logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 28
 1. Inv.-Nr.: wrm-299 Jahr: 1155-01-31

  ‎‏האבן הזאת שמתי מצבה לראש מרת בונא בת רבי שמואל בתתקט״ו לפרט כ״ו בחודש שבט יום ב׳ מנוחתה תהא בגן עדן אמן‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-132 Jahr: 1179-05-04

  ‎‏[בת]תקל״ט[?] [לפרט] כ״ו באייר [נפטר] הזקן ר׳ ־־־‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-205 Jahr: 1192-01-14

  ‎‏ביום ג׳ כ״ו בטבת בתתקח״ב לפרט נפטר ר׳ ...‏‎ ---


 4. Inv.-Nr.: wrm-78 Jahr: 1199-03-02

  ‎‏תתקנ״ט לפרט כ״ו אדר נפטרה מרת צפורה בת מר יהונתן מנוחתה כבוד׃‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1139 Jahr: 1219-02-13

  ‎‏בתתקע״{ט} לפרט כ״ו יום[?] בשבט נפטר ר׳ יועץ ב״ר שמואל מנוחת׳ תהא בכבוד‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-1029 Jahr: 1240~1260

  ‎‏[עד הגל הזה ועדה]? המצבה[?] ... ... הוקמה[?] ... ... ר׳ משה[?] ... ... אשר ... ... באלף [הששי] ..שב[?] כ״ו[?] ג׳[?] לפר[ט?] אמן כן [יהי רצון?] ‏‎ [...?]


 7. Inv.-Nr.: wrm-833 Jahr: 1250~1299

  ‎‏־־־ ... ... [לאלף] הששי לפרט וינקום דמו נ׳ ת׳ ע׳ שאר קדו׳ עיל אמנ׳ א׳ סלה‏‎ --- ...[?] ‎‏שנהרג ... ליל ד׳ כ״ד בא... כ״ו לאלף הששי לפ׳ ... ... ... ... יצא ... ... ... ... [אמן] א׳ סלה‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-1096 Jahr: 1262/63

  ...? ‎‏מצבה [חצבה?] ונצבה לראש {ר׳ יוסף ב״}ר משה הנפטר כ״ו? חשון? ...? ...? יום שני ש{נת} חמשת אלפים ועשרים ושלש לפרט נשמתו בגן עדן עם שאר צדיקי עולם אמן {סלה}‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-393 Jahr: 1265-12-20

  ‎‏{ה}א{בן הזאת} שמתי מצבה לראש ר׳ שמואל ב״ר יצחק הנפטר י׳ בטבת כ״ו לפרט {נשמת}ו תהא [צרורה?] {בגן עדן} אמן {סלה}‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-1039 Jahr: 1266-02-07

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש ר׳ אפרים ב״ר עתניאל נגבר[?] הנפטר בראש חדש אדר יו׳ א׳ כ״ו {לפרט נפשו תהא בגן עדן א׳ ס׳}‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-505 Jahr: 1294-05-24

  ‎‏האבן הזאת שמתי קמה על קבורת הכבודה והז{קינה} מרת גננא בת {ר׳ שמחה} ב? הכהן ה{נפטרה כ״ו באייר יום ב׳ חמ{ישים וארבעה} לאלף הש{שי נשמתה תהא צרורה בגן עדן אמן סלה}‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-831 Jahr: 1303-12-07

  ‎‏ר׳ י[צחק] מאופינה[יים] עד הגל הזה ועדה המצבה אשר יריתי לראש הנדיב ר׳ יצחק ב״ר יוסף הלוי אשר השלים נפשו כ״ו בכסליו במוצאי שבת ונקבר ביום א׳ ששים וארבעה לאלף הששי לפרט אבן זה נחרט [נשמ]תו תהא צרורה [בגן עדן אמן סלה]‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-472 Jahr: 1314-03-15

  ‎‏עד הגל הזה ועד{ה המצבה} אשר יריתי לראש הנעים והנכבד והזקן ה[רב?] ר׳ מאיר ב״ר יהודה ואש{ר} השלים נפשו בשם טוב [בי]ו׳ ה׳ ונקבר ביו׳ ו׳ כ״ו באדר שנה שבעים וארבע לפרט לאלף הששי נשמתו תהא בגן עדן {אמן סלה}‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-802 Jahr: 1316-09-14

  ‎‏[עד] הגל [הזה] [ועדה] המצבה אשר הוצבה לראש הבחור הנעים והנדיב ר׳ עקיבא ב״ר שמשון אשר השלים נפשו בשם טוב נפטר ונקב׳ ביו׳ ג׳ כ״ו באלול שנת שבעים וש{שה} לפרט נ׳ {תהא} צרו׳ בצ׳ ה׳ ע׳ ש׳ צ׳ שבגן עדן אמן סלה‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-547 Jahr: 1319

  ‎‏מרת קירשא הזקינה צור עולמים נשמתה קבל ברחמים לראש הזקינה מרת גינשא בת ר׳ אורשרגו הכהן ונקברה ביום ה׳ כ״ו באלול ע״ט לאלף הששי נשמתה תהא צרורה בגן [עדן אמן סלה]‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-470 Jahr: 1322

  ‎‏־־־ שנפטרה ב[יום המרגוע?] בכ״ה בשבט ונקברה ב[יום] א׳ כ[״ו בו?] שנת פ״ב לפרט לאלף [הששי ...]‏‎ ---


 17. Inv.-Nr.: wrm-3027 Jahr: 1340-01-26

  ‎‏צור עולמים נשמתה קבל ברחמים לראש כבודה והתמימה והישרה מרת פעסלין הבחורה בת ר׳ אליקים נפטרה בשם טוב ונקברה ביום ד׳ כ״ו בשבט שנת ק׳ לפר׳ לאלף הששי נש׳ צב״ה בגן עדן א׳ א׳ א׳‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-628 Jahr: 1340-08-20

  ‎‏ר׳ ליברמן מהיידלבערק האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש ר׳ אליעזר ב״ר שמואל ונקבר יום א׳ כ״ו אב שנת ק׳ לפ׳ לאלף הששי נשמתו תהא צרורה בצרור החיים בגן עדן אמן א׳ א׳ סלה‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-24 Jahr: 1343-10-15

  ‎‏כ״ו בתשרי יום ד׳ במזמו״ט לאלף הששי שמוטב ניפטר׳ הזקנה מרת ורומוט שרה תמה חסיד׳ שפרה[?] בת הרב ר׳ יקר בן רבינו שמואל הלוי אלמנ׳ הרב ר׳ ישעיהו בן הרב ר׳ משה בן הדרשן הר׳ אלעזר תהי נש׳ צרו׳ בצר׳ הח[יים] א׳ ס׳‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-8104 Jahr: 1357-10-11

  ‎‏אולקא זאת מצבת בורת הבכורה מרת אולקא בת רו׳ ר׳ שמואל הנדב הנקברת יום ג׳ כ״ו[?] לירח תשרי שנת {קי״ח} לפרט ת׳ נש׳ בגן [עד]ן א׳ א׳ א׳ ס׳ ס׳ ס׳ [אמן ס]לה‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-619 Jahr: 1386-06-25

  ‎‏עד הגל ועד׳ המצבה אשר הוקם לראש האשה מר׳ ריינא בת הנ״ר מאיר טילשברק שנפטרה בשם טוב ונקברה כ״ו תמוז [?] קמ״ו לאלף הששי נשמתה תהא צרורה בצרור החיי׳ עם שאר צד׳ ...? א׳ ס׳‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-119 Jahr: 1437-12-24

  ‎‏ציון הלז לראש ה״ח ר׳ יקותאל ב״ר מאיר נאסף יום ג׳ כ״ו טבת קצ״ח לאלף שש תנצב״ה אמן [סלה]‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-1207 Jahr: 1541-10-17

  ‎‏הפרנס ר׳ [שמואל ב״ר יעקב] הלוי[?] גוינצבורג ס״ל ז״ל אבכה ואקונן על כבוד הענן׃ אשר השכים להתחנה ותמיד לתורה לבבו שינן׃ ולצרכי צבור ידיו כונן׃ פרנס הקהילה ס׳ שנים כזית רענן׃ אבי ע״ר החסיד הישיש ר׳ שמואל ב״ר יעקב הלוי ז״ל הנפטר בשם טוב ונקבר יום ב׳ כ״ו תשרי שנת ה׳ אלפים וש״ב ליצירה תנצב״ה׃ ע׳ ש׳ צ׳ בג׳ ע׳ אמן׃ גם נקבר לרגליו נירו ר׳ אלכסנדרי הלוי ז״ל ה״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-1125 Jahr: 1703-04-12

  ‎‏האשה מרת בריינלה אשת כמ״ר יחיאל ז״ל אושטהופן זאת המצבה הוקמה לראש האשה חשובה יהללוה בשערים בכל מעלה ומדה טובה רב חסד צדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה השביע׳ נפש רביעה היקרה מ׳ בריינלה אשת יחיאל ז״ל נפטרה בש״ט יו׳ ה׳ כ״ו ניסן תס״ג ל׳ תנצב״ה בג״ע‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1244 Jahr: 1708-09-09

  ‎‏הילדה ...... ... ... ... דב...[?] הילד אה[רן? אשר] הלך לעולמו ביום ג׳ כ״ו אלול תס״ח ל פ״ק ולא יוליד דמ[מת?]... ואותו ה... אחותו אחות...[?] ה״ה הילדה הינלה אילת אהבים אשר הלכה לעולמה ביום א׳ כ״ד אלול תס״ח לפ״ק ש.. אלה ..ולא כותל על העוללים קטנים נתעו נעמנו[?] והם בני חכם כמוהר״ר[?] אברהם נפתלו הירש שפוץ סג״ל[?] נשמותיהם יהיו צרורות בצרור החיים בג׳ ע׳ אמן‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-735 Jahr: 1722-01-15

  ‎‏{הדיין המופלג מהור״ר מנחם מנלי אונא פה גנוז איש מאדירים תמיד היה בב״ה מעשרה ראשונים היה אחד מן הדיינים גם היה מח}בר ספרים אשר עדיין לא יצא לעולמי׳ והי׳ אחד מחברא דג״ח ה״ה דיין המופלג בתורה ולמד תורה לילות וימי׳ הרבני כמהור״ר מנחם מנלי בן הרב הגדול מהור״ר אליעזר {זצ״ל יצא נשמתו בטהרה ביום ה׳ כ״ו טבת תפ״ב לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקי בגן עדן אמן סלה}‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-245 Jahr: 1752

  ‎‏תרצה אשת הר״ר זלמן נסא[?] פה טמונה אשת חיל וחכמה נשמתה עלתה למרומ׳ כל ימיה במצות עסקה וג״ח לעשירים ולעניים עשתה לבית הכנסת השכימה והעריבה ועש{ת}׳[?] תפילתה בכוונה ה״ה מ׳ תרצה בת כ״ו כ׳ וואלף אונא מהענא נפטרת בש״ט יום ו׳ עש״ק ועי״ט השבועות תקי״ב ל׳ תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-1212 Jahr: 1818-08-28

  ‎‏פ״ט היקרה א״ח מ׳ גיטל אשת כ׳ לעמיל בירשטאט ז״ל נפטרה ונקברה בשם טוב ביום ו׳ כ״ו אב התקע״ח לב״ע נתצב״ה אמן‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis