ביום ו׳ כ״ח בו בשם טוב שנת קע״ט לאלף הששי יהיה נשמתו צרורה בצרור הח׳ עם שאר צ׳ בע׳ ג׳ א׳ ס׳‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-778 Jahr: 1453-05-06

  ‎‏פה טמונה הבחורה והגו׳ מרת דולצא בת ר׳ שמואל שנפטר׳ בשבת ונקבר׳ למחר׳ כ״ז אייר שנת ריג לפרטו לאלף הששי תנצ״ב עדן אמן סלה‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-676 Jahr: 1459-03-25

  ‎‏פה טמונה אשה צנועה והגונה מר׳ שרכין בת מה״ר שלמה ז״ל שנפטרה בשם טוב ביו{ם א׳ [כ׳? כ״ז?] לחודש} ניסן ש{נת רי״ט לאלף הששי} תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ בג׳ ע׳ אמן סלה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-8135 Jahr: 1459-10-25

  ‎‏[האבן הזאת ...] לראש הנער יעקב ב״ר יוסף הלוי ז״ל נפטר ביום ה׳ כ״ז מרחשון שנת ר״ך לפרט ל״ה תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ב׳ ע׳ אמן סלה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-647 Jahr: 1578-03-06

  ‎‏מרת גינטלן אשת איצק דעקינגן תאכו נפשינו על פטירת אמננו לאורחים ערכה שולחנה למצות הש׳ היתה מזומנה מרת גינטלן בת ר׳ יצחק כ״ץ ז״ל הנפטרת בש״ט כ״ז אדר של״ח לפ״ק תנצ ב״ה בג׳ ע׳ אמן׃‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-60 Jahr: 1616-01-17

  ‎‏יוטלן אשת הפרנס אהרן גינצבורג זאת המצבה הוקמה׃ לראשה אשה הגונה׃ לבה לשמים כיוונה׃ בתפלה בתפלת חנה[?] ונתנה לעניים מתנה׃ הגונה[׃?] בכל עונה׃ היא אמי יוטלן בת הפרנס יוסף מענץ ש״י נפטר׳ ביו׳ ש״ק ונקבר׳ ביום א׳ כ״ז טבת שע״ו ל׳ תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-629 Jahr: 1667-11-04

  ‎‏הפרנס כ״מר יששכר מספד כתנים. על אחד מן הסגנים. אשר מעשיו היו הגונים. יששכר ב״ר משה דוד נקרא בפי כל המונים. היה פרנס הקהילה כמה שנים. עסק בצרכי צבור בכל עתים ועדנים. לחמו נתן לדל ומימיו נאמנים. נפטר ביום ב׳ כ״ז חשון תכ״ח היו מונים. תנצב״ה ע׳ צ׳ בג׳ ע׳‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1174 Jahr: 1674-01-05

  ‎‏רעכלן אשת הפרנס כ״מר מענדלן לוי אבל כבנות יענה על פטירת אשה פרושה והגונה. לב״ה השכימה והעריבה כל ימות השנה. דקדקה במצות לעשו׳ רצון קונה. ה״ה החשובה נודע בשערי׳ מעשיה מרת רעכלן בת מוהר״ר מאיר שוחט נפטר׳ בע״ש כ״ז טבת תל״ד. תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-1079 Jahr: 1685-11-24

  ---? ... ‎‏?לרותה?... כל מיני מרק[חה] הר״ר יהודה ליב רופ[א] בן הר״ר משה רופא היילפרון נפטר ב[ש״ט] בליל ש״ק כ״ז חשון תמ״ו? ונקבר ביום א׳ כ״ח חשון תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-668 Jahr: 1686-03-23

  ‎‏כמ״ר חיים צום רינטשפוס האבן הזאת הוקם לאות ציון קבר. על ראש גבר. הלך תמים. כל הימים. ה״ה היקר כמ״ר חיים ב״ר יצחק נפטר בש״ט ביום ש״ק כ״ז אדר תמ״ו ונקב׳ ביום א׳ כ״ח בו תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-331 Jahr: 1708-12-10

  ‎‏[...] {בכי נחי וקנה על אשת הגונה אשר פה טמונה אשת חיל חכמת משכלת ונבונה מעשיה היו לשם קונה כפה פרשה לעני ואביון תמכה ימינה} תפלתה עשתה בכוונה {האשה?} היקרה מרת חנה בת מהר״ר אברהם שלמה זלמן הפ״ו סגל ז״ל נפטרת בש״ט ביו׳ ב׳ כ״ז כסליו תס״ט לפ״ק תנצב״ה [...?]‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-359 Jahr: 1730-11-08

  ‎‏צום הזקינה[?] יטכה אשת החבר ר׳ פייבש אופנהי׳ ז״ל ראט האבן הלז תהא לאזכרה שפה נטמנה ונקברה האשה חשובה והיקרה במצות חנ״ה היתה נזהרה תפלתה עשתה ברוח נשכרה ה״ה מרת יטכה בת אשר לעמלי ז״ל נפטרת לעת ערב ביום ג׳ ונקברת למחרתו ביום ד׳ כ״ז חשון תצ״א לפ״ק תנצב״ה עש״צ בג״ע אמן‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1156 Jahr: 1767-05-26

  ‎‏הישיש והזקן כמ״ר ליב לוי זצ״ל פ״ט איש גבר ודחיל חטאין נושא ונותן באמונה השכם והעריב עשו תפילתו בכוונה והי׳ מעשרה ראשונים׃ והי׳ בח״ק דג״ח יותר נ׳ שנים׃ ה״ה הישיש והזקן כ׳ ליב ב״ר אייזק לוי זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט ביו׳ ג׳ כ״ז אייר תקכ״ז ל׳ תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis